Giáo án tuần 1 lớp 3 VNEN

18 87 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:57

Tn 1: Ngày soạn 03/09/2017 Ngày dạy,Thø ba, ngµy 05 th¸ng 09 n¨m 2017 Buổi sáng : Tiết 1: TiÕt 2: Tiết : Chào cờ TẬP TRUNG TỒN TRƯỜNG -0o0 -Tiếng việt Bài 1A : Cậu bé thơng minh Tiết I Mơc tiªu : Theo tài liệu hướng dẫn học II Tài liệu, phương tiện - Học sinh: tài liệu hướng dẫn học III Tiến trình: Tiết 1: Hoạt động thầy Tạo hứng thú: A Hoạt động bản: Trải nghiệm: - Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh Mời vài HS trả lời Giới thiệu bài- ghi đầu Giới thiệu mục tiêu học Phân tích khám phá, rút học: Hoạt động 1: Nghe thầy kể câu chuyện Lương Thế Vinh (Cả lớp) -Câu chuyện kể ai? Nói tính cách người đó? Hoạt động 2: Nghe thầy đọc câu chuyện sau: Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt lớp tập 1A trang 3-4 Thực hành Hoạt động 3: Thay đọc từ ngữ lời Hoạt động trò - Nhóm trưởng lấy đồ dùng - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát Lớp chúng đồn kết Trả lời Viết đầu vào Đọc đầu bài, đọc mục tiêu học - Hs ý lắng nghe HS nêu câu trả lời -HS nghe thầy đọc -Từng nhóm đơi thực u cầu giải nghĩa.(cặp đơi) Gv theo dõi GV-HS nhận xét bạn đọc Hoạt động 4: Thay đọc câu sau:(nhóm đơi) Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt lớp tập 1A trang Gv theo dõi nhận xét Hoạt động 5: Đọc nhóm Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt lớp tập 1A trang GV theo dõi nhận xét Vận dụng Đại diện nhóm trình bày Từng nhóm đơi thực u cầu Đại diện nhóm trình bày Lần lượt thành viên nhóm thực Nhóm hồn thành trước, kiểm tra nhóm tiếp theo, báo cáo kết Hoạt động 6: Trong câu chuyện em thích HS trả lời nhân vật ? sao? Gv nhận xét B.Hoạt động ứng dụng Về nhà đọc lại tập đọc cho bố mẹ người thân nghe -0o0 -Tốn TiÕt 3: Tiết : Bài : Ơn tập đọc, viết, so sánh số có ba chữ số I.Mục tiêu : Em ơn lại cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số II.Tài liệu, phương tiện: Các thẻ ghi số III.Tiến trình: 1.Ổn định tổ chức - Nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập - HĐTQ cho lớp khởi động hát lớp - Chia sẻ cảm xúc hát Giới thiệu bài: - Giáo viên giới thiệu -GV ghi bảng -Đọc mục tiêu -Chia sẻ mục tiêu A Hoạt động thực hành 1.Chơi trò chơi “Xếp hàng theo thứ tự” - HĐTQ cho bạn chơi - GV theo dõi- nhận xét 2.Mỗi bạn viết số có ba chữ số, đọc số cho bạn khác nghe - GV theo dõi nhận xét • Bài tập củng cố cho hs cách đọc số có ba chữ số 3.Viết số thích hợp vào trống: A, 210,211, ,213, , ,216, , ,219 B, 500,499, ,497, ,495, , ,492, - GV theo dõi nhận xét • Bài tập củng cố cho Hs cách viết số liền trước liền sau 4.> < = 504…450 30 + 200…229 395…401 567…500 + 60 + 762…672 - GV theo dõi, nhận xét 5.Tìm số bé nhất, số lớn số sau: 456; 397; 300; 730; 900; 480 B Hoạt động ứng dụng: Hs ghi Hs đọc cá nhân HĐTQ Hs chơi Hs làm việc nhóm đơi *Hs viết số đọc cho bạn ** HS viết số Hoạt động cá nhân A, 210,211,212,213,214,215216,217,218219 B, 500,499,498,497,496,495,494,493,492,491 Hoạt động cá nhân 504 > 450 30 + 200 > 229 395 < 401 567 = 500 + 60 + 762 > 672 Hoạt động cá nhân Số lớn : 900 Số bé : 300 Em nhờ bố, mẹ đọc số có ba chữ số, em viết số sau xếp số theo thứ tự: - Từ bé đến lớn - Từ lớn đến bé HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 4: Hoạt động giáo dục Đạo Đức Tiết : Kính u Bác Hồ Mơc tiªu Em biÕt : B¸c Hå lµ vÞ l·nh tơ vÜ ®¹i, cã c«ng lao lín ®èi víi ®Êt níc, víi d©n téc - T×nh c¶m gi÷a thiÕu niªn víi B¸c Hå - ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå - Ghi nhí vµ lµm theo n¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång - Cã t×nh c¶m kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå 2.Tài liệu phương tiện - Gv : Sách tài liệu - Hs : Sách tài liệu + viết 3.Tiến trình Khởi động : Hs hát tập thể - Giới thiệu - Gv ghi bảng - Hs ghi - Đọc mục tiêu chia sẻ mục tiêu A Hoạt động Ho¹t ®éng 1: Th¶o ln nhãm - GV nªu nhiƯm vơ cho nhãm hiĨu néi dung vµ ®Ỉt tªn cho - C¸c nhãm th¶o ln tõng ¶nh - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt Hoạt động :Tìm hiểu Bác Hồ + Quª B¸c ë ®©u ? + B¸c cßn cã nh÷ng tªn gäi - HS nªu naog kh¸c ? + T×nh c¶m gi÷a B¸c vµ c¸c ch¸u thiÕu nhi nh thÕ nµo ? + B¸c ®· cã c«ng lao nh thÕ nµo víi nh©n d©n ta , ®Êt níc ta ? c KÕt ln : - B¸c Hå håi cßn nhá lµ Ngun Sinh Cung B¸c sinh ngµy 19/5/1980 Quª ë lµng Sen – x· Kim Liªn – Hun Nam §µn – TØnh NghƯ An B¸c Hå lµ vÞ l·nh tơ vÜ ®¹i cđa d©n téc ta, lµ ngêi cã c«ng lín ®èi víi ®Êt níc, víi d©n téc B¸c lµ vÞ chđ tÞch ®Çu tiªn cđa níc ViƯt Nam , ngêi ®· ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ®Êt níc ViƯt Nam d©n chđ céng hoµ Nh©n d©n ViƯt Nam còng lu«n quan t©m , yªu q c¸c ch¸u thiÕu nhi vµ B¸c Hå còng lu«n quan t©m yªu q c¸c ch¸u Ho¹t ®éng 3: KĨ chun : - GV kĨ chun - Th¶o ln + Qua c©u chun em thÊy t×nh c¶m gi÷a B¸c Hå vµ c¸c ch¸u thiÕu nhi nh thÕ nµo ? + ThiÕu nhi cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå ? c KÕt ln : - C¸c ch¸u thiÕu nhi rÊt yªu q B¸c Hå vµ B¸c Hå còng rÊt yªu q c¸c ch¸u , quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu nhi - §Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå, thiÕu nhi cÇn ghi nhí vµ thùc hiƯn n¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y B Hoạt động ứng dụng C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c - HS chó ý nghe - HS nªu - Líp nhËn xÐt bỉ xung Nói với người thân em điều mà em biết Bác Hồ kính u -0o0 Buổi chiều : Tiết : Tiết 1: Tự nhiên xã hội BÀI : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HƠ HẤP Tiết I Mục tiêu -Tài liệu hướng dẫn học mơn Tự nhiên xã hội lớp tập trang II Tài liệu, phương tiện • ang tài liệu • ơng hs quan sát III Tiến trình: Ổn định trật tự: *Lớp hát *Khởi động: - Chủ tịch hội đồng tự quản học sinh tập động tác vươn thở thể dục - Hs đọc mục tiêu ghi tên vào - Các nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập Hoạt động GV Hoạt động HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tr Gư Thực tài liệu hướng dẫn Hoạt động 1: Khởi động học tự nhiên xã hội lớp tập GV nhận xét chung Hoạt động 2: Cùng thực động tác hít thở sâu Lần lượt thành viên nhóm thực Nhóm hồn thành trước, kiểm -Gv theo dõi tra nhóm tiếp theo, báo cáo kết -GV – Hs nhận xét HS trả lời HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học 3, Hoạt động ứng dụng : * Về nhà thực hành lại những sản phẩm mà em làm cho người thân xem Thực theo tài liệu Tự nhiên xã hội lớp tập CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ -0o0 -TiÕt 2: Hoạt động giáo dục Thủ Cơng Tiết : GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHĨI (tiết ) I Mục tiêu • HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói • Gấ p tàu thuỷ hai ống khói Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Tàu thủy tương đối cân đổi • HS khéo tay: Gấp tàu thủy hai ống khói Các nếp gấp thẳng, phẳng Tàu thủy cân đối II Tài liệu, phương tiện • M ẫu tàu thuỷ hai ống khói gấp sẵn • Tr anh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói • Gi nháp, giấy thủ cơng Bút màu, kéo thủ cơng III Tiến trình: Ổn định trật tự: *Lớp hát *Khởi động: - Chủ tịch hội đồng tự quản học sinh lên cho lớp chơi trò chơi - Hs đọc mục tiêu ghi tên vào - Các nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập Hoạt động GV Hoạt động HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập HS Để dụng cụ, đồ dùng học tập mơn nhận xét thủ cơng lên bàn - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói đặt câu - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191 điểm, hình dáng tàu thuỷ - GV giải thích - HS suy nghĩ tìm cách gấp tàu - GV liên hệ thực tế tác dụng tàu thuỷ – thuỷ SGV tr.191 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vng - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vng Bước 2: Gấp lấy điểm đường dấu gấp hình vng – SGV tr.192 - Lưu ý: khơng quy định số vng tờ giấy Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192 - GV HS lớp quan sát GV sửa chữa uốn nắn - HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu trở lại tờ giấy hình vng ban đầu Học sinh hoạt động nhóm - HS lên bảng thực - 1, HS lên bảng thao tác lại bước gấp - Quan sát thao tác GV - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói giấy nháp HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học 3, Hoạt động ứng dụng : * Về nhà thực hành lại những sản phẩm mà em làm cho người thân xem -0o0 -TiÕt 3: Hoạt động giáo dục Mĩ Thuật Tiết : Những chữ đáng u Tiết I Mơc tiªu : *Nhận nêu đặc điểm kiểu chữ nét điều chữ trang trí *Tạo dáng trang trí chữ theo ý thích *Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm , nhóm bạn II Tài liệu, phương tiện GV chuẩn bị : -SGK, bảng chữ nét chữ trang trí HS chuẩn bị: -SGK, giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, hồ dán, kéo III Tiến trình: Ổn định trật tự: *Lớp hát - Hs đọc mục tiêu ghi tên vào - Các nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập Hoạt động thực hành HOẠT ĐỘNGCỦA GIÁO VIÊN A KHỞI ĐỘNG Mời HS lên bảng viết tên sau phân tích chữ em viết dẫn vào học B.NỘI DUNG CHÍNH Tìm hiểu: -Tổ chức HS hoạt động theo nhóm -u cầu HS quan sát hình 1.1 1.2SGK, số hình ảnh GV chuẩn bị chữ nét chữ trang trí - Nếu câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận nhóm để tìm hiểu nội dung học *độ dày nét chữ có khơng? *chữ có nét kiểu chữ gì? *những chữ tạo dáng trang trí chữ in hay chữ thường? *các chữ tạo dáng trang trí nào? -u cầu HS quan sát hình 1.3SGK nêu cách trang trí chữ hình Câu hỏi gợi mở: * chữ L trang trí nét gì? *chữ G trang trí họa tiết gì? Cách thực hiện: -gợi ý HS nêu ý tưởng cá nhân chữ mà HS tạo dáng trang trí * em tạo dáng chữ gì? *em dùng nét , họa tiết màu sắc để trang trí? - Vẽ minh họa cho HS quan sát mọt số chữ.( C, O, D ) HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - viết tên mìnhvà lắng nghe GV giảng giải -hoạt động nhóm , thảo luận trả lời câu hỏi Hs quan sát , lắng nghe trả lời câu hỏi 3, Hoạt động ứng dụng : Về nhà em nêu lại tập cho bố mẹ người thân nghe HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -–&– - Ngày soạn:04/09/2017 Ngày dạy, Thø tư, ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2017 Buổi sáng: Tiết : Tốn Tiết 2: Bài : Ơn tập cộng, trừ số có ba chữ số (Khơng nhớ) Tiết I.Mục tiêu : Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp tập 1A trang II.Tài liệu, phương tiện: Bảng nhóm( Giấy tơ ki) III.Tiến trình: Tiết Hoạt động thầy Hoạt động trò Tạo hứng thú: - Nhóm trưởng lấy đồ dùng - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát Lớp đồn kết A Hoạt động bản: -Chia sẻ cảm xúc qua hát Trải nghiệm: -Gọi học sinh đọc số tròn trăm mà em biết Mời vài HS trả lời Trả lời Giới thiệu bài- ghi đầu Giới thiệu mục tiêu học Viết đầu vào Phân tích khám phá, rút học: Đọc đầu bài, đọc mục tiêu học Hoạt động 1: Chơi trò chơi truyền điện “Cộng phạm vi 20” (Cả lớp) -HĐTQ cho bạn chơi - GV theo dõi nhận xét Thực hành Hoạt động 2:Tính nhẩm ( Cá nhân) -HS làm vào Thực theo tài liệu hướng dẫn học Tốn tập 1A -Củng cố cho học sinh cách tính nhẩm số tròn trăm Hoạt động 3: Đặt tính tính (Cá -HS làm vào nhân) 235+421; 859 – 354; 624+ 34; 917- 13 - GV theo dõi nhận xét Nhóm trưởng điều hành nhóm Hoạt động : Giải tốn ( HĐ nhóm) Trình bày vào bảng nhóm Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp Đại diện nhóm trình bày - Gọi Hs lên bảng trình bày Vận dụng: Hướng dẫn học sinh chia sẻ nội dung học, chia sẻ cảm xúc sau tiết hoc Chia sẻ nội dung học, nêu tóm tắt nội dung C Hoạt động ứng dụng: -Chia sẻ liên hệ thực tế -Về nhà nói lại với người thân nghe nội dung tập em làm HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 2-3: Tiếng Việt Tiết 2-3 : Bài A : Cậu bé thơng minh (T2) Thực theo tài liệu Tiếng việt lớp tập 1A HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học Bài B : Trẻ em thơng minh ?(T1) Thực theo tài liệu Tiếng việt lớp tập A HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 4: Tự nhiên xã hội Tiết : Bài : Hoạt động thở quan hơ hấp ( T2) Thực theo tài liệu Tự nhiên xã hội lớp tập HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -–&– Ngày soạn:05/09/2017 Ngày dạy, Thø năm, ngµy 07 th¸ng 09 n¨m 2017 Buổi sáng : Tiết 1: Hoạt động giáo dục Thể Chất ( Giáo viên mơn dạy ) -0o0 -TiÕt 2: Tốn Tiết : Bài : Ơn tập cộng, trừ số có ba chữ số (Khơng nhớ) I.Mục tiêu : Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp tập 1A trang II.Tài liệu, phương tiện: Bảng nhóm( Giấy tơ ki) III.Tiến trình: Tiết Hoạt động thầy Hoạt động trò Tạo hứng thú: - Nhóm trưởng lấy đồ dùng - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát Lớp đồn kết A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: -Chia sẻ cảm xúc qua hát Trải nghiệm: -Gọi học sinh đọc số tròn chục mà em biết Mời vài HS trả lời Trả lời Giới thiệu bài- ghi đầu Giới thiệu mục tiêu học Viết đầu vào Phân tích khám phá, rút học: Đọc đầu bài, đọc mục tiêu học Hoạt động 1: Chơi trò chơi truyền điện “ Đọc số tròn trăm” (Cả lớp) -HĐTQ cho bạn chơi - GV theo dõi nhận xét Thực hành Hoạt động 4: Tìm x ( Cá nhân) -HS làm vào Thực theo tài liệu hướng dẫn học Tốn tập 1A -Củng cố cho học sinh cách tìm thành phần chưa biết phép cộng phép trừ -HS thực hành xếp Hoạt động 6: Xếp hình tam giác thành hình ngơi nhà.( Nhóm đơi) - GV theo dõi nhận xét Nhóm trưởng điều hành nhóm Hoạt động : Chơi trò chơi “Lập Trình bày vào bảng nhóm phép tính đúng” (Nhóm) Đại diện nhóm trình bày Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp - Gọi Hs lên bảng trình bày Vận dụng: Hướng dẫn học sinh chia sẻ nội dung học, chia sẻ cảm xúc sau tiết hoc Chia sẻ nội dung học, nêu tóm tắt nội dung -Chia sẻ liên hệ thực tế -Hoạt động người thân C Hoạt động ứng dụng: Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 2-3: Tiếng Việt Tiết 4-5 : Bài B : Trẻ em thơng minh ? Tiết 2-3 Thực theo tài liệu Tiếng việt lớp tập 1A HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 4: Tiếng Anh (Giáo viên mơn dạy ) -–&– Ngày soạn: 06/09/2017 Ngày dạy, Thứ sáu, ngµy 08 th¸ng 09 n¨m 2017 Tiết : Tốn Tiết 4: Bài 3: Cộng số có ba chữ số (có nhớ) Tiết I.Mục tiêu : Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp tập 1A trang II.Tài liệu, phương tiện: Bảng nhóm, phiếu tập HĐ2 III.Tiến trình: Tiết Hoạt động thầy Hoạt động trò Tạo hứng thú: - Nhóm trưởng lấy đồ dùng - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát Lớp đồn kết A Hoạt động bản: -Chia sẻ cảm xúc qua hát Trải nghiệm: -Gọi học sinh đọc số đếm thêm từ số 100 đến 120 Mời vài HS trả lời Trả lời Giới thiệu bài- ghi đầu Giới thiệu mục tiêu học Viết đầu vào Phân tích khám phá, rút học: Đọc đầu bài, đọc mục tiêu học Hoạt động 1: Chơi trò chơi truyền điện “Cộng, trừ phạm vi 20” (Cả lớp) - GV theo dõi nhận xét Thực hành Hoạt động 2:Đọc giải thích cho bạn cách thực phép cộng 435+127: (nhóm) Thực theo tài liệu hướng dẫn học Tốn tập 1A - GV theo dõi nhận xét Hoạt động : Thảo luận cách thực phép cộng 256+162: ( HĐ nhóm) Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp Hoạt động 4: Tính ( Nhóm đơi) - Gọi Hs lên bảng trình bày Vận dụng: Hướng dẫn học sinh chia sẻ nội dung học, chia sẻ cảm xúc sau tiết hoc Chia sẻ nội dung học, nêu tóm tắt nội dung C Hoạt động ứng dụng: -HĐTQ cho bạn chơi -HS thảo luận nhóm -Nhóm trưởng điều hành nhóm Các nhóm báo cáo kết HS thảo luận nhóm -Nhóm trưởng điều hành nhóm Các nhóm báo cáo kết Nhóm trưởng điều hành nhóm Trình bày vào bảng nhóm Đại diện nhóm trình bày -Chia sẻ liên hệ thực tế -Về nhà với bố mẹ người thân tìm hai phép tính thực HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 2-3: Tiếng Việt Tiết 6-7 : Bài C : Hai bàn tay em Tiết 1-2 Thực theo tài liệu Tiếng việt lớp tập 1A HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 4: Hoạt động giáo dục Âm Nhạc Tiết : Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1) (Nhạc só: Văn Cao) I Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca giai điệu hát - Biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp tiết tấu hát, hát giọng, to rõ lời cao độ hát II Chuẩn bò: Chuẩn bò Giáo Viên: - Nhạc cụ quen dùng; nhạc cụ đệm: Thanh phách, song loan, trống - Máy nghe, nhạc mẫu - Hát chuẩn xác hát Chuẩn bò Học Sinh: - Nhạc cụ gõ: Thanh phách, song loan, - Tập hát lớp III Hoạt động dạy học: Hoạt động bản: Hoạt động lớp - Khởi động: Hát hát học - Giới thiệu hát: “Quốc Ca Việt Nam” - GV cho học sinh nghe hát mẫu - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca Hoạt động thực hành: Hoạt động lớp - Tập hát câu theo lối móc – xích - Hát - Củng cố, kiểm tra (Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát) Hoạt động theo nhóm - Hát kết hợp với vỗ tay gõ đệm theo phách - Hát kết hợp với tư nghiêm chào cờ Hoạt động cá nhân - Trả lời câu hỏi sau: + Mỗi chào cờ đầu tuần thường hát hát có tên gì? + Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ô) Hát mức độ tốt Hát mức độ Hát mức độ trung bình Hát mức độ yếu Hoạt động ứng dụng: - Em hát hát Quốc ca Việt Nam cho người thân gia đình nghe - Với hướng dẫn người thân em tập hát hát với tư nghiêm trang, trân trọng -0o0 -TiÕt 5: Hoạt động giáo dục NGLL Tiết : Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1) HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -–&– Ngày soạn: 07/09/2017 Ngày dạy, Thứ bảy, ngµy 09 th¸ng 09 n¨m 2017 Tiết : Tốn Tiết 5: Bài 3: Cộng số có ba chữ số (có nhớ) Tiết I.Mục tiêu : Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp tập 1A trang II.Tài liệu, phương tiện: Bảng nhóm( Giấy tơ ki) III.Tiến trình: Tiết Hoạt động thầy Hoạt động trò Tạo hứng thú: - Nhóm trưởng lấy đồ dùng - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát Lớp đồn kết A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: -Chia sẻ cảm xúc qua hát Trải nghiệm: -Gọi học sinh đọc phép tính phạm vi 20 Trả lời Mời vài HS trả lời Giới thiệu bài- ghi đầu Viết đầu vào Giới thiệu mục tiêu học Đọc đầu bài, đọc mục tiêu học Thực hành Hoạt động 1: Tính ( Cá nhân) -HS làm vào Thực theo tài liệu hướng dẫn học Tốn tập 1A -Củng cố cho học sinh cách cộng số có ba chữ số Hoạt động 2: Đặt tính tính:( cá -HS làm vào nhân) - GV theo dõi nhận xét Hoạt động : Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: -HS làm vào Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp - Gọi Hs lên bảng trình bày -Củng cố cho hs cách tính độ dài đường gấp khúc Nhóm trưởng điều hành nhóm Hoạt động 4: Giải tốn: HĐ nhóm Trình bày vào bảng nhóm Đại diện nhóm trình bày -Chia sẻ liên hệ thực tế Vận dụng: Hướng dẫn học sinh chia sẻ nội dung học, chia sẻ cảm xúc sau tiết hoc -Hoạt động người thân Chia sẻ nội dung học, nêu tóm tắt nội dung C Hoạt động ứng dụng: Tài liệu hướng dẫn học Tốn lớp HĐTQ chia sẻ cảm xúc tiết học -0o0 -TiÕt 2: Tiếng Anh (Giáo viên mơn dạy ) TiÕt 3: TiÕt 4: Tiết 8: TiÕt 5: Tiết 1: -0o0 -Hoạt động giáo dục Thể Chất (Giáo viên mơn dạy ) -0o0 -Tiếng Việt Bài C : Hai bàn tay em Tiết -0o0 -Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần ... viết số Hoạt động cá nhân A, 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 216 , 217 , 218 219 B, 500,499,498,497,496,495,494,493,492,4 91 Hoạt động cá nhân 504 > 450 30 + 200 > 229 395 < 4 01 567 = 500 + 60 + 762 > 672 Hoạt... trống: A, 210 , 211 , , 213 , , , 216 , , , 219 B, 500,499, ,497, ,495, , ,492, - GV theo dõi nhận xét • Bài tập củng cố cho Hs cách viết số liền trước liền sau 4.> < = 504…450 30 + 200…229 395…4 01 567…500... SGV tr .19 1 điểm, hình dáng tàu thuỷ - GV giải thích - HS suy nghĩ tìm cách gấp tàu - GV liên hệ thực tế tác dụng tàu thuỷ – thuỷ SGV tr .19 1 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 1 lớp 3 VNEN, Giáo án tuần 1 lớp 3 VNEN, Giáo án tuần 1 lớp 3 VNEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay