Giáo án lớp 4 - Tuần 13

34 42 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

Tn 13 Thø hai ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2007 TËp ®äc Ngêi t×m ®êng lªn c¸c v× sao I. Mơc tiªu: - - HS hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ trong bµi. HiĨu ý nghÜa cc: Ca ngỵi nhµ khoa häc vÜ ®¹i Xi - «n – cèp – xki. Nhê khỉ c«ng nghiªn cøu kiªn tr× «ng ®· thùc hiƯn thµnh c«ng m¬ íc t×m ®êng lªn c¸c v× sao. - Đọc trôi chảy , lưu loát toàn bài. Đọc trơn tên riếng nước ngoài Xi-ôn-cốp-xki . Biết đọc bài với giọng trang trọng , cảm hứng ca ngợi , khâm phục . - HS có được ý chí, nghò lực, quyết tâm thực hiện mơ ước của mình. II. §å dïng d¹y häc: – Tranh ¶nh vỊ khinh khÝ cÇu, tµu vò trơ. - Tranh minh ho¹ SGK, b¶ng phơ chÐp ®o¹n “ Tõ nhá hµng tr¨m lÇn”.… III H×nh thøc d¹y häc– : trong líp, c¸ nh©n, nhãm I V . Ho¹t ®éng d¹y häc:– A. KiĨm tra bµi cò: - 2 HS ®äc bµi “ VÏ trøng”. Tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi 2. Híng dÉn lun ®äc vµ t×m hiĨu bµi a. Lun ®äc - Gäi HS ®äc c¶ bµi GV yªu cÇu HS chia ®o¹n - GV kÕt hỵp HD HS xem tranh trong SGK. - Gi¶i nghÜa c¸c tõ ng÷ khã. - HD ®äc ®óng tªn riªng níc ngoµi.Sưa lçi ph¸t ©m cho HS - GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi. - 1 häc sinh kh¸ ®äc c¶ bµi. -HS chia®o¹n.(4®o¹n). - HS tiÕp nèi nhau ®äc theo c¸c ®o¹n cđa bµi (2-3 lỵt). - HS lun ®äc theo cỈp. b. T×m hiĨu bµi - GV híng ®Én HS tr¶ lêi 4 c©u hái trong SGK. - Nªu ý nghÜa c©u chun? - HS lÇn lỵt tr¶ lêi. - HS nªu. c. Híng dÉn ®äc diƠn c¶m. - GV híng dÉn HS t×m ®óng giäng ®äc tõng ®o¹n cđa bµi. Giọng đọc trang trọng , câu kết vang lên như một lời khẳng đònh. - GV treo b¶ng phơ, HD HS ®äc ®o¹n “ Tõ nhá … hµng tr¨m lÇn”. - GV nhËn xÐt. - Mét tèp 4 HS ®äc nèi tiÕp. - HS lun ®äc diƠn c¶m. - Thi ®äc ( 2 tèp – mçi tèp 2 em). - HS nhËn xÐt b×nh chän. 3. Cđng cè – dỈn dß - C©u chun gióp em hiĨu ®iỊu g×? + GV giới thiệu thªm : Khi còn là sinh viên, ông được mọi người gọi là nhà tu khổ hạnh vì ông ăn uống rất đạm bạc. Bước ngoặt của đời ông xảy ra khi ông 1 tìm thấy cuốn sách về lí thuyết bay trong hiệu sách cũ . Ông đã vét đồng rúp cuối cùng trong túi để mua quyển sách này , ngày đêm miệt mài đọc , vẽ, làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác . Có hôm bạn bè đến phòng ông , thấy ông đang ngủ thiếp đi trên bàn, chung quanh ngổn ngang các dụng cụ thí nghiệm và sách vở. Sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, tài năng của ông mới được phát huy. - NhËn xÐt giê häc. VỊ nhµ lun ®äc bµi nhiỊu lÇn. Chn bÞ bµi sau. _________________________________ To¸n Giíi thiƯu nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11 I. Mơc tiªu: - HS biÕt c¸ch nh©n nhÈm sè cã 2 ch÷ sè víi 11. - RÌn kü n¨ng nh©n nhÈm sè cã 2 ch÷ sè víi 11. - HS cã tÝnh tù gi¸c, cÈn thÈn, yªu thÝch m«n to¸n. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ. III H×nh thøc d¹y häc– : trong líp, c¸ nh©n, nhãm I V . Ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiĨm tra bµi cò: - 1 HS ch÷a l¹i bµi 5 ( tr 70). - GV chÊm mét sè vë bµi tËp. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi . 2. Giíi thiƯu trêng hỵp tỉng 2 ch÷ sè bÐ h¬n 10. - GV ghi 27 x 11 = ? -Y/c HS tÝnh - NX kÕt qu¶ 297 víi thõa sè 27 cã g× kh¸c nhau? - GV chèt l¹i c¸ch lµm. -Y/c tÝnh 35 x11 ; 23 x11 3. Giíi thiƯu trêng hỵp tỉng 2 ch÷ sè lín h¬n hc b»ng 10. - Cho HS nh©n nhÈm 48 x 11 theo c¸ch trªn  rót ra nhËn xÐt. - GV híng dÉn HS rót ra c¸ch nhÈm ®óng: + 4 céng 8 b»ng 12. - C¶ líp ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh ra giÊy nh¸p. -1 HS lªn b¶ng lµm. 27 x 11 27 27 297 -HS NX - HS rót ra kÕt ln: ®Ĩ cã 297 ta viÕt sè 9( lµ tỉng cđa 2 vµ 7) xen gi÷a hai ch÷ sè cđa 27. -HS ¸p dơng tÝnh nhÈm -HS nªu c¸ch lµm - HS nhËn xÐt: Tỉng 4 vµ 8 kh«ng ph¶i lµ sè cã 1 ch÷ sè nªn viÕt 12 xen gi÷a 4 2 +ViÕt 2 xen gi÷a hai ch÷ sè cđa 48 ®ỵc 428. =Thªm 1 vµo 4 cđa 428 ®ỵc 528. * Chó ý: Trêng hỵp tỉng 2 ch÷ sè b»ng 10 lµm t¬ng tù nh trªn. 4. Thùc hµnh Bµi 1: (71) - GV chèt l¹i kq. Bµi 2: (71): T×m x ? x lµ thµnh phÇn nµo cha biÕt? - Nªu c¸ch t×m SBC? Bµi 3: (71) ? Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? ? Nªu c¸ch lµm - GV chÊm mét sè bµi. - ? Ai cã thĨ gi¶i bµi to¸n theo c¸ch kh¸c. Bµi 4: ( 71) - GV chèt kÕt qu¶. 5. Cđng cè, dỈn dß - Nh¾c l¹i 2 trêng hỵp nh©n nhÈm víi 11. - NhËn xÐt giê häc. - Hoµn UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Ph : 13 Th, ngy, thỏng Tit Mụn (Phõn mụn) Email: lephamchien75@gmail.com Tit PPCT u bi hay ni dung cụng vic Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Chủ điểm: Có Ngày soạn: 26.11 Tit 25: Giỏo viờn: Lờ Phm chí nên Ngày giảng: Thứ ngày 28 tháng 11 năm 2016 Tiết 2: Tập đọc : KT: Hiu cỏc t Thit k, khớ cu, sa hong, tõm nim, tụn th Hiu ni dung Ca ngi nh khoa hc v i Xi-ụn-cp-xki nh nghiờn cu kiờn trỡ, bn b sut 40 nm, ó thc hin thnh cụng c m tỡm ng lờn cỏc vỡ KN: c ỳng tờn riờng nc ngoi (Xi-ụn-cp-xki); bit c phõn bit li nhõn vt v li dn cõu chuyn KNS: Giỏo dc k nng: + Xỏc nh giỏ tr + T nhn thc bn thõn + t mc tiờu + Qun lớ thi gian Email: lephamchien75@gmail.com Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Ph - c mu, chỳ ý ging c bi: - Yờu cu c on v tr li cõu hi: (?) Xi-ụn-cp-xki m c iu gỡ? (?) Khi cũn nh ụng ó lm gỡ cú th bay c? (?) Theo em hỡnh nh no ó gi c mun tỡm cỏch bay khụng trung ca ụng? (?) on cho em bit iu gỡ ? - c on + v tr li cõu hi: (?) tỡm hiu iu mt ú, Xi-ụn-cp-xki ó lm gỡ? (?) ễng kiờn trỡ thc hin c m ca mỡnh nh th no? (?) Nguyờn nhõn chớnh giỳp Xi- Email: lephamchien75@gmail.com Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Phm - Thi c din cm - Thi c din cm - Nhn xột ging c v cho im - Nhn xột, ỏnh giỏ - Dn v nh hc bi v chun b bi sau - Hc bi v chun b bi cho tit sau PHN GHI B SUNG CHO BI GING ************************************************************************** Tit 3: TON Tit 61: G NHN Cể HAI 11 : KT: Bit cỏch nhõn nhm s cú hai ch s vi 11 KN: p dng gii cỏc bi toỏn cú liờn quan : Cú ý thc chu khú tỡm tũi v lm bi : GV: dựng dy hc HS: dựng hc III - Gi lờn gii bi - Nhn xột, ỏnh giỏ - Gii thiu bi, ghi u bi Phộp nhõn: a) 27 11 = ? -V h nh Email: lephamchien75@gmail.com =t O Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Phm Tiết 4: Lịch sử Tit 13: (1075 - 1077) : KT: Bit nhng nột chớnh v trn chin ti phũng tuyn sụng Nh Nguyt (cú th s dng lc trn chin ti phũng tuyn sụng Nh Nguyt v bi th tng truyn ca Lý Thng Kit) KN: K vi nột v cụng lao Lý Thng Kit ch huy cuc Khỏng chin chng quõn Tng ln th hai thng li T ho v truyn thng chng gic ngoi xõm kiờn cng, bt khut ca dõn tc ta Bit gi gỡn nn c lp dõn tc v t ho v truyn thng chng gic ngoi xõm : GV: Lc trn tuyn sụng Nh Nguyt, Phiu hc HS: Tỡm hiu v Lý Thng Kit v trn tuyn sụng Nh Nguyt III Email: lephamchien75@gmail.com Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Ph * Nm 1072 Vua Lý Thỏnh Tụng t trn Vua Lý Nhõn Tụng lờn ngụi lỳc mi tui Nh Tng coi ú l mt c hi tt lin xỳc tin chun b xõm lc nc ta Lý Thng Kit ó thc hin ch trng em quõn i sang ỏnh Tng khụng phi l xõm lc nc Tng m l phỏ tan õm mu xõm lc nc ta ca nh Tng - Treo lc khỏng chin v trỡnh by din - Quan sỏt lc bin trc lp (?) Lý Thng Kit ó lm gỡ chun b => Lý Thng Kit ó xõy dng trn tuyn chin u vi gic? trờn sụng Nh Nguyt (sụng Cu) (?) Lc lng quõn Tng sang nc ta => Chỳng kộo 10 quõn b binh, nh th no? Do ch huy? nga, 20 dõn phu di s ch huy ca (?) Trn quyt chin din õu? (?) K li trn tuyn trờn sụng Nh Nguyt? - Yờu cu k li theo nhúm ụi n v - Yờu cu c tip t Sau hn thỏng c gi vng (?) Hóy trỡnh by kt qu ca cuc khỏng chin chng Tng xõm lc ln th hai? (?) Theo em vỡ quõn ta ginh c chin thng v vang y? Email: lephamchien75@gmail.com Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Ph + o m cm cha + n cha nng lm cha i Ngha m bng tri chớn thỏng cu mang Liu m th m kớnh cha ng ting nng nh ngi ta chờ ci - Nhn xột, ỏnh giỏ - Nhn xột, ỏnh giỏ : Em s lm gỡ? - Yờu cu hc sinh lm vo v - Ln lt ghi li cỏc vic em d nh s - Ghi li cỏc vic lm lm quan tõm chm súc ụng b cha m - Nhn xột, ỏnh giỏ - c kt qu Sm vai x lý tỡnh - a cỏc tỡnh - Tho lun phõn vai - Lờn úng vai - Nhn xột, ỏnh giỏ - Nhn xột, ỏnh giỏ => Cỏc em cn phi bit hiu tho vi ụng - Lng nghe, ghi nh b cha m bng cỏch quan tõm lm nhng vic va sc mỡnh - Nhn xột gi hc, dn v thc hin theo bi hc v chun b bi sau Email: lephamchien75@gmail.com Nm hc: - 2017 201 UBND huyn - Tr Sụng n g T'H N Mó Nghu Giỏo viờn: Lờ Phm III Nh - Gi c li bi - c thnh ting (?) bi yờu cu gỡ? - Tr li - Nhn xột chung : (?) Hc sinh hiu , vit ỳng yờu cu ca nh th no? (?) Dựng i t nhõn xng bi cú nht quỏn khụng? + Din t ý + S vic, ct truyn liờn kt gia cỏc phn + Th hin s sỏng to k theo li nhõn vt + Chớnh t, hỡnh thc trỡnh by bi - Nờu tờn nhng hc sinh vit ỳng yờu cu (li k hp dn, sinh cỏc phn: m) bi, kt bi hay * : (Khụng nờu tờn hc sinh mc ) li trc lp + Nờu cỏc li in hỡnh v ý, dựng t, t cõu, i t nhõn xng, chớnh t, cỏch trỡnh by bi vn, + Vit lờn bng ph cỏc li ph bin, yờu cu tho lun, phỏt hin li v cỏch sa li 03>-40-34
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - Tuần 13, Giáo án lớp 4 - Tuần 13, Giáo án lớp 4 - Tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay