Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Chính tả - Nghe - viết: Người lính dũng cảm

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:02

Giáo án Tiếng việt Chính tả: Tiết 9: NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I.Mục tiêu: Ngheviết xác đoạn văn Viết nhớ cách viết tiếng chứa en/ éng Điền chữ tên chữ vào ô trống bảng Học thuộc bảng II.Đồ dùng: Sgk, giáo án III.Hoạt động Kiểm tra: em Bài mới: Giới thiệu Gv đọc Hs đọc Đoạn văn có câu? Những chữ viết hoa? Đầu đoạn, đầu câu, tên riêng Lời nhân vật viết nào? Dấu chấm, xuống dòng, gạch dòng Viết tiếng khó Gv đọc Hs viết – soát lỗi Chấm – chữa Bài tập: Bài 2b: Đọc yêu cầu: Nêu cách sen Hs làm vào tập .chen chen Bài 3: Đọc yêu cầu Hs làm tập N, ng, ngh, nh, o, ô ,ơ, p, ph Một số em điền bảng Đọc thuộc bảng Củng cố: Nêu nội dung Tổng kết: Nhận xét, dặn dò GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I MỤC TIÊU Nghe viết lại xác đoạn: Viên tướ ng khoác tay bướ c theo  ngườ i huy dũng cảm Ngườ i lính dũng cảm  Làm tập tả phân biệt l/l ; en/eng  Điền học thuộc tên chữ bảng chữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  Bài tập viết lần bảng  Bài tập viết vào giấy to (8 bản) + bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’)  HS lên bảng viết từ sau loay hoay, gió xoáy, nhẫn lại, nâng niu  HS đọc 18 tên chữ bảng chữ học  Nhận xét, cho điểm HS Bài mớ i Hoạt động dạy Hoạt động học Giớ i thiệu (1’) - Trong tả này, em viết đoạn cuối Ngườ i l ( m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả (22’)  Mục tiêu: Nghe viết lại xác đoạn: Viên tướ ng khoác tay bướ c theo ngườ i huy dũng cảm Ngườ i lính dũng cảm  Cách tiến hành: a) Trao đổi nội dung đoạn viết - GV đọc đoạn văn lượt, sau yêu cầu - HS đọc lại đoạn văn, lớ p theo HS đọc lại dõi đọc thầm theo - Hỏi: Đoạn văn kể chuyện gì? - Lớ p tan học, lính nhỏ rủ viên tướ ng sửa lại hàng rào, viên tướ ng không nghe bướ c phía vườ n trườ ng, ngườ i ngạc nhiên bướ c nhanh theo b) Hướ ng dẫn cách trình bày - Đoạn văn có câu? - Trong đoạn văn chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t - Yêu cầu HS đọc lại từ vườ n trườ ng, dũng cảm - Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS d) Viết tả - Đọc từ bảng e) Soát lỗi g) Chấm - HS dùng bút chì tự soát lỗi viết - Nhận xét viết HS Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập (7’)  Mục tiêu: - Làm tập tả phân biệt l/l; en/eng - Điền học thuộc tên chữ bảng chữ  Cách tiến hành: Bài 2b - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - Chỉnh sửa chốt lại lờ i giải Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - HS lên bảng, HS dướ i lớ p làm vào nháp -3 - Phát giấy chép sẵn đề bút cho nhóm - Yêu cầu HS tự làm, GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - Gọi nhóm dán lên bảng - Gọi nhóm khác bổ sung - Soát cột chữ cột tên chữ, yêu cầu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS học thuộc viết lại - Yêu cầu HS viết lại vào Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà học thuộc bảng chữ vừa học tuần trướ c, HS viết xấu, sai lỗi trở lên phải viết lại cho chuẩn bị sau VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án Tiếng việt Chính tả ( Nghe - viết ) Người lính dũng cảm I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác đoạn Người lính dũng cảm - Viết nhớ cách viết tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : n/l + Ôn bảng chữ - Biết điền chữ tên chữ vào ô trống bảng ( học thêm tên chữ hai chữ ghép lại : ng, ngh, ph, nh ) - Học thuộc lòng tên chữ bảng II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết ND BT2, bảng phụ kẻ BT3 HS : VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - GV đọc : loay hoay, gió xoáy, nhẫn - HS lên bảng, lớp viết bảng nại, nâng niu - 2, HS đọc TL bảng 19 tên chữ tuần B Bài 1, Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học HD HS nghe - viết a HD HS chuẩn bị - Đoạn văn kể chuyện ? - HS đọc đoạn văn viết - Lớp học tan Chú lính nhỏ rủ viên tướng vườn sửa hàng rào, viên tường không nghe Chú nói " Nhưng hèn " bước phía vườn trường Các bạn nhìn ngạc nhiên, - Đoạn văn có câu ? bước nhanh theo - Những chữ đoạn văn dược - câu viết hoa ? - Những chữ đầu câu tên riêng - Lời nhân vật đánh dấu dấu ? - Dấu hai chấm, xuống dòng, ghạch đầu + Viết : quyết, vườn trường, viên dòng tướng, sững lại, khoát tay + HS viết bảng b GV đọc viết c Chấm, chữa - HS viết vào - GV chấm 5, - Nhận xét viết HS HD HS làm BT tả * Bài tập ( lựa chọn ) - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài tập - Đọc yêu cầu BT - GV khuyến khích HS HTL lớp IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà HTL 28 thứ tự 28 tên chữ + Điền vào chỗ trống l/n, en/eng - HS lên bảng làm, - Cả lớp làm vào VBT - 2, HS đọc kết làm - Nhận xét làm bạn + Chép vào chữ tên chữ thiếu bảng - Cả lớp làm vào VBT - HS lên bảng điền chữ tên chữ - Nhiều HS nhìn bảng đọc chữ tên chữ - 2, HS đọc thuộc lòng theo thứ tự 28 tên chữ học GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I MỤC TIÊU • Nghe viết lại xác đoạn : Viên tướng khốt tay bước theo người huy dũng cảm Người lính dũng cảm • Làm tập tả phân biệt l/l ; en/eng • Điền học thuộc tên chữ bảng chữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Bài tập viết lần bảng • Bài tập viết vào giấy to (8bản) + bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’) • HS lên bảng viết từ sau : loay hoay, gió xốy, nhẫn lại, nâng niu • HS đọc 18 tên chữ bảng chữ học • Nhận xét, cho điểm HS Bài Hoạt động dạy Giới thiệu (1’) - Trong tả này, em viết đoạn cuối Người lính dũng cảm, làm tập tả học thuộc tên Hoạt động học chữ bảng chữ Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (22’)  Mục tiêu : Nghe viết lại xác đoạn : Viên tướng khốt tay bước theo người huy dũng cảm Người lính dũng cảm  Cách tiến hành : a) Trao đổi nội dung đoạn viết - GV đọc đoạn văn lượt, sau yêu cầu - HS đọc lại đoạn văn, lớp theo HS đọc lại dõi đọc thầm theo - Hỏi : Đoạn văn kể chuyện ? - Lớp tan học, lính nhỏ rủ viên tướng sửa lại hàng rào, viên tướng không nghe bước phía vườn trường, người ngạc nhiên bước nhanh theo b) Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn văn có câu ? - Đoạn văn có câu - Trong đoạn văn chữ phải viết hoa ? Vì ? - Các chữ đầu câu : Khi, Ra, Viên, Về, Nhưng, Nói, Những, Rồi phải viết hoa - Lời nhân vật viết ? - Lời nhân vật viết sau dấu hai chấm, xuống dòng dấu gạch ngang c) Hướng dẫn viết từ khó - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu chấm than - GV đọc từ khó cho HS viết vào bảng - Quả quyết, viên tướng, sững lại, 3HS viết bảng lớp vườn trường, dũng cảm - Yêu cầu HS đọc lại từ - Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS - Đọc từ bảng d) Viết tả e) Sốt lỗi g) Chấm - HS dùng bút chì tự sốt lỗi viết - Nhận xét viết HS Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (7’)  Mục tiêu : - Làm tập tả phân biệt l/l ; en/eng - Điền học thuộc tên chữ bảng chữ  Cách tiến hành : Bài 2b - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng,HS lớp làm vào nháp - Chỉnh sửa chốt lại lời giải - HS đọc lại : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Phát giấy chép sẵn đề bút cho nhóm - Nhận đồ dùng học tập - Yêu cầu HS tự làm, GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - Gọi nhóm dán lên bảng - Gọi nhóm khác bổ sung - HS tự làm nhóm - Dán lên bảng - Xố cột chữ cột tên chữ, yêu cầu HS học thuộc viết lại - Yêu cầu HS viết lại vào Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà học thuộc bảng chữ vừa học tuần trước, HS viết xấu, sai lỗi trở lên phải viết lại cho chuẩn bị sau Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ ( NGHE VIẾT) NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Chép lại xác đoạn văn 53 chữ " Người lính dũng cảm " - Viết nhớ cách viết tiếng có âm, vần dễ lẫn lẫn ảnh hưởng phương ngữ: l / n - Điền 10 tên chữ vào bảng học thuộc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi 2a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: - 3' - Viết bảng con: loay hoay, gió xoáy Dạy mới: a Giới thiệu bài: - 2' b Hướng dẫn tả: 10-12’ - GV đọc mẫu lần - HS đọc thầm * Nhận xét tả: - Những chữ tả viết hoa? - Lời nói nhân vật đặt sau dấu câu nào? - Phân tích, viết chữ khó: khoát tay, quyết, sững lại c Viết tả:13-15’ - Hướng dẫn tư ngồi viết - GV đọc- HS viết vào GV theo dõi, uốn nắn d Hướng dẫn chấm, chữa:5' - Đọc lần HS soát lỗi, chữa lỗi - Chấm chữa nhận xét e Hướng dẫn làm tập: - 7' Bài 2a: Điền vào chỗ trống l hay n? - HS làm vào vở, sau chữa bảng phụ Bài 3: Nêu yêu cầu? - HS viết vào VBT - Chữa miệng Củng cố: - 2' - Thông báo điểm, nhận xét học - Về nhà chuẩn bị bài: “Mùa thu em” GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ NGHEVIẾT : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe viết xác đoạn “ Người lính dũng cảm” - Biết viết tiếng có âm đầu vần dễ lẫn b) Kỹ năng: Biết điền chữ tên chữ vào ô trống bảng Học thuộc chữ bảng c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng lớp viết BT2 Bảng phụ kẻ bảng chữ BT3 * HS: VBT, bút II/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: Ông ngoại - GV mời Hs lên viết bảng :loay hoay, gió xốy, nhẫn nại, hiu hiu - Gv mời Hs đọc thuộc 19 tên chữ học tuần 1, - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết PP: Phân tích, thực hành - Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết tả vào • Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị - Gv đọc lần đoạn văn viết tả Hs lắng nghe 1- Hs đọc đoạn viết - Gv yêu cầu –2 HS đọc lại đoạn viết Có câu - Gv hướng dẫn Hs nhận xét Gv hỏi: Các chữ đầu câu tên riêng + Đoạn văn có câu? + Những chữ đoạn văn viết hoa? Lời nhân vật viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng + Lời nhân vật đánh dấu dấu gì? Hs viết nháp - Gv hướng dẫn Hs viết nháp chữ dễ viết sai: quyết, vườn trường, viên tướng, sững lại, khốt tay Học sinh nêu tư ngồi • Hs chép vào Học sinh viết vào - Gv đọc thong thả cụm từ Học sinh sốt lại - Gv theo dõi, uốn nắn • Gv chấm chữa Hs tự chữ lỗi - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bút chì PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi - Gv chấm vài (từ – bài) - Gv nhận xét viết Hs * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp Hs điền chữ n/l, en/eng vào câu tập + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề - GV chia lớp thành nhóm, thảo luận - Sau đại diện nhóm lên thi làm bảng - Gv nhận xét, chốt lại: Một Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận Đại diện hai nhóm lên thi làm bảng Cả lớp làm vào nháp Hs nhận xét Cả lớp làm vào vào VBT Câu a): Hoa lựa nở đầy vườn đỏ nắng Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua Câu b): - Tháp mười đẹp sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Hs đọc yêu cầu - Bước tới đèo ngang bóng xế Hs lên bảng điền Cỏ chen đá, chen hoa + Bài tập : - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs tiếp nối điền đủ chữ tên chữ - Gv nhận xét, sửa chữa - Gv chốt lời giải Tổng kết – dặn dò - Về xem tập viết lại từ khó Cả lớp sửa vào VBT - Nhận xét tiết học ... bày - Đoạn văn có câu? - Trong đoạn văn chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t - Yêu cầu HS đọc lại từ vườ n trườ ng, dũng cảm - Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS d) Viết tả -. .. tiến hành: Bài 2b - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - Chỉnh sửa chốt lại lờ i giải Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - HS lên bảng, HS dướ i lớ p làm vào nháp -3 - Phát giấy chép... Hướng dẫn viết tả (22’)  Mục tiêu: Nghe viết lại xác đoạn: Viên tướ ng khoác tay bướ c theo ngườ i huy dũng cảm Ngườ i lính dũng cảm  Cách tiến hành: a) Trao đổi nội dung đoạn viết - GV đọc đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Chính tả - Nghe - viết: Người lính dũng cảm, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Chính tả - Nghe - viết: Người lính dũng cảm, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Chính tả - Nghe - viết: Người lính dũng cảm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay