Thảo luận luật lao động 2 VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

9 58 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:49

VIỆC LÀM HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Tình a) Với vai trò đại diện nguyên đơn bị đơn, anh/chị đưa lập luận để bảo vệ quyền, lợi ích nguyên đơn bị đơn Công ty X ông L hợp đồng lao động không xác định thời hạn ngày 01/01/2009 Tháng 12/2013, Công ty X gửi ông L tham gia khóa đào tạo PET-CT khoa học thực hành lâm sang Tp Hồ Chí Minh, trước học ông L Công ty X xác lập thỏa thuận theo nhóm em hợp động học nghề ông L Công ty X Như thời điểm xét xử ông L Công ty X tồn hai hợp đồng hợp đồng lao động hợp đồng đào tạo nghề * Với vai trò đại diện cho nguyên đơn nhóm đưa quan điểm sau: - Thứ nhất, Công ty X có cử ông L tham gia khóa đào tạo PET-CT khóa học thực hành lâm sàn TP Hồ Chí Minh với mức học phí 6.000.000 đồng (công ty chi trả toàn bao gồm tiền ăn, ở, lại) Thời gian đào tạo từ ngày 15/12/2013 đến 15/6/2014 theo hình thức học chức Theo tình trước ông L đào tạo ông L công ty X có thành lập hợp đồng đào tạo nghề, có điều khoản: “Tôi cam kết phục vụ lâu dài cho bệnh viện, thời gian năm” Nhưng sau học xong khóa học ông L làm đơn xin nghỉ việc Điều trái với ông L kí cam kết Vì Công ty yêu cầu Tòa án buộc ông L phải bồi thường cho hợp lý Vì ông X đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trái pháp luật nên theo khoản Điều 43 BLLĐ 2012 quy định người đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định Điều 62 Bộ luật Mặt khác khoản Điều 62 quy định: “Chi phí đào tạo bao gồm khoản chi có chứng từ hợp lệ chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, chi phí khác hỗ trợ cho người học tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học thời gian học Trường hợp người lao động gửi đào tạo nước chi phí đào tạo bao gồm chi phí lại, chi phí sinh hoạt thời gian nước ngoài” - Thứ hai, thỏa thuận trên-hợp đồng đào tạo nghề, ông L cam kết thực đầy đủ quy định quy chế đào tạo công ty tức ông L đương nhiên chấp nhận mức bồi thường lần chi phí đào tạo ông có vi phạm (vì điều quy định quy chế đào tạo công ty) Như việc ông L phải bồi thường cho Công ty hoàn toàn hợp lý * Với vai trò đại diện bị đơn nhóm đưa quan điểm sau: Căn vào lời khai từ phía nguyên đơn bị đơn nhóm cho bên bị đơn có vi phạm thời hạn làm việc hợp đồng đào tạo nghề việc nguyên bắt buộc phía bị đơn bồi thường khoản gấp lần chi phí đào tạo nghề không hợp lý hợp đồng đào tạo nghề bị đơn có cam kết thực quy chế công ty, quy chế công ty văn điều chỉnh thay sau thời điểm hợp đồng hai bên đề ta quy định buộc bồi thường gấp lần chi phí đào tạo quy định có vào thời điểm giao kết hợp đồng hay sau thời điểm Vì việc dựa theo điều khoản thay đổi tuỳ nghi để buộc bị đơn bồi thường gấp lần không thỏa đáng Xét thấy lúc giao kết hợp đông hai bên không thỏa thuận mức bồi thường cụ thể ông L đa thực việc báo trước cho công ty trước xin nghỉ việc nên cần phải đặc mức bồi thường hợp lý dành cho ông L với vai trò đại diện ông L nhóm yêu câu giảm mức bồi thướng xuống chi phí đào tạo b) Nếu Công ty X đơn vị hành nghiệp ông L viên chức theo anh/chị tranh chấp giải nào? Anh/chị so sánh trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo pháp luật lao động pháp luật hành chính? - Theo quy định Khoản 3, Điều 35, Luật viên chức có quy định trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng sau: “3 Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ” Vậy, theo Luật viên chức 2010, viên chức đơn vi nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo - Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 36, Nghị định 29/2012/ NĐ – CP quy định trường hợp viên chức phải đền bù chi phí đào tạo sau: “4 Viên chức cử đào tạo nước nước phải đền bù chi phí đào tạo trường hợp sau: c) Viên chức hoàn thành cấp tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định Điểm b Khoản Điều này” Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 36, Nghị định 29/2012/ NĐ – CP quy định điều kiện để viên chức cử đào tạo sau: “2 Điều kiện để viên chức cử đào tạo: b) Có cam kết thực nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp đơn vị nghiệp công lập sau hoàn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 02 lần thời gian đào tạo” - Theo tình trên, ông L không thuộc trường hợp viên chức đền bù chi phí đào tạo theo quy định khoản 2, Điều 16, Thông tư 15/2012/TT – BNV nên ông L phải bồi thường chi phí đào tạo “2 Các trường hợp viên chức đền bù chi phí đào tạo: a) Viên chức không hoàn thành khóa học ốm đau phải điều trị, có xác nhận sở y tế có thẩm quyền; b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác quan có thẩm quyền đồng ý; c) Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không vị trí việc làm chấm dứt hoạt động theo định quan có thẩm quyền” - Theo Điều 17, TT 15/2012/TT-BNV quy định Cách tính đền bù chi phí đào tạo: “1 Chi phí đền bù bao gồm học phí tất khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương khoản phụ cấp có Cách tính chi phí đền bù: a) Đối với trường hợp quy định Điểm a Khoản Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo; b) Đối với trường hợp quy định Điểm b Khoản Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí khóa học; c) Đối với trường hợp quy định Điểm c Khoản Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù tính theo công thức sau: S = (F / T1) x (T1 - T2) Trong đó: - S chi phí đền bù; - F tổng chi phí khóa học; - T1 thời gian yêu cầu phải phục vụ sau hoàn thành khóa học (hoặc khóa học) tính số tháng làm tròn; - T2 thời gian phục vụ sau đào tạo tính số tháng làm tròn” Như vậy, chi phí đền bù không bao gồm tiền lương khoản phụ cấp (nếu có) * So sánh trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo pháp luật lao động pháp luật hành chính: Giống nhau: - Phải có cam kết thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp công lập hoàn thành chương trình đào tạo viên chức NLĐ phải có cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau đào tạo - Cơ sở pháp lý: + Tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức điểm b khoản Điều 36 có quy định cụ thể sau: “2 Điều kiện để viên chức cử đào tạo: b) Có cam kết thực nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp đơn vị nghiệp công lập sau hoàn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 02 lần thời gian đào tạo” + Khoản Điều 62 Bộ luật Lao động 2012 quy định hợp đồng đào tạo nghề người sử dụng lao động, người lao động chi phí đào tạo nghề, sau: “2 Hợp đồng đào tạo nghề phải có nội dung chủ yếu sau đây: d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau đào tạo; đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;” Nếu người cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng không làm việc theo thời gian cam kết phải hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định pháp luật Khác nhau: Trách nhiệm hoàn trả chi phí Trách nhiệm hoàn trả chi phí pháp luật Lao động pháp luật Hành Pháp luật áp Pháp luật lao động dụng Trách Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho Pháp luật hành ( Luật viên chức) Viên chức đơn vị nghiệp công nhiệm người sử dụng lao động theo quy lập cử đào tạo đơn phương định Điều 62 Bộ luật Lao chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý động ( Khoản 3, Điều 43, BLLĐ bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo Nghĩa vụ người lao động theo quy định Chính phủ ( Khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 3, Điều 35, Luật Viên chức) động) Vi phạm Điều 37, BLLĐ: QuyềnKhoản Điều 36 Nghị định 29/2012 đơn phương chấm dứt hợp đồng laocó quy định trường hợp viên chức động người lao động cử đào tạo nước Dẫn đến khoản 3, Điều 43, BLLĐ nước phải đền bù chi phí đào tạo trường hợp sau: a) Trong thời gian cử đào tạo, Các viên chức tự ý bỏ học đơn trường phương chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp b) Viên chức hoàn thành khóa học phải không sở đào tạo cấp hoàn văn tốt nghiệp, chứng nhận kết trả học tập; c) Viên chức hoàn thành cấp tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định Các Điểm b Khoản Điều Không phải bồi thường chi phí đào Không phải bồi thường chi phí đào tạo trường tạo người lao động đơn phương thuộc trường hợp hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo không quy định pháp luật phải khoản Điều 37 BLLĐ: quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 15/2012 Bộ nội vụ, bao gồm trường hợp sau: hoàn trả Người lao động làm việc theo hợp a) Viên chức không hoàn thành khóa đồng lao động xác định thời hạn, học ốm đau phải điều trị, có xác hợp đồng lao động theo mùa vụ nhận sở y tế có thẩm quyền; theo công việc định b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời có thời hạn 12 tháng có quyền gian theo cam kết phải thuyên chuyển đơn phương chấm dứt hợp đồng lao công tác quan có thẩm quyền động trước thời hạn đồng ý; trường hợp sau đây: c) Đơn vị nghiệp công lập đơn a) Không bố trí theo phương chấm dứt hợp đồng công việc, địa điểm làm việc viên chức đơn vị buộc phải thu không bảo đảm điều kiện làm hẹp quy mô, không vị trí việc làm việc thỏa thuận hợp đồng chấm dứt hoạt động theo lao động; định quan có thẩm quyền b) Không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động; c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động; d) Bản thân gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hợp đồng lao động; đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy nhà nước; e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 90 ngày liên tục người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn phần tư thời hạn hợp đồng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Cách - Khoản Điều 62 BLLĐ quy định: Khoản Điều 36 Nghị định 29/2012 tính chi Chi phí đào tạo bao gồm phí có quy định trường hợp viên chức khoản sau: cử đào tạo nước Về chi phí cách tính đền bù chi nước phải đền bù chi phí đào phí đào tạo quy định Điều tạo trường hợp sau: 17 Thông tư 15/2012/TT-BNV a) Trong thời gian cử đào tạo, chi có chứng từ hợp lệ chi phí trả viên chức tự ý bỏ học đơn cho người dạy, tài liệu học tập, phương chấm dứt hợp đồng làm việc; trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu b) Viên chức hoàn thành khóa học thực hành, chi phí khác hỗ trợ không sở đào tạo cấp cho người học tiền lương, tiền văn tốt nghiệp, chứng nhận kết đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế học tập; cho người học thời gian c) Viên chức hoàn thành học Trường hợp người lao động cấp tốt nghiệp khóa học từ trình gửi đào tạo nước độ trung cấp trở lên chưa phục chi phí đào tạo bao gồm chi phí vụ đủ thời gian theo cam kết quy định lại, chi phí sinh hoạt thời Điểm b Khoản Điều gian nước Chi phí đền bù bao gồm học phí - Khoản Điều 18 NĐ 139/2006 tất khoản chi khác phục vụ cho quy định: khóa học, không tính lương Trường hợp doanh nghiệp tuyển khoản phụ cấp có người vào học nghề để sau làm Cách tính chi phí đền bù: việc a) Đối với trường hợp quy định tại doanh nghiệp, người học Điểm a Khoản Điều 36 Nghị định nghề không làm việc theo cam kết 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền phải bồi bù 100% chi phí đào tạo; thường chi phí dạy nghề Mức bồi b) Đối với trường hợp quy định thường hai bên thoả thuận, xác Điểm b Khoản Điều 36 Nghị định định hợp đồng học nghề 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí khóa học; c) Đối với trường hợp quy định Điểm c Khoản Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù tính theo công thức sau: S = (F / T1) x (T1 - T2) Trong đó: - S chi phí đền bù; - F tổng chi phí khóa học; - T1 thời gian yêu cầu phải phục vụ sau hoàn thành khóa học (hoặc khóa học) tính số tháng làm tròn; - T2 thời gian phục vụ sau đào tạo tính số tháng làm tròn ... gian đào tạo” + Khoản Điều 62 Bộ luật Lao động 20 12 quy định hợp đồng đào tạo nghề người sử dụng lao động, người lao động chi phí đào tạo nghề, sau: 2 Hợp đồng đào tạo nghề phải có nội dung chủ... người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Cách - Khoản Điều 62 BLLĐ quy định: Khoản Điều 36 Nghị định 29 /20 12 tính... hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau đào tạo; đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;” Nếu người cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng không làm việc theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận luật lao động 2 VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ, Thảo luận luật lao động 2 VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ, Thảo luận luật lao động 2 VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay