Bài thảo luận lao động 1 KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:48

KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG _ Tình 1: a) Quan hệ lao động ông David Gaham Dillin trường Cao đẳng Cetana có thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động hay không? Vì sao? Quan hệ lao động ông David Gaham Dillin trường Cao đẳng Cetana không thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Xét hợp đồng ông David Gaham Dillin trường Cao đẳng Cetana: hợp đồng có xác định mức lương, nội dung công việc giảng dạy, thủ tục toán thù lao xác định trách nhiệm trì tình trạng nhập cảnh Bên cạnh đó, đính kèm hợp đồng có “Các điều kiện làm việc” với nội dung quy định thời hạn, phạm vi công việc, lịch chương trình, nhiệm vụ - trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn, công bố việc tuyển dụng, bảo mật, chấm dứt hợp đồng luật áp dụng Theo Khoản 1, Điều 23, BLLĐ 2012 quy định nội dung chủ yếu hợp đồng hợp đồng nội dung Chế độ nâng bậc, nâng lương (theo Điểm e), thời nghỉ ngơi (theo Điểm g), Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế (theo Điểm i),… Do vậy, không xem hợp đồng lao động mà hợp đồng dịch vụ theo Điều 513, BLDS 2015 Như phân tích trên, hợp đồng kí kết ông David Gaham Dillin trường Cao đẳng Cetana không hợp đồng lao động nên quan hệ lao động quan hệ lao động người làm công ăn lương Vì vậy, quan hệ ông David Gaham Dillin trường Cao đẳng Cetana không thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động b) Nếu người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn (hoặc bị đơn) anh/chị đưa luận để chứng minh cho quan điểm mình? Quan hệ lao động ông David trường Cao đẳng Cetana không luật lao động điều chỉnh Thứ nhất, Trường Cao đẳng Cetana thành lập có vốn đầu tư 100% nước ngoài, bên cạnh Trường Cao đẳng pháp nhân thành lập Việt Nam (theo Khoản 20, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2005 Khoản 1, Điều 16, Luật thương mại 2005) Chỉ người cán quản lý, người lao động trực tiếp thực nhiệm vụ doanh nghiệp có quan hệ lao động theo quy định Bộ luật lao động Riêng giáo viên, nhà trường thực ký hợp đồng thỉnh giảng cho khóa học cụ thể, đặc biệt giáo viên người nước lưu trú dài hạn Việt Nam phức tạp việc phải gia hạn lại giấy phép lao động Bằng chứng bảng lương nhà trường, tất cán lao động trực tiếp có tên bảng giáo viên ký hợp đồng thỉnh giảng ông David tên Các khóa học trường cho giảng dạy kéo dài trung bình tháng/ khóa, việc ký hợp đồng thỉnh giảng giáo viên nước phụ thuộc vào tình hình đăng ký khóa học học viên nên tính chất hợp đồng hợp đồng dịch vụ quy định Bộ luật dân theo Điều 513, BLDS 2015 Cho nên yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn bên nguyên không xác Thứ hai, phân tích, hợp đồng hợp đồng dịch vụ nên việc giải hậu pháp lý chấm dứt hợp đồng theo quy định BLDS Theo khoản 1, Điều 520 BLDS 2015 “Trường hợp việc tiếp tục thực công việc lợi cho bên sử dụng dịch vụ bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng, phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ thực bồi thường thiệt hại” Như vậy, kể từ ngày 07/02/2007 ông David nhận văn chấm dứt hợp đồng trường Cetana, bên tiếp tục thực nghĩa vụ có nghĩa vụ toán thù lao giảng dạy Tuy nhiên, ông David có quyền yêu cầu trường Cetana toán tiền giảng dạy cho thời gian ông thực Yêu cầu bồi thường thời gian không làm việc cộng thêm tháng tiền lương (tiền lương tính theo tiền lương trung bình tháng trước chấm dứt hợp đồng) không phù hợp với quy định pháp luật Thứ ba, có chứng chứng minh ông David có hành vi cư xử không thích hợp đứng lớp với hai sinh viên nữ Hành vi ông David vi phạm hợp đồng ký kết Vậy, trường Cetana xin lỗi ông David việc chấm dứt hợp đồng với lý nêu Tình 2: 1) Anh (chị) tư vấn cho Công ty biết điều kiện cần thiết để ông Fung Hon Sun làm việc Việt Nam theo quy định pháp luật Lao động hành? Điều kiện cần thiết để ông Fung Hon Sun làm việc Việt Nam theo quy định pháp luật Lao động hành: - Đối với ông Fung Hon Sun: Theo Điều 169, BLLĐ 2012 thì: “1 Lao động công dân nước vào làm việc Việt Nam phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có lực hành vi dân đầy đủ; b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; c) Không phải người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Việt Nam pháp luật nước ngoài; d) Có giấy phép lao động quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp, trừ trường hợp theo quy định Điều 172 Bộ luật Lao động công dân nước làm việc Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định khác pháp luật Việt Nam bảo vệ” Để làm việc công ty TNHH DL & S Việt Nam ông Fung Hon Sun phải đáp ứng đủ điều kiện quy định điều luật - Đối với công ty TNHH DL & S Việt Nam: Việc tuyển dụng lao động công dân nước Công ty phải thỏa mãn điều kiện theo khoản 1, Điều 170, BLLĐ 2012: “Doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước tuyển lao động công dân nước vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh” Do đó, Công ty muốn tuyển dụng ông Fung Hon Sun vào làm việc với chức danh kỹ sư tiên lượng dự toán ông Fung Hon Sun phải có trình độ kỹ sư có 05 năm làm việc chuyên ngành đào tạo theo khoản 3, Điều 3, Nghị định 102, đồng thời lao động Việt Nam chưa đáp ứng theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh 2) Nếu ông Fung Hon Sun được phép giao kết hợp đồng lao động làm việc Việt Nam Công ty cần phải thực thủ tục tuyển dụng ông Fung Hon Sun nào? Những thủ tục Công ty cần phải thực tuyển dụng ông Fung Hon Sun: - Nếu Công ty công ty nước theo khoản Điều 170 trước tuyển dụng ông Hon Sun (lao động nước ngoài) công ty phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động chấp nhận văn quan nhà nước có thẩm quyền - Theo khoản Điều 12 NĐ số 11/2016/NĐ-CP trước 15 ngày làm việc, kể từ ngày ông Hon Sun bắt đầu làm việc cho công ty công ty phải nộp hồ sờ đề nghị cấp giấy phép lao động - Theo Khoản Điều 12 NĐ số 11/2016/NĐ-CP sau nhận giấy phép lao động người sử dụng lao động người lao động nước phải ký kết hợp đồng lao động văn theo quy định pháp luật trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động 3) Nếu quan hệ lao động Công ty ông Fung Hon Sun xác lập từ ngày 10/9/2015 đến ngày 20/10/2016, ông Fung Hon Sun chưa có giấy phép lao động Công ty ông Fung Hon Sun bị áp dụng chế tài từ phía nhà nước? Nếu quan hệ lao động Công ty ông Fung Hon Sun xác lập từ ngày 10/09/2015 đến ngày 20/10/2016, ông Fung Hon Sun chưa có giấy phép lao động Công ty ông Fung Hon Sun bị áp dụng chế tài từ phía nhà nước - Về phía ông Fung Hon Sun: Theo Điều 172, BLLĐ 2012, ông Fung Hon Sun không thuộc trường hợp người lao động nước không thuộc diện cấp giấy phép lao động Do đó, ông Fung Hon Sun lao động nước thuộc diện cấp giấy phép lao động Nếu quan hệ lao động Công ty ông Fung Hon Sun xác lập từ ngày 10/9/2015 đến ngày 20/10/2016 mà ông Fung Hon Sun chưa có giấy phép lao động theo khoản 2, Điều 171, BLLĐ 2012: “2 Công dân nước vào làm việc Việt Nam giấy phép lao động bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định Chính Phủ” Do đó, ông Fung Hon Sun bị áp dụng chế tài trục xuất khỏi Việt Nam - Về phía Công ty: Theo khoản 3, Điều 171, BLLĐ 2012: “3 Người sử dụng lao động sử dụng công dân nước mà giấy phép lao động làm việc cho bị xử lý theo quy định pháp luật” Do đó, công ty bị áp dụng chế tài theo quy định pháp luật theo Khoản Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 88/2015/NĐ – CP: “3 Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước làm việc Việt Nam mà giấy phép lao động giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động sử dụng người lao động nước có giấy phép lao động hết hạn theo mức sau đây: a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người; b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người; c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên Hình thức xử phạt bổ sung: Đình hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định Khoản Điều này” Tình 3: 1) Anh (chị) cho biết quan hệ xã hội ba bên: ông Eric Reyes Labung, Công ty Invest (Hong Kong) Công ty Ánh Kim có phải quan hệ xã hội pháp luật lao động điều chỉnh hay không? Vì sao? - Quan hệ Công ty TNHH Ánh Kim Công ty TNHH Vinvest (Hong Kong): Công ty TNHH Ánh Kim công ty liên doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thành Đạt với Công ty TNHH Vinvest (Hong Kong) nên Công ty Ánh Kim diện thương mại lãnh thổ Việt Nam Công ty Vinvest theo Điều Thông tư 41/2014/TT-BCT: “Hiện diện thương mại quy định Khoản Điều Nghị định số 102/2013/NĐCP ngày 05 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động lao động nước làm việc Việt Nam (sau gọi tắt Nghị định số 102/2013/NĐ-CP) bao gồm hình thức: a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh; b) Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; c) Văn phòng đại diện, Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài” - Quan hệ ông Eric Công ty TNHH Vinvest (Hong Kong): Đây quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam Vì Công ty TNHH Vinvest thành lập theo luật Hong Kong, ông Eric công dân Phillipines nên quan hệ Công ty ông Eric quan hệ pháp nhân nước công dân nước ngoài, không chịu điều chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam - Quan hệ Công ty TNHH Ánh Kim ông Eric: Quan hệ Công ty TNHH Ánh Kim ông Eric quan hệ xã hội cho pháp luật lao động điều chỉnh Vì, theo lời khai ông Eric ông Công ty TNHH Ánh Kim có ký với hợp đồng lao động Mặc dù, phía Công ty TNHH Ánh Kim phủ nhận điều lời khai Ánh Kim có thừa nhận để kéo dài thời hạn visa Eric nên công ty bổ nhiệm ông Eric làm Phó tổng giám đốc điều đăng kí với Sở Kế hoạch đầu tư, tức công ty ông Eric thực chất có tồn hợp đồng công ty thực đăng kí Ngoài phía Công ty Vinvest, cho ông Eric nhân viên mình, công ty có nhiệm vụ chi trả lương cho ông ta, lại thừa nhận bên ký hợp đồng mà thỏa thuận miệng, tức bên không tồn ràng buộc để chứng có tồn quan hệ lao động Như vậy, quan hệ xã hội ba bên: ông Eric, công ty Vinvest Hong Kong công ty Ánh Kim có quan hệ Công ty TNHH Ánh Kim với ông Eric quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh pháp luật lao động 2) Theo quy định pháp luật Lao động hành anh chị cho biết việc công ty Ánh Kim sử dụng lao động ông Eric Reyes Labung hay sai? sao? Ông Eric làm việc Công ty Ánh Kim theo hợp đồng với Công ty Vinvest, nhận lương từ Công ty Vinvest chịu quản lý trực tiếp từ Công ty Vinvest Ông Eric có di chuyển tạm thời nội doanh nghiệp sang diện thương mại lãnh thổ Việt Nam (Công ty Ánh Kim) Tuy nhiên ông Eric không Công ty Vinvest tuyển dụng trước 12 tháng nên ông Eric người lao động nước di chuyển nội doanh nghiệp theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 102/2013/NĐ-CP Vì ông Eric không thuộc trường hợp người lao động di chuyển nội doanh nghiệp Công ty Ánh Kim với ông Eric quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh Luật lao động (không ký hợp đồng lao động, ông Eric không chịu quản lý trực tiếp từ Công ty Ánh Kim, công ty không thực việc trả lương cho ông Eric) Do đó, việc Công ty Ánh Kim sử dụng lao động ông Eric trái pháp luật ... động người sử dụng lao động người lao động nước phải ký kết hợp đồng lao động văn theo quy định pháp luật trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động 3) Nếu quan hệ lao động Công ty ông... người lao động nước không thuộc diện cấp giấy phép lao động Do đó, ông Fung Hon Sun lao động nước thuộc diện cấp giấy phép lao động Nếu quan hệ lao động Công ty ông Fung Hon Sun xác lập từ ngày 10 /9/2 015 ... Phillipines nên quan hệ Công ty ông Eric quan hệ pháp nhân nước công dân nước ngoài, không chịu điều chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam - Quan hệ Công ty TNHH Ánh Kim ông Eric: Quan hệ Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận lao động 1 KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, Bài thảo luận lao động 1 KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, Bài thảo luận lao động 1 KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay