Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái b d đ

17 58 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:27

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Thế giới thực vật – Tết Đề tài: LQCC “b, d, đ” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương b ăp ngô lo Bb qua dừa d ol Dd So sánh lo ol qua đâu đ ol Đđ So sánh ol ol Trò chơi • Ghép nét chữ • Nói cô • Mở mãnh ghép tìm chữ b d đ ... b ăp ngô lo Bb qua d a d ol Dd So sánh lo ol qua đ u đ ol đ So sánh ol ol Trò chơi • Ghép nét chữ • Nói cô • Mở mãnh ghép tìm chữ b d đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái b d đ, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái b d đ, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái b d đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay