Giáo án Tiếng Việt lớp 5 tuần 6: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:03

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ nói lên tình hữu nghị, sự hợp tác giữa người với người; giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Tranh, ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia. - Bảng phụ hoặc phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2 HS - GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1’) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.(28-29’) a) Hướng dẫn HS làm BT 1 (8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS làm bài vào gi ấy nháp. - Cho HS trình bày kết quả. - 2 HS - GV nhận xét và chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (8’) ( Cách tiến hành như BT 1) c) Hướng dẫn HS làm BT 3. (5’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài và trình bày k ết quả. - HS làm bài cá nhân. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét và chốt lại. d) Hướng dẫn HS làm BT 4. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài + trình bày k ết quả. - HS làm việc theo cặp. - GV nhận xét và chốt lại. 3. Củng cố, dặn dò: (2’) - GV nhận xét tiết học. - GV tuyên dương nh ững HS, nhóm HS làm việc tốt. - Yêu cầu HS về nhà h ọc thuộc 3 câu thành ngữ. Rút kinh nghiệm : Giáo án Tiếng việt Mở rộng vốn từ: H I Mục tiêu II Đồ dùng dạy - học III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ B Bài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập1 - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận để làm - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi tập GVphát giấy khổ to, bút cho làm tập vào giấy nháp Hai đến ba hai đến ba nhóm làm nhóm làm giấy khổ to Nhắc HS tra từ điển từ không hiểu nghĩa - Gọi HS trình bày kết làm - GV cù - Đại diện HS đứng lên trình bày kết làm nhóm Các nhóm làm giấy khổ to dán lên bảng đọc r VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b - Gọi HS đọc Bài tập - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân, HS lên bảng xong em trao đổi với bạn bên làm Sau làm xong HS trao đổi cạnh kết làm theo nhóm đôi kết làm - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bà nhận xét bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS giải nghĩa câu thành ngữ nhóm, GV hỗ trợ, gúp đỡ HS hiểu xác nghĩa ba câu thành ngữ: + Bốn biển nhà: người khắp nơi đoàn kết người gia đình; thống m - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí bài 1 xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây bài 2 xếp những từcó tiếng hợp cho thành hai nhóm bài 3 đặt câu với các từ ở bài tập1 và 2 bài 4 đặt câu với thành ngữLUYỆN TỪ VÀ CÂUMở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tácBài tập 1Hữu nghị (tình cảm thân thiện giữa các nước) Chiến hữu (bạn chiến đấu)Thán hữu (bạn bè thân thiết)Hữu hảo (như hữu nghị)Bàng hữu (bạn bè)Bạn hữu (bạn bè thân thiết)Hữu Ích (có ích)Hữu hiệu (có hiệu quả)Hữu tình (có sức hấp dẫn, gợi cảm, có tinh cảm) Hữu dụng (dùng được việc)Bài tập 2 Lời giảia)Hợp có nghĩa là gộp lại thành lớn hơnb) Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu, đòi hỏi... nào đó- hợp tác, hợp nhất, hợp lực- hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp hợp pháp, hợp li, thích hợpBài tập 3: Đặt câu+ Nhóm a:- Chăm lo vun đáp tình liữu nghị với nhân dân các nước là việc nhân d ta luôn quan tám.- Là bộ đội, bác ấy râ't yêu mến các chiến hữu của minh.- Bữa tiệc có đủ mặt họ hàng thăn hữu.- Tình bàng hữu thật cao quý.- Là bạn hữu, chúng ta phải giúp đỡ lẳn nhau.+ Nhóm b:- Bảo vệ môi trường là một việc làm hữu ích. - Thuốc này Tất /lữu hiệu.Phong cảnh núi Ngự sông Hương thật hữu tình.- Tôi mong mình là người hữu dụng đối với xã hội.Với những từ ở bài tập 2, học sinh có thể đặt một trong các câu sau:+ Nhóm a:- Các nước trong khu vực đều mong muốn hòa bình hợp tác.- Các tổ chức riêng lẻ ấy giờ đã hợp nhất.- Phải đồng tâm hợp lực mới dễ thành công.+ Nhóm b:- Ổng ấy giâi quyết mọi việc đều hợp tình hợp lí.- Công việc này rất phù hợp với em.- Suy nghĩ của anh ấy thật hợp thời.- Các lá phiếu bầu đều phải hợp lệ.- Mọi việc làm đều phải hợp pháp.- Khí hậu Đà Lạt thật thích hợp với sức khỏe của tôi.Bài tập 4- Bốn biển một nhà: người ờ khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối.Kề vai sát cánh: sự đồng tâm hợp lực, cùng chia sẻ gian nan giữa những người cùng chung sức gánh vácmột công việc quan trọng.Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh.Đặt câu:Nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.Trong mọi công việc chung, chúng tôi luôn kề vai sát cánh với nhau.Trong mọi thử thách khó khăn, họ chung lưng đấu sức sướng khổ cùng Tiết: Luyện từ câu Bài: Mở rộng vốn từ: HỢP TÁCHỮU NGHỊ TaiLieu.VN Luyện từ câu Kiểm tra cũ TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ HỮU NGHỊ – HỢP TÁC Tình cảm thân thiện nước TaiLieu.VN Cùng chung sức giúp đỡ lẫn việc Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị – Hợp tác Hữu Có nghĩa “có” Có nghĩa “bạn bè” Hợp Co nghĩa dúng với yêu cầu đòi hỏi …nào TaiLieu.VN Có nghĩa “gộp lại” thành lớn Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị – Hợp tác Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: Hữu hiệu, hữu nghị, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a Hữu có nghĩa “bạn bè” M: hữu nghị b Hữu có nghĩa “có” M: hữu ích Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù họp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a Hợp có nghĩa “gộp lại”(thành lớn hơn) M: hợp tác b Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu ,đòi hỏi…nào đó” M : thích hợp TaiLieu.VN Nối từ cho cột A với nghĩa thích hợp cột B A B Chiến hữu Bạn bè thân thiết A B Hợp lại thành tổ chức Hợp Hợp với, ăn khớp với Phù hợp Thân hữu Tình bạn thân thiết Hữu hảo Tình cảm bạn bè thân Hợp lực thiện Bằng hữu Bạn chiến đấu Hợp tình Bạn hữu Bạn bè thân thiết Hợp thời Đúng với thể thức quy định Hữu ích Có sức hấp dẫn gợi cảm Hợp lệ Hữu hiệu Có ích Hợp pháp Hữu tình Dùng việc HợpHữu dụng Có hiệu Thích hợp TaiLieu.VN Thỏa đáng mặt tình cảm lí lẽ Chung sức để làm việc Phù hợp với yêu cầu khách quan thời điểm Đúng lẽ phải, cần thiết Hợp với yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi Đúng với pháp luật Chiến hữu Bạn bè thân thiết Phù hợp Hợp lại thành tổ chức Thân hữu Tình bạn thân thiết Hữu hảo Tình cảm bạn bè thân Hợp lực thiện Bằng hữu Bạn chiến đấu Hợp tình Bạn hữu Bạn bè thân thiết Hợp thời Đúng với thể thức quy định Hữu ích Có sức hấp dẫn gợi cảm Hợp lệ Có ích Hợp pháp Đúng lẽ phải, cần thiết Hữu tình Dùng việc HợpHữu dụng Có hiệu Thích hợp Đúng với pháp luật Hữu hiệu TaiLieu.VN Hợp Hợp với, ăn khớp với Thỏa đáng mặt tình cảm lí lẽ Chung sức để làm việc Phù hợp với yêu cầu khách quan thời điểm Hợp với yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ – HỢP TÁC 1.Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: Hữu hiệu, hữu nghị, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a.Hữu có nghĩa “bạn bè” M: hữu nghị b Hữu có nghĩa “có” M: hữu ích 2.Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù họp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a.Hợp có nghĩa “gộp lại”(thành lớn hơn) M: hợp tác b.Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu ,đòi hỏi…nào đó” M : thích hợp Đặt câu với từ tập câu với từ tập TaiLieu.VN TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị – Hợp tác 1.Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: a.Hữu có nghĩa “bạn bè” : hữu nghị ,chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, hữu, bạn hữu, b Hữu có nghĩa “có”: hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng 2.Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: a.Hợp có nghĩa “gộp lại”(thành lớn hơn): hợp tác, hợp nhất, hợp lực b.Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu ,đòi hỏi…nào đó” : thích hợp , hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, TaiLieu.VN Nối tiếp Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: hữu nghị - hợp tác I Mục tiêu Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác Biết đặt câu với từ, thành ngữ học II Đồ dùng dạy - học - Từ điển tiếng Việt (hoặc phô-tô cóp-pi vài trang phục vụ học) - Bút giấy khổ to để HS làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV kiểm tra HS phần Ghi nhớ (của tiết - Hai HS lên bảng thực theo yêu học trước) từ đồng âm, yêu cầu lấy ví cầu GV dụ phân tích minh họa - GV cho điểm, nhận xét việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Bài học hôm giúp em mở rộng, - HS lắng nghe hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác đặt câu với từ, thành ngữ học - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập1 - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận để làm - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi tập GVphát giấy khổ to, bút cho làm tập vào giấy nháp Hai đến ba hai đến ba nhóm làm nhóm làm giấy khổ to Nhắc HS tra từ điển từ không hiểu nghĩa - Gọi HS trình bày kết làm - Đại diện HS đứng lên trình bày kết làm nhóm Các nhóm làm giấy khổ to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập - Gọi HS đọc Bài tập TaiLieu.VN - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm Page - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân, HS lên bảng xong em trao đổi với bạn bên làm Sau làm xong HS trao đổi cạnh kết làm theo nhóm đôi kết làm - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bày kết nhận xét bạn làm Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - Gọi HS nhận xét chữa cho bạn - Nhận xét, chữa bảng Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm việc cá nhân làm vào - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - HS đứng lên đọc kết GV ý sửa lỗi ngữ pháp làm cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét, tuyên dương - HS nhận xét làm bạn bạn đặt chay Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS giải nghĩa câu thành - HS nêu cách hiểu em câu ngữ nhóm, GV hỗ trợ, gúp đỡ HS thành ngữ đó, nhóm nghe, nhận TaiLieu.VN Page hiểu xác nghĩa ba câu thành xét bổ sung giải nghĩa cho bạn ngữ: Sau nhóm trao đổi với ý + Bốn biển nhà: người khắp nơi nghĩa câu thành ngữ trước lớp đoàn kết người gia đình; thống mối + Kề vai sát cánh: đồng tâm hợp lực, chia sẻ gian nan người chung sức gánh vác công việc quan trọng + Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh - GV tổ chức cho nhóm thi đặt câu - Đại diện nhóm nối tiếp lần với thành ngữ lượt đứng dậy đọc câu văn đặt với thành ngữ - GV trọng tài, ghi điểm cho - Nhóm đặt nhiều câu nhóm nhóm nhóm thắng Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn HS học tập tích cực - Dặn HS nhà làm lại Bài tập đặt - HS lắng nghe nhà thực theo câu với tất thành ngữ vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page Bi 1: Xp nhng t cú ting hu cho di õy thnh hai nhúm a v b: hu ngh, hu hiu, chin hu, hu tỡnh, thõn hu, hu ớch, hu ho, bng hu, bn hu, hu dng a) Hu cú ngha l bn bố M: hu ngh b) Hu cú ngha l cú M: hu ich Bi 1: Xp nhng t cú ting hu cho di õy thnh hai nhúm a v b: hu ngh, hu hiu, chin hu, hu tỡnh, thõn hu, hu ớch, hu ho, bng hu,bn hu, hu dng a) Hu cú ngha l bn bố b) Hu cú ngha l cú Nối từ cho cột A với nghĩa thích hợp cột B A B Chiến hữu Bạn bè thân thiết Thân hữu Tình bạn thân thiết Hữu hảo Tình cảm bạn bè thân thiện Bằng hữu Bạn chiến đấu Bạn hữu Hữu ích Hữu hiệu Hữu tình Hữu dụng Bạn bè thân thiết Có sức hấp dẫn gợi cảm Có ích Dùng việc Có hiệu A B Chiến hữu Thân hữu Bạn bè thân thiết Tình bạn thân thiết Hữu hảo Tình cảm bạn bè thân thiện Bằng hữu Bạn chiến đấu Bạn hữu Bạn bè thân thiết Hữu ích Hữu hiệu Hữu tình Hữu dụng Có sức hấp dẫn gợi cảm Có ích Dùng việc Có hiệu Bi 2: Xp nhng t cú ting hp cho di õy thnh hai nhúm a v b: hp tỡnh, hp tỏc, phự hp, hp thi, hp l, hp nht, hp phỏp, hp lc, hp lớ, thớch hp a) Hp cú ngha l gp li b) Hp cú ngha l ỳng vi yờu cu, ũi hi no ú M: hp tac M: thich hp Bi 2: Xp nhng t cú ting hp cho di õy thnh hai nhúm a v b: hp tỡnh, hp tỏc, phự hp, hp thi, hp l, hp nht, hp phỏp, hp lc, hp lớ, thớch hp a) Hp cú ngha l gp li b) Hp cú ngha l ỳng vi yờu cu, ũi hi no ú hp tỏc hp tỡnh, phự hp hp nht hp thi, hp l hp lc hp phỏp, hp lớ thớch hp Di mi ụ s cú mt t m mi t u cú ting, ú cú ting hp Hóy chn ụ s v c ngha ca t di ụ s ú, suy ngh v nờu t Tha ỏng hp vi tỡnhtỡnh cm ỳng l phi, Phự hp v ỏp phự hp vi ng tthp vi hp thớch lụgớchlớ yờu cu ca s vt ỳng lỳc, phự hp vi mt hp thi thi im nht nh Gp li thnh Cựng gúp sc mt tnht chc vo lc lm hp hp nht vic gỡ Chung sc, tr giỳptỏc qua hp li vi Hũa hp tng hp ng phự vi 10 ỳng nh hp l quy nh ỳng vi hp phỏpphỏp lut Bi 3: t mụt cõu vi mt t bai tõp va mụt cõu vi mụt t bai tõp 2: Bài 1: Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a Hu co nghia la ban be b Hu co nghia la co hu nghi, chiờn hu, thõn hu, hu hao, bng hu, ban hu hu ich, hu hiờu, hu tinh, hu dung Bài 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a Hợp có nghĩa gộp lại b Hợp có nghĩa với yêu (thành lớn hơn) cầu, đòi hỏi hợp tác, hợp nhất, hợp lực thích hợp, hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí Bi 4: Thnh ng núi v tỡnh hu ngh-hp tỏc Bn bin mt nh: K vai sỏt cỏnh [...].. .Bài 4: Thành ngữ nói về tình hữu nghị- hợp tác Bốn biển một nhà: Kề vai sát cánh ... kết làm nhóm Các nhóm làm giấy khổ to dán lên bảng đọc r VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b - Gọi HS đọc Bài tập - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự...Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập1 - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận để làm - HS trao đổi, thảo luận theo... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS giải nghĩa câu thành ngữ nhóm, GV hỗ trợ, gúp đỡ HS hiểu xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 5 tuần 6: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác, Giáo án Tiếng Việt lớp 5 tuần 6: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác, Giáo án Tiếng Việt lớp 5 tuần 6: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay