TÓM TẮT VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:55

BẢO HIỂM CHÁY NỔ Đối tượng Công trình kiến trúc đưa vào sử dụng ( trừ đất đai) Các máy móc, thiết bị sản xuất kinh doanh Hàng lưu kho NVL, sp dỡ dang Các loại tài sản khác: kho bãi, nhà hàng, khách sạn, chợ Những sở có lqan cháy nổ Phạm vi Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho thiệt hại chi phí sau: thiệt hai bảo hiểm ghi giấy chứng nhận bảo hiểm Chi phí hạn chế tổn thất tài sản bảo hiểm sau cháy Chi phí thu dọn trường sau cháy Số tiền bảo hiểm Tài sản cố định  Giá trị bảo hiểm tài sản Tài sản lưu động  Giá trị trung bình, Giá trị tối đa Giá trị bảo hiểm Giá trị thực tế= nguyên giá – Hao mòn • công trình xây dựng: giá trị xây + chi phí khảo sát • TSCĐ: gồm chi phí vận chuyển chi phí lắp đặt • thành phẩm: giá thành • Hàng hóa lưu kho: giá mua + chi phí vận chuyển Phí bảo hiểm P=Sb x R Sb số tiền bảo hiểm R tỉ lệ phí bảo hiểm P phí bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm thu trước 75% số phí bảo hiểm tính sở giá trị tối đa Giám Định Khi tổn thất xảy ra, người tham gia bảo hiểm phải kịp thông báo đến quan bảo hiểm: • Địa điểm, thời gian xảy tổn thất • Đối tượng thiệt hại • Dự đoán nguyên nhân xảy tổn thất công ty bảo hiểm cử nhân viên có trách nhiệm đến trường làm công tác gián định: • Thời điểm xảy cháy kết thúc cháy • Nguyên nhân xảy cháy • Thống kê toàn tài sản bị thiệt hại • Lời khai nhân chứng • Công tác chữa cháy ngăn ngùa thiệt hại xảy Bồi thường Quy trình khai thác bảo hiểm - Tiếp thị KH - Đánh giá rủi ro - Ký kết HĐBH - Quản lý HĐBH ...Doanh nghiệp bảo hiểm thu trước 75% số phí bảo hiểm tính sở giá trị tối đa Giám Định Khi tổn thất xảy ra, người tham gia bảo hiểm phải kịp thông báo đến quan bảo hiểm: • Địa điểm, thời... nguyên nhân xảy tổn thất công ty bảo hiểm cử nhân viên có trách nhiệm đến trường làm công tác gián định: • Thời điểm xảy cháy kết thúc cháy • Nguyên nhân xảy cháy • Thống kê toàn tài sản bị thiệt... toàn tài sản bị thiệt hại • Lời khai nhân chứng • Công tác chữa cháy ngăn ngùa thiệt hại xảy Bồi thường Quy trình khai thác bảo hiểm - Tiếp thị KH - Đánh giá rủi ro - Ký kết HĐBH - Quản lý HĐBH
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ, TÓM TẮT VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ, TÓM TẮT VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay