BUỔI THẢO LUẬN 1 và 2 KẾT HÔN, HUỶ HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG

8 139 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:30

BUỔI THẢO LUẬN 1, 2: KẾT HÔN, HUỶ HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG I Nhận định đúng/sai, giải thích dựa sở pháp lí: Việc nam nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng kí kết hôn không làm phát sinh quan hệ vợ chồng Nhận định sai Vì pháp luật có quy định số trường hợp nam nữ sống chung với vợ chồng mà không đăng kí kết hôn làm phát sinh quan hệ vợ chồng Theo Điểm a, b, Khoản Quyết định số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/06/2000 thì: “a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật Hôn nhân Gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn khuyến khích đăng ký kết hôn; trường hợp có yêu cầu ly hôn Toà án thụ lý giải theo quy định ly hôn Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000; b) Nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định Luật có nghĩa vụ đăng ký kết hôn thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2003; thời hạn mà họ không đăng ký kết hôn, có yêu cầu ly hôn Toà án áp dụng quy định ly hôn Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 để giải Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn pháp luật không công nhận họ vợ chồng;” Theo quy định có trường hợp làm phát sinh quan hệ vợ chồng sống chung với vợ chồng mà không đăng kí kết hôn: - Các trường hợp quan hệ vợ chồng xác lập trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 có hiệu lực pháp luật) mà chưa đăng ký kết hôn - Các trường hợp nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 (ngày Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 có hiệu lực pháp luật) mà chưa đăng ký kết hôn Việc đăng kí kết hôn quan thẩm quyền đồng thời vi phạm điều kiện kết hôn dẫn đến hệ quả: huỷ kết hôn trái pháp luật Nhận định sai Theo khoản 2, Điều 11 Luật HNGĐ thời điểm giải yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà hai bên có đủ điều kiện kết hôn quy định Điều hai bên yêu cầu công nhận hôn nhân nhà nước công nhận hôn nhân, đăng ký không thẩm quyền nên quan có thẩm quyền thu hồi Giấy CNĐKKH hai bên phải thực lại việc đăng ký kết hôn quan nhà nước có thẩm quyền Khi Toà án định không công nhận quan hệ vợ chồng, nam nữ tiếp tục chung sống với vợ chồng muốn Nhận định sai Vì theo khoản 1, Điều 12, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Hậu pháp lý việc hủy kết hôn trái pháp luật: “1 Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng” Vậy Tòa án định không công nhận quan hệ vợ chồng, nam nữ phải chấm dứt quan hệ vợ chồng Sau Toà án định không công nhận quan hệ vợ chồng, tuỳ thuộc vào điều kiện kết hôn mà nam nữ vi phạm, họ kết hôn với không phép mà không phụ thuộc vào ý muốn hai bên Việc đăng kí kết hôn hai bên hai bên vi phạm điều kiện kết hôn dẫn đến hệ huỷ kết hôn trái pháp luật Nhận định Vì theo khoản 6, Điều 3, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Giải thích từ ngữ: “6 Kết hôn trái pháp luật việc nam, nữ đăng ký kết hôn quan nhà nước có thẩm quyền bên hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định Điều Luật này” Và theo khoản 1, Điều 12, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Hậu pháp lý việc hủy kết hôn trái pháp luật: “1 Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng” Vậy việc đăng ký kết hôn hai bên hai bên vi phạm điều kiện kết hôn dến hệ hủy kết hôn trái pháp luật Nam nữ kết hôn hai bên vi phạm điều kiện kết hôn, vào thời điểm Toà án giải yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật điều kiện kết hôn thảo mãn, bên yêu cầu giải ly hôn, bên yêu cầu gì, Toà án cho ly hôn Nhận định sai Vì trường hợp nam nữ kết hôn hai bên vi phạm điều kiện kết hôn, vào thời điểm Toà án giải yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật điều kiện kết hôn thảo mãn Trong trường hợp hai hai bên không yêu cầu Toà án công nhận hôn nhân quan hệ hôn nhân không tồn nên yêu cầu Toà án giải cho ly hôn Việc nam nữ bắt đầu chung sống với vợ chồng từ ngày 01/01/2001 trở đi, mà không đăng kí kết hôn không làm phát sinh quan hệ vợ chồng Nhận định Theo Điểm c, Khoản 3, Nghị 35/2000/QH10: “c) Kể từ ngày 01 tháng năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Nghị này, nam nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, không pháp luật công nhận vợ chồng có yêu cầu ly hôn Tòa án thụ lý tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; có yêu cầu tài sản Tòa án áp dụng khoản khoản Điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để giải quyết” Theo quy định nam nữ sống chung với vợ chồng từ 1/1/2001 trở mà không đăng kí kết hôn pháp luật không nhận vợ chồng Việc nam nữ đăng kí kết hôn quan thẩm quyền, không làm phát sinh quan hệ vợ chồng Nhận định sai Căn theo Điều 13, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định Xử lý việc đăng ký kết hôn không thẩm quyền: “Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không thẩm quyền có yêu cầu, quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch yêu cầu hai bên thực lại việc đăng ký kết hôn quan nhà nước có thẩm quyền Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước” Theo quy định có yêu cầu, quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch yêu cầu hai bên thực lại việc đăng ký kết hôn quan nhà nước có thẩm quyền quan hệ hôn nhân có phát sinh hôn nhân xác lập từ ngày đăng kí kết hôn trước Những người có mối quan hệ huyết thống không phép kết hôn với Nhận định sai Căn theo Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định Bảo hộ chế độ hôn nhân gia đình: “d) Kết hôn chung sống vợ chồng người dòng máu trực hệ; người có họ phạm vi ba đời; cha, mẹ nuôi với nuôi; người cha, mẹ nuôi với nuôi, cha chồng với dâu, mẹ vợ với rể, cha dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng;” Quy định cho thấy Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn người dòng máu trực hệ người có họ phạm vi ba đời, trường hợp huyết thống khác pháp luật cho phép kết hôn Người có thẩm quyền định việc đăng kí kết hôn, phép tiến hành đăng kí kết hôn cho người thân thích Nhận định sai Căn vào Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Luật Hộ tịch 2014 Nội dung đăng ký hộ tịch: “1 Xác nhận vào Sổ hộ tịch kiện hộ tịch: b) Kết hôn;” Qua quy định cho thấy, kết hôn hoạt động đăng kí hộ tịch Do vậy, theo Điểm h, Khoản 1, Điều 12, Luật Hộ tịch 2014 Các hành vi bị nghiêm cấm “1 Nghiêm cấm cá nhân thực hành vi sau đây: h) Người có thẩm quyền định đăng ký hộ tịch thực việc đăng ký hộ tịch cho thân người thân thích theo quy định Luật hôn nhân gia đình;” Căn vào quy định trên, việc người có thẩm quyền tiến hành đăng kí kết hôn cho người thân thích hành vi bị nghiêm cấm Do đó, người có thẩm quyền định việc đăng kí kết hôn, không phép tiến hành đăng kí kết hôn cho người thân thích 10 Uỷ ban nhân dân cấp xã thẩm quyền đăng kí kết hôn trường hợp kết hôn có yếu tố nước Nhận định sai Theo Khoản 1, Điều 123, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Thẩm quyền giải vụ việc hôn nhân gia đình có yếu tố nước “1 Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước thực theo quy định pháp luật hộ tịch” Căn vào Khoản 2, 3, Điều 7, Luật Hộ tịch 2014 Điều 18 NĐ 123/2015/NĐ-CP Đăng ký kết hôn: “1 Ủy ban nhân dân xã khu vực biên giới thực đăng ký kết hôn công dân Việt Nam thường trú địa bàn xã với công dân nước láng giềng thường trú đơn vị hành tương đương cấp xã Việt Nam tiếp giáp với xã khu vực biên giới Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú” Theo đó, UNBD cấp xã có thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài, cụ thể UBND cấp xã khu vực biên giới có thẩm quyền thực việc đăng kí kết hôn công dân Việt Nam thường trú địa bàn xã với công dân nước láng giềng thường trú đơn vị hành tương đương cấp xã Việt Nam tiếp giáp với xã khu vực biên giới Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú II Bài tập tình huống: Bài tập 1: Anh Quang chị Đại sống chung vợ chồng từ năm 1999 nên theo quy định Điểm b, Khoản Quyết định số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/06/2000 thì: “b) Nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định Luật có nghĩa vụ đăng ký kết hôn thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2003; thời hạn mà họ không đăng ký kết hôn, có yêu cầu ly hôn Toà án áp dụng quy định ly hôn Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 để giải Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn pháp luật không công nhận họ vợ chồng;” Anh Quang chị Đại thời hạn từ 1/1/2001 đến 1/1/2003 không đăng kí kết hôn nên theo quy định anh Quang chị Đại không phát sinh quan hệ vợ chồng Do vậy, Toà án quyền yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật Năm 2014 anh Quang có tình cảm với chị Thủy (sinh ngày 3/2/1997) đến ngày 14/1/2015 anh Quang chị Thủy đăng kí kết hôn UBND xã H - nơi hai người có hộ tạm trú - Về thẩm quyền đăng kí: Theo Khoản 1, Điều 17, Luật Hộ tịch 2014 Thẩm quyền đăng ký kết hôn nội dung Giấy chứng nhận kết hôn: “1 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hai bên nam, nữ thực đăng ký kết hôn” Anh Quang chị Thuỷ có hộ tạm trú xã H nên theo quy định việc đăng kí thẩm quyền - Về điều kiện kết hôn: Theo Khoản 1, Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Điều kiện kết hôn “1 Nam, nữ kết hôn với phải tuân theo điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định; c) Không bị lực hành vi dân sự; d) Việc kết hôn không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo quy định điểm a, b, c d khoản Điều Luật này” Tại thời điểm đăng kí kết hôn anh Quang thỏa mãn điều kiện phép kết hôn, chị Thủy (sinh ngày 3/2/1997) đến ngày 14/1/2015 đăng kí kết hôn không đáp ứng điều kiện tuổi kết hôn qui định điểm a khoản Điều lúc chị Thủy chưa đủ 18 tuổi Do đó, việc kết hôn chị Thủy với anh Quang kết hôn trái pháp luật kết hôn vi phạm độ tuổi Bài tập 2: Căn vào quy định Khoản 1, Điều 10, Luật Hôn nhân gia đình 2014: “1 Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, có quyền tự yêu cầu đề nghị cá nhân, tổ chức quy định khoản Điều yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật việc kết hôn vi phạm quy định điểm b khoản Điều Luật này” Trong tình này, ông A (bố chị D) yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái pháp luật ông cưỡng ép chị D kết hôn với B, tức có vi phạm điều kiện tự nguyện kết hôn chị D kết hôn chưa đủ tuổi Theo quy định Khoản 1, Điều 10 ông A quyền yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái pháp luật vi phạm điều kiện tự nguyện mà quyền phải chị D thực Do vậy, ông D yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái pháp luật vi phạm điều kiện độ tuổi theo quy định Điểm a, Khoản 2, Điều 10 “2 Cá nhân, quan, tổ chức sau đây, theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật việc kết hôn vi phạm quy định điểm a, c d khoản Điều Luật này: a) Vợ, chồng người có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ người đại diện theo pháp luật khác người kết hôn trái pháp luật;” Bài tập 3: Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 5, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình: “2 Cấm hành vi sau đây: c) Người có vợ, có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người khác chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người có chồng, có vợ;” Vào thời điểm kết hôn với cô Sáng (tức năm 2012), ông Quang có vợ bà Trinh nên theo quy định ông Quang vi phạm chế độ hôn nhân vợ chồng không thoả mãn điều kiện Điểm d, Khoản 1, Điều Điều kiện kết hôn Mặt khác, vào Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Điều kiện kết hôn: “1 Nam, nữ kết hôn với phải tuân theo điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;” Tại thời điểm đăng kí kết hôn, cô Sáng 17 tuổi tròn (chưa đủ 18 tuổi) nên không thoả mãn điều kiện độ tuổi theo quy định pháp luật Do vậy, theo Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật: “2 Cá nhân, quan, tổ chức sau đây, theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật việc kết hôn vi phạm quy định điểm a, c d khoản Điều Luật này: d) Hội liên hiệp phụ nữ” Việc kết hôn ông Quang cô Sáng vi phạm điều kiện kết hôn độ tuổi (quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 8) rơi vào trường hợp bị cấm kết hôn (quy định Điểm d, Khoản 1, Điều 8) nên việc kết hôn trái với quy định pháp luật Do vậy, theo quy định Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái pháp luật Vào thời điểm yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật (vào tháng 6/2016), hai bên yêu cầu Toà án công nhận hôn nhân hợp pháp cô Sáng đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật nên hai bên không phát sinh quan hệ vợ chồng (theo Khoản 2, Điều 11, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Xử lí việc kết hôn trái pháp luật) Từ đó, theo Khoản Khoản 3, Điều 12, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Hậu pháp lý việc hủy kết hôn trái pháp luật: “1 Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng Quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng bên giải theo quy định Điều 16 Luật này” - Về quan hệ nhân thân: ông Quang cô Sáng phải chấm dứt quan hệ vợ chồng - Về quan hệ tài sản: giải theo quy định Điều 16 “1 Quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn giải theo thỏa thuận bên; trường hợp thỏa thuận giải theo quy định Bộ luật dân quy định khác pháp luật có liên quan Việc giải quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp phụ nữ con; công việc nội trợ công việc khác có liên quan để trì đời sống chung coi lao động có thu nhập” Theo quy định pháp luật, tài sản hình thành thời gian sống chung vợ chồng phân chia theo phần công sức đóng góp hai bên Trong tình trên, khoảng thời gian sống chung, cô Sáng không làm mà nhà công việc nội trợ có người giúp việc thực hoàn toàn nên cô Sáng không thuộc quy định Khoản 2, Điều 16 Do vậy, theo Khoản việc cô Sáng yêu cầu Toà án phân chia ½ số tài sản mà ông Quang có thời gian sống chung với cô sở chấp nhận III Tìm hiểu án: So sánh đường lối giải vấn đề hôn nhân thực tế Toà án thể vụ việc sau * Giống nhau: Trong hai án, Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân thực tế hai bên thụ lý giải ly hôn, chia tài sản chung Tòa án công nhận việc hai bên tự chấm dứt quan hệ hôn nhân thực tế việc hai bên chung sống vợ chông với người khác sau đó, Tòa án không cho vi phạm chế độ vợ chồng * Khác nhau: - Quyết định số 405/2011/DS-GĐT, có yêu cầu giải ly hôn Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh công nhận thuận tình ly hôn ông Khánh bà Tiếm Trong vụ việc bà Tiếm ông Khánh, chưa có đủ minh chứng để chứng minh nhà ông Khánh bà Ba tạo lập thời kì hôn nhân, bà Tiếm cho đất xây dựng số vật liệu khác ông Khánh chấp chiếm để xây dựng Tòa án nhận định nhà tài sản chung ông Khánh bà Tiếm nên bác yêu cầu chia tài sản bà Tiếm chưa có đủ - Quyết định số 433/2011/DS-GĐT, có yêu cầu ly hôn Hội đồng xét xử GĐT lại cho hôn nhân thực tế ông Hòa bà Hạnh không tồn từ 1983 nên cần công nhận việc tự chấm dứt quan hệ hôn nhân thực tế Hội đồng GĐT xem việc Tòa sơ thẩm thụ ý giải yêu câu ly hôn không xác Về tài sản, cụ thể miếng đất giá vàng, ông Hòa cho đất cha ông để lại Còn bà Hạnh lại khẳng định mua thời kì chung sống với ông Hòa lại giấy tờ chứng minh Do đó, HĐXX GĐT yêu cầu cần làm rõ nguồn gốc đất theo hướng : + Nếu đất ông Hòa cha để lại phải xem xét ông nhập tài sản vào khối tài sản chung chưa.Nếu chưa nhập xác định tài sản riêng ông Hòa + Nếu tài sản chung hai người cần xem xét công sức ... nhân Gia đình năm 20 00 để giải Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 20 03 mà họ không đăng ký kết hôn pháp luật không công nhận họ vợ chồng;” Anh Quang chị Đại thời hạn từ 1/ 1 /20 01 đến 1/ 1 /20 03 không đăng... nước 1 Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước thực theo quy định pháp luật hộ tịch” Căn vào Khoản 2, 3, Điều 7, Luật Hộ tịch 2 014 Điều 18 NĐ 12 3 /2 015 /NĐ-CP... Khoản 2, Điều 11 , Luật Hôn nhân gia đình 2 014 Xử lí việc kết hôn trái pháp luật) Từ đó, theo Khoản Khoản 3, Điều 12 , Luật Hôn nhân gia đình 2 014 Hậu pháp lý việc hủy kết hôn trái pháp luật: 1 Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN 1 và 2 KẾT HÔN, HUỶ HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG, BUỔI THẢO LUẬN 1 và 2 KẾT HÔN, HUỶ HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG, BUỔI THẢO LUẬN 1 và 2 KẾT HÔN, HUỶ HÔN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay