Thảo luận luật lao động 5 THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ TIỀN LƯƠNG

12 379 6
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:54

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI TIỀN LƯƠNG Tình Quy định Điều x Nội quy công ty: * Thời gian làm việc theo ca: - Đối với thời gian làm việc ca ngày: Căn vào Khoản 2, Điều 104, BLLĐ 2012 Thời làm việc bình thường: “2 Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo ngày tuần; trường hợp theo tuần thời làm việc bình thường không 10 01 ngày, không 48 01 tuần” Quy định Điều x nội quy lao động thời gian làm việc công ty thời gian làm việc theo tuần Thời gian làm ca ngày từ 6h đến 18h, tức thời gian làm việc ca ngày 12 ngày, vượt 10 ngày người lao động làm việc điều kiện bình thường theo quy định Khoản 2, Điều 104 Do đó, quy định công ty không hợp phù hợp nên Công ty phải giảm số làm việc ca ngày xuống 10 ngày, tức từ 6h đến 16h (hoặc hơn) người lao động làm việc điều kiện bình thường Căn vào Khoản Khoản 3, Điều 108, BLLĐ 2012 Nghỉ làm việc: “3 Ngoài thời gian nghỉ quy định khoản khoản Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm đợt nghỉ ngắn ghi vào nội quy lao động” Theo Điều x nội quy lao động, công ty đề cập đến thời gian nghỉ giải lao mà không đề cập đến thời gian nghỉ ca, điều không phù hợp với quy định pháp luật Do vậy, công ty nên bổ sung thêm thời gian nghỉ ca điều chỉnh lại thời gian giải lao thời gian nghỉ ca cho phù hợp - Đối với thời gian làm việc ban đêm: Theo Điều 105, BLLĐ 2012 Giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm tính từ 22 đến sáng ngày hôm sau” Cũng Điều x nội quy lao động thời gian ca đêm từ 18h đến 6h sáng hôm sau, quy định trái với quy định Điều 104 Điều 105 Do đó, công ty nên thay đổi làm việc ca đêm theo quy định pháp luật, tức từ 22 đến sáng hôm sau Căn vào Khoản 2, Điều 108, BLLĐ 2012 Nghỉ làm việc: “2 Trường hợp làm việc ban đêm, người lao động nghỉ 45 phút, tính vào thời làm việc” Nội quy lao động công ty không quy định thời gian nghỉ ca điều không phù hợp với quy định Khoản 2, Điều 108 Do đó, công ty nên điều chỉnh thời gian nghỉ phải 45 phút để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc vào ban đêm * Thời gian làm việc bình thường: - Thời gian làm việc: Theo quy định Khoản 1, Điều 104, BLLĐ 2012 Thời làm việc bình thường “1 Thời làm việc bình thường không 08 01 ngày 48 01 tuần” Quy định thời làm việc bình thường công ty từ 8h đến 17h thời gian nghỉ từ 12h đến 13h, tức tổng thời gian làm việc ngày (sau trừ thời gian nghỉ) 8h Điều phù hợp với quy định Khoản 1, Điều 104 - Thời nghỉ ngơi: Công ty quy định thời gian nghỉ từ 12h đến 13h, tức thời gian nghỉ 60 phút, điều phù hợp với quy định Khoản 1, Điều 108, BLLĐ Quy định Điều x + Nội quy lao động: Tại Điều x + có quy định: “Thời làm thêm hiểu thời gian làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động vượt mức 48 giờ/tuần” Quy định chưa hợp lí Công ty cần quy định thêm lại sau: “Thời làm thêm hiểu thời gian làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động vượt mức 48 giờ/tuần, không 10 giờ/ngày” Căn vào Điểm b, Khoản 2, Điều 106, BLLĐ Làm thêm giờ: “b) Bảo đảm số làm thêm người lao động không 50% số làm việc bình thường 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần tổng số làm việc bình thường số làm thêm không 12 01 ngày; không 30 01 tháng tổng số không 200 01 năm, trừ số trường hợp đặc biệt Chính phủ quy định làm thêm không 300 01 năm;” Điều x + có quy định thêm: “Đối với công nhân làm việc theo ca, thời làm thêm bao gồm ca làm thêm có độ dài lên đến 12 với điều kiện công nhân không bị yêu cầu làm thêm ca tuần …”, quy định bất hợp lí với quy định Công ty quy định công nhân làm thêm không ca tuần, tháng công nhân không làm ca mà ca làm thêm có độ dài đến 12 nên tháng công nhân phải làm thêm không 96 Quy định không đáp ứng điều kiện làm thêm không 30 tháng Điều 106 Quy định Điều y Nội quy lao động: Tại Khoản 1, Điều y Nội quy, lịch nghỉ năm “những lao động làm việc có đủ 12 tháng làm việc năm dương lịch”, việc quy định không thoả đáng cho người lao động làm việc 12 tháng Do đó, công ty phải tính thời gian nghỉ năm người lao động 12 tháng theo tỉ lệ tương ứng với số thời gian làm việc theo quy định Khoản 2, Điều 114, BLLĐ 2012 (hướng dẫn Điều 7, NĐ 45/2013/NĐ-CP) Bên cạnh đó, công ty quy định thêm số ngày nghỉ sau: Từ năm làm việc thứ đến năm thứ ba 14 ngày làm việc Từ năm làm việc thứ tư đến năm thứ bảy 16 ngày làm việc Từ năm làm việc thứ tám trở lên 20 ngày làm việc Như vậy, làm công việc điều kiện bình thường việc quy định số ngày nghỉ năm từ năm làm việc thứ trở lên chưa phù hợp Bởi lẽ, việc quy định công cho người lao động làm thêm lâu năm (vì số ngày nghỉ người làm động năm với người lao động làm việc 20 năm) Bên cạnh đó, theo Điều 112, BLLĐ 2012 Ngày nghỉ năm tăng thêm theo thâm niên làm việc: “Cứ 05 năm làm việc cho người sử dụng lao động số ngày nghỉ năm người lao động theo quy định khoản Điều 111 Bộ luật tăng thêm tương ứng 01 ngày” Trong quy định công ty, số năm làm việc để xác định tăng số ngày nghỉ năm không đáp ứng quy định pháp luật Do đó, công ty nên điều chỉnh số ngày nghỉ năm giảm xuống theo quy định pháp luật xác định lại số năm làm việc để làm sở tăng số ngày nghỉ năm Căn vào Khoản 3, Điều 111, BLLĐ 2012: “3 Người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ năm thành nhiều lần nghỉ gộp tối đa 03 năm lần” Tại Khoản 3, Điều y, Nội quy lao động công ty có quy định không cho phép chuyển ngày nghỉ hàng năm năm sang năm khác ngày chưa nghỉ hàng năm năm bị vào cuối năm dương lịch Quy định phù hợp với quy định pháp luật lao động Khoản 3, Điều 111 công ty người lao động có quyền thoả thuận với nhau, đồng ý công ty người lao động không thực Cũng Khoản 3, Điều y, công ty quy định thêm “Người lao động không trả lương cho ngày chưa nghỉ hàng năm, trừ trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động tự chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm tính đến ngày làm việc cuối ”, việc quy định không phù hợp với Khoản 1, Điều 104, BLLĐ 2012 Thanh toán tiền lương ngày chưa nghỉ: “1 Người lao động việc, bị việc làm lý khác mà chưa nghỉ năm chưa nghỉ hết số ngày nghỉ năm toán tiền ngày chưa nghỉ” Như vậy, công ty phải toán tiền ngày nghỉ năm mà chưa nghỉ người lao động Tình Theo anh/chị, Điều 4, 7, Nội quy lao động dây có nội dung không với quy định pháp luật lao động hành? Vì sao? * Điều 4: Thời gian làm việc Tại Điểm a, Khoản 1, Điều Nội quy lao động không quy định thời gian nghỉ làm việc theo quy định Khoản 1, Điều 108, BLLĐ: “1 Người lao động làm việc liên tục 08 06 theo quy định Điều 104 Bộ luật nghỉ 30 phút, tính vào thời làm việc” Bên cạnh Điều Nội quy lao động có quy định thêm: “Riêng ngày thứ Bảy làm việc theo khối lượng công việc giao tuần chưa hoàn thành” Quy định chưa hoàn toàn phù hợp với quy định Khoản 1, Điều 104, BLLĐ 2012 Thời làm việc: “1 Thời làm việc bình thường không 08 01 ngày 48 01 tuần” Việc quy định thời gian làm việc vào ngày thứ bảy tuỳ thuộc vào khối lượng công việc giao tuần chưa hoàn thành chưa hoàn toàn hợp lí theo quy định Do đó, công ty phải quy định thời gian làm việc ngày thứ bảy không theo quy định Khoản 1, Điều 104 theo Khoản 1, Điều 4, Nội quy lao động công ty Ngoài ra, công ty quy định thêm: “Công ty có quyền thay đổi làm việc tuỳ theo điều kiện hoạt động” Quy định không phù hợp với pháp luật lao động Thời làm việc điều khoản hợp đồng mà hai bên thảo thuận (điểm g, khoản 1, Điều 23), thay đổi làm việc cần phải hỏi ý kiến đồng ý người lao động mà không quyền thay đổi tuỳ ý * Điều 7: Làm thêm Khoản 2, Điều Nội quy lao động công ty quy định: “Khi có tình cấp bách trì hoãn thiên tai, hoả hoạn lý kinh tế, Ban điều hành có quyền huy động Nhân viên để ứng phó thời gian nào” Quy định vi phạm vào quy định Khoản 2, Điều 107, BLLĐ: “Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm vào ngày người lao động không từ chối trường hợp sau đây: Thực công việc nhằm bảo vệ tính mạng người, tài sản quan, tổ chức, cá nhân phòng ngừa khắc phục hậu thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thảm họa” Bộ luật Lao động hành quy định trường hợp lý kinh tế người sử dụng lao động có quyền yêu cầu ngày người lao động không từ chối làm thêm Ở Khoản 3, Điều Nội quy lao động có quy định: “Vào ngày nghỉ tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 200% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương” Việc quy định không phù hợp với Điểm b, c, Khoản 1, Điều 97, BLLĐ Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: “1 Người lao động làm thêm trả lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm sau: b) Vào ngày nghỉ tuần, 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày” Theo quy định người lao động làm thêm trả lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm vào ngày nghỉ hằng, lương làm thêm hưởng 200% làm thêm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày * Điều 9: Thời nghỉ ngơi Theo quy định Điều 112, BLLĐ 2012 Ngày nghỉ năm tăng thêm theo thâm niên làm việc: “Cứ 05 năm làm việc cho người sử dụng lao động số ngày nghỉ năm người lao động theo quy định khoản Điều 111 Bộ luật tăng thêm tương ứng 01 ngày” Quy định Điểm a, Khoản 2, Điều Nội quy lao động Công ty gia hạn số ngày nghỉ phép năm tăng theo thâm niên làm việc Việc quy định trái với quy định pháp luật lao động, theo Điều 112 quy định việc người sử dụng lao động gia hạn số ngày nghỉ phép năm tăng theo thâm niên làm việc người lao động Tình Anh/chị đưa lập luận, chứng để bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn/bị đơn * Bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn: Qua lời khai ông S phía bên Cty, ta thấy so với hợp đồng ký vào 9/2014 việc công ty giao cho ông S công việc lái xe cho giám đốc làm thay đổi thời làm việc, thời nghỉ ngơi ông, từ làm 26 ngày/tháng, nghỉ ngày chủ nhật ông không nghỉ vào chủ nhật Đồng thời việc làm giảm mức phụ cấp ông từ 2.000.000/tháng xuống 1.500.000/tháng Từ cho thấy, so với hợp đồng lao động ký hai bên thời làm việc, thời nghỉ ngơi, mức phụ cấp thực tế công việc lái xe cho giám đốc ông S không phù hợp với hợp đồng Theo Khoản Khoản 3, Điều 35, BLLĐ 2012 Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động “1 Trong trình thực hợp đồng lao động, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động phải báo cho bên biết trước ngày làm việc nội dung cần sửa đổi, bổ sung Trong trường hợp hai bên không thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động tiếp tục thực hợp đồng lao động giao kết” Do đó, công ty muốn buộc ông S chấp nhận chuyện theo Khoản 1, Điều 35, công ty phải báo cho ông S nội dung cần sửa đổi, bổ sung trường hợp công ty có báo công ty ông S không đạt thỏa thuận nên theo khoản 3, điều 35 công ty phải phải tiếp tục thực hợp đồng giao kết, điều có nghĩa công ty phải đảm bảo điều kiện phụ cấp, thời giờ, làm việc, thời nghỉ ngơi với hợp đồng Ngoài ra, theo ông S với công việc lái xe du lịch cho giám đốc ông phải chạy xe suốt, tức không nghỉ tuần, với quy định công ty vi phạm nghiêm trọng khoản 1, Điều 110, BLLĐ 2012 Nghỉ tuần: “1 Mỗi tuần, người lao động nghỉ 24 liên tục Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động nghỉ tuần, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 01 tháng 04 ngày” Công ty chưa toán lương tháng cho ông S, tức trả chậm lương tháng nên theo Điều 96, BLLĐ 2012 Nguyên tắc trả lương: “Người lao động trả lương trực tiếp, đầy đủ thời hạn Trường hợp đặc biệt trả lương thời hạn không chậm 01 tháng người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động khoản tiền lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương” Ngoài khoản tiền lương phải trả công ty phải trả thêm cho ông S khoản tiền lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương Việc công ty không giao việc nguyên nhân khiến ông S không làm việc được, tức bị ngừng công việc, nên theo khoản Điều 98, BLLĐ 2012 Tiền lương ngừng việc ông S phải trả đủ tiền lương: “Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động trả lương sau: Nếu lỗi người sử dụng lao động, người lao động trả đủ tiền lương;” * Bảo vệ quyền lợi cho bị đơn: Theo lời khai nguyên đơn, nguyên đơn cho có làm công ty không giao việc, thực chất công ty giao việc cho ông với vị trí lái xe du lịch ông chịu làm công việc Nên công ty không chấp nhận đồi thường cho ông thắng hai tháng tiền lương nói Ngoài ra, công ty yêu cầu ông Thắng làm thêm vào ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ 10/3 ÂL ông Thắng khai nên công ty không đồng ý trả tiền tăng ca yêu câu ông (làm thêm yêu cầu người sử dụng lao động việc tự ý làm thêm xuất phát từ phía ông Thắng, công ty yêu cầu này) Giả sử đến ngày 01/5/2015 hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động Công ty đồng ý toán khoản tiền theo yêu cầu ông S Anh/Chị xác định rõ mức tiền lương làm thêm mà ông S hưởng theo quy định pháp luật hành? Căn vào Khoản 1, Điều Thông tư số 23/2015/TT – BLĐTBXH Tiền lương làm thêm giờ: “1 Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, trả lương làm thêm làm việc thời làm việc bình thường người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 Bộ luật lao động tính sau: Tiền lương làm Tiền lương thực = trả ngày làm Mức 150% × 200% × Số làm thêm thêm việc bình thường 300% Theo quy định trên, mức tiền lương làm thêm mà ông Thắng hưởng tính sau: Tiền lương thực trả ngày: = 28.846,15 đồng/giờ Tiền lương làm thêm ngày chủ nhật: 28.846,15 × 200% × × = 1.846.153,6 đồng Tiền lương làm thêm ngày 10/3 ÂL: 28.846,15 × 300% × = 692.307,6 đồng Tình Anh/chị đưa lập luận, chứng để bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn/bị đơn Xác định cụ thể khoản tiền lương mà ông B nhận theo quy định pháp luật lao động * Bảo vệ quyền lợi nguyên đơn: Hợp đồng ông B bệnh viện xác lập vào ngày 14/5/2014, loại hợp đồng không xác định thời hạn, ông B giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Theo hợp đồng bên thời làm việc bình thường ông B quy định không 10 01 ngày (từ 30 đến 16 30), ông nghỉ trưa 01 (từ 11 30 đến 12 30) Hợp đồng ký kết từ ngày 14/05/2014 nên tiền lương ông B công ty phải tính từ ngày 14/05/2014 Bệnh viện thừa nhận ông B thức làm vào ngày 01/6/2014 báo cáo ngày công nhật ký cán - nhân viên phận bảo vệ khai ông B có làm vào tháng 5/2014 (đi làm tiếng 15 phút) Do bệnh viện phải trả lương làm việc cho ông thời gian Căn vào Khoản 2, Điều 21, NĐ 05/2015/NĐ-CP Tiền lương: “2 Tiền lương trả cho người lao động theo tiền lương ghi hợp đồng lao động, suất lao động, khối lượng chất lượng công việc mà người lao động thực hiện” Mức lương hợp đồng lúc đầu hai bên thoả thuận 25.000.000 đồng/tháng Do tiền lương trả cho ông B phải tiền lương ghi hợp đồng lao động Tuy nhiên, sau bệnh viện thức vào hoạt động bệnh viện muốn giảm xuống 20.000.000 đồng/tháng Bên cạnh đó, đầu tháng 6/2014, Hội đồng quản trị Ban giám đốc bệnh viện họp định tả lương cho bác sĩ 30% lương theo hợp đồng Đây nội dung thay đổi hợp đồng kí trước nên theo Khoản 3, Điều 35, BLLĐ 2012 Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động: 10 “3 Trong trường hợp hai bên không thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động tiếp tục thực hợp đồng lao động giao kết” Trong hai lần thay đổi mức lương nêu trên, bác sĩ B đồng ý việc thay đổi Do vậy, theo quy định Khoản 3, Điều 35 hai bên tiếp tục thực theo hợp đồng, bệnh viện phải trả lương cho bác sĩ B với mức lương cam kết hợp đồng (25.000.000 đồng/tháng) Bên cạnh đó, bác sĩ B hưởng tiền lương làm thêm vào ban đêm ngày 03/11, 07/11, 11/11, 16/11, 22/11, 27/11/2014 * Bảo vệ quyền lợi bị đơn: Thứ nhất, ông B yêu cầu Bệnh viện đóng bảo hiểm xã hội cho ông thời gian ông làm việc Bệnh viện không phù hợp Ông B không hưởng trợ cấp việc trợ cấp việc làm Điều kiện để hưởng trợ cấp người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên Ông B làm từ ngày 01/6/2014 đến tháng 11/2014, thời gian chưa đủ 12 tháng nên ông B không nhận khoản trợ cấp Thứ hai, việc Bệnh viện định trả lương cho bác sĩ thời gian chờ hoạt động 30% lương theo hợp đồng Hội đồng quản trị Ban Giám đốc bệnh viện họp thông báo công khai nơi làm việc, việc ông B biết Do đó, việc ông B đòi trả nguyên lương thỏa thuận ban đầu không Thứ ba, vào tháng 10/2014 ông B xin nghỉ không hưởng lương tháng Tuy nhiên ông có làm vào ngày 01 04/10/2014 ông B không lương ngày Vì bên có thỏa thuận thời gian nghỉ không hưởng lương tháng thời gian nghỉ ông không nhận khoản tiền lương Thứ tư, theo hợp đồng thỏa thuận ông B bệnh viện lúc đầu chế độ thời làm việc ông không theo ca, làm từ thứ hai đến thứ sáu, từ 30 đến 16 30 (nghỉ trưa từ 11 30 đến 12 30) Nhưng tháng 5-6-7-89-10/2014, ông lại làm không thường xuyên, không đầy đủ vi phạm hợp đồng 11 Thứ năm, Ông B làm không đủ 26 ngày/tháng theo quy định công ty nên ông B nhận số tiền lương tương ứng với số ngày làm việc toán tiền lương thiếu tháng 15 ngày ông yêu cầu (137.500.000 đồng) * Các khoản tiền lương mà ông B nhận theo quy định pháp luật lao động: - Ông B làm không đủ 26 ngày/tháng theo quy định công ty nên ông B nhận số tiền lương tương ứng với số ngày làm việc toán tiền lương thiếu tháng 15 ngày ông yêu cầu (137.500.000 đồng) - Theo khoản Điều 97 BLLĐ 2012 tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: “2 Người lao động làm việc vào ban đêm, trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc ngày làm việc bình thường” Vào tháng 11/2014, ông B có làm ban đêm vào ngày 03/11, 07/11, 11/11, 16/11, 22/11, 27/11/2014 Theo quy định ông B nhận lương trả thêm 30% tiền lương ngày trực đêm tính theo công việc ngày làm việc bình thường - Tiền lương làm thêm buổi chiều ngày thứ tháng 11 ngày thứ bảy cuối tháng 10/2014 12 ... kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày” Theo quy định người lao động làm thêm trả lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm vào... có làm vào tháng 5/ 2014 (đi làm tiếng 15 phút) Do bệnh viện phải trả lương làm việc cho ông thời gian Căn vào Khoản 2, Điều 21, NĐ 05/ 20 15/ NĐ-CP Tiền lương: “2 Tiền lương trả cho người lao động. .. ngày nghỉ hằng, lương làm thêm hưởng 200% làm thêm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày * Điều 9: Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận luật lao động 5 THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ TIỀN LƯƠNG, Thảo luận luật lao động 5 THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ TIỀN LƯƠNG, Thảo luận luật lao động 5 THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ TIỀN LƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay