Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016

30 46 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:45

Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016 v PHềNG GIO DC V O TO TRNG THCS THANH M THI CHN HSG MễN: VT Lí LP NM HC: 2014 - 2015 Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu I (5) Hai gng phng G1 v G2 hp vi mt gúc , hai mt phn x hng vo G1 x S G2 im sỏng S t khong gng Gi S l nh ca S qua G1 v S2 l nh ca S1 qua G2 Hóy nờu cỏch v ng i ca tia sỏng t S phn x ln lt qua G v G2 ri i qua S Chng t rng di ca ng i ú bng SS2 Cõu II ( im ) Cho mch in nh hỡnh v R0 Bit U = 10 V, R0= 1) Bit cụng sut trờn R t 9W tớnh R? 2) Tỡm R cụng sut trờn R t ln nht ? Tớnh giỏ tr ln nht ú? H (1) Cõu III ( im ) Ngi ta cú in tr ging R0 H (2) dựng mc vo hai im A, B nh hỡnh v Bit rng in tr mc ni tip thỡ cng dũng in qua mi in tr l 0,2A v in tr mc song song thỡ cng dũng in qua mi in tr cng l 0,2A 1) Hóy tớnh cng dũng in qua cỏc in tr nhng trng hp cũn li 2) Hi phi dựng bao nhiờu chic in tr nh vy v mc chỳng nh th no vo hai im A, B núi trờn cng dũng in qua mi in tr l 0,1A Cõu IV ( im ) 1) Ngi ta pha lớt nc 15 oC vi lớt nc 35oC tỡm nhit cui cựng ca hn hp (b qua s trao i nhit vi mụi trng v bỡnh cha) 2) Khi cõn bng nhit sy ngi ta dựng mt dõy un in cú cụng sut l 1000W un lng nc núi trờn hi sau bao lõu thỡ nc sụi? (b qua s trao i nhit vi mụi trng v bỡnh cha) Cho bit nhit dung riờng ca nc l: 4200J/Kgk 3) Thc t hiu sut truyn nhit t 80% Hi sau un sụi nu b dõy un thỡ sau bao lõu nc bỡnh h c 10oC? Cõu V ( im )Cn phi mc ớt nht bao nhiờu chic in tr to on mch in cú in tr ton mch l 12 HNG DN CHM V BIU IM THI HSG Cõu I : ( ) S1 1, - Dng S1 i xng vi S qua G1 - Dng S2 i xng vi S1 qua G2 - Ni S2 vi S ct G2 ti I - Ni I vi S1 ct G1 ti K - Ni K vi S - Vy ng i l: S K I S G1 K S I G2 S2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2, CM : SK + KI + IS = SS2 Ta cú : SK + KI + IS = S1K + KI + SI = S1I + SI S1I + SI = S2I + IS = SS2 ( PCM) 0,5 0,5 0,5 Cõu II: (4) A (2) U * R0 B R I Ta cú: RTM = R0 + R = + R ( ) I = (0,5) U 10 = ( A) theo cụng thc P = I2 R RTM + R (0,5) (0,5) 100 R 10 PR = =9 R = (1 + R ) 1+ R 100 R = + 18R + R R 82 R + = (*) (R 9)(9R-1) = R = ( ) R = ( ) 100 R 100 100 100 PR = = = = 2 2 (1 + R) (1 + R ) 1+ R R 2.(2) Ta cú: + R R R R R R = ( hng s) nờn Min Ta thy R R R R R = R R (0,5) (0,5) (1 ) R = 1() (0,5) 100.1 100 = = 25(W ) (1 + 1) (0,5) Vy PR Max = Cõu III (4 ) * Khi in tr mc ni tip U 1,(2) A R RTM R0 B R R (0,5) (1) I = R0 + RAB = R0 + 3R ( ) U U Nờn ITM = R = R + 3R = 0,2( A) TM * Khi in tr mc song song: R0 A U B R1 (0,5) RTM = R0 + R AB = R0 + R R2 I Nờn ITM R3 U = = RTM U R R0 + = 0,6 (2) , ly (1) chia (2) R0 = R (0,5) Thay vo (1) ta cú : U = 0,8R0 ( V) Khi hai in tr song song mc ni tip vi in tr: U A B R0 I2 R2 ta cú: R1 I1 ITM I3 RTM = R0 + RAB = R0+ RTM = R R0 R3 0,8 R0 U 0,32 = = 0,32( A) I R1 = 0,32( A), I R = I R = = 0,16( A) = RTM R0 Hai ni tip // vi R0 U A R1 B R3 I1 (0,5) I3 I I2 R2 ta cú: RTM = R0 + RAB = R+ I TM = R = R0 3 0,8 R0 U = = 0,48( A) RTM R0 I2 = 2I1 v I1 + I2 2 I = 0,48 = 0,32( A) 3 I = 0,48 0,32 = 0,16( A) I2 = 2,(2) Mc in tr vo hai u A v B thnh x dóy song song Ni dóy y chic ni tip : ( x, y Z + ) U A x R0 R B R R R R R R (0,5) R Ta cú : RTM = R0 + RAB RTM = R0 + yR xR0 + yR = x x U Ux Ux nu RTM = R = xR + yR = R ( x + y ) TM 0 ( 1) Vỡ I qua cỏc R l 0,1 A ITM = 0,1 x Ta cú PT: = ( x + y ) Ux = 0,1x U = 0,1R0 ( x + y ) 0,8 R0 = 0,1R0 ( x + y ) R0 ( x + y ) x; y Z (1) x y 5 Cõu IV: (5) lớt nc cú lng l 3kg = m1 lớt nc cú lng l 1kg = m2 Gi nhit cui cựng ca H2 l x - Ta cú NL thu vo ca 3kg nc tng nhit t 150c x : l : Q1 = Cm1 ( x - 15) - Ta cú NL ta ca 1kg nc h nhit t 350c x : l : Q2 = Cm2 (35 - x ) Theo PT cõn bng nhit ta cú Q1 = Q2 Cm1 ( x - 15) = Cm2 (35 - x ) ( x - 15) = (35 - x ) x - 45 = 35 - x x = 80 x = 200c (2) Nhit lng cn thit cung cp cho 4kg nc tng nhit t 200c 1000c l: Q3 = Cm t = 4200.4.80 = 1344000 (J) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) Vy thi gian dun sụi lng nc l : A Q 1344000 = 1344(Giõy ) Theo CT : A = Pt t = = = P P 1000 Thc t hiu sut truyn nhit t 80% tc l 20% hao phớ mụi trng Vy cụng sut ca dõy 1000W cú ngha c giõy cung cp cho nc mụi trng 1000J Mi giõy mụi trng ly mt 200J Nng lng 4kg nc ta h c 100c l: (1) (0,5) Q4 = Cm t = 4200.4.10 = 168000( J ) Vy thi gian nc h c 100c l : t= 168000 = 840( giõy ) 200 (0,5) Cõu V: (2) Vỡ in ton mch l 12 () m mi chic cú giỏ tr () nờn ngi ta mc hai chic ni tip vi on mch cú giỏ tr X () Nh hỡnh v: R1 A R2 X B Ta cú : RAB = R + R + X X = 12 10 = () X < () nờn on mch X gm chic mc song song vi on mch cú giỏ tr Y () (0,5) R C D (0,5) Y RCD = RY 5Y 10 =2 = 3Y = 10 Y = ta thy Y < R +Y 5+Y Nu on mch Y gm chic song song vi on mch Z R Z RZ 10 = Z = 10 R+Z (0,5) Nờn on mch Z gm in tr mc ni tip Vy mch din l: R A R R R R B R Vy on mch gm in tr mc nh hỡnh v trờn (0,5) Thớ sinh gii theo cỏch khỏc ỳng cho im ht _ TRNG THCS THANH M - & - THè KSCL HSG LP Mụn thi: VT L Cõu 1: (2) Mt ngi i xe p t A n B vi tc V1 = 12km/h Nu ngi ú tng tc thờm km/h thỡ n ni sm hn gi a) Tỡm quóng ng AB v thi gian d nh i t A n B b) Lỳc u i vi tc V1 = 12km/ h, n C thỡ b hng xe phi sa mt 15 phỳt Do ú quóng ng cũn li ngi y phi i vi tc V2 = 15km/h thỡ n ni sm hn d nh 30 phỳt Tỡm quóng ng AC Cõu 2: (2) Mt g hỡnh hp ch nht tit din S = 40 cm2, cao h = 10 cm cú lng m = 160g a) Th g vo nc, tỡm chiu cao phn g ni trờn nc Bit lng riờng ca nc l Do = 1000 kg/ m3 b) Bõy gi g c khoột mt l hỡnh tr gia cú tit din S = cm2, sõu h v lp y chỡ cú lng riờng D2 = 11300 kg/ m3 Khi th vo nc ngi ta thy mc nc bng vi mt trờn ca g Tỡm sõu h ca l Cõu 3: (2) Ngi ta th mt chai sa ca tr em vo phớch ng nc nhit t = 400 C Sau mt thi gian, chai sa ny núng lờn ti nhit t1 = 360 C Ngi ta ly chai sa ny v tip tc th vo phớch nc ú mt chai sa khỏc ging nh chai sa trờn Hi chai sa ny s núng lờn ti nhit no? Bit rng trc th vo phớch cỏc chai sa u cú nhit t0 = 180 C R1 R1 Cõu 4:( 2) A A Cho mch in nh hỡnh v Khi khúa K m, ampe k ch I0 = 1mA R2 Khi khúa K úng, ampe k ch I1 = 0,8mA Vụn k ch 3V Tỡm UAB, R1, R2 bit rng vụn k cú in tr rt ln, ampe k cú in tr rt nh V P N THè KSCL HSG LP (LN 2) Câu 1: a) Thời gian dự định: T = = 60km T2 =T1 - = - S B T1 = = 5h Khi tăng T = A C (1đ) B b) Thời gian đoạn AC : Thời gian đoạn CB : Tổng thời gian đi: T2 = + + / Nghỉ 15 = h Theo ra: T2 = T1 AC = 15(km) (1đ) Câu 2: a) Khi CB : P = FA x = = 4cm y = 6cm D1 = = 0,4 g/cm b) Sau khoét: 10.(m-m) + 10 s.h.D2 = 10D0 s.h h = 5,5 cm (m =s h.D1 ) (1đ) Câu 3: Khi thả chai đầu: q1 (40-36) = q2 (36-18) q1 = q2 (1đ) Khi thả chai sau: q1 (40-t)=q2 (t-18) T = 32,50 c (1đ) Câu 4: Theo ta có: * U= 0,001(R1 + R1 ) (1) Ta có: = = U= 0,001.2R1 R2 = 7500 * = 0,0008 R1 = = R1 = 3750 U = 7,5v (1đ) môn thi : vật Cõu 1: (4,5 im) Lỳc gi sỏng ti a im A v B trờn cựng mt ng thng cỏch 60km, hai ụ tụ cựng hnh chy cựng chiu theo hng t A n B Xe i t A cú tc v1 = 50km/h, xe i t B cú tc v2 = 30km/h a) Lp cụng thc xỏc nh v trớ ca xe i vi im A vo thi im t k t lỳc hai xe hnh b) Xỏc nh thi im v v trớ xe A ui kp xe B c) Xỏc nh thi im v v trớ hai xe cỏch 20km d) Ngi ngi trờn xe B thy xe A chuyn ng vi tc bao nhiờu so vi mỡnh? Cõu 2: (4 im) Mt cc nc ỏ hỡnh lp phng cú cnh l h = 10cm, 2cm ni trờn mt nc mt chu ng y nc Phn nhụ h h1 lờn mt nc cú chiu cao 2cm Trng lng riờng ca nc l 10.000N/m3 a) Tớnh lng riờng ca nc ỏ ? b) Nu nc ỏ tan ht thnh nc thỡ nc chu cú chy ngoi khụng ? Ti ? Cõu 3: (4 im) Ngi ta mt lng nc sụi vo mt thựng ó cha nc nhit 25 C thỡ thy cõn bng, nhit ca nc thựng l 700C Nu lng nc sụi núi trờn vo thựng ny nhng ban u thựng khụng cha gỡ thỡ nhit ca nc cõn bng l bao nhiờu ? Bit rng lng nc sụi gp ln lng nc ngui B qua s trao i nhit vi mụi trng Cõu 4: (3 im) A B Cho in tr ging R0 mc thnh mt mch A in AB nh hỡnh v Gia hai u AB t mt hiu in th khụng i 40V thỡ kim ca ampe k ch giỏ tr 2A Tớnh giỏ tr in tr R0 ? Cõu 5: (4,5 im) Mt ngi cú mt búng ốn 6V - 6W v mt búng ốn 6V - 4W nh mc ni tip chỳng vo hai im AB cú hiu in th khụng i 12V a) Chng minh rng: mc nh vy thỡ mt ốn s sỏng hn, ốn s ti hn mc bỡnh thng b) chỳng sỏng bỡnh thng, mc thờm mt in tr R Hi R phi bng bao nhiờu v phi mc th no ? Cụng sut in hao phớ trờn R ốn sỏng bỡnh thng l bao nhiờu ? Hết - Cõu ỏp ỏn Biu im A s1 M1 B s2 M2 im x a) Qung ng mi xe i c sau thi gian t : - Xe i t A : s1 = v1t = 50t (km) - Xe i t B : s2 = v2t = 30t (km) V trớ mi xe i vi im A sau thi gian t : - Xe i t A : x1 = AM1 = s1 = 50t (km) - Xe i t B : x2 = AM2 = AB + s2 = 60 + 30t (km) b) Thi im v v trớ xe A ui kp xe B : 0,5 0,5 Khi xe A ui kp xe B thỡ : x = x2 50t = 60 + 30t 20t = 60 t = 3h 0,5 Vy xe A ui kp xeB lỳc 9h V trớ gp cỏch A : x1 = x2 = 150km c) Thi im v v trớ xe cỏch 20km : * Trng hp 1: Hai xe cỏch 20km cha gp : A Cõu (4,5) Ta cú : x1 x2 B M1 M2 0,5 x x2 - x1 = 20 60 + 30t 50t = 20 20t = 40 t = 2h v x1 = 100km ; x2 = 0,75 120km Vy trc gp hai xe cỏch 20km vo lỳc 8h v xe A cỏch A 100km, xe B cỏch A 120km * Trng hp : Hai xe cỏch 20km sau ó gp M2 M1 A B x x1 x2 Ta cú : x1 - x2 = 20 50t (60 + 30t) = 20 20t = 80 t = 4h v x1 = 200km ; x2 = 180km Vy xe cỏch 20km (sau gp) vo lỳc 10h v xe A cỏch A 200km, xe B cỏch A 180km d) Xe i t A ui theo xe i t B Sau 1h xe i t B i c 30km, xe i t A i c 50km Vy sau 1h xe i t A li gn xe i t B c 20km tc ca xe A so vi xe B l 20km/h Cõu a) Gi d, d l trng lng riờng ca nc ỏ v nc (4) V, V l th tớch ca cc nc ỏ v ca phn nc ỏ chỡm nc Lc y Acsimet tỏc dng lờn cc nc ỏ : h FA = d.V = d.S.h1 Trng lng cc nc ỏ : P = d.V = d.S.h Khi cc nc ỏ cõn bng thỡ : P = FA d.S.h = d.S.h1 d h1 10000.(10 ) d= = = 8000 N / m h 10 ( ) 2cm h1 0,75 1,0 0,5 0,25 0,5 0,5 10 Thay Ra theo R vo ta xỏc nh c R cn tỡm K THI HC SINH GII CP HUYN Bi 1: (4 im) Mt ngi i t A n B Trờn ẳ on ng u ngi ú i vi tc v1, na on ng cũn li i vi tc v 2, na thi gian i ht quóng ng cui cựng ngi ú i vi tc v1, cui cựng ngi ú i vi tc v2 Hóy: a) Vit biu thc tớnh tc trung bỡnh v AB ca ngi ú trờn c quóng ng AB theo v1 v v2 b) Cho v1=10km/h v v2=15km/h Tớnh vAB Bi 2: (4 im) Mt nhit lng k cú cha 1kg nc nhit 25 0C Ngi ta th vo ú mt hp kim nhụm v thic cú lng 1200g ó c un núng ti 950C Nhit sau cõn bng nhit l 35 0C Tớnh lng ca nhụm v ca thic cú hp kim trờn Bit nhit dung riờng ca nc, nhụm v thic ln lt l Cn=4200J/kg.K, Cnh=880J/kg.K v Ct=230J/kg.k Cho rng phn nhit lng nhit lng k hp th bng 25% nhit lng nc hp th B qua phn nhit lng trao i vi khụng khớ 16 Bi 3: (5 im) Cho mch in nh hỡnh v bờn R1 M R A R1=R2=R3=3, R4=1, UAB=18V a) Mc vo hai u N v B mt vụn k cú in tr rt R3 R2 ln Tỡm s ch ca vụn k V N b) Thay vụn k trờn bng mt ampe k cú in tr rt Xỏc nh s ch ca ampe k v chiu dũng in chy qua ampe k Bi 4: (4 im) Cho cỏc dng c in sau: mt ngun in cú hiu in th khụng i U=12V, hai búng ốn 1(6V-0,4A) v 2(6V-0,1A) v mt bin tr Rx a) Cú th mc chỳng thnh mch in nh th no hai ốn u sỏng bỡnh thng? V s mch in v tớnh in tr ca bin tr R x ng vi mi cỏch mc b) Tớnh cụng sut tiờu th ca bin tr ng vi mi s , t ú suy nờn dựng s no?Vỡ sao? Bi 5: (3 im) Hóy trỡnh by phng ỏn xỏc nh lng riờng D v ca mt vt lm bng kim loi cú hỡnh dng bt k tay ch cú mt lc k, dõy mnh but v mt bỡnh ng nc Bit nc cú lng riờng l Dn Ch ký ca giỏm th 1: Ch ký ca giỏm th 2: 17 B HNG DN CHM THI HC SINH GII HUYN Bi Yờu cu ni dung a) Gi s1 l quóng ng i vi tc v1 thi gian t1 Gi s2 l quóng ng i vi tc v2 thi gian t2 Gi s3 l quóng ng i vi tc v1 thi gian t3 Gi s4 l quóng ng i vi tc v2 thi gian t4 Ta cú: s im 0,25 s t1= v = 4v 1 0,25 3s 3s =>t2= 8v 0,25 s2= s3 s4 s3 +s4 s 3s = = = = v1 v2 v1 +v2 v1 +v2 8(v1 +v2 ) t3=t4=> 0,75 Bi (4 ) Vn tc trung bỡnh trờn c on ng AB s s vtb = = s s 3s 3s t1+t2 +t3+t4 + + + 4v1 8v2 8(v1 +v2 ) 8(v1 +v2 ) 0,75 8v1v2(v1+v2 ) = 2v (v +v ) + 3v (v +v )+6v v 2 1 2 4(v1 +v2 ) = +3 + 4v1 8v2 0,75 vtb = 8v1v2(v1+v2 ) 3v12 +2v22 +11v1v2 0,50 b) p dng s: vtb = 8.10.15(10+15) = 12,5km / h 3.102 +2.152 +11.10.15 Bi Nhit lng nhụm v thic ta ra: (4 ) Qta= Qnh +Qt =Cnh.mnh.(tnh-t) +Ct.mt.(tt-t)= (Cnh.mnh+Ct.mt).(tnh-t); (tnh = tt ) Nhit lng nhit lng k v nc hp th: Qthu =Qnlk + Qn =0,25 Qn+ Qn =1,25 mn.Cn.(t tn) 0,50 0,75 0,50 18 Khi cõn bng nhit: Qta= Qthu (Cnh.mnh+ Ct.mt).(tnh-t)= 1,25 mn.Cn.(t tn) Cnh.mnh + Ct.mt = nh + 230m t= 880m 1, 25 mn.Cn ( t tn ) tnh t 1,00 1, 25 14200 ( 35 25) =875 95 35 0,50 Vi mt=1,2 - mnh nh + 230(1,2-m => 880m nh ) = 875 0,75 599 0,922kg = 922 g => mnh= 650 => mt=1,2 - mnh=1,2 0,922=0,278(kg)=278g R1 Bi a) Do in tr ca vụn k rt ln nờn A (5.0 khụng cú dũng in qua nú, ta cú th ) thỏo vụn k m khụng nh hng n mch in R2 Mch in cú ( R1//( R2 nt R3)) nt R4 0,50 R4 M B R3 N 0.50 R1R23 3(3+3) = 3+3+3 23 Rt= R123+R4=2+1=3 R123= R +R = 0.50 Cng dũng in mch: U AB 18 I=I4= R = = 6A tủ Hiu in th: UMB=I4.R4=6.1=6V UAM=I R123=6.2=12V Cng dũng in qua R2 v R3: U 0.25 0.50 12 23 I2=I3=I23= R = + = 2A 23 Hiu in th: UNM=I3.R3=2.3=6V S ch ca vụn k: UV= UNM+ UMB=6+6=12V b) Chn chiu dũng in nh hỡnh Do ampe k cú in tr rt bộ, chiu di ca dõy dn khụng nh hng n mch in Do ú VN=VB nờn ta chp im N v B li vi nh hỡnh 0.50 0.50 19 R1 A R4 M R1 A B M R3 R2 A N R4 R3 B N R2 Hỡnh Hỡnh Mch in cú ( R1 nt( R3 // R4)) // R2 R3R 3.1 15 0.50 R134= R1 + R +R = 3+ 3+1 = = 3, 75 Cng dũng in mch: U AB I1=I134= R 134 U AB = 18 = 4,8A 3, 75 0.25 18 I2= R = = 6A Hiu in th: UAM=I1R1=4,8.3=14,4V UMB=UAB-UAM=18-14,4=3,6V Cng dũng in qua R3 l: U 0.25 0.50 3, 0.25 I3= R = = 1, 2A S ch ca ampe k: IA=I2+I3=6+1,2=7,2A Chiu dũng in qua ampe k i t N n B 0.25 0.25 U ủm1 Bi in tr ca ốn 1: R1= I = 0, = 15 (4.0 ủm1 ) U ủm2 in tr ca ốn 2: R2= I = 0,1 = 10 0.25 ủm2 a) Cú th mc theo hai s Cỏch 1: Cỏch mc chia th (R1//R2) nt Rx nh hỡnh v di R1 A Rx sau: B gm R2 Vỡ cỏc ốn sỏng bỡnh thng nờn U1=U2=6V; I1=0,4A; I2=0,1A Ta thy: UAB=U12+Ux=> Ux=UAB-U12=12-6=6V IAB=Ix=I1+I2=0,4+0,1= 0,5A U 0.50 0.75 x in tr ca bin tr: Rx= I = 0,5 = 12 x 20 Cỏch 2: Cỏch mc chia dũng:gm R1 nt ( R2//Rx ) A R2 R1 0.50 B R'x Vỡ cỏc ốn sỏng bỡnh thng nờn: U1=U2=6V; I1=0,4A; I2=0,1A Ta thy: UAB=U1+U2x=> Ux= U2x =UAB-U1=12-6=6V Mt khỏc: IAB=I1=Ix+I2=> Ix = I1 - I2= 0,3A in tr ca bin tr: Rx= 0.75 U 'x = = 20 ' I x 0,3 b) Cụng sut tiờu th ca bin tr: s 1: Px= s 2: P x= U 2x Rx = 0.25 36 = 3W 12 (U 'x )2 Rx = 36 = 1,8W 20 0.25 Ta thy: Px> Px Vỡ cụng sut tiờu th trờn bin tr l vụ ớch nờn ta chn s Gi P0 l trng lng riờng ca vt t ngoi khụng khớ P1 l trng lng ca vt nhỳng chỡm nc FA l lc y Acsimet Ta cú: P0 - P1 = FA M FA = dn.V F A => V= d = n P0 P1 P0 P1 = dn 10.Dn (1) 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 Mt khỏc: P0 = V.dv=10.V.Dv => Dv= P0 10.V Bi Thay (1) vo (2) ta c: P0 P0 (3) = Dn Dv= 10 P0 P1 P0 P1 10.Dn (2) (3) Vy xỏc nh lng riờng ca mt vt lm bng kim loi cú hỡnh dng bt k ta tin hnh cỏc bc nh sau: Bc 1: Dựng lc k o trng lng P0 ca vt t ngoi khụng khớ Bc 2: Dựng lc k o trng lng P1 ca vt nhỳng chỡm vo nc Bc 3: Th cỏc giỏ tr P0, P1 v Dn vo cụng thc (3) ta tớnh c lng riờng Dv ca vt 0.50 0.75 0.50 21 THI CHN HSG LP (Thi gian: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (5im): S(k Cho th chuyn ng ca hai xe m) 90 B c v trờn hỡnh 1: a) Xỏc nh v trớ v thi im hai Hỡnh 75 xe gp 60 b) Xỏc nh tc ca xe II nú gp xe I, lỳc xe I bt u hnh (sau 45 ngh) (II) 30 (I) Vn tc ca xe II l bao nhiờu nú gp xe I hai ln? 15 c) Tớnh tc trung bỡnh ca xe I A 1.5 t(h) trờn c quóng ng i v v ? Cõu 2: (4 im): Th chỡm hon ton mt vt rn ln lt vo hai bỡnh ng cht lng ngi ta thy : - Khi th nú vo bỡnh y nc thỡ lng ca c bỡnh tng thờm m1= 75g - Khi th nú vo bỡnh y du thỡ lng ca c bỡnh tng thờm m2= 105g Hóy tớnh th tớch V, lng m v lng riờng D ca vt rn ú Bit lng riờng ca nc l D1= 1g/cm3 v ca du l D2= 0,9g/cm3 Cõu 3: (5 im): B mt vt rn cú lng m 1= 100g t1= 1000C vo nc cú lng m2 = 500g t =150C thỡ nhit sau cựng ca vt cõn bng nhit l t =160C Khụng dựng nc m thay nc bng mt cht lng khỏc m = 800g t3 =100C thỡ nhit sau cựng ca vt l t / = 130C Tỡm nhit dung riờng C ca vt rn v C3 ca cht lng Bit nhit dung riờng ca nc l 4200J/kg.K B qua s mt mỏt nhit ngoi mụi trng D Cõu 4: (6im): Cho mch in nh hỡnh v 2: A Bit R1= R3= 30 ; R2 = ; R4 = 15 ; o R4 U o U= 90V + R3 R2 Xỏc nh s ch ca ampe k Bit ampe k A C v dõy ni cú in tr nh khụng ỏng k B Hỡnh R1 - Ht (Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) 22 P N THI CHN HSG LP Mụn: Vt Vũng Cõu 1: (5 im) Gii im a) Cn c vo th ta thy hai xe gp sau 1,5 gi ( k t lỳc xut phỏt) V trớ gp cỏch A: 45km b) V hỡnh: mi hỡnh - xe II gp xe I, lỳc xe I bt u hnh sau ngh thỡ xe II phi i vi tc : S(k m) 90 45 90 B = 15( km / h ) v2 = (II/ 75 - gp xe I hai ln : lỳc xe I ang ngh 60 ) hoc bt u i sau ngh 45 xe II i vi tc (II 30 (I) 90 ) 15 v2 = = 22,5(km / h) A 1 t( Vy gp xe I hai ln xe II h) phi i vi tc: 15km/h < v2 22,5km/h c) Vn tc trung bỡnh ca xe I trờn c quóng ng i v v l : vtb1 = (45 15) + 45 = 18, 75(km / h) Cõu 2: (4im) Gii Vỡ c hai trng hp vt u chỡm cht lng nờn th tớch cht lng trn bng th tớch ca vt - Khi th vt vo bỡnh y nc lng ca bỡnh tng thờm 75g nờn lng ca vt l: m = m1 + D1.V (1) - Mt khỏc th vt vo bỡnh y du lng ca c bỡnh tng thờm 105g nờn ta cú : m = m2 + D2.V (2) - T (1) v(2) => th tớch ca vt l: V= m2 m1 105 75 = = 300cm3 D1 D2 0,9 (3) - Thay (3) vo (1) => lng ca vt l: m= 75 +1.300 = 375(g) - Khi lng riờng ca vt l: D = m 375 = = 1, 25( g / cm3 ) V 300 im ẵ ẳ ẵ ẳ ẵ ẵ ẵ Cõu 3: (5im) 23 Túm tt bi : m1 =100g = 0,1kg; m2 = 500g =0,5kg; m3 =800g = 0,8kg; t1= 1000C; t2 = 150C; t3= 100C; t = 160C; t/ = 130C im Gii *Khi b vt rn vo nc : - Nhit lng vt rn to l: Q1= m1.C1.(t1- t) = 0,1.C1(100 -16) =8,4C1 - Nhit lng nc thu vo tng nhit t 15 0C n 160C l: Q2 = m2.C2.(t- t2) = 0,5.4200.(16 -15) = 2100(J) - Vỡ b qua s mt mỏt nhit, cõn bng nhit ta cú : Q1 = Q2 8,4.C1 = 2100 =>Nhit dung riờng ca vt rn l: 2100 C1= 8, = 250( J / kg.K ) *Nu khụng dựng nc m b vt rn vo cht lng khỏc : - Nhit lng vt rn to h nhit t 1000C n 130C l: Q/1 = m1.C1(t1 t/) = 0,1.250.(100 13) = 2175(J) - Nhit lng cht lng thu vo tng nhit t 10 0C n 130C l: Q3 = m3.C3(t/ - t3) = 0,8 C3.(13- 10) = 2,4.C3 - t cõn bng nhit ta cú Q3 = Q1/ 2,4.C3 = 2175 Nhit dung riờng ca cht lng l: C3 = 2175 = 906, 25( J / Kg K ) 2, Cõu 4: (6 im) Gii IA C I R1 R R ẵ ẵ ẵ ẵ ẵ ẵ ẵ im D A ẵ R B I1 R U + A A B R3 C D R2 ẵ im mi hỡnh R4 Vỡ in tr ca ampe k v dõy ni nh khụng ỏng k nờn cú th coi C D ẵ 24 Mch in cú th v li nh hỡnh -Ta thy mch gm: R1// R2 nt ( R3 / / R4 ) in tr tng ng ca mi on mch l: R34 = R3 R4 30.15 = = 10 R3 + R4 30 + 15 R234 = R2 +R34 = 30 + 10 = 40 - Cng dũng in qua R1 l: I1 = U 90 = = 3A R1 30 ẵ ẵ ẵ ẵ - Cng dũng in qua R2 l I2 = U 90 = = 2, 25 A R234 40 ẵ Cng dũng in qua R3 l: I3 = U BC I R34 2, 25.10 = = = 0, 75( A) R3 R3 30 - Tr li s ban u, ti nỳt C s ch ca ampe k l : IA= I1+ I3 = + 0,75 = 3,75(A) ẵ ẵ 25 Đề thi Học Sinh giỏi Bi 1: (4 im) Mt nhit lng k cú cha 1kg nc nhit 25 0C Ngi ta th vo ú mt hp kim nhụm v thic cú lng 1200g ó c un núng ti 950C Nhit sau cõn bng nhit l 35 0C Tớnh lng ca nhụm v ca thic cú hp kim trờn Bit nhit dung riờng ca nc, nhụm v thic ln lt l Cn=4200J/kg.K, Cnh=880J/kg.K v Ct=230J/kg.k Cho rng phn nhit lng nhit lng k hp th bng 25% nhit lng nc hp th B qua phn nhit lng trao i vi khụng khớ Bi 2: (5 im) Cho mch in nh hỡnh v bờn R1 M R A R1=R2=R3=3, R4=1, UAB=18V c) Mc vo hai u N v B mt vụn k cú in tr rt R3 R2 ln Tỡm s ch ca vụn k V N d) Thay vụn k trờn bng mt ampe k cú in tr rt Xỏc nh s ch ca ampe k v chiu dũng in chy qua ampe k B Bi 3: (4 im) Cho cỏc dng c in sau: mt ngun in cú hiu in th khụng i U=12V, hai búng ốn 1(6V-0,4A) v 2(6V-0,1A) v mt bin tr Rx c) Cú th mc chỳng thnh mch in nh th no hai ốn u sỏng bỡnh thng? V s mch in v tớnh in tr ca bin tr R x ng vi mi cỏch mc d) Tớnh cụng sut tiờu th ca bin tr ng vi mi s , t ú suy nờn dựng s no?Vỡ sao? Bi 4: (3 im) Cú hai búng ốn (6V-2,4W); (6V-3,6W) mt ngun hiu in th khụng i U=12V : mt bin tr (50 - 3A) v cỏc dõy dn cú in tr khụng ỏng k Hóy v cỏc cỏch mc hai ốn sỏng bỡnh thng ch cỏch mc cú hiu sut ln nht v tớnh Rb lỳc ú Bi 5: (4 im) Cho mch in nh hỡnh v di õy : Nu t vo hai u AB mt hiu in th UAB=120 V thỡ cng dũng in qua R3 l I3= 2A v hiu in th o c hai u C v D l UCD=30V Nu ngc li ,t vo hai u C v D mt hiu in th U/CD= 120V thỡ hiu in th o c hai u A v B l U/AB= 20V Tớnh cỏc in tr R1, R2 ; R3: R2 B R1 D R2 R3 C A 26 P N BIU IMCHM THI HC SINH GII Bi Yờu cu ni dung Nhit lng nhụm v thic ta ra: Qta= Qnh +Qt =Cnh.mnh.(tnh-t) +Ct.mt.(tt-t)= (Cnh.mnh+Ct.mt).(tnh-t); (tnh = tt ) Nhit lng nhit lng k v nc hp th: Qthu =Qnlk + Qn =0,25 Qn+ Qn =1,25 mn.Cn.(t tn) Khi cõn bng nhit: Qta= Qthu (Cnh.mnh+ Ct.mt).(tnh-t)= 1,25 mn.Cn.(t tn) Bi (4 ) Cnh.mnh + Ct.mt = nh + 230m t= 880m im 0,75 0,50 1,00 1, 25 mn.Cn ( t tn ) tnh t 1, 25 14200 ( 35 25) = 875 95 35 0,50 Vi mt=1,2 - mnh nh + 230(1,2-m => 880m nh ) = 875 => mnh= 0,75 599 0,922kg = 922 g 650 => mt=1,2 - mnh=1,2 0,922=0,278(kg)=278g R1 Bi a) Do in tr ca vụn k rt ln nờn A (5.0 khụng cú dũng in qua nú, ta cú th ) thỏo vụn k m khụng nh hng n mch in R2 Mch in cú ( R1//( R2 nt R3)) nt R4 0,50 R4 M R3 N B 0.50 R1R23 3(3+3) = 3+3+3 23 Rt= R123+R4=2+1=3 R123= R +R = 0.50 Cng dũng in mch: U AB 18 I=I4= R = = 6A tủ Hiu in th: UMB=I4.R4=6.1=6V UAM=I R123=6.2=12V Cng dũng in qua R2 v R3: 0.25 0.50 27 U 12 23 I2=I3=I23= R = + = 2A 23 Hiu in th: UNM=I3.R3=2.3=6V S ch ca vụn k: UV= UNM+ UMB=6+6=12V b) Chn chiu dũng in nh hỡnh Do ampe k cú in tr rt bộ, chiu di ca dõy dn khụng nh hng n mch in Do ú VN=VB nờn ta chp im N v B li vi nh hỡnh R1 A R4 M B A R1 R3 N R2 A M R4 R3 B 0.50 0.50 N R2 Hỡnh Hỡnh Mch in cú ( R1 nt( R3 // R4)) // R2 R3R 3.1 15 0.50 R134= R1 + R +R = 3+ 3+1 = = 3, 75 Cng dũng in mch: U AB I1=I134= R 134 U AB = 18 = 4,8A 3, 75 0.25 18 I2= R = = 6A Hiu in th: UAM=I1R1=4,8.3=14,4V UMB=UAB-UAM=18-14,4=3,6V Cng dũng in qua R3 l: U 0.25 0.50 3, 0.25 I3= R = = 1, 2A S ch ca ampe k: IA=I2+I3=6+1,2=7,2A Chiu dũng in qua ampe k i t N n B 0.25 0.25 U ủm1 Bi in tr ca ốn 1: R1= I = 0, = 15 (4.0 ủm1 ) U ủm2 in tr ca ốn 2: R2= I = 0,1 = 10 0.25 ủm2 a) Cú th mc theo hai s Cỏch 1: Cỏch mc chia th (R1//R2) nt Rx nh hỡnh v di R1 A Rx sau: gm 0.50 B R2 28 Vỡ cỏc ốn sỏng bỡnh thng nờn U1=U2=6V; I1=0,4A; I2=0,1A Ta thy: UAB=U12+Ux=> Ux=UAB-U12=12-6=6V IAB=Ix=I1+I2=0,4+0,1= 0,5A Ux 0.75 in tr ca bin tr: Rx= I = 0,5 = 12 x Cỏch 2: Cỏch mc chia dũng:gm R1 nt ( R2//Rx ) R2 R1 A 0.50 B R'x Vỡ cỏc ốn sỏng bỡnh thng nờn: U1=U2=6V; I1=0,4A; I2=0,1A Ta thy: UAB=U1+U2x=> Ux= U2x =UAB-U1=12-6=6V Mt khỏc: IAB=I1=Ix+I2=> Ix = I1 - I2= 0,3A 0.75 U 'x = 20 in tr ca bin tr: Rx= ' = I x 0,3 b) Cụng sut tiờu th ca bin tr: s 1: Px= s 2: P x= U 2x Rx = 0.25 36 = 3W 12 (U 'x )2 Rx = 36 = 1,8W 20 0.25 Ta thy: Px> Px Vỡ cụng sut tiờu th trờn bin tr l vụ ớch nờn ta chn s Bi (3) */Tớnh cng dũng in nh mc mi búng : T cụng thc P=UI=> I=P/U thay vo ta cú : P 2, P 3, I1m= U = = 0, A + 0.50 0.25 Rb 0,5 Hỡnh a, 2 I2m= U = = 0, A _ + Rb T ú ta suy cú hai cỏch mc nh hỡnh v : Hỡnh b, */ Trong hai s trờn thỡ iu chnh bin tr cho hai ốn sỏng bỡnh thng nờn suy hiu in hai u mi ốn hai s u phi bng 6V nờn suy cụng sut ta trờn mi búng tng s cng bng cụng sut nh mc m búng vỡ vy c hai s 1,0 29 cụng sut cú ớch u bng v bng 2,4+3,6= 6W Ta cng suy hiu in th hai u bin tr hai s cng u bng 6V nờn hiu in th hai u bin tr mi s cng bng 6V M cng dũng in qua bin tr s a, l Ib= I1+I2 = 0,4+0,6=1A Ln hn cng dũng in qua bin tr s b, l :I/b=I2-I1= 0,2A Do vy cụng suỏt hao phớ s a, ln hn s b, hay hiu sut s b, ln hn s a, Vy in tr ca bin tr cỏch mc cú hiu sut cao hn l : U1 0,5 Rb= I / = 0, =30 b */Khi t vo hai im A, B mt hiu in th UAB=120V Thỡ mch in c mc : R1 R1//((R2//R3)nt R2) Vỡ UCD=30V => hiu in th A R2 hai u R3 l U3= 30V R2 D C Võy in tr R3 l : U3 1,0 B 0,5 30 R3= I = =15 R3 Hiu n hai u D v B l : UDB= UAB- U3= 120-30=90V Cng dũng in chy qua on mch DB l U3 0,5 0,5 30 IDB= I3+ R = 2+ R 2 Bi Vy ta cú U = I R thay vo ta cú : DB DB (4) 30 90= (2+ R )R2 => R2=30 0,5 0,5 */ Khi t vo hai im C, D mt hiu in th U/CD=120V Mch in c mc : R3//R2//(R2ntR1) R3 Ta cú : UCB= U/CD-U/AB= 120-20=100V R2 Suy cng dũng C in chy qua R1l : U CB 100 10 I1= R = 30 = A Vy in tr R1cú giỏ tr l : 20 U / AB R1= = 10 = I1 R1 R2 B 0,25 D 0,5 A 0,5 0,25 30 ... = + 0,75 = 3,75(A) ẵ ẵ 25 Đề thi Học Sinh giỏi Bi 1: (4 im) Mt nhit lng k cú cha 1kg nc nhit 25 0C Ngi ta th vo ú mt hp kim nhụm v thic cú lng 1200g ó c un núng ti 95 0C Nhit sau cõn bng nhit... 1,00 1, 25 14200 ( 35 25) =875 95 35 0,50 Vi mt=1,2 - mnh nh + 230(1,2-m => 880m nh ) = 875 0,75 599 0 ,92 2kg = 92 2 g => mnh= 650 => mt=1,2 - mnh=1,2 0 ,92 2=0,278(kg)=278g R1 Bi a) Do in... THI HC SINH GII HUYN Bi Yờu cu ni dung a) Gi s1 l quóng ng i vi tc v1 thi gian t1 Gi s2 l quóng ng i vi tc v2 thi gian t2 Gi s3 l quóng ng i vi tc v1 thi gian t3 Gi s4 l quóng ng i vi tc v2 thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016, Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016, Bộ đề đáp án thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay