BUỔI THẢO LUẬN 3 và 4 QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

19 241 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:37

BUỔI THẢO LUẬN 3, 4: QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA VỢ CHỒNG -I Nhận định đúng/sai, giải thích dựa sở pháp lí Vợ, chồng đại diện theo pháp luật cho bên bị lực hành vi dân Nhận định sai Căn vào Khoản 3, Điều 24, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Căn xác lập đại diện vợ chồng: “3 Vợ, chồng đại diện cho bên lực hành vi dân mà bên có đủ điều kiện làm người giám hộ bên bị hạn chế lực hành vi dân mà bên Tòa án định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định pháp luật người phải tự thực quyền, nghĩa vụ có liên quan” Theo quy định Điều 24, cho dù bên bị lực hành vi dân bên lại đủ điều kiện làm người giám hộ bên lại không đại diện theo pháp luật cho bên lực hành vi dân Mặt khác, vợ, chồng không đại diện cho bên bị lực hành vi dân mà đại diện trường hợp bên bị hạn chế lực hành vi dân Vợ chồng đại diện theo pháp luật cho bên bị lực hành vi dân người lại đủ điều kiện làm người giám hộ Nhận định sai Theo Khoản 3, Điều 24, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Căn xác lập đại diện vợ chồng: “3 Vợ, chồng đại diện cho bên lực hành vi dân mà bên có đủ điều kiện làm người giám hộ bên bị hạn chế lực hành vi dân mà bên Tòa án định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định pháp luật người phải tự thực quyền, nghĩa vụ có liên quan Trong trường hợp bên vợ, chồng lực hành vi dân mà bên có yêu cầu Tòa án giải ly hôn vào quy định giám hộ Bộ luật dân sự, Tòa án định người khác đại diện cho người bị lực hành vi dân để giải việc ly hôn” Trong số trường hợp dù bên lực hành vi dân bên lại đủ điều kiện làm người giám hộ bên lại không người đại diện theo pháp luật cho bên bị lực hành vi dân Đó trường hợp theo quy định pháp luật người phải tự thực quyền nghĩa vụ có liên quan, trường hợp bên lực hành vi dân sự, bên lại yêu cầu ly hôn Tòa định người khác làm đại diện cho người bị lực hành vi dân Chế độ tài sản vợ chồng theo luật định áp dụng nam nữ không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thoả thuận Nhận định sai Vì chế độ tài sản vợ chồng theo luật định áp dụng hai trường hợp: - Khi nam nữ không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thoả thuận - theo Điều 50, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Như vậy, trường hợp áp dụng nam nữ không lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận chế độ tài sản theo luật định áp dụng nam nữ lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thoả thuận thoả thuận bị hiệu Chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận phát sinh hiệu lực từ thời điểm nam, nữ công chứng chứng thực văn thoả thuận chế độ tài sản Nhận định sai Căn vào Điều 47, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thỏa thuận phải lập trước kết hôn, hình thức văn có công chứng chứng thực Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn” Theo quy định Điều 47 chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận phát sinh hiệu lực từ ngày nam, nữ đăng kí kết hôn ngày công chứng, chứng thực văn thoả thuận chế độ tài sản Trong chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận, nam nữ quyền thoả thuận vấn đề theo ý chí nguyện vọng Nhận định sai Căn theo Khoản 3, Điều 29, Luật Hôn nhân gia đình 2014, Nguyên tắc chung chế độ tài sản vợ chồng: “3 Việc thực quyền, nghĩa vụ tài sản vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp vợ, chồng, gia đình người khác phải bồi thường” Quy định cho thấy, việc thoả thuận chế độ tài sản vợ chồng phải không xâm phạm đến lợi ích hợp pháp người khác không vi phạm vào trường hợp nêu Khoản 1, Điều 50 Do vậy, chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận, nam nữ không quyền thỏa thuận vấn đề theo ý nguyện vọng Thoả thuận chế độ tài sản vợ chồng có nội dung tước bỏ quyền hưởng thừa kế số thành viên gia đình bị tuyên bố hiệu Nhận định Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 50, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng bị hiệu: “1 Thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng bị Tòa án tuyên bố hiệu thuộc trường hợp sau đây: c) Nội dung thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền cấp dưỡng, quyền thừa kế quyền, lợi ích hợp pháp khác cha, mẹ, thành viên khác gia đình” Dựa vào quy định ta thấy, việc thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng có nội dung tước bỏ quyền hưởng thừa kế số thành viên gia đình bị tuyên bố hiệu Đó trường hợp thỏa thuận tài sản vợ chồng hiệu theo Điều 50 Luật HNGĐ 2014 Trong chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, tiền lương mà bên có thời kỳ hôn nhân tài sản riêng người Nhận định sai Căn vào Khoản 1, Điều 33, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Tài sản chung vợ chồng: “1 Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung” Tiền lương khoản thu nhập bên tạo ra, thu lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh… thời kì hôn nhân nên tiền lương tài sản chung vợ chồng tài sản riêng bên theo quy định Trong chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, bên quyền định đoạt tài sản chung vợ chồng để phục vụ nhu cầu thiết yếu gia đình Nhận định Căn vào Khoản 1, Điều 30, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Quyền, nghĩa vụ vợ, chồng việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình: “1 Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình” Khoản 2, Điều 33, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Tài sản chung vợ chồng: “2 Tài sản chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, dùng để bảo đảm nhu cầu gia đình, thực nghĩa vụ chung vợ chồng” Theo quy định trên, tài sản chung vợ chồng hai có quyền định đoạt sử dụng để nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu gia đình, tài sản chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, dùng để đảm bảo nhu cầu gia đình, thực nghĩa vụ chung vợ chồng Đối với chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng vợ, chồng thời kỳ hôn nhân tài sản chung Nhận định sai Căn Khoản 1, Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014: “1 Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung” Theo quy định Điều 33 Luật HNGĐ 2014 hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng vợ, chồng tài sản chung Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ theo khoản Điều 40 Luật này: “1 Trong trường hợp chia tài sản chung vợ chồng phần tài sản chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng bên sau chia tài sản chung tài sản riêng vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác Phần tài sản lại không chia tài sản chung vợ chồng” Do đó, trường hợp vợ chồng có thỏa thuận việc chia tài sản chung thời lỳ hôn nhân phần chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng bên sau chia tài sản chung 10 Trong chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, tiền trợ cấp mà bên có thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng Nhận định sai Căn khoản Điều NĐ 126/2014/NĐ-CP Về thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kì hôn nhân: “1 Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 11 Nghị định này” Khoản Điều 11 NĐ 126/2014/NĐ-CP quy định Tài sản riêng khác vợ, chồng theo quy định pháp luật: “3 Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng nhận theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân vợ, chồng” Theo quy định Điều 33 Luật HNGĐ 2014 thu nhập hợp pháp khác vợ, chồng thời kì hôn nhân coi tài sản chung Thu nhập hợp pháp khác bao gồm tiền trợ cấp Tuy nhiên, trường hợp vợ,chồng nhận tiền trợ cấp với tư cách người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân vợ, chồng theo quy định khoản Điều 11 NĐ 126/2014/NĐ-CP tiền thuộc tài sản riêng vợ, chồng 11 Trong chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng hình thành từ tài sản chung tài sản chung vợ chồng Nhận định sai Căn Khoản 2, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản chung vợ chồng: “2 Tài sản chung vợ, chồng thuộc sở hữu chung hợp dùng để đảm bảo nhu cầu gia đình, thực nghĩa vụ chung vợ chồng” Khoản 1, Điều 43, Tài sản riêng vợ, chồng: “1 Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hôn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng theo quy định điều 38, 39 40 Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng” Theo đó, tài sản chung vợ chồng bao gồm tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu vợ, chồng hình thành từ tài sản chung Tuy nhiên, tài sản phải thuộc sở hữu chung hợp dùng để đảm bảo cho nhu cầu gia đình, thực nghĩa vụ chung coi tài sản chung Hơn nữa, theo khoản 1, Điều 43 tài sản riêng vợ, chồng bao gồm tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu vợ, chồng II Bài tập tình huống: Bài tập 1: Căn vào Điểm c, Khoản 2, Điều 5, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình “2 Cấm hành vi sau đây: c) Người có vợ, có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người khác chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người có chồng, có vợ;” A B kết hôn theo quy định pháp luật Năm 2014, A phát sinh tình cảm sống chung với cô C nên theo quy định A vi phạm chế độ hôn nhân vợ chồng theo quy định pháp luật Quan hệ A C không pháp luật công nhận Theo quy định Khoản 1, Điều 16, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Giải quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn: “1 Quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn giải theo thỏa thuận bên; trường hợp thỏa thuận giải theo quy định Bộ luật dân quy định khác pháp luật có liên quan” Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, A C làm khối tài sản trị giá 600 triệu đồng Theo quy định Khoản 1, Điều 16 khối tài sản chia theo phần công sức đóng góp A C Giữa A B không tồn chế độ tài sản theo thoả thuận nên A B tồn chế độ tài sản theo luật định Theo Khoản 1, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản chung vợ chồng: “1 Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có sau kết hôn tài sản chung vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng thừa kế riêng, tặng cho riêng có thông qua giao dịch tài sản riêng” A B tạo lập khối tài sản có giá trị tỷ đồng Như vậy, khối tài sản tài sản chung A B Căn theo Khoản 1, Điều 43, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản riêng vợ, chồng “1 Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hôn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng theo quy định điều 38, 39 40 Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng Tài sản hình thành từ tài sản riêng vợ, chồng tài sản riêng vợ, chồng Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thời kỳ hôn nhân thực theo quy định khoản Điều 33 khoản Điều 40 Luật này” Theo quy định Khoản 1, quyền sử dụng đất mà A có trước thời kỳ hôn nhân tài sản tiêng A Chiếc xe tài sản hình thành từ tài sản riêng A nên xe tài sản riêng A Như vậy, B yêu cầu giải li hôn có mong muốn phân chia tài sản thời kỳ hôn nhân bà B yêu cầu phần tài sản gồm: khối tài sản tỷ đồng, phần tài sản tương ứng với công sức đóng góp A khối tài sản 600 triệu đồng với cô C Bài tập 2: Theo Khoản 1, Điều 43, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản riêng vợ, chồng: “1 Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hôn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng theo quy định điều 38, 39 40 Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng” Căn nhà quyền sử dụng đất trước kết hôn anh Quân thừa kế từ mẹ anh Quân Do vậy, tài sản riêng anh Quân Tuy nhiên năm sau kết hôn anh Quân chị Lan đồng ý phá bỏ nhà cũ để xây dựng nhà khang trang Vậy theo Khoản Khoản 3, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản chung vợ chồng: “1 Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có sau kết hôn tài sản chung vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng thừa kế riêng, tặng cho riêng có thông qua giao dịch tài sản riêng Trong trường hợp để chứng minh tài sản mà vợ, chồng có tranh chấp tài sản riêng bên tài sản coi tài sản chung” Tuy nhà ngồi nhà xây đất thuộc tài sản riêng anh Quân nhà xây sau phá bó nhà cũ thuộc tài sản riêng anh, theo khoản 1, Điều 33, Luật HNGĐ nhà hình thành, xây dựng nên nhờ tài sản vợ chồng anh thời kỳ hôn nhân nên nhà tài sản chung vợ chồng Bên cạnh đó, anh Quân để chứng minh nhà tài sản riêng nên theo khoản 3, Điều 33 nhà tài sản chung vợ chồng Vì nhà xây dựng thời kỳ hôn nhân, quyền sử dụng đất nhà tài sản riêng anh Quân Do vậy, có phần giá trị nhà xây tài sản chung Mặt khác, vào Khoản 1, Điều 29, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nguyên tắc chung chế độ tài sản vợ chồng: “1 Vợ, chồng bình đẳng với quyền, nghĩa vụ việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt lao động gia đình lao động có thu nhập” Việc anh Quân lấy nguyên nhân chị Lan góp công việc gia đình việc làm phát sinh thu nhập để làm sở chia cho chị Lan phần giá trị chênh lệch không Vì theo Điều 29 quy định phân biệt lao động gia đình lao động có thu nhập quyền nghĩa vụ việc tạo lập, chiếm hữu, định đoạt tài sản chung, nên dù chị Lan việc làm phát sinh thu nhập quyền chị nhà tài sản chung khác ngang với anh Quân Do vậy, nguyên tắc giá trị nhà chia đôi có xem xét công sức anh Quân việc tạo lập, trì nhà Như vậy, tài sản chung anh Quân chị Lan gồm có: nhà tổng tài sản 700 triệu; việc phân chia tài sản hai bên thoả thuận theo quy định pháp luật Bài tập 3: Căn vào Khoản 2, Điều 48, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nội dung thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng: 10 “2 Khi thực chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh vấn đề chưa vợ chồng thỏa thuận thỏa thuận không rõ ràng áp dụng quy định điều 29, 30, 31 32 Luật quy định tương ứng chế độ tài sản theo luật định” A có nhà trước thời kỳ hôn nhân không cho B biết, theo quy định việc A sở hữu hai nhà khác trước kết hôn vấn đề phát sinh chưa A B thỏa thuận nên phần tài sản ta áp dụng chế độ tài sản theo Luật định Căn Khoản 1, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản chung vợ chồng: “1 Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung” Hai nhà tài sản riêng A cho thuê với giá 15 triệu đồng/căn/tháng, tháng khoản lợi sinh từ nhà 30 triệu đồng Theo quy định trên, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng không thuộc quy định khoản Điều 40 Luật HNGĐ, khoản lợi có thời kì hôn nhân với B nên thuộc tài sản chung A B Theo Khoản 1, Điều 35, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung: “1 Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung vợ chồng thỏa thuận” Vì khoản lợi thu từ hai nhà tài sản chung vợ chồng nên theo Khoản 1, Điều 35 việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt số tiền phải thông qua thỏa thuận A B Do đó, việc A sử dụng số tiền đề chuyển cho cô C trái với quy định pháp luật 11 III Tìm hiểu án: Đọc án số (3) cho biết Toà án áp dụng Luật Hôn nhân Gia đình để giải (luật phát sinh hiệu lực thời điểm tranh chấp hay luật có hiệu lực thời điểm quan hệ tài sản diễn ra)? Nhận xét việc áp dụng pháp luật Toà án, từ rút nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp hôn nhân – gia đình - Hướng giải Tòa án: Tòa án xác định quan hệ tài sản ông Thuận,bà Dương xác lập quan hệ tài sản theo Luật Hôn nhân gia đình 1959 Theo quy định Điều 15, Luật Hôn nhân gia đình 1959 tài sản vợ, chồng có trước sau cưới tài sản chung vợ chồng Do đó, phải xác định rõ tài sản ông Thuận bố mẹ cho trước hay sau bà Nhung chết Nếu trước bà Nhung chết tài sản chung với bà Nhung, ông Thuận hưởng phần phần xác định tài sản chung với bà Dương Như vậy, Tòa giải theo hướng áp dụng Luật Hôn nhân gia đình 1959 có hiệu lực thời điểm quan hệ tài sản diễn ông Thuận, bà Nhung bà Dương - Nhận xét việc áp dụng pháp luật Toà án: Việc áp dụng luật có hiệu lực thời điểm quan hệ tài sản diễn Tòa án thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi bên có tranh chấp tài sản sau li hôn Bởi lẽ người có quan hệ chung sống vợ chồng vào thời điểm không tính toán, lường trước thay đổi Luật Hôn nhân gia đình Do vậy, sử dụng Luật có hiệu lực thời điểm đảm bảo quyền lợi họ Bên cạnh đó,việc áp dụng Luật Hôn nhân gia đình hạn chế tranh chấp nảy sinh chồng chéo khác biệt quy định Luật Hôn nhân gia đình theo thời gian - Hiện nay, nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp hôn nhân gia đình áp dụng quy định có hiệu lực thời điểm xác lập quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân vợ chồng để giải không áp dụng pháp luật thời điểm xảy tranh chấp 12 Đọc án số (4) liên hệ nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân có tranh chấp theo Luật Hôn nhân Gia đình 2000 pháp luật Hôn nhân gia đình hành Về nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân, theo pháp luật hôn nhân gia đình hành Khoản 3, Điều 38 Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân: “3 Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu Tòa án giải việc chia tài sản chung vợ chồng theo quy định Điều 59 Luật này” Theo đó, chế độ tài sản theo Luật định Tòa án để bên thỏa thuận, nêu không thỏa thuận theo yêu cầu vợ chồng hai vợ chồng Tòa xem xét giả theo quy định nêu khoản Tức là, vợ chồng không thỏa thuận Tòa dựa theo yêu cầu bên, án có bên yêu cầu chia Tòa dựa theo yêu cầu bên từ xác đinh tài sản cần chia mà áp dụng quy định pháp luật để chia tài sản Ngoài theo quy định khoản Điều 38 Luật Hôn nhân gia đình 2014: “1 Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia phần toàn tài sản chung, trừ trường hợp quy định Điều 42 Luật này; không thỏa thuận có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết” Theo quy định Luật Hôn nhân gia đình 2014 không thiết phải chia toàn tài sản chung mà chia phần Còn Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 29 Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân: “1 Khi hôn nhân tồn tại, trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực nghĩa vụ dân riêng có lý đáng khác vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; không thỏa thuận có quyền yêu cầu Tòa án giải Việc chia tài sản chung vợ chồng nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ tài sản không pháp luật công nhận” 13 Khi quy định điều Điều 29 quy định chia tài sản chung không xác định chia phần tài sản số tài sản chung hay bắt buộc toàn bộ, điều quy định hai bên không thỏa thuận yêu cầu Tòa án giải lại không đưa để Tòa án dựa vào để chia Tài sản Điều dẫn đến, án Toàn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm lại có hướng giải khác Đọc án số (5), xác định thời điểm hình thành tài sản giao dịch liên quan đến tài sản nhà đất toạ lạc số 2, đường 5A, khu phố 7, phường Bình Trị Đông B, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh nhà lô C5 – 06 Nêu xác định quyền sở hữu vợ, chồng liên quan đến tài sản theo pháp luật HNGĐ hành Bà Trâm Trâm Đạt kết hôn vào năm 1997 Thời điểm hình thành tài sản giao dịch liên quan đến tài sản: - Thời điểm hình thành nhà, đất toạn lạc số 2, đường 5A, khu phố 7, phường Bình Trị Đông B, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh vào ngày 25/12/1998, tức thời kỳ hôn nhân Bà Trâm thừa kế từ gia đình 200 lượng vàng, tài sản thừa kế riêng nên theo Khoản 1, Điều 43, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản riêng vợ chồng sản riêng bà Trâm Theo Khoản 2, Điều 43 có quy định: “2 Tài sản hình thành từ tài sản riêng vợ, chồng tài sản riêng vợ, chồng Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thời kỳ hôn nhân thực theo quy định khoản Điều 33 khoản Điều 40 Luật này” Nhà đất bà Trâm mua nhờ thừa kế 200 lượng vàng từ gia đình, tài sản hình thành từ tài sản riêng bà Trâm nên theo quy định nhà đất tài sản riêng bà Trâm - Thời điểm hình thành nhà lô C5 – 06 vào ngày 27/12/2007, tức thời kỳ hôn nhân 14 Theo Khoản 3, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Tài sản chung vợ chồng: “3 Trong trường hợp để chứng minh tài sản mà vợ, chồng có tranh chấp tài sản riêng bên tài sản coi tài sản chung” Bà Trâm không đưa chứng để chứng minh nhà C5 – 06 tài sản riêng bà ông Đạt không đưa chứng minh việc góp vốn mua nhà Do vậy, theo Khoản 3, Điều 33, xác định tài sản chung Để xác lập quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất vợ, chồng nhà đất theo Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 có sau: - Thời điểm phát sinh tài sản: tài sản hình thành thời kỳ hôn nhân - Nguồn gốc tài sản: vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân (trừ trường hợp phần tài sản sau vợ chồng chia tài sản chung); vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung - Ý chí hai bên vợ chồng: hai bên thoả thuận từ tài sản riêng chuyển thành tài sản chung - Cách suy đoán pháp lí (theo Khoản 3, Điều 33): hai bên không chứng minh tài sản riêng tài sản trở thành tài sản chung Đọc án số (6), liên hệ với pháp luật hành để xác định điều kiện ý chí hình thức giao dịch định đoạt tài sản chung vợ chồng nhà ở; hậu pháp lí bên tự định đoạt tài sản mà đồng ý người lại? Nhận xét đường lối giải Toà án Theo Điều 31, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Giao dịch liên quan đến nhà nơi vợ chồng: “Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến nhà nơi vợ chồng phải có thỏa thuận vợ chồng Trong trường hợp nhà thuộc sở 15 hữu riêng vợ chồng chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản phải bảo đảm chỗ cho vợ chồng” Điều kiện ý chí giao dịch định đoạt tài sản chung vợ chồng nhà theo quy định phải có thoả thuận vợ chồng Theo Khoản 2, Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung: “2 Việc định đoạt tài sản chung phải có thỏa thuận văn vợ chồng trường hợp sau đây: a) Bất động sản; b) Động sản mà theo quy định pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; c) Tài sản nguồn tạo thu nhập chủ yếu gia đình” Tài sản chung vợ chồng nhà ở, bất động sản, vậy, theo Điểm a, Khoản 2, Điều 35, điều kiện hình thức việc định đoạt tài sản bắt buộc phải có thoả thuận văn vợ chồng Hậu pháp lý bên tự định đoạt tài sản chung vợ chồng mà đồng ý người lại theo Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP: “2 Trong trường hợp vợ chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định Khoản Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình bên có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch hiệu giải hậu pháp lý giao dịch hiệu” Theo Điều 137, BLDS 2005 Hậu pháp lí giao dịch dân hiệu: “1 Giao dịch dân hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Khi giao dịch dân hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường” Trong án số (6), việc anh Giang thực giao dịch với anh Tâm chuyển nhượng nhà tài sản chung vợ chồng mà không chị Rồi đồng ý Chị 16 Rồi chị Rồi đề nghị hủy phần hợp đồng (đối với phần quyền chị) trả lại cho chị ½ diện tích đất để mẹ chị làm nhà chị nhà đất khác Toà án giải theo hướng xác định lỗi đương làm cho hợp đồng hiệu xác định hợp đồng anh Giang anh Tâm hiệu phần, giao lại cho chị Rồi ½ diện tích đất nêu Cách giải Tòa án theo án số (6) phù hợp với quy định pháp luật Vì chất hợp đồng dân hiệu bên hoàn trả cho nhận Hướng giải Tòa án đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chị Rồi, anh Giang anh Tâm giao dịch Đọc án số (7) (8), liên hệ pháp luật HNGĐ hành để xác định sở làm phát sinh trách nhiệm liên đới vợ chồng giao dịch bên thực Hướng giải Tòa án Bản án số (7): Phải xác định rõ ràng khoản vay sử dụng nhằm mục đích gì? Thực tế chi phí sinh hoạt bao nhiêu? Việc kinh doanh bà Nầy thua hay lời? Nếu phục vụ cho nhu cầu, lợi ích chung gia đình dù hay không, ông Mai phải liên đới trả nợ Hướng giải Tòa án Bản án số (8): Cần làm rõ chứng chị Mộng, xem xét thu nhập vợ chồng có đủ điều trị sinh hoạt hay không Do đó, Tòa sơ thẩm phúc thẩm buộc chị Mộng phải giao cho anh Sang chưa đủ cứ, phải xem xét lại giải Trong hai án nói trên, Tòa án giải theo hướng vào mục đích giao dịch bên thực để xác định trách nhiệm liên đới vợ chồng Trong trường hợp giao dịch thực lợi ích chung, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt gia đình dù biết hay giao dịch bên bên phải chịu trách nhiệm liên đới Tại Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình hành quy định Trách nhiệm liên đới vợ, chồng: 17 “1 Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới giao dịch bên thực quy định khoản Điều 30 giao dịch khác phù hợp với quy định đại diện điều 24, 25 26 Luật Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới nghĩa vụ quy định Điều 37 Luật này” Theo đó, sở để xác định trách nhiệm liên đới vợ, chồng giao dịch mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình sinh hoạt, ăn, mặc, ở… Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch vợ chồng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định pháp luật vợ chồng phải chịu trách nhiệm Khi vợ chồng đồng thuận thực giao dịch dân liên quan đến tài sản chung, vay tiền, chấp tài sản… vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới giao dịch - Nghĩa vụ vợ chồng thực nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình; Gia đình tế bào cần chăm nom, nuôi dưỡng, việc chi tiêu cho sống gia đình cần thiết, hết hôn nhân xây dựng dựa mong muốn từ hai phía để tạo sống tốt đẹp Khi bên thực nghĩa vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình sửa nhà, ăn uống, chăm con… người lại phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; - Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để trì, phát triển khối tài sản chung để tạo nguồn thu nhập chủ yếu gia đình; - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây mà theo quy định Bộ luật dân cha mẹ phải bồi thường; Ví dụ trường hợp chưa thành niên mà tài sản riêng gây thiệt hại phải bồi thường cha mẹ phải chịu trách nhiệm trường hợp cha mẹ người giám hộ - Nghĩa vụ khác theo quy định luật có liên quan 18 Đọc án lệ số (4) so sánh đường lối giải Toà án với quy định pháp luật HNGĐ hành (về vấn đề: Giao dịch liên quan đến tài sản chung vợ chồng bất động sản) Về giao dịch vợ chồng liên quan đến tài sản chung vợ chồng bất động sản quy định pháp luật HNGĐ hành, theo Khoản 2, Điều 35 Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung: “2 Việc định đoạt tài sản chung phải có thỏa thuận văn vợ chồng trường hợp sau đây: a) Bất động sản; b) Động sản mà theo quy định pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; c) Tài sản nguồn tạo thu nhập chủ yếu gia đình” Việc định đoạt tài sản chung vợ chồng bất động sản phải có thỏa thuận văn vợ chồng Trong án lệ số (4), Tòa án giải theo hướng văn thể thỏa thuận vợ chồng việc chuyển nhượng nhà đất (và có người đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó) Tòa xác định người lại đồng ý với việc chuyển nhượng người không ký tên hợp đồng biết tồn hợp đồng chuyển nhượng ý kiến phản đối 19 ... cho vợ, chồng theo quy định điều 38 , 39 40 Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng Theo đó, tài sản chung vợ chồng. .. có vợ, có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người khác chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người có chồng, có vợ; ” A B kết hôn theo quy định pháp luật Năm 20 14, ... thân vợ, chồng Theo quy định Điều 33 Luật HNGĐ 20 14 thu nhập hợp pháp khác vợ, chồng thời kì hôn nhân coi tài sản chung Thu nhập hợp pháp khác bao gồm tiền trợ cấp Tuy nhiên, trường hợp vợ, chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN 3 và 4 QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG, BUỔI THẢO LUẬN 3 và 4 QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG, BUỔI THẢO LUẬN 3 và 4 QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay