tai lieu tham khao luât kinh tế

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:26

Cau Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền rút vốn khỏi doanh nghiệp hay không? Trả lời : Theo em chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền rút vốn khỏi doanh nghiệp Bởi tài sản doanh nghiệp tư nhân không độc lập với tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân khái niệm tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp mà có khái niệm tài sản thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp tư nhân Theo Luật doanh nghiệp: Điều 143 Quản lý doanh nghiệp 1.Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo qui định pháp luật Điều 142 Vốn đầu tư chủ doanh nghiệp 3.Trong trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc tăng giảm vốn đầu tư doanh nghiệp phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán Trong trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp vốn đầu tư đăng kí chủ doanh nghiệp tư nhân giảm vốn sau đăng kí với quan đăng kí kinh doanh Tóm lại theo chủ doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tư rút vốn khỏi doanh nghiệp Câu Chủ doanh nghiệp tư nhân chuyển nhượng vốn đầu tư cho tổ chức , cá nhân khác hay không ? Tại ? Trả lời : Theo luật doanh nghiệp Điều 143 Quản lý doanh nghiệp 1.Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , sử dụng lợ nhuận sau nộp thuế thưc hiên nghĩa vụ tài khác theo qui định pháp luật Do chủ doanh nghiệp tư nhaancos thể chuyển nhượng vốn đầu tư cho tổ chức cá nhân khác Câu : So sánh hộ kinh doanh doanh ngiệp tư nhân Ưu điểm nhược điểm công ty hợp danh ? Trả lời :  So sánh hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Giống : Không phát hành loại chứng khoán Chủ doanh nghiệp chủ hộ kinh doanh có toàn quyền định hoạt động kinh doanh nghiệp • Khác : Hộ Kinh Doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân - Có 11 lao động làm thuê - Do cá nhân công dân Việt Nam có lực hành vi dân - Có nhiều 10 lao động - Chỉ cá nhân làm chủ có lực hành vi dân đầy đủ làm chủ đầy đủ nhóm người hộ gia đình làm chủ - Chỉ đăng kí kinh doanh địa điểm dấu để giao dịch - Hộ kinh doanh đăng kí kinh doanh quan nhà nước cấp huyện - Hộ kinh doanh không thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Phá Sản doanh nghiệp đó, hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn toàn tài sản tong hoạt động kinh doanh , việc giả trách nhiệm tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh luật dân tố tụng dân - Có dấu để giao dịch , đăng kí kinh doanh nhiều địa điểm - Doanh nghiệp tư nhân phải đăng kí quan nhà nước cấp tỉnh - Việc giải trách nhiệm tài sản doanh nghiệp tư nhân thuộc phạm vi điểu chỉnh luật doanh nghiệp luật phá sản ,vv … ... đăng kí kinh doanh địa điểm dấu để giao dịch - Hộ kinh doanh đăng kí kinh doanh quan nhà nước cấp huyện - Hộ kinh doanh không thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Phá Sản doanh nghiệp đó, hộ kinh doanh... vô hạn toàn tài sản tong hoạt động kinh doanh , việc giả trách nhiệm tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh luật dân tố tụng dân - Có dấu để giao dịch , đăng kí kinh doanh nhiều địa điểm - Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu tham khao luât kinh tế , tai lieu tham khao luât kinh tế , tai lieu tham khao luât kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay