Một số bài tập và đáp án môn Pascal

20 43 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:56

ĐỀ CƯƠNG NHẬP MÔN TIN HỌC Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n Đổi số n số nhị phân tương ứng Hiển thị kết *****Giải***** Program cau1; Uses crt; Var st,st1:string; n,i:integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); st:=’’; while n>0 begin str(n mod 2,st1); st:=st+st1; n:=n div 2; end; for i:=length(st) downto write(st[i]); readln; End Câu Cho dãy Fibonaci xác định sau: F0=0, F1=1, Fn = Fn-1 + Fn-2 , với n >= Viết chương trình thực công việc sau: Nhập n nguyên > Tính S = F0 + F1 + F2 + + Fn In kết S hình *****Giải***** Program cau2; Uses crt; Var n,i,s:integer; x:array[0 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); x[0]:=0; x[1]:=1; s:=x[0]+x[1]; for i:=2 to n x[i]:=x[i-1]+x[i-2]; i:=i+1; for i:=2 to n if x[i]=x[i-1]+x[i-2] then s:=s+x[i]; writeln(‘tong s=’,s); readln; End Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập n nguyên > Tính S tổng N số nguyên tố In kết S hình *****Giải***** Program cau3; Var n,i,dem,s:integer; Function kt(j:integer):boolean; var i:integer; begin kt:=false; for i:=2 to trunc(sqrt(j)) if j mod i =0 then exit; kt:=true; end; Begin write(‘nhap n=’); readln(n); s:=0; dem:=0; i:=2 while demb) and (a>c) and (a>d) then write(‘chu cai nhieu nhat’); If (b>a) and (b>c) and (b>d) then write(‘chu so nhieu nhat’); If (c>a) and (c>b) and (c>d) then write(‘ki tu trang nhieu nhat’); If (d>a) and (d>b) and (d>c) then write(‘ki tu khac nhieu nhat’); Readln; End Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập danh sách gồm n tên sinh viên (n nhập từ bàn phím) Đổi tên sang chữ hoa Sắp xếp in hình theo thứ tự A, B, C, Ví dụ nhập năm tên: lan, an, anh, thanh, bich, in : AN, ANH, BICH, LAN, THANH *****Giải***** Program cau5; Uses crt; Var n, i, j : integer; st, tg : string; Begin clrscr; write(‘nhap so sinh vien:’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘nhap ten sinh vien thu ‘,i,’:’); readln(st[i]); end; for i:=1 to n-1 for j:=i+1 to n if st[i]>st[j] then begin tg:=st[i]; st[i]:=st[j]; st[j]:=tg; end; writeln(‘danh sach sinh vien la:’); for i:=1 to n begin for j:=1 to length(st[i]) st[i][j]:=upcase(st[i][j]); write(st[i]:8); end; readln; End Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n dãy số nguyên dương x1, x2, , xn Xây dựng dãy A số chẵn dãy x Hiển thị hai dãy x, A hình, dãy dòng *****Giải**** Program cau6; Uses crt; Var n,i:integer; x:array[1 100] of integer; Begin clrcsr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; write(‘day x la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); writeln; write(‘day A gom cac so chan la:’); for i:=1 to n if x[i] mod =0 then write(x[i]:4); readln; End Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n dãy số nguyên dương x1, x2, , xn Xây dựng dãy A số lẻ dãy x Hiển thị hai dãy x, A hình, dãy dòng *****Giải**** Program cau7; Uses crt; Var n,i:integer; x:array[1 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; wite(‘day x la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); writeln; write(‘day A gom cac so le la:’); for i:=1 to n if x[i] mod 20 then write(x[i]:4); readln; End Câu Viết chương trình thực công việc sau: Nhập chuỗi St Xây dựng chuỗi St1 ký tự chuỗi St đảo ngược thứ tự Đổi chuỗi St thành chữ hoa Đổi chuỗi St1 thành chữ thường Ví dụ cho St=‘AbcD12’, St1=‘21DcbA’, sau đổi ta St= ‘ABCD12’ St1=‘21dcba’ *****Giải**** Program cau8; Uses crt; Var st,st1:string; i:integer; Begin clrscr; write(‘nhap chuoi st:’); readln(st); st1:=’’; for i:=length(st) downto st1:=st1+st[i]; writeln(‘chuoi st1 la:’,st1); for i:=1 to length(st) st[i]:=upcase(st[i]); write(‘chuoi st chu hoa la:’); for i:=1 to length(st[i]) writeln(st); for i:=1 to length(st1) if (st1[i]>=’A’) and (st1[i]0 begin delete(st,k,1); k:=pos(‘ ‘,st); end; for i:=1 to length(st) if (st[i]>=’A’) and (st[i]0 then begin writeln(‘chuoi st chua chuoi st1’); delete(st,i,length(st1)); insert(st2,st,i); writeln(‘chuoi st moi la:’,st); end else write(‘chuoi st khong chua chuoi st1’); readln; End Câu 14 Viết chương trình thực công việc sau: Viết hàm tính k! với k nguyên dương Nhập số nguyên dương n, k từ bàn phím (có kiểm tra điều kiện n  k 0) Sử dụng hàm tính k! (câu 1) để tính số tổ hợp chập k n theo công thức: In kết Cnk hình *****Giải**** Program cau14; Var n,k:integer; 10 tohop:real; Function gt(k:integer):longint; var i,g:integer; begin g:=1; for i:=1 to k g:=g*i; gt:=g; end; Begin write(‘nhap n=’); readln(n); repeat write(‘nhap k=’); readln(k); until (k>=0) and (k0 then a:=a+1; if x[i]b) and (a>c) then write(‘so duong nhieu nhat’); if (b>a) and (b>c) then write(‘so am nhieu nhat’); if (c>a) and (c>b) then write(‘so nhieu nhat’); readln; 13 End Câu 18 Viết chương trình thực công việc sau: 1,Nhập số nguyên dương n dãy số nguyên x1, x2, , xn 2, Hiển thị kết hình: - Các số chẵn dãy số xi (với i = n) - Các số lẻ dãy số xi (với i = n).yêu cầu loại dòng *****Giải**** Program cau18; Uses crt; Var n,i:integer; x:array[1 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); write(‘nhap day x:’); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; write(‘day x la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); writeln; write(‘cac so chan cua day la:’); for i:=1 to n if x[i] mod = then write(x[i]:4); writeln; write(‘cac so le cua day la:’); for i:=1 to n if x[i] mod 20 then write(x[i]:4); readln; End Câu 19 Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n Xây dựng dãy số xi (với i = n) dãy Fibonaci x 0=1, x1=1 xi tính theo công thức xi =xi-1 + xi-2 (với i = n) Hiển thị dãy số xi (với i = n) hình *****Giải**** Program cau19; 14 Uses crt; Var n,i,s:integer; x:array[0 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); x[0]:=1; x[1]:=1; for i:=2 to n x[i]:=x[i-1]+x[i-2]; i:=i+1; write(‘day so x[i] la:’); for i:=0 to n write(x[i]:4); readln; End Câu 20 Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n dãy số x1, x2, , xn Hãy tính : Hiển thị kết S1, S2 hình *****Giải**** Program cau20; Uses crt; Var n,i:integer; x:array[1 100] of integer; s1,s2,t1,t2:real; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; t1:=0; for i:=1 to n t1:=t1+x[i]; s1:=t1/n; t2:=0; for i:=1 to n 15 t2:=t2+sqr(x[i]); s2:=sqrt(t2); writeln(‘s1=’,s1:3:3); writeln(‘s2=’,s2:3:3); readln; End Câu 21 Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n dãy số x1, x2, , xn Hiển thị hình dãy đảo ngược dãy số x i (với i = n).Ví dụ cho dãy in ra: Sắp xếp dãy số xi (với i = n) theo chiều tăng dần hiển thị dãy hình *****Giải**** Program cau21; Uses crt; Var n,i,tg,j:integer; x:array[1 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; write(‘day so da nhap la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); writeln; write(‘day so dao nguoc la:’); for i:=n downto write(x[i]:4); for i:=1 to n-1 for j:=i+1 to n if x[i]>x[j] then begin tg:=x[i]; x[i]:=x[j]; x[j]:=tg; end; writeln; write(‘day sap xep tang la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); readln; End 16 Câu 22 Viết chương trình thực công việc sau: Nhập số nguyên dương n dãy số x1, x2, , xn Hiển thị hình dãy đảo ngược dãy số x i (với i = n) Ví dụ cho dãy 8, in ra: Sắp xếp dãy số xi (với i = n) theo chiều giảm dần hiển thị dãy hình *****Giải**** Program cau22; Uses crt; Var n,i,tg,j:integer; x:array[1 100] of integer; Begin clrscr; write(‘nhap so nguyen duong n=’); readln(n); for i:=1 to n begin write(‘x[‘,i,’]=’); readln(x[i]); end; write(‘day so da nhap la:’); for i:=1 to n write(x[i]:4); writeln; write(‘day so dao nguoc la:’); for i:=n downto write(x[i]:4); for i:=1 to n-1 for j:=i+1 to n if x[i]
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập và đáp án môn Pascal, Một số bài tập và đáp án môn Pascal, Một số bài tập và đáp án môn Pascal

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay