Giáo án lớp 4 - Tuần 10

41 45 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

Tn 10 Thø hai ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2007 Tiết 1 I. MỤC TIÊU : - Kiểm tra lấy điểm Tập đọc và Học thuộc lòng kết hợp kiểm tra kó năng đọc – hiểu ( trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc ) . Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung , nhân vật của các bài Tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân . - Đọc trôi chảy các bài Tập đọc đã học từ đầu HKI của lớp 4 . Tìm đúng những đoạn văn cần được thể hiện bằng giọng đọc đã nêu trong SGK . Đọc diễn cảm những đoạn văn đó đúng yêu cầu về giọng đọc . - Có ý thức đọc đúng , hiểu đúng tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phiếu viết tên từng bài Tập đọc và Học thuộc lòng trong 9 tuần đầu - Một số tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Điều ước của vua Mi-đát . - Kiểm tra 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Điều ước của vua Mi-đát , trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc . 3. Bài mới : (27’) Tiết 1 . a) Giới thiệu bài : - Giới thiệu nội dung học tập của tuần 10 : n tập , củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 9 tuần qua . - Giới thiệu mục đích , yêu cầu tiết học . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng . MT : Giúp HS đọc đúng các bài Tập đọc và đọc thuộc lòng các bài Học thuộc lòng đã học . PP : Đàm thoại , thực hành . - Kiểm tra khoảng 1/3 lớp . Hoạt động lớp . - Từng em lên bốc thăm chọn bài . - Đọc trong SGK hoặc đọc thuộc lòng 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ 1 - Cho điểm theo hướng dẫn của Bộ GD . đònh trong phiếu . - Trả lời 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc . Hoạt động 2 : Bài tập 2 . MT : Giúp HS làm được bài tập . PP : Đàm thoại , động não , thực hành . - Nêu câu hỏi : + Những bài Tập đọc như thế nào là truyện kể ? + Hãy kể tên những bài Tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân . - Phát phiếu riêng cho vài em . Hoạt động lớp . - Đọc yêu cầu BT . + Đó là những bài kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối , liên quan đến một hay một số nhân vật để nói lên mọt điều có ý nghóa . + Dế mèn bênh vực kể yếu ; Người ăn xin . - Đọc thầm lại các truyện trên , suy nghó , làm bài cá nhân . - Những em làm bài trên phiếu dán nhanh kết quả bài làm ở bảng lớp , trình bày . - Lớp nhận xét theo các yêu cầu : + Nội dung ghi ở từng cột có chính xác không ? + Lời trình bày có rõ ràng , mạch lạc không ? - Sửa bài theo lời giải đúng . Hoạt động 3 : Bài tập 3 . MT : Giúp HS làm được bài tập . PP : Động não , đàm thoại , thực hành . - Nhận xét , kết luận : + Đoạn văn có giọng đọc thiết tha , Hoạt động lớp . - Đọc yêu cầu BT . - Tìm nhanh trong hai bài Tập đọc nêu trên đoạn văn tương ứng với các giọng đọc , phát biểu . 2 trìu mến là đoạn cuối truyện Người ăn xin . + Đoạn văn có giọng đọc thảm thiết là đoạn Nhà Trò kể nỗi khổ của mình . + Đoạn văn có giọng đọc mạnh mẽ , răn đe là đoạn Dế Mèn đe dọa bọn nhện , bênh vực Nhà Trò . - Thi đọc diễn cảm , thể hiện rõ sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn . 4. Củng cố : (3’) - Nêu lại những nội dung vừa được ôn tập , kiểm tra . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . Yêu cầu những em chưa được kiểm tra hoặc kiểm tra chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc . - Dặn HS xem lại các quy tắc viết hoa tên riêng để học tốt tiết sau . Toán (tiết 47) LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố về : nhận biết góc tù , góc nhọn , góc bẹt , đường cao tam giác ; cách vẽ hình vuông , chữ nhật . - Vẽ được góc tù , góc nhọn , góc bẹt , đường cao tam giác ; hình vuông , hình chữ nhật . - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Thước thẳng và ê-ke . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Thực hành vẽ hình vuông . - Sửa các bài tập về nhà . 3. Bài mới : (27’) Luyện tập . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Củng cố về góc và đường cao tam giác . MT : Giúp HS nhận biết được các Hoạt động lớp . 3 loại góc và vẽ được đường cao tam giác . 78“1 7K hai QJj\ WKiQJQP 2017 ⁄2& 7LˆW 7,´7.,˚07+,*, (T2) ,0ØFWLrX - Nêu đƣợc ví dụ tiết kiệm thời - Biết đƣợc lợi ích tiết kiệm thời - Bƣớc đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt…hằng ngày cách hợp lí -G tải: khơng u cầu HS chọn phƣơng án phân vân * HSTC: Biết đƣợc cần phải tiết kiệm thời - Sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt ngày cách hợp lí * GDKNS: - Kĩ quản lí thời gian sinh hoạt học tập ngày - Kĩ bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian ,,7KLˆWEˇ- GQJG¥\KF - Phiếu thảo luận ,,,&iFKR¥WQJG¥\KF +R¥WQJG¥\ +R¥WQJKF QˇQKWFKF .L˙PWUDEjLF˚ - HS trả lời: Vì phải tiết kiệm - HS trả lời tiền ? - GV nhận xét ’¥\EjLPL D*LLWKL¸XEjL E+mQJGflQFiFKR¥WQJ : +R¥WQJ/jPYL¸FFiQKkQ (BT – SGK) - GV nêu u cầu tập 1: -lớp làm việc cá nhân m tán thành hay khơng tán thành việc làm - HS trình bày, trao đ i trƣớc lớp t ng bạn nh m i tình hu ng sau? Vì sao? a Ng i lớp, Hạnh ln nghe thầy giáo, giáo giảng điều chƣa r , em tranh thủ h i thầy bạn b b Sáng đến dậy, Nam c ng c nằm giƣờng giục mãi, Nam ch u dậy đánh răng, rửa m t c âm c thời gian bi u quy đ nh r học, chơi, làm việc nhà … bạn ln th c d Khi chăn trâu, hành thƣờng v a ng i lƣng trâu, v a tranh thủ học đ Hiền c th i quen v a ăn cơm, v a đọc truyện ho c xem ti vi e hiều uang c ng đá b ng i bạn lại xem ti vi, đến khuya l y sách v học - GV kết luận: ác việc làm a, c, d tiết kiệm thời ác việc làm b, đ, e khơng phải tiết kiệm thời +R¥WQJ : 7K§ROX–QWKHRQKyP{L Bài tập 6- SGK/16) GDKNS - GV nêu u cầu tập m lập thời gian bi u trao đ i với bạn nh m thời gian bi u - GV gọi vài HS trình bày trƣớc lớp - GV nhận xét, khen ngợi nh ng HS biết sử dụng, tiết kiệm thời nh c nh HS c n sử dụng lãng phí thời +R¥W QJ : rình bày, giới thiệu tranh v , tƣ liệu sƣu tầm B – SGK /16) - GV gọi s HS trình bày trƣớc lớp - GV khen em chu n b t t giới thiệu hay - HSTC: phải tiết kiệm thời - GV kết luận chung: hời th qu nh t, cần phải sử dụng tiết kiệm iết kiệm thời sử dụng thời vào nh ng HS đọc chƣa đạt nhà luyện đọc - n HS nhà ơn lại quy t c viết hoa 5~WNLQKQJKL¸P TỐN Nêu tên cạnh song song với nhau? - ác hình ch nhật: B MNCD - ác cạnh song song với CD A cm B - GV nhận xét * Bài làm thêm cho HSTC - S lớn nh t s v a lớn 10 000 v a bé 100 000 - S bé nh t s v a lớn 10 000 v a bé 100 000 &ºQJF - ho HS nhận biết g c th c tế 1K–Q[pW - G»QGz: - Nhận xét tiết học - n HS nhà làm tập chu n b 5~WNLQKQJKL¸P 4cm M N D C , B N, N, - S lớn nh t c ch s v a lớn 10 000 bé 100 000 99 999 - S bé nh t c ch s v a lớn 10 000 bé 100 000 10 001 ****************************** MĨ THUẬT Em sáng tạo chữ(Tiết ) 7K ba ngày tháng 11 QP 2016 +2$+—& 7LˆW—173&211*l,9‹6&.+( I/ 0ØFWLrX : - inh dƣỡng hợp lí - Ph ng tránh tai nạn đu i nƣớc ,,7KLˆWEˇ - GQJG¥\ - KF : III+R¥WQJG¥\ - KF : +R¥WQJ G¥\ QˇQKOS : L˙PWUDEjLF˚ : GV ki m tra việc hồn thành phiếu HS - cầu HS nh c lại tiêu chu n b a ăn cân đ i +R¥WQJKF đ đánh giá xem bạn c nh ng b a ăn cân đ i chƣa? đảm bảo ph i hợp nhiều loại th c ăn thƣờng xun thay đ i m n chƣa ? - hu phiếu nhận xét chung hi u biết HS chế độ ăn u ng ’¥\EjLPL D*LLWKL¸XEjL : n lại kiến th c học ngƣời s c kh e E+mQJGflQFiFKR¥WQJ * +R¥WQJ hảo luận chủ đề: on ngƣời s c kh e - S trao đ i ch t th ngƣời với mơi trƣờng - ác ch t dinh dƣỡng c th c ăn vai tr chúng - ách ph ng tránh s bệnh thiếu ho c th a ch t dinh dƣỡng bệnh lây qua đƣờng tiêu hố ách tiến hành: - cầu nh m thảo luận trình bày nội dung mà nh m nhận đƣợc - nội dung phân cho nh m thảo luận: + : trình trao đ i ch t ngƣời + : ác ch t dinh dƣỡng cần cho th ngƣời + : ác bệnh thơng thƣờng + : Ph ng tránh tai nạn sơng nƣớc - ch c cho HS trao đ i lớp - cầu sau m i nh m trình bày, nh m khác chu n b câu h i đ h i lại nhằm tìm hi u r nội dung trình bày - GV t ng hợp kiến HS nhận xét * +R¥WQJ : r chơi: ch kì diệu - GV ph biến luật chơi: - GV đƣa ch g m 15 ch hàng ngang ch hàng dọc i ch hàng ngang nội dung kiến th c học k m theo lời gợi i nh m chơi phải ph t cờ đ giành đƣợc quyền trả lời Nh m trả lời nhanh, đúng, ghi đƣợc 1bơng hoa Nh m trả lời sai, nhƣờng quyền trả lời cho nh m khác Nh m th ng nh m đƣợc nhiều bơng hoa nh t ìm đƣợc t hàng dọc đƣợc bơng hoa r chơi kết thúc ch hàng dọc đƣợc đốn - GV t ch c cho HS chơi m u - GV t ch c cho nh m HS chơi - GV nhận xét * +R¥WQJ r chơi: i chọn th c ăn hợp l ? - GV cho HS tiến hành hoạt động nh m Sử dụng nh ng mơ hình mang đến lớp đ l a chọn b a ăn hợp l giải thích lạ "éại V" ao lạ h sn n - Nghe - viết t c độ viết khoảng 75 ch / 15 phút) khơng m c q l i bài; trình văn c lời đ i thoại N m đƣợc tác dụng d u ngo c kép CT - N m đƣợc quy t c viết hoa tên riêng Việt Nam nƣớc ngồi); bƣớc đầu biết sửa l i tả viết * HSTC viết tƣơng đ i đ p t c độ 75 ch /15 phút); hi u nội dung ,,7KLˆWEˇ- GQJG¥\KF  Gi y kh to k s n bảng B bút ,,,+R¥W QJWUrQOS +R¥WQJG¥\ +R¥WQJWUz thân - - - -M - - - -N n i - - - ’'XFkX 7iFGØQJ  giáo em thƣờng n i: em c g ng học thật gi i đ làm vui l ng ơng bà cha m &ºQJF - Nh c lại nội dung 1K–Q[pW – G»QGz - Nhận xét tiết học - hu n b sau - HS l ng ... Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Phòng giáo dục & đào tạo quan hoá t-hoá Trờng Tiểu học nam tiến Thiết kế bài giảng lớp 4 Giáo viên : Trịnh Xuân Thiện Khu cốc Năm học: 2008 - 2009 Lịch giảng dạy Tuần 10 GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 218 Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Thứ Ngày Thời khoá Biểu Tiết (Buổi) Tiết (PPCT) Tên bài dạy Ghi chú Hai 03/11 Chào cờ 1 Đạo đức 2 Bài 5 Tiết kiệm thời gian (Tiết 2) Toán 3 46 Luyện tập Tập đọc 4 Ôn tập Lịch sử 5 10 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc lần thứ nhất (năm 981) Thứ Ba 04/11 Toán 1 47 Luyện tập chung Chính tả 2 Ôn tập LT&C 3 Ôn tập Mĩ thuật 4 10 Vẽ theo mẫu: Vẽ đồ vật có dạng hình trụ Thể dục 5 19 Động tác phối hợp của bài TDPTC. TC: Con Cóc là Cậu Ông trời Thứ T 05/11 Toán 1 48 Kiểm tra định kỳ Kể chuyện 2 Ôn tập Địa lý 3 10 Thành phố Đà Lạt Tập đọc 4 Ôn tập Âm nhạc 5 10 Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai Em Thứ Năm 06/11 Toán 1 49 Nhân với số có một chữ số Tập làm văn 2 Ôn Tập Khoa học 3 19 Ôn tập: Con ngời và sức khoẻ Thể dục 4 20 Ôn 5 độnh tác đã học của bài TD TC: Nhảy ô tiếp sức Kỹ thuật 5 10 Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột Thứ Sáu 07/11 Toán 1 50 Tính chất giao hoán của phép nhân LT&C 2 Kiểm tra tiếng việt Khoa học 3 20 Nớc có tính chất gì Tập làm văn 4 Kiểm tra tiếng việt Tuần 10 GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 219 Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2008 Đạo đức tiết kiệm tHờI GIờ (tiết 2) I-Mục tiêu (Nh tiết 1 tuần 9) II-Đồ dùng dạy học -GV,HS: Các truyện, tấm gơng , tranh ảnh, ca dao, tục ngữ về tiết kiệm thời giờ. III-Các hoạt động dạy- học 1- Bài cũ : Vì sao phải tiết kiệm thời giờ? 2- Bài mới : Giới thiệu bài *HĐ1: Làm việc cá nhân bài tập1 sgk -Mục tiêu: Chỉ ra việc làm nào là tiết kiệm thời giờ, việc làm nào là không biết tiết kiệm thời giờ. -Cách tiến hành : -Hs làm việc cá nhân. -Hs trình bày, trao đổi trớc lớp. KL: Các việc làm a,c, d là tiết kiệm thời giờ. Các việc làm b,đ,e không phải là tiết kiệm thời giờ . *HĐ2 : Thảo luận nhóm đôi bt 4 sgk Mục tiêu : Hs nói đợc với bạn về việc bản thân đã sử dụng tiết kiệm thời giờ ntn và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới. Cách tiến hành:Các nhóm làm việc. -Một vài hs trình bày trớc lớp. -Cả lớp trao đổi chất vấn, nhận xét. -Gv khen ngợi hs đã biết sử dụng tiết kiệm thời giờ, nhắc nhở các em còn sử dụng lãng phí thời giờ. *HĐ3: Trình bày, giới thiệu tranh vẽ su tầm đợc . -Mục tiêu :Trao đổi đợc với các bạn về ý nghĩa của các tranh vẽ, t liệu su tầm có nd về tiết kiệm thời giờ. -Cách tiến hành : -Hs làm việc theo nhóm 4. -H/s trình bày và giới thiệu các tranh vẽ su tầm đợc về tiết kiệm thời giờ. -H/s cả lớp trao đổi, chất vấn về ý ghĩa của các bức tranh, tục ngữ, ca dao vừa trình bày. -G/v khen ngợi hs trình bày tốt. KL: Thời giờ là thứ quý nhất cần phải sử dụng tiết kiệm. Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào các việc có ích một cách hợp lí có hiệu qủa. 3/ Hoạt động nối tiếp : -Hs đọc ghi nhớ sgk. -Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong sinh hoạt hằng ngày Toán GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 220 Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Luyện tập I- Mục tiêu: Giúp hs: -Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đờng cao của hình tam giác. --Cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật II-Đồ dùng dạy học -Gv,hs: ê-ke, thớc thẳng III-Các hoạt động dạy- học . 1-Bài cũ : 2Hs lên bảng vẽ hìnhchữ nhật có độ dài cho trớc. 2-Bài mới : Giới thiệu bài *HĐ1 : Hớng dẫn hs làm bài tập. -Bài 1:hs đọc yc của bài. - HS làm cá nhân, 2 hs TB lên bảng làm, cả lớp làm vào giấy nháp , gv giúp hs Y. -Gv yc hs cả lớp nhận xét bài làm trên bảng -Gv chốt kq đúng. +So với góc vuông thì góc nhọn bé hơn hay lớn hơn, góc tù lớn hơn hay bé hơn?(hs TB,Y trả lời) +1góc bẹt bằmg mấy góc vuông? (hs K: bằng hai góc vuông) Bài 2: TUẦN 10 Thứ ngày tháng năm 200 Tập đọc: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I - Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra lấy điểm đọc và học thuộc lòng, kết hợp kĩ năng đọc - hiểu. - Học sinh đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học, biết ngừng nghĩ sau dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. - Hệ thống một số điều cần ghi nhớ về nội dung, nhân vật của các bài tập đọc. - Tìm đúng những đoạn văn cần được thể hiện bằng giọng đọc đã nêu trong SGK. đọc diễn cảm những đoạn văn đó. II - Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học. - Phiếu ghi nội dung BT2. III - Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 35 phút 2 phút 20 phút 5 phút 5 phút 3 phút A- Kiểm tra bài cũ: B- Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng: - Đặt câu hỏi, nhận xét. - Ghi điểm. 3. Bài tập 2: - Những bài tập đọc như thế nào là kể chuyện ? Hãy kể tên những bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm “ Thương người như thể thương thân” - Phát phiếu. - Cùng lớp nhận xét. 4. Bài tập 3: - Nhận xét, kết luận. 5. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Về luyện đọc, xem quy tắc viết hoa. - Lắng nghe - Bốc thăm, đọc. - Nhận xét, bổ sung - Đọc yêu cầu, nhớ lại để trả lời. - Đọc thầm truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin, trao đổi theo cặp. - Vài em làm bài trên phiếu, trình bày. - Đọc yêu cầu. - Tìm nhanh trong bài tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin đoạn văn tương ứng với các giọng đọc, phát biểu. - Thi đọc diễn cảm thể hiện sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn. - Thực hiện 250 Lịch sử: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT. (NĂM 938) I - Mục tiêu: - Biết Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với lòng dân với yêu cầu của đất nước. - Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. - Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến. II - Đồ dùng dạy học: -Tranh trong SGK. Phiếu học tập của HS. III - Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5 phút 30 phút 2 phút 12 phút 13 phút 3 phút A - Kiểm tra bài cũ: - So sánh tình hình nước ta trước và sau khi thống nhất đất nước ? - Nhận xét ghi điểm. B - Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. HĐ 1: Làm việc nhóm đôi. + Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ? + Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không ? - Nhận xét, chốt lại. 3. HĐ 2: Thảo luận nhóm. + Quân Tống xâm lược nước ta vào năm nào ? + Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào ? + Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào ? + Quân Tống có thực hiện ý đồ xâm lược của chúng không ? - Nhận xét, chốt lại. + Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến ? - Nhận xét 4. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Học bài và làm bài đầy đủ - Trả lời, nhận xét. - Lắng nghe - Đọc “ Năm 979, …gọi là nhà tiền Lê”. - Thảo luận nhóm đôi. - Trình bày, bổ sung. - Nhận xét - Thảo luận theo câu hỏi sau. - Đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Thảo luận nhóm đôi, trình bày. - Nhận xét, bổ sung 251 - Chuẩn bị bài ở nhà. Toán: LUYỆN TẬP I - Mục tiêu: - Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. Nhận biết đường cao hình tam giác. - Vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trước. - Xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. II - Đồ dùng dạy học: - Thước thẳng, ê ke. III - Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5 phút 30 pgút 2 phút 25 phút 6 phút 7 phút 6 phút 6 phút 3 phút A - Kiểm tra bài cũ: - Cùng lớp nhận xét, ghi điểm. B - Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Thực hành: Bài 1: - Vẽ hai hình a, b trong bài tập. - Nêu câu hỏi để so sánh giữa các góc. - Nhận xét Bài 2: - Nhận xét. - Vì sao AB gọi là đường cao của tam giác ABC ? - Vì sao CB gọi là đường cao của tam giác ABC ? - Nêu kết luận. - Vì sao AH không phải là đường cao của tam giác ABC ? Bài 3: - Nhận xét. Bài 4: - Nêu tên các hình chữ nhật vẽ có trong hình vẽ ? Nêu tên các cạnh song song với AB. - Nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Hai em lên vẽ hình chữ vuông, tính chu vi, diện tích. - Lắng nghe - Đọc yêu cầu. - Nguy n Th Ph ng Nam Giỏo ỏn l p 4 Tr ng ti u h c Xuõn Ng c tuần 10 tuần 10 n tập học kì IÔ n tập học kì IÔ Thứ ngày tháng năm Thứ ngày tháng năm Tiết 1: Tiết 1: Tập đọc Tập đọc Bài 19: ôn tập GIữA HọC Kỳ I (Tiết 1) I-Mục tiêu 1. Kiểm tra đọc (lấy điểm) các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. * Kỹ năng đọc thành tiếng: đọc trôi chảy, phát âm rõ,tốc đọ tối thiểu là 120 chữ/ phút. Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu, giữa các cụm từ, đọc diễn cảm, thể hiện đợc nội dung bài, cảm xúc của nhân vật. * Kỹ năng đọc hiểu: Tả lời đợc 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài. 2. Viết đợc những điểm cần ghi nhớ về: Tên tác giả, nội dung chính, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể từ tuần 1 đến tuần 3. 3. Tìm đúng các đoạn văn có giọng đọc nh yêu cầu, đọc diễn cảm đợc đoạn văn đó. II-Đồ dùng dạy - học - GV: Phiếu ghi sẵn tên các BT đọc từ tuấn 1 9, phiếu kẻ sẵn bảng ở BT 2, bút dạ. - HS : Sách vở môn học III-Phơng pháp: - Giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận, thực hành, luyện tập IV-Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức: (2) - Cho hát, nhắc nhở HS 2. Kiểm tra bài cũ: (5) - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Dạy bài mới: (25) * Giới thiệu bài - Ghi bảng. a. Kiểm tra đọc: (15) - Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc và trả - Hát. - HS chuẩn bị bài - HS ghi đầu bài vào vở - HS lần lợt lên gắp thăm bài và đọc theo yêu cầu. - HS nhận xét bạn đọc bài. 1 Năm học: 2009- 2010 Nguy n Th Ph ng Nam Giỏo ỏn l p 4 Tr ng ti u h c Xuõn Ng c lời câu hỏi về nội dung bài. - Gọi HS nhận xét bạn vừa đọc. - GV nhận xét, ghi điểm từng học sinh. b. Hớng dẫn HS làm bài tập: (10) Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi và trả lời câu hỏi. (?) Những BT đọc ntn là truyện kể? (?) Hãy tìm và kể tên những bài tập đọc là truyện kể? Lấy ví dụ? - GV ghi nhanh lên bảng. - GV nhận xét, kết luận lời giải đúng: Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận và làm bài. (?) Đoạn văn có giọng đọc thiết tha, trìu mến là đoạn nào? (?) Đoạn văn có giọng đọc thảm thiết là đoạn nào? (?) Đoạn văn có giọng đọc mạnh mẽ dăn đe là đoạn nào? - Lắng nghe - HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm. - HS trao đổi theo nhóm 3 + Là những bài có một chuỗi các sự việc liên quan đến hay một nhân vật, mỗi truyện đều nói lên một ý nghĩa. - HS kể tên các truyện kể: + Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. (Phần 1,2) + Ngời ăn xin - HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi. - HS thảo luận và làm bài. - HS dùng bút chì gạch chân đoạn văn mình tìm đ- ợc. + Là đoạn cuối bài: Ngời ăn xin Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia đến khi ấy tôi chợt hiểu rằng: Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận đợc chút gì từ ông lão. + Đoạn Nhà Trò kể nỗi khổ của mình: Từ năm trớc khi gằp trời làm đói kem, mẹ em phải vay lơng ăn của bọn Nhện hôm nay chúng chăng tơ ngang đờng đe bắt em, vặt chân, vặt cánh em ăn thịt. + Đoạn: Dế Mèn đe doạ bọn Nhện: Tôi thét: Các ng ơi có của ăn, của để, béo múp, béo míp . có phá hết các vòng vây đi không? - HS đọc đoạn văn mình tìm đợc. 2 Năm học: 2009- 2010 Nguy n Th Ph ng Nam Giỏo ỏn l p 4 Tr ng ti u h c Xuõn Ng c - GV y/cầu HS tìm và đọc những đoạn văn mình vừa tìm đợc. - GV nhân xét, ghi điểm cho HS. - GV khen ngợi, khuyến khích những nhóm cá nhân thực hiện tốt. 4.Củng cố - dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn HS về đọc bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập - Lắng nghe - Lắng nghe - Ghi nhớ ****************************************************************************** ****************************************************************************** Tiết 2: Tiết 2: toán Bài 46: Luyện tập. Luyện tập. A. Mục tiêu Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Toán Tiết 46: Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp H củng cố về: - Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. - Nhận biết đờng cao của hình tam giác. - Vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trớc. - Xác định trọng điểm của đoạn thẳng cho trớc. II.Đồ dùng: Thớc có vạch chia cm, ê ke, bảng phụ III.Các hoạt động dạy học: 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu bài Bài 1: H nêu yêu cầu của bài. - G treo bản phụ có vẽ sẵn hình. - 2 H làm trên bảng Lớp làm vở. - H nhận xét bổ sung - G nhận xét chữa bài. Bài 2: H đọc bài, quan sát hình vẽ rồi làm bài. - 1 H lên bảng chữa - H nhận xét G chữa bài. Bài 3: H tự làm bài. - H nêu cách làm - 1 H làm bài H nhận xét Bài 4: H đọc đầu bài. - 1 H lên bảng làm - H dới lớp làm vở - H nhận xét và nêu rõ từng bớc G nhận xét. 4.Củng cố, dặn dò: - H nêu lại cách làm bài 4. - G tóm tắt nội dung tiết học Nhận xét giờ. - Dặn dò chuẩn bị bài sau. 1 Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Toán Tiết 47: Luyện tập chung I.Mục tiêu: Giúp H củng cố về: - Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các số tự nhiên có nhiều chữ số. - áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện. - Vẽ hình vuông, hình chữ nhật - Giải bài toán có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. II.Đồdùng: - Thớc có chia vạch cm, ê ke. III.Các hoạt động dạy học: 1.Tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: Giới thiệu bài Bài 1: H nêu yêu cầu của bài. - H tự làm bài, 2 H lên bảng làm. - H nhận xét chữa bài Bài 2: H nêu yêu cầu bài tập. - H làm bài vào vở. - 2 H lên bảng chữa bài. - G gọi 1 số H nêu bài làm của mình. - H nhận xét chữa bài G chốt Bài 3: H đọc đề bài. - H quan sát hình trong SGK tự làm bài. - 1 H lên chữa bài. - H nhận xét G kết luận. Bài 4: H đọc đầu bài. - H tóm tắt và giải, 1 H làm trên bảng. - H nhận xét chữa bài. 4.Củng cố, dặn dò: - G tóm tắt nội dung tiết học - Nhận xét giờ - Dặn dò chuẩn bị giờ sau. 2 Địa lí Tiết 10: thành phố đà lạt I.Mục tiêu: Học xong bài này, H biết: - Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam. - Trình bày đợc những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt - Dựa vào lợc đồ (bản đồ), tranh ảnh để tìm kiến thức. - Xác lập đợc mối quan hệ giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con ngời. II.Đồ dùng dạy học: - Bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh về thành phố Đà Lạt III.Các hoạt động dạy học: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: Giới thiêụ bài a.Thành phố Đà Lạt nổi tiéng về rừng thông và thác nớc. *Hoạt động 1: Làm việc cá nhân - Bớc 1: H thảo luận một số câu hỏi theo định hớng của G - Bớc 2: Đại diện H trả lời. G sửa chữa giúp H hoàn thiện câu trả lời. b. Đà Lạt Thành phố du lịch và nghỉ mát. *Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Bớc 1: H thảo luận câu hỏi - Bớc 2: Đại diện các nhóm lên trình bày trớc lớp. H trình bày tranh ảnh về Đà Lạt do các nhóm su tầm. G nhận xét kết luận. c. Hoa quả và rau xanh ở đà Lạt *Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - Bớc 1: Dựa vào vốn hiểu biết của H và quan sát hình vẽ trả lời hệ thống câu hỏi - Bớc 2: Đại diện nhóm trình bày kết quả G sửa chữa giúp H hoàn thiện phần trình bày. *Hoạt động kết thúc: ? Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? ? Tại sao Đà Lat đợc chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát? - G nhận xét giờ học Dặn dò chuẩn bị bài sau. 3 Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Toán Tiết 48: kiểm tra I.Mục tiêu: - Kiểm tra kết quả học tập của H về các nội dung đã học. + Đọc , viết các số đến lớp triệu. + Đổi đơn vị đo khối lợng. + Cộng, trừ các số có nhiều chữ số. + Giải bài toán về số trung bình cộng. II.Đề bài kiểm tra: Phần 1: ( 4 điẻm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 1.Số bốn triệu bảy trăm linh tám nghìn sáu trâm ba mơi t viết là: A. 400708634 B. 40708634 C. 4000708634 D. 4708634 2. Số bé nhất trong các số 567234, 567432, 576432, 576342 là: A. 567234 B. 576432 C. 567432 D. 576342 3. Số nào dới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000 A. ... - GV HS hồn thiện sơ đ 1K–Q[pW - G»QGz - Về nhà xem lại chu n b tiết sau ơn tập - Nhận xét tiết học thân - - - -M - - - -N n i - - - ’'XFkX 7iFGØQJ  giáo em thƣờng n i: em c g ng học thật... thêm cho HSTC - S lớn nh t s v a lớn 10 000 v a bé 100 000 - S bé nh t s v a lớn 10 000 v a bé 100 000 &ºQJF - ho HS nhận biết g c th c tế 1K–Q[pW - G»QGz: - Nhận xét tiết học - n HS nhà làm... tộc &ºQJF : - H i ch t nội dung - heo d i, trả lời - Gọi HS đọc phần in đậm SGK - 2, em đọc ả lớp theo d i 1K–Q[pW - G»QGz - Về ơn bài, xem tiết sau - Nhận xét tiết học, bi u dƣơng -GV giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - Tuần 10, Giáo án lớp 4 - Tuần 10, Giáo án lớp 4 - Tuần 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay