Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Kể chuyện - Người lính dũng cảm

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:02

T T Ậ Ậ P P Đ Đ Ọ Ọ C C – – K K Ể Ể C C H H U U Y Y Ệ Ệ N N N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I C C O O N N C C Ủ Ủ A A T T Â Â Y Y N N G G U U Y Y Ê Ê N N ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 3 3 7 7 + + 3 3 8 8 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : A A . . T T ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t h h à à n n h h t t i i ế ế n n g g : : Đ Đ ọ ọ c c đ đ ú ú n n g g c c á á c c t t ừ ừ n n g g ữ ữ c c ó ó â â m m , , v v ầ ầ n n , , t t h h a a n n h h H H S S d d ễ ễ v v i i ế ế t t s s a a i i d d o o p p h h ư ư ơ ơ n n g g n n g g ữ ữ : : b b o o c c k k p p a a , , l l ũ ũ l l à à n n g g , , m m ọ ọ c c l l i i ê ê n n , , l l ò ò n n g g s s u u ố ố i i … … T T h h ể ể h h i i ệ ệ n n đ đ ư ư ợ ợ c c t t ì ì n n h h c c ả ả m m , , t t h h á á i i đ đ ộ ộ c c ủ ủ a a n n h h â â n n v v ậ ậ t t q q u u a a l l ờ ờ i i đ đ ố ố i i t t h h o o ạ ạ i i . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c h h i i ể ể u u : : H H i i ể ể u u n n g g h h ĩ ĩ a a c c á á c c t t ừ ừ k k h h ó ó v v à à t t ừ ừ đ đ ị ị a a p p h h ư ư ơ ơ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c c c h h ú ú g g i i ả ả i i t t r r o o n n g g b b à à i i . . N N ắ ắ m m đ đ ư ư ợ ợ c c c c ố ố t t t t r r u u y y ệ ệ n n v v à à ý ý n n g g h h ĩ ĩ a a c c ủ ủ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n : : C C a a n n g g ợ ợ i i a a n n h h N N ú ú p p v v à à d d â â n n l l à à n n g g K K ô ô n n g g H H o o a a đ đ ã ã l l ậ ậ p p n n h h i i ề ề u u t t h h à à n n h h t t í í c c h h t t r r o o n n g g k k h h á á n n g g c c h h i i ế ế n n c c h h ố ố n n g g P P h h á á p p . . B B . . K K ể ể t t r r u u y y ệ ệ n n : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : B B i i ế ế t t k k ể ể m m ộ ộ t t đ đ o o ạ ạ n n c c ủ ủ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n t t h h e e o o l l ờ ờ i i m m ộ ộ t t n n h h â â n n v v ậ ậ t t t t r r o o n n g g t t r r u u y y ệ ệ n n . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n g g h h e e : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á l l ờ ờ i i k k ể ể c c ủ ủ a a b b ạ ạ n n . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : T T r r a a n n h h S S G G K K I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . k k i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : Đ Đ ọ ọ c c t t h h u u ộ ộ c c l l ò ò n n g g b b à à i i V V ẽ ẽ q q u u ê ê - - Đ Đ ọ ọ c c t t h h u u ộ ộ c c l l ò ò n n g g b b à à i i C C ả ả n n h h đ đ ẹ ẹ p p n n o o n n s s ô ô n n g g B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 1 1 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c ao Giáo án Tiếng Việt lớp KỂ CHUYỆN NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I MỤC TIÊU  Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạkể lại đoạn tồn câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  Tranh minh hoạ tập đọc (phóng to, có thể)  Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc  Một nứa tép, số hoa mười III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’)  Hai, ba HS đọc Ông ngoại trả lời câu hỏi1 SGK  GV nhận xét, cho điểm Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 4: Xác đinh yêu cầu (1’) - Gọi đến HS đọc yêu cầu - Dựa vào tranh sau kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm Hoạt động 5: Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạạ kể lạ a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đoạn toàn câu chuyện  Cách tiến hành: - Gọi HS kể nối tiếp trước lớp, HS kể - HS kể đoạn - Chú ý: Nếu HS lúng túng, GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS + Tranh 1: Viên tướng lệnh nào? Chú lính định làm gì? + Tranh 2: Cả nhóm vượt rào cách nào? Chú lính vượt rào cách nào? Chuyện xảy sau đó? + Tranh 3: Thầy giáo nói với bạn? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy nào? Thầy mong muốn điều bạn HS? + Tranh 4: Viên tướng lệnh nào? Chú lính nhỏ nói làm đó? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính nhỏ? - Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm HS Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò - Em dũng cảm nhậ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ai? Em suy nghĩ việc đó? - Tổng kết học, dặn dò HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí T T Ậ Ậ P P Đ Đ Ọ Ọ C C – – K K Ể Ể C C H H U U Y Y Ệ Ệ N N N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I L L I I Ê Ê N N L L Ạ Ạ C C N N H H Ỏ Ỏ ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 4 4 0 0 + + 4 4 1 1 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : A A . . T T ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t h h à à n n h h t t i i ế ế n n g g : : C C h h ú ú ý ý c c á á c c t t ừ ừ n n g g ữ ữ : : g g ậ ậ y y t t r r ú ú c c , , l l ữ ữ n n g g t t h h ữ ữ n n g g , , s s u u ố ố i i , , h h u u ý ý t t s s á á o o , , t t o o l l ù ù l l ù ù . . . . B B i i ế ế t t đ đ ọ ọ c c p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t l l ờ ờ i i d d ẫ ẫ n n c c h h u u y y ệ ệ n n v v à à l l ờ ờ i i c c á á c c n n h h â â n n v v ậ ậ t t ( ( ô ô n n g g k k é é , , K K i i m m Đ Đ ồ ồ n n g g , , b b ọ ọ n n l l í í n n h h ) ) - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c - - h h i i ể ể u u : : H H i i ể ể u u n n g g h h ĩ ĩ a a c c á á c c t t ừ ừ n n g g ữ ữ đ đ ư ư ợ ợ c c c c h h ú ú g g i i ả ả i i c c u u ố ố i i t t r r u u y y ệ ệ n n ( ( ô ô n n g g k k é é , , N N ù ù n n g g , , T T â â y y đ đ ồ ồ n n , , t t h h ầ ầ y y m m o o , , t t h h o o n n g g m m a a n n h h ) ) + + H H i i ể ể u u n n ộ ộ i i d d u u n n g g t t r r u u y y ệ ệ n n : : K K i i m m Đ Đ ồ ồ n n g g l l à à m m ộ ộ t t l l i i ê ê n n l l ạ ạ c c r r ấ ấ t t n n h h a a n n h h t t r r í í , , d d ũ ũ n n g g c c ả ả m m k k h h i i l l à à m m n n h h i i ệ ệ m m v v ụ ụ d d ẫ ẫ n n đ đ ư ư ờ ờ n n g g v v à à b b ả ả o o v v ệ ệ c c á á n n b b ộ ộ c c á á c c h h m m ạ ạ n n g g . . B B . . K K ể ể t t r r u u y y ệ ệ n n : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : D D ự ự a a v v à à o o t t r r í í n n h h ớ ớ v v à à t t r r a a n n h h m m i i n n h h h h o o ạ ạ 4 4 đ đ o o ạ ạ n n c c ủ ủ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n , , H H S S k k ể ể l l ạ ạ i i đ đ ư ư ợ ợ c c t t o o à à n n b b ộ ộ c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n N N g g ư ư ờ ờ i i l l i i ê ê n n l l ạ ạ c c n n h h ỏ ỏ . . G G i i ọ ọ n n g g k k ể ể l l i i n n h h h h o o ạ ạ t t , , p p h h ù ù h h ợ ợ p p v v ớ ớ i i d d i i ễ ễ n n b b i i ế ế n n c c ủ ủ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n g g h h e e : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á l l ờ ờ i i k k ể ể c c ủ ủ a a b b ạ ạ n n . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : T T r r a a n n h h S S G G K K I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . k k i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i C C ử ử a a T T ù ù n n g g B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 T T Ậ Ậ P P Đ Đ Ọ Ọ C C – – K K Ể Ể C C H H U U Y Y Ệ Ệ N N N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I M M Ẹ Ẹ ( ( T T i i ế ế t t 4 4 + + 5 5 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : A A . . T T ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t h h à à n n h h t t i i ế ế n n g g : : B B i i ế ế t t đ đ ọ ọ c c p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t g g i i ọ ọ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i k k ể ể c c h h u u y y ệ ệ n n v v ớ ớ i i g g i i ọ ọ n n g g c c á á c c n n h h â â n n v v ậ ậ t t . . B B i i ế ế t t đ đ ọ ọ c c t t h h ầ ầ m m , , n n ắ ắ m m ý ý c c ơ ơ b b ả ả n n . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c h h i i ể ể u u : : H H i i ể ể u u n n g g h h ĩ ĩ a a c c á á c c t t ừ ừ t t r r o o n n g g b b à à i i , , h h i i ể ể u u ý ý n n g g h h ĩ ĩ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . B B . . K K ể ể t t r r u u y y ệ ệ n n : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : B B i i ế ế t t c c ù ù n n g g c c á á c c b b ạ ạ n n d d ự ự n n g g l l ạ ạ i i c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n t t h h e e o o c c á á c c h h p p h h â â n n v v a a i i v v ớ ớ i i g g i i ọ ọ n n g g đ đ i i ệ ệ u u p p h h ù ù h h ợ ợ p p t t ừ ừ n n g g n n h h â â n n v v ậ ậ t t . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n g g h h e e : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á l l ờ ờ i i k k ể ể c c ủ ủ a a b b ạ ạ n n . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : T T r r a a n n h h m m i i n n h h h h o o ạ ạ b b à à i i đ đ ọ ọ c c , , b b ả ả n n g g p p h h ụ ụ v v i i ế ế t t đ đ o o ạ ạ n n v v ă ă n n c c ầ ầ n n h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c . . I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . k k i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c t t h h u u ộ ộ c c l l ò ò n n g g b b à à i i : : “ “ Q Q u u ạ ạ t t c c h h o o b b à à n n g g ủ ủ ” ” B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c t t h h u u ộ ộ c c l l ò ò n n g g b b à à i i v v à à t t r r ả ả l l ờ ờ i i c c â â u u h h ỏ ỏ i i - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 2 2 4 4 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c t t ừ ừ k k h h ó ó : : k k h h ẩ ẩ n n k k h h o o ả ả n n , , l l ã ã c c h h ã ã , , l l ạ ạ n n h h l l ẽ ẽ o o . . - - Đ Đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n 3 3 ) ) T T ì ì m m h h i i ể ể u u b b à à i i : : T T Ậ Ậ P P Đ Đ Ọ Ọ C C – – K K Ể Ể C C H H U U Y Y Ệ Ệ N N N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I L L Í Í N N H H D D Ũ Ũ N N G G C C Ả Ả M M ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 1 1 3 3 + + 1 1 4 4 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : A A . . T T ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t h h à à n n h h t t i i ế ế n n g g : : B B i i ế ế t t đ đ ọ ọ c c p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t l l ờ ờ i i d d ẫ ẫ n n c c h h u u y y ệ ệ n n v v ớ ớ i i l l ờ ờ i i c c á á c c n n h h â â n n v v ậ ậ t t . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c h h i i ể ể u u : : H H i i ể ể u u n n g g h h ĩ ĩ a a c c á á c c t t ừ ừ t t r r o o n n g g b b à à i i , , h h i i ể ể u u ý ý n n g g h h ĩ ĩ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . B B . . K K ể ể t t r r u u y y ệ ệ n n : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : D D ự ự a a v v à à o o t t r r í í n n h h ớ ớ v v à à t t r r a a n n h h m m i i n n h h h h o o ạ ạ S S G G K K , , k k ể ể l l ạ ạ i i đ đ ư ư ợ ợ c c c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n g g h h e e : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á l l ờ ờ i i k k ể ể c c ủ ủ a a b b ạ ạ n n . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : T T r r a a n n h h S S G G K K . . I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . k k i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i : : “ “ Ô Ô n n g g n n g g o o ạ ạ i i ” ” B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c b b à à i i v v à à t t r r ả ả l l ờ ờ i i c c â â u u h h ỏ ỏ i i - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : d d ù ù n n g g t t r r a a n n h h đ đ ể ể g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c v v à à t t ì ì m m h h i i ể ể u u b b à à i i a a . . L L u u ỵ ỵ ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 2 2 4 4 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c t t ừ ừ k k h h ó ó : : l l o o ạ ạ t t đ đ ạ ạ n n , , n n ứ ứ a a t t é é p p - - Đ Đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n b b . . T T ì ì m m h h i i ể ể u u b b à à i i : : ( ( 1 1 0 0 p p h h ú ú t t ) ) T T i i ế ế t t 1 1 4 4 3 3 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c l l ạ ạ i i : : ( ( 2 2 0 0 p p h h ú ú t t ) ) * * K K ể ể c c h h u u y y ệ ệ n n : : ( ( 1 1 8 8 p p h h ú ú t t ) ) N N ộ ộ i i d d u u n n g g : : K K h h i i m m ắ ắ c c l l Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Người lính dũng cảm I. Mục tiêu B. Kể chuyện + Rèn kĩ nói : dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ SGK, kể lại câu chuyện + Rèn kĩ nghe : Chăm theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá lời kể bạn II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD HS kể chuyện theo tranh - HS QS tranh minh hoạ + Nếu HS lúng túng GV gợi ý SGK - Tranh : Viên tướng lệnh - HS tiếp nối kể đoạn câu ? Chú lính nhỏ có thái độ chuyện ? - Tranh : Cả tốp vượt rào cách ? Chú lính nhỏ vượt rào cách ? Kết ? - Tranh : Thầy giáo nói với HS ? Thầy mong điều bạn ? - Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ phản ứng ? Câu chuyện kết thúc ? - 1, HS kể lại toàn câu chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - GV nhận xét tiết học - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe. ... nhỏ nói làm đó? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính nhỏ? - Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm... Chú lính vượt rào cách nào? Chuyện xảy sau đó? + Tranh 3: Thầy giáo nói với bạn? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy nào? Thầy mong muốn điều bạn HS? + Tranh 4: Viên tướng lệnh nào? Chú lính. .. đoạn toàn câu chuyện  Cách tiến hành: - Gọi HS kể nối tiếp trước lớp, HS kể - HS kể đoạn - Chú ý: Nếu HS lúng túng, GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS + Tranh 1: Viên tướng lệnh nào? Chú lính định làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Kể chuyện - Người lính dũng cảm, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Kể chuyện - Người lính dũng cảm, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Kể chuyện - Người lính dũng cảm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay