Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Tập làm văn - Kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

T T ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n N N h h e e – – k k ể ể : : G G i i ấ ấ u u c c à à y y . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v ề ề t t ổ ổ e e m m . . ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 1 1 5 5 ) ) I I . . M M ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : n n g g h h e e – – n n h h ớ ớ n n h h ữ ữ n n g g t t ì ì n n h h t t i i ế ế t t c c h h í í n n h h đ đ ể ể k k ể ể l l ạ ạ i i đ đ ú ú n n g g n n ộ ộ i i d d u u n n g g t t r r u u y y ệ ệ n n v v u u i i G G i i ấ ấ u u c c à à y y . . G G i i ọ ọ n n g g k k ể ể v v u u i i , , k k h h ô ô i i h h à à i i . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : D D ự ự a a v v à à o o b b à à i i t t ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n t t u u ầ ầ n n 1 1 4 4 , , v v i i ế ế t t m m ộ ộ t t đ đ o o ạ ạ n n v v ă ă n n g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v ề ề t t ổ ổ e e m m . . Đ Đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t c c h h â â n n t t h h ự ự c c . . C C â â u u v v ă ă n n r r õ õ r r à à n n g g , , s s á á n n g g s s ủ ủ a a . . I I I I . . Đ Đ ồ ồ d d ù ù n n g g d d ạ ạ y y - - h h ọ ọ c c : : G G V V : : t t r r a a n n h h S S G G K K I I I I I I . . C C á á c c h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g d d ạ ạ y y – – h h ọ ọ c c : : N N ộ ộ i i d d u u n n g g C C á á c c h h t t h h ứ ứ c c t t i i ế ế n n h h à à n n h h A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - K K ể ể l l ạ ạ i i t t r r u u y y ệ ệ n n : : T T ô ô i i c c ũ ũ n n g g n n h h b b á á c c . . B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i . . 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p . . a a ) ) B B à à i i 1 1 : : N N g g h h e e – – k k ể ể l l ạ ạ i i c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n G G i i ấ ấ u u c c à à y y ( ( 1 1 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : k k ể ể l l ạ ạ i i t t r r u u y y ệ ệ n n v v u u i i : : T T ô ô i i c c ũ ũ n n g g n n h h b b á á c c . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u . . - - G G V V : : n n ê ê u u y y ê ê u u c c ầ ầ u u . . - - H H S S : : q q u u a a n n s s á á t t t t r r a a n n h h m m i i n n h h h h o o ạ ạ v v à à b b ) ) B B à à i i 2 2 : : D D ự ự a a v v à à o o b b à à i i t t ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n m m i i ệ ệ n n g g t t u u ầ ầ n n t t r r ớ ớ c c , , h h ã ã y y v v i i ế ế t t m m ộ ộ t t đ đ o o ạ ạ n n v v ă ă n n g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v ề ề t t ổ ổ e e m m . . ( ( 2 2 0 0 p p h h ú ú t t ) ) 3 3 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) đ đ ọ ọ c c 3 3 c c â â u u h h ỏ ỏ i i g g ợ ợ i i ý ý . . - - G G V V : : k k ể ể l l ầ ầ n n 1 1 , , đ đ ặ ặ t t c c â â u u h h ỏ ỏ i i . . - - H H S S : : t t r r ả ả l l ờ ờ i i . . - - GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN KỂ VỀ GIA ĐÌNH, ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Kể lại cách đơn giản gia đình với người bạn quen Biết viết đơn xin nghỉ học mẫu b) Kỹ năng: Rèn Hs biết viết đúng, xác nội dung đơn c) Thái độ: Giáo dục Hs biết II/ Chuẩn bị: * GV: Mẫu đơn xin nghỉ học phô to * HS: VBT, bút III/ Các hoạt động: Bài cũ: - Gv gọi Hs đọc lại đơn xin vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập - Mục tiêu: Giúp cho Hs kể rõ ràng gia đình người bạn quen PP: Vấn đáp, thảo luận, thực hành + Bài tập 1: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - GV hướng dẫn : Kể gia đình cho người bạn quen Các em cần nói – Hs đọc Cả lớp đọc thầm theo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí câu giới thiệu gia đình em, - VD: Gia đình em có ai? Làm công việc gì? Tính tình nào? - Gv chia lớp thành kể gia đình Đại diện nhóm thi kể - Gv nhận xét, bình chọn người kể tốt - Gv chốt lại: - Xem ví dụ: (1) Nhà tớ có người: bố mẹ tớ, tớ thằng cu Thắng tuổi (2) Bố mẹ tớ hiền (3) Bố tớ làm ruộng (4) Bố chẳng lúc ngơi tay.(5) Mẹ tớ làm ruộng (6) Những lúc nhàn rỗi, mẹ khâu vá quần áo (7) Gia đình tớ lúc vui vẻ - * Hoạt động 2: - - Mục tiêu: Giúp em điền nội dung đơn - + Bài tập 2: - Gv yêu mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Đại diện bạn lên thi Hs nhận xét Đại diện hai nhóm lên trình bày Hs lắng nghe PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi - Gv mời Hs nói trình tự cuả đơn + Quốc hiệu tiêu ngữ + Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn + Tên đơn Hs đọc yêu cầu đề Một Hs đọc mẫu đơn + Tên người tổ chức nhận đơn + Họ tên ngày, tháng, năm sinh người viết đơn; người viết Hs lớp …… + Lí viết đơn Hs đọc + Lí nghỉ học + Lời hứa người viết đơn đạt nguyện vọng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Ý kiến chữ kí củ gia đình Hs + Chữ kí họ, tên người viết đơn - Gv mời Hs làm miệng tập - Gv phát mẫu đơn cho Hs điền vào nội dung Hai Hs làm miệng tập - Gv chấm số nêu nhận xét Hs điền vào mẫu đơn - Gv cho điểm, tuyên dương viết Tổng kết – dặn dò - Về nhà viết chua đạt nhà sửa lại - Nhận xét tiết học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí L L U U Y Y Ệ Ệ N N T T Ậ Ậ P P L L À À M M V V Ă Ă N N – – L L U U Y Y Ệ Ệ N N T T Ừ Ừ V V À À C C Â Â U U Đ Đ I I Ề Ề N N V V À À O O G G I I Ấ Ấ Y Y T T Ờ Ờ I I N N S S Ă Ă N N . . T T N N V V Ề Ề G G I I A A Đ Đ Ì Ì N N H H . . Ô Ô N N T T Ậ Ậ P P C C Â Â U U A A I I L L À À G G Ì Ì ? ? I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - T T i i ế ế p p t t ụ ụ c c r r è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : K K ể ể l l ạ ạ i i c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n D D ạ ạ i i g g ì ì m m à à đ đ ổ ổ i i - - C C ủ ủ n n g g c c ố ố n n h h ữ ữ n n g g h h i i ể ể u u b b i i ế ế t t v v ề ề v v ố ố n n t t ừ ừ g g i i a a đ đ ì ì n n h h , , ô ô n n k k i i ể ể c c â â u u A A i i l l à à g g ì ì ? ? I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p a a ) ) B B à à i i 1 1 : : T T h h i i k k ể ể l l a a i i c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n D D ạ ạ i i g g ì ì m m à à đ đ ổ ổ i i . . ( ( 1 1 0 0 p p h h ú ú t t ) ) b b ) ) B B à à i i 2 2 : : C C h h é é p p v v à à o o v v ở ở n n ộ ộ i i d d u u n n g g b b ứ ứ c c đ đ i i ệ ệ n n ( ( 9 9 p p h h ú ú t t ) ) c c ) ) B B à à i i 3 3 : : V V i i ế ế t t n n h h ữ ữ n n g g t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ g g ộ ộ p p n n h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i t t r r o o n n g g g g i i a a đ đ ì ì n n h h . . ( ( 9 9 p p h h ú ú t t ) ) d d ) ) B B à à i i 4 4 : : Đ Đ ặ ặ t t c c â â u u t t h h e e o o m m ẫ ẫ u u A A i i l l à à g g ì ì ? ? ( ( 9 9 p p h h ú ú t t ) ) 3 3 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u - - H H S S : : t t h h i i k k ể ể c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n D D ạ ạ i i g g ì ì m m à à đ đ ổ ổ i i - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - H H S S : : c c h h é é p p v v à à o o v v ở ở n n ộ ộ i i d d u u n n g g b b ứ ứ c c đ đ i i ệ ệ n n b b á á o o - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - H H S S : : v v i i ế ế t t n n h h a a n n h h g g i i a a g g i i ấ ấ y y , , p p h h á á t t b b i i ể ể u u - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : c c ủ ủ n n g g c c ố ố k k i i ế ế n n t t h h ứ ứ c c b b à à i i - - H H S S : : l l à à m m m m i i ệ ệ n n g g - - H H S S Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: KỂ VỀ GIA ĐÌNH - ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng nói: kể được một cách đơn giản về gia đình với 1 người bạn mới quen 2.Rèn kĩ năng viết: biết viết 1 lá đơn xin nghỉ học đúng mẫu II. Đồ dùng dạy học: -Mẫu đơn xin nghỉ học phô đủ phát cho từng hs -Vở bài tập III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ (3-4 -Gv kiểm tra 2-3 em đọc đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh -2,3 hs làm bài tập phút) B.Bài mới 1.GT bài (1 phút) 2.HD hs làm bài a.Bài tập 1 (12-13 phút) -Nhận xét bài cũ -Nêu mục đích yêu cầu của tiết học -Ghi đề bài (Miệng) -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của đề bài -Gv giúp hs nắm vững yêu cầu của bài tập: kể về gia đình mình với một người bạn mới (mới đến lớp, mới quen…), các em chỉ cần nói từ 5-7 câu giới thiệu về gia đình em theo gợi ý - Gia đình em có những ai, mỗi -2 hs đọc lại đề bài -1 hs đọc lại đề bài -lớp đọc thầm, theo dõi -hs chú ý lắng nghe người làm công việc gì, tính tình mỗi người như thế nào? -Yêu cầu hs tập kể theo nhóm đôi -Mời đại diện các nhóm thi kể -Nhận xét, bình chọn những hs kể tốt nhất: Kể đúng yêu cầu của bài, lưu loát, chân thật -Ví dụ: Gia đình mình có năm người: bà nội, bố, mẹ , anh Hai mình và mình. Bà nội mình còn khoẻ lắm, bà thường lo công việc nội trợ giúp mẹ mình. Bố mình rất vui tính, bố công tác tại công ty quản lí chợ. Mẹ mình hiền hậu và đảm đang. Mẹ dạy học tại trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ. Anh Hai mình năm nay lên lớp 8 còn mình học lớp 4. Gia đình mình sống rất vui vẻ và -tập kể theo nhóm -các nhóm thi kể -nhận xét bạn kể b.Bài tập 2 (12-14 phút) đầm ấm -Liên hệ và giáo dục về tình cảm gia đình -Gv nêu yêu cầu của bài tập -Gọi 1 hs đọc mẫu đơn, sau đó, nói về trình tự lá đơn +Quốc hiệu và tiêu ngữ +Địa điểm và ngày, tháng, năm viết đơn +Tên của đơn +Tên của người nhận đơn +Họ và tên người viết đơn, người viết là hs lớp nào? +Lí do viết đơn +Lí do nghỉ học +Lời hứa của người viết đơn +Ý kiến và chữ kí của gia đình hs -1 hs đọc mẫu đơn, nói về trình tự lá đơn 3.Củng cố, dặn dò (1-2 phút) +Chữ kí của hs -Mời 2,3 hs làm miệng bài tập, chú ý mục lí do nghỉ học cần điền đúng sự thật -Gv phát mẫu đơn cho từng hs điền nội dung. Nếu không có mẫu đơn, các em sẽ viết đơn vào vở theo mẫu SGK (hoặc vở bài tập) -Chú ý: Quốc hiệu và tiêu ngữ không cần viết chữ in hoa -Gv kiểm tra, chấm bài của một vài em, nêu nhận xét -Nhận xét tiết học -Gv nhắc nhở hs nhớ mẫu đơn để thực hành viết đơn xin nghỉ học khi cần thiết -Chuẩn bị bài sau: Nghe kể: Dại -2,3 hs nêu miệng lá đơn đã hoàn chỉnh -hs tự làm bài vào vở gì mà đổi Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Nói Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn I Mục tiêu - Rèn kĩ nói : Trình bày hiểu biết tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Rèn kĩ viết : Biết điền ND vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách II. Đồ dùng GV : Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách ( phô phát cho HS ) HS : VBT III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Mở đầu - GV nêu Yêu cầu cách học tiết TLV - HS nghe B. Bài 1. Giới thiệu ( GV giới thiệu ) 2. HD làm BT * Bài tập trang 11 - Đọc yêu cầu BT - Nói điều em biết Đội Thiếu - GV giảng : Tổ chức Đội Thiếu niên niên tiền phong Hồ Chí Minh tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp trẻ em thuộc độ tuổi nhi đồng ( đến tuổi - sinh hoạt Sao Nhi đồng ) lẫn thiếu niên ( đến 14 tuổi - sinh hoạt chi đội Thiếu niên Tiền phong - Đội thành lập ngày ? đâu ? - Những đội viên Đội ? - Đội mang tên Bác Hồ ? - HS trao đổi nhóm để trả lời - Đại diện nhóm nói tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Nhận xét bạn * Bài tập trang 11 - Đọc yêu cầu BT + Chép mẫu đơn, điền ND cần thiết vào chỗ trống - GV theo dõi, nhận xét - HS làm vào VBT - 2, HS đọc lại viết - Nhận xét làm bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen em học tốt Bài giảng Tiếng việt Tập làm văn NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn Hãy nói điều em biết Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Gợi ý: a) Đội thành lập ngày nào? b) Những đội viên Đội ai? c) Đôïi mang tên Bác Hồ từ nào? Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp trẻ em thuộc độ tuổi nhi đồng (5 đến tuổi - sinh hoạt Sao Nhi đồng) lẫn thiếu niên (9 đến 14 tuổi sinh hoạt chi đội Thiếu niên Tiền phong Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn - Đội thành lập ngày 15.5.1941 Pác Bó, Cao Bằng Tên gọi lúc đầu Đội Nhi đồng cứu quốc - Lúc đầu đội có đội viên với người đội trưởng anh hùng Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng) Bốn đội viên khác là: Nông Văn Thàn (Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Mì (Thuỷ Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thuỷ) - Đôïi mang tên Bác Hồ từ ngày 30.1.1970 Về lần đổi tên Đội: - Tên gọi lúc đầu Đội Nhi đồng cứu quốc (15/5/1941) - Đội Thiếu nhi Tháng Tám (15/5/1951) - Đội Thiếu niên Tiền phong (2/1956) - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (30/1/1970) Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn Em nói thêm về: - Huy hiệu Đội - Khăn quàng - Bài hát - Các phong trào Đội Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn - Huy hiệu Đội vẽ búp măng màu xanh khỏe mạnh cờ Tổ quốc - Khăn quàng màu đỏ - Bài hát Đội Đội ca nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác - Các phong trào Đội là: công tác Trần Quốc Toản (phát động năm 1947), kế hoạch nhỏ (phát động năm 1960), Thiếu nhi làm nghìn việc tốt (phát động năm 1981) Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn Hãy nói điều em biết Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Gợi ý: a) Đội thành lập ngày nào? b) Những đội viên Đội ai? c) Đôïi mang tên Bác Hồ từ nào? Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống mẫu đơn Tập làm văn Nói Đội Thiếu niên Tiền phong Điền vào giấy tờ in sẵn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm … ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện ……………………………………………………………………………… Em tên là: ……………………………………………………………………………… …………………… Sinh ngày: ……………………………………Nam (nữ): …………………………………… Nơi ở: ……………………………………………………………………………… …………………………… Học sinh lớp:……… Trường: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Thạnh Hòa, ngày 27 tháng năm 2011 ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Thạnh Hòa Em tên là: Lê Minh Hồng Sinh ngày : 30/8/2002 Nam (nữ): nam Nơi ở: ấp xã Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An Học sinh lớp: Ba Trường: Tiểu học Thạnh Hòa Em làm đơn xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2011 Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực quy định Thư viện Em xin cảm ơn Người làm đơn Hồng Lê Minh Hồng Tiết học đến kết thúc! ... giới thiệu gia đình em, - VD: Gia đình em có ai? Làm công việc gì? Tính tình nào? - Gv chia lớp thành kể gia đình Đại diện nhóm thi kể - Gv nhận xét, bình chọn người kể tốt - Gv chốt lại: - Xem ví... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Ý kiến chữ kí củ gia đình Hs + Chữ kí họ, tên người viết đơn - Gv mời Hs làm miệng tập - Gv phát mẫu đơn cho Hs điền vào nội dung Hai Hs làm. .. làm miệng tập - Gv chấm số nêu nhận xét Hs điền vào mẫu đơn - Gv cho điểm, tuyên dương viết Tổng kết – dặn dò - Về nhà viết chua đạt nhà sửa lại - Nhận xét tiết học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Tập làm văn - Kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Tập làm văn - Kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Tập làm văn - Kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay