Giáo án lớp 2 - Tuần 16

29 18 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:31

Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm hc 2007 ­ 2008 TƯN 16 (Tỉì 17/12 âãún 21/12 nàm 2007) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đưc Con chó nhà hàng xóm . Con chó nhà hàng xóm . Ngày, giờ Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng ( T1 ) Thứ 3 Thể dục Toán Kể chuyện Hát Mó thuật Trò chơi “ Vòng tròn “ và “Nhóm ba nhóm bảy “ Thực hành xem đồng hồ Con chó nhà hàng xóm . Thứ 4 Tập đọc Toán Chính tả Thủ công Thời gian biểu Ngày, tháng Con chó nhà hàng xóm . Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều Thứ 5 Thể dục Tập viết Toán Luyện từ và câu Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi “ và “Vòng tròn“ Chữ hoa G Thực hành xem lòch Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu : Ai thế nào? Thứ 6 Chính tả Tập làm văn Toán TNXH HĐTT NV: Trâu ơi Khen ngợi, kể ngắn về con vật - Lập thời gian biểu Luyện tập chung Các thành viên trong nhà trường Sinh hoạt sao. Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2007 Tập đọc CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM A/ Mục đích yêu cầu : - Rèn kỉ năng đọc thành tiếng : Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như : thường nhảy nhót , mải chạy , khúc gỗ , ngã đau , dẫn , sung sướng . Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ .Hiểu nghóa các từ : thân thiết , tung tăng , mắt cá chân , bó bột , bất động , hài lòng . -Hiểu ý nghóa nội dung câu chuyện : Câu chuyện cho thấy tình yêu thương gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ . Qua đó khuyên các em biết thương yêu vật nuôi trong nhà . B / Chuẩn bò: -Tranh minh họa sách giáo khoa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiết 1 1.Bài cũ : Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãnư 115 Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm hc 2007 ­ 2008 - Gọi 2 HS đọc và TLCH bài: “ Bé Hoa“ 2.Bài mới: a) Phần giới thiệu -Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về những người bạn trong gia đình qua bài “Con chó nhà hàng xóm ” b) Bài mới: -Đọc mẫu diễn cảm bài văn . -Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm . * Hướng dẫn phát âm : Hd tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các tiết trước . - Yêu cầu đọc từng câu . * Hướng dẫn ngắt giọng: Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp . * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp . - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . * Thi đọc: -Yêu cầu các nhóm thi đọc cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài. Tiết 2 c) Tìm hiểu nội dung -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi : -Bạn của bé ở nhà là ai ? - Yêu cầu một em đọc thành tiếng đoạn 2 . - Chuyện gì xảy ra khi bé mãi chạy theo cún ? - Lúc đó Cún bông đã giúp bé thế nào ? - Yêu cầu một em đọc thành tiếng đoạn 3 . -Những ai đến thăm bé ? Vì sao bé vẫn buồn ? -Yêu cầu 1 em đọc đoạn 4, lớp đọc thầm theo . - Cún đã làm cho bé vui như thế nào ? - Từ ngữ , hình ảnh nào cho thấy bé vui , Cún cũng vui ? - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi. -Vài em nhắc lại tựa bài - Lớp lắng nghe đọc mẫu . - Chú ý đọc đúng bài như giáo viên lưu ý . - Rèn đọc: thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau, dẫn, sung sướng . -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. - Bé rất thích chó / nhưng nhà bé không nuôi ccon nào .// Một hôm , mải chạy theo cún , / bé vấp phải một khúc gỗ / và ngã đau , không đứng dậy được .// -Từng em nối tiếp đọc đoạn trước lớp . - Ba em đọc từng đoạn trong bài . -Đọc từng đoạn trong nhóm . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Các nhóm thi đua đọc bài - Lớp đọc đồng thanh cả bài . - Lớp đọc thầm đoạn 1 - Là Cún Bông , là con chó của nhà hàng xóm - Một em đọc đoạn 2 , lớp đọc thầm theo . - Bé vấp phải một khúc gỗ, ngã đau và không đứng dậy được . - Cún đã chạy đi tìm người giúp bé TU N16 N TU N - 20 : Th hai ngy thỏng nm 20 T P CON CHể NH HNG XểM I M T U: - Bit ngt ngh hi ỳng ch; bc u bit c rừ li nhõn vt bi - Hiu ND: S gn gi, ỏng yờu ca vt nuụi i vi i sng tỡnh cm ca bn nh (lm c cỏc bi SGK) II N : - Tranh minh sỏch giỏo khoa, - Bng phvit cỏc cõu cn hng dn luyn c III C O T N : Tit : ot ng dy ot ng hc : K tr : - Gi HS c v TLCH bi: Bộ Hoa - Nhn xột ghi im - Nhn xột chung 3.B : *P t u - Hụm chỳng ta tỡm hiu tip v nhng ngi bn gia ỡnh qua bi on nh hng xúm t 1: d S uy - c mu din cm bi - c ging k cm ng nhn ging nhng t ng gi cm * Hng dn phỏt õm: Hd tng t nh ó gii thiu bi c ó hc cỏc tit trc - Yờu cu c tng cõu * Hng dn ngt ging: Yờu cu c tỡm cỏch ngt ging mt s cõu di, cõu khú ngt thng nht cỏch c cỏc cõu ny c lp t : - Y/cu tip ni c tng on trc lp - Lng nghe v chnh sa cho hc sinh - Yờu cu c tng on nhúm - Hng dn cỏc em nhn xột bn c T : -Yờu cu cỏc nhúm thi c cỏ nhõn - Lng nghe nhn xột v ghi im N T u T - Hỏt - Hai em lờn bngc v tr li cõu hi - Vi em nhc li tờn bi - Lp lng nghe c mu - Chỳ ý c ỳng bi nh giỏo viờn lu ý - Rốn c: thng nhy nhút, mi chy, khỳc g, ngó au, dn, sung sng - Ln lt ni tip c tng cõucho ht bi - Bộ rt thớch / nhng nh khụng nuụi ccon no.// Mt hụm, mi chy theo cỳn, / vp phi mt khỳc g / v ngó au, khụng ng dy c.// -Tng emni tip c on trc lp - HS c tng on bi - c tng on nhúm - Cỏc em khỏc lng nghe v nhn xột bn c - Cỏc nhúm thi ua c bi TU N16 N - 20 T T 2: ot ng dy ot ng hc t 2: Tỡm h u du -Yờu cu lp c thm on tr li cõu - Lp c thmon hi - Bn ca nh l ? - L Cỳn Bụng, l ca nh hng xúm - Yờu cu mt em c thnh ting on - Mt em c on 2, lp c thm theo - Chuyn gỡ xy mói chy theo - Bộ vp phi mt khỳc g, ngó au cỳn? v khụng ng dy c - Lỳc ú Cỳn bụng ó giỳp th no ? - Cỳn ó chy i tỡm ngi giỳp - Yờu cu mt em c thnh ting on - Mt em c on 3, lp c thm theo -Nhng n thm ? Vỡ - Bn bố thay n thm bun? nhng bun vỡ nh Cỳn m cha gp Cỳn -Yờu cu em c on 4, lp c thm - Mt em c on 4, lp c thm theo theo - Cỳn ó lm cho vui nh th no? - Cỳn mang n cho thỡ t bỏo, lỳc thỡ cỏi bỳt chỡ, bỳp bờ, Cỳn luụn bờn be.ự - T ng, hỡnh nh no cho thy vui, Cỳn -Bộ ci Cỳn sung sng vy uụi cng vui ? ri rớt -Yờu cu mt em c on - Mt em c on 5, lp c thm theo - Bỏc s ngh mau lnh l nh ai? - L nh luụn cú Cỳn Bụng bờn an i v chi vi - Cõu chuyn ny cho em thy iu gỡ ? - T/c gn bú thõn thit gia v Cỳn Bụng t 3: Luy -T chc thi ua c ni tip gia cỏcnhúm - Cỏc nhúm thi ua c v cỏc cỏ nhõn - Cỏc cỏ nhõn ln lt thi c li - GV nhn xột cõu truyn C d dũ: - Cõu chuyn khuyờn chỳng ta iu gỡ ? - Phi bit yờu thng gn gi vi - Giỏo viờn nhn xột tit hc vt nuụi - Dn HS v nh c li bi v chun b bi: - V nh xem li bi v chun b bi Thi gian biu sau TON: N , I M T U: - Nhn bit ngy cú 24 gi, 24 gi mt ngy c tớnh t 12 gi ờm hụm trc n 12 gi ờm hụm sau N T u T TU N16 N - 20 - Bit cỏc bui v tờn gi cỏc gi tng ng mt ngy - Nhn bit n v o thi gian: ngy, gi - Bit xem gi ỳng trờn ng h - Nhn bit thi im, khong thi cỏc bui sỏng, tra, chiu, ti, ờm + Bi cn lm: Bi 1, Bi II C U N - Bng ghi sn ni dung bi hc - Mụ hỡnh ng h cú th quay kim - ng h in t III O T N : ot ng dy : 2.K tr : - Gi em lờn bng: - HS1: t tớnh v tớnh: 61 - 19; 44 - - HS2 Tỡm x: x - 22 = 38; 52 - x = 17 - Giỏo viờn nhn xộtghi im - Nhn xột chung ot ng hc 3.B : a) t u b : Hụm chỳng ta s tỡm hiu n v o thi gian: Ngy - Gi b) t 1: t u N y - B 1:Yờu cu HS tr li bõy gi l ban ngy hay ban ờm - Mt ngy bao gi cng cú ngy v ờm Ban ngy l lỳc chỳng ta nhỡn thy mt tri Ban ờm khụng nhỡn thy mt tri - a ng h quay kim n gi v hi: - Lỳc gi sỏng em ang lm gỡ ? - Quay kim ng h n 11 gi v hi: -Lỳc 11 gi tra em lm gỡ ? - Quay kim ng h n gi v hi: - Lỳc gi chiuem lm gỡ ? - Quay kim ng h n gi v hi: -Lỳc gi tiem lm gỡ ? - Quay kim ng h n 12 gi v hi: -Lỳc 12 gi ờmem lm gỡ ? * Mt ngy c chia nhiu bui khỏc ú l sỏng, tra, chiu, ti B : Mt ngy c tớnh t 12 gi ờm hụm trc cho n 12 gi ờm hụm sau Kim ng h phi quay vũng mi ht c mt ngy Mt ngy cú bao nhiờu gi? N T u T - Hỏt - Hai em lờn bng mi em lm mt bi - HS1 nờu cỏch t tớnh v cỏch tớnh - HS2: Trỡnh by tỡm x trờn bng - Hc sinh khỏc nhn xột -Vi emnhc li tờn bi - Ban ngy - HS nghe - Em ang ng - Em n cm cựng cỏc bn - Em ang hc bi cựng cỏc bn - Em xem ti vi - Em ang ng - Nhiu em nhc li - m trờn mt ng h vũng quay ca kim ng h v tr li: 24 gi TU N16 N - 20 - Nờu: 24 gi ngy li c chia cỏc bui - Quay ng h HS c gi tng bui - m theo: gi sỏng, gi sỏng, gi 10 gi sỏng -Vy bui sỏng bt u t my gi v kt thỳc - T gi n 10 gi sỏng lỳc my gi ? - Yờu cu hc sinhc bi hc sỏch giỏo khoa - Mt s em c bi hc - Mt gi chiu cũn gi l my gi ? Ti ? - Cũn gi l 13 gi Vỡ 12 gi tra n gi chiu 12 cng bng 13 nờn 1gi chớnh l 13 gi t : Luy t Bi 1: - Yờu cu em c bi - Mt em c bi - ng h th nht ch my gi ? - Ch gi - Em in s my vo ch trng ? - in Em th dc lỳc my gi ? -Em th dc lỳc gi sỏng -Yờu cu lp t lm bi vo v - T in s givo v - Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ - Em khỏc nhn xột bi bn Bi 2: HSKG - Gi HS c yờu cu bi - HS c - Gi HS ln lt tr li - Hs tr li: - GV nhn xột (Em c truyn lỳc gi ti: ng h A Em chi th diu lỳc 17 gi: ng h D Em vo hc lỳc gi sỏng: ng h C Em ng lỳc 10 gi ờm: ... Giáo viên: MÔN: TẬP ĐỌC CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I. Mục tiêu Biết nghỉ hơi đúng chỗ. Bươc đầu biết đọc rõ của nhân vật trong bài. Hiểu nội dung : Sự gần gũi dáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ (trả lời được các câu hỏi SGK ) II. Chuẩn bò - GV:Tranh . Bảng phụ ghi các từ ngữ, câu văn hướng dẫn cách đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (3’) Bán chó. - Gọi 3 HS lên bảng đọc truyện vui Bán chó sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trong bài này. 3. Dạy - học bài mới Giới thiệu bài: (1’) - Yêu cầu HS mở SGK trang 127 và đọc tên chủ điểm. - Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết bạn trong nhà là những gì? - Chó, mèo là những vật nuôi trong nhà rất gần gũi với các em. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm giữa một em bé và một chú cún con. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại. ò ĐDDH: Bảng phụ: từ, câu. a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1 sau đó yêu cầu HS đọc lại. - Chú ý, giọng đọc tình cảm, chậm rãi. b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc các từ cần luyện phát âm đã ghi trên bảng phụ. - Yêu cầu HS đọc từng câu. c) Luyện ngắt giọng - Yêu cầu HS đọc các câu cần luyện ngắt giọng. - Hát - HS đọc và TLCH. Bạn nhận xét. - Chủ điểm: Bạn trong nhà. - Bạn trong nhà là những vật nuôi trong nhà như chó, mèo,… - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - 5 đến 7 HS đọc cá nhân. Cả lớp đọc đồng thanh. - Đọc nối tiếp nhau từ đầu đến hết bài. Mỗi HS chỉ đọc 1 câu. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu sau: Bé rất thích chó/ nhưng nhà bé không nuôi con nào.// Một hôm,/ mải chạy theo Cún,/ Bé vấp phải một khúc gỗ/ và ngã đau,/ Giáo viên:  Hoạt động 2: Thi đua đọc  Phương pháp: Thực hành. ò ĐDDH: SGK. d) Đọc từng đoạn - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn. - Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong nhóm. e) Thi đọc giữa các nhóm - GV nhận xét. Tuyên dương đội thắng cuộc. g) Đọc đồng thanh - GV chọn 1 đoạn cho HS đọc đồng thanh. 4. Củng cố – Dặn do ø (3’) - Tổng kết chung về giờ học. - Dặn dò HS về nhà luyện đọc bài và chuẩn bò bài sau: Tiết 2. không đứng dậy được.// Con muốn mẹ giúp gì nào? (cao giọng ở cuối câu). Con nhớ Cún,/ mẹ ạ!// (Giọng tha thiết). Nhưng con vật thông minh hiểu rằng/ chưa đến lúc chạy đi chơi được.// - 5 HS nối tiếp đọc các đoạn 1, 2, 3, 4, 5. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm, các bạn trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Thi đua: 2 đội thi đua đọc trước lớp. Giáo viên: MÔN: TẬP ĐỌC CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM (TT) I. Mục tiêu Biết nghỉ hơi đúng chỗ. Bươc đầu biết đọc rõ của nhân vật trong bài. Hiểu nội dung : Sự gần gũi dáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ (trả lời được các câu hỏi SGK ) II. Chuẩn bò - GV:Tranh. Bảng phụ. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu õ (3’) Con chó nhà hàng xóm. - Yêu cầu HS đọc bài. - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Con chó nhà hàng xóm( Tiết 2) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp. ò ĐDDH: Tranh - Yêu cầu đọc đoạn 1. - Hỏi: Bạn của Bé ở nhà là ai? - Yêu cầu đọc đoạn 2. - Hỏi: Chuyện gì xảy ra khi bé mải chạy theo Cún? - Lúc đó Cún Bông đã giúp Bé thế nào? - Yêu cầu đọc đoạn 3. - Hỏi: Những ai đến thăm Bé? Vì sao Bé vẫn buồn? - Yêu cầu đọc đoạn 4. - Hỏi: Cún đã làm cho Bé vui như thế nào? - Hát - HS đọc bài. Bạn nhận xét. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Bạn ở nhà của Bé là Cún Bông. Cún Bông là con chó của bác hàng xóm. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Bé vấp phải một khúc gỗ, ngã đau và không đứng dậy được. - Cún đã chạy đi tìm người giúp Bé. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Bạn bè thay nhau đến thăm Bé nhưng Bé vẫn buồn vì Bé nhớ Cún mà chưa được gặp Cún. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Cún mang cho Bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp Tuần 16 Thứ hai, ngày tháng năm Ngày soạn: Ngày giảng: Chào cờ Toán Ngày, giờ I. Mục tiêu: - HS biết xem giờ đúng trên đồng hồ , làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ . - Rèn kĩ năng thực hành xem đồng hồ. - Làm quen với những hoạt động liên quan đến thời gian. II. Đồ dùng : Mô hình đồng hồ. III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Giới thiệu ngày, giờ: - Y/c HS nói bây giờ là ban ngày hay ban đêm. - GV đa ra mặt đồng hồ, quay đến 5 giờ (11 giờ tra, 2 giờ chiều, 8 giờ tối, 12 giờ đêm), hỏi: Lúc 5 giờ sáng em đang làm gì? - > Giới thiệu mỗi ngày đợc chia làm các buổi khác nhau: sáng, tra, chiều, tối, đêm. - GV giới thiệu số giờ trong một ngày + quay kim đồng hồ (1 vòng) - Giới thiệu các buổi trong ngày kết hợp quay kim đồng hồ vào một giờ bất kì của buổi, y/c HS đọc - Vậy buổi sáng bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc ở mấy giờ? - Làm tơng tự với các buổi còn lại. - Y/c HS đọc phần bài học trong SGK. - Hỏi: Một giờ chiều còn gọi là mấy giờ? Tại sao? HĐ2: Thực hành Bài 1: HS biết đọc giờ đúng trên đồng hồ. - Gọi hs nêu y/c - Bạn An đi học lúc mấy giờ ? - Đồng hồ nào chỉ lúc 7 giờ sáng ? - GV đa mô hình đ/h , yc hs quay kim đến 7 giờ . - + 2 hs + 7h sáng +đh B +Hs thực hành T2 : đh A ; T3: đh D ; T4: đh C +8 h tối +5h chiều + Đi học đúng giờ / Đi học muộn. + Qs tranh , đọc giờ quy định so sánh + 7h + 8h + muộn + Câu a sai , câu b đúng + tr ớc 7 h + Mỗi đội cử 1 hs lên nhận mô hình đh +Hs quay kim đh , hs # tính điểm + Lớp nx Giáo viên: Lê Thị Thuỷ Trờng Tiểu học Hồng An - GV hd với các tranh còn lại . - > Vậy một ngày đợc chia làm mấy buổi? Bài 2 : - Y/c HS đọc các câu ghi dới bức tranh 1? - Muốn biết câu nào đúng / sai ta ltn ? - Hỏi: Các bạn nhỏ đi đến trờng lúc mấy giờ? - Đồng hồ nào chỉ 7 giờ sáng? - Hỏi tơng tự với các tranh còn lại. - Hỏi thêm HS về các công việc của các em và y/c em quay kim đồng hồ đến giờ em làm việc đó. Bài 3: Tổ chức Thi quay kim đồng hồ - GV đọc to từng giờ . - GV nhận xét, biểu dơng. HĐ3: Củng cố , dặn dò: - HS + GV hệ thống kiến thức. - Nhắc HS thực hành xem đồng hồ. ______________________________ Toán thực hành Bài 74 : Ngày, giờ Hoạt động dạy Bài 1 : Số ? - Yêu cầu hs quan sát tranh và làm bài - Nhận xét Bài 2 : Nối đồng hồ với tranh vẽ phù hợp: - Yêu cầu hs làm bài - Nhận xét Họat động học - - - Minh ngủ dậy lúc 6 giờ - Minh đi học lúc 7 giờ - Lúc 7 giờ Minh ngồi học ở lớp - Minh ngủ lúc 20 giờ - Làm bài Chính tả Con chó nhà hàng xóm I. Mục tiêu: Giáo viên: Lê Thị Thuỷ Trờng Tiểu học Hồng An - Giúp HS chép chính xác đoạn tóm tắt truyện Con chó nhà hàng xóm. - Làm đúng các bài tập phân biệt vần ui/uy; tr/ch và dầu hỏi/ngã. - Rèn kĩ năng trình bày đoạn văn. - Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ chép bài chính tả; VBT III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KTBC: - Cho hs viết bảng: chim bay, nớc chảy, sai trái 2. Bài mới: 2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mđ, y/c tiết học 2.2. HD viết chính tả * GV đa bảng phụ + đọc bài + Đoạn văn kể lại câu chuyện nào? * Tại sao từ Bé trong bài phải viết hoa? + Trong câu Bé là một cô bé yêu loài vật" từ Bé nào là tên riêng? + Ngoài tên riêng chúng ta phải viết hoa những chữ nào nữa? + HD HS phân tích: nuôi, quấn quýt, giờng + GV đọc: quấn quýt, giờng, mau lành * HD HS chép bài * GV chấm, chữa bài 2.3. HD làm bài tập chính tả: + GV tổ chức thi tìm từ theo y/c + Vòng 1: Tìm các tiếng có vần ui? 3. Củng cố, dặn dò: - NX tiết học. Dặn HS sửa lỗi trong bài - 2 HS viết bảng lớp + 1 HS đọc + Con chó nhà hàng xóm + Vì đây là tên bạn gái trong truyện + Từ Bé đầu câu là tên riêng + những chữ cái đầu câu văn + HS phân tích + nuôi = n + uôi + quýt = q + uyt + sắc + giờng = gi + ơng + huyền + HS luyện bảng con + HS chép bài vào vở, soát lỗi + Lớp chia làm 3 đội, thi qua 3 vòng + vui, túi, chúi + Tàu thuỷ, luỹ tre, huỷ bỏ + chăn, chiếu _______________________ Thứ ba, ngày Trờng tiểu học thị trấn Bố Hạ Giáo án lớp 2C Tuần 16 Thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2009 Chào cờ Tập đọc Con chó nhà hàng xóm I. Mục tiêu: Giúp HS: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bớc đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Đọc đúng: nào, sng to, khá nặng, lo lắng, sung sớng - Hiểu các từ ngừ: thân thiết, mắt cá chân, bó bột,bất động, hài lòng. - ND: Sự gần gũi, đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ. * GDMT: C ác em biết yêu quí loài vật. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc. - Bảng phụ ghi các câu từ cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 ND HĐ của HS Hỗ trợ của GV 1.Khởi động - Lắng nghe. - Giới thiệu chủ điểm. - Giới thiệu bài gây hứng thú cho HS. 2. Luyện đọc - Theo dõi GV đọc bài. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Phát hiện các từ khó đọc và luyện đọc. - Đọc nối tiếp câu từ đầu đến hết bài. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu dài. + Một hôm,/ mải chạy theo Cún,/ Bé vấp phải một khúc gỗ/ và ngã đau,/ không đứng dậy đ- ợc.// + Con muốn mẹ giúp gì nào? ( Cao giọng ở cuối câu) - GV đọc mẫu lần 1. - Gọi HS đọc lại . - Giúp HS phát hiện và luyện đọc đúng các từ khó đọc. - Tổ chức cho HS luyện đọc từng câu. - Giúp HS tìm cách đọc và đọc đúng các câu dài. Nguyễn Thị Khanh 1 Trêng tiÓu häc thÞ trÊn Bè H¹ Gi¸o ¸n líp 2C NguyÔn ThÞ Khanh 2 Tn 16 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2010 Tập đọc CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I/ Mục tiêu : - Biết ngắt nghỉ đúng chỗ ;bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài . -Hiểu ND :Sự gần gũi ,đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ (làm được các BT trong SGK ) II . C¸c kü n¨ng sèng c¬ b¶n : - Ren cho HS kü n¨ng kiĨm so¸t c¶m sóc - HS biÕt thĨ hiƯn sù c¶m th«ng víi hoµn c¶nh cđa ngêi kh¸c - BiÕt tr×nh bµy suynghÜ vµ cã t duy s¸ng t¹o - BiÕt ph¶n håi vµ l¾ng nghe ý kiÕn cđa ngêi kh¸c III . C¸c ph¬ng ph¸p : - §éng n·o - Th¶o ln nhãm vµ tr×nh bµy ý kiÕn VI/ Chuẩn bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc V. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs TiÕt 1 1.Kiểm tra bài cũ -Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Bé Hoa -Nhận xét cho điểm từng HS. 2.Bài mới a) Phần giới thiệu : -Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về những người bạn trong gia đình qua bài “Con chó nhà hàng xóm ” b) Híng dÉn lun ®äc H§1/Đọc mẫu -GV đọc mẫu : +Đọc mẫu diễn cảm bài văn . +Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm . -HS 1: Đọc và trả lời câu hỏi: - HS 2: Đọc và trả lời câu hỏi: -Vài em nhắc lại tên bài Lớp lắng nghe đọc mẫu . 1 - Yêu cầu đọc từng câu . Rút từ khó H§2/ Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - Hướng dẫn ngắt giọng : - Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp + Gi¶i nghÜa tõ: -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . H§3/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . *Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1,2. Tiết 2 H§4/Tìm hiểu nội dung đoạn 1và2 -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH: Câu 1 :Bạn của Bé ở nhà là ai? - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài. -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Năm em đọc từng đoạn trong bài . - Bé rất thích chó / nhưng nhà Bé không nuôi ccon nào .// Một hôm , mải chạy theo cún , / Bé vấp phải một khúc gỗ / và ngã đau , không đứng dậy được .// +Tung tăng, mắt cá chân,bó bột, bất động(SGK). -Đọc từng đoạn trong nhóm 5 em ) -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Các nhóm thi đua đọc bài - Lớp đọc thầm đoạn 1 - Là Cún Bông , con chó của nhà hàng xóm. -Đọc đoạn 2. -Cún chạy đi tìm mẹ của Bé để giúp. -Đọc đoạn 3. - Bạn bè thay nhau đến thăm bé nhưng Bé vẫn buồn vì bé nhớ Cún mà chưa gặp Cún . -Đọc đoạn 4. Cún mang đến cho bé khi thì tờ báo, lúc thì cái bút chì, 2 Câu 2 : Khi Bé bò thương Cún đã giúp Bé như thế nào? Câu 3: Những ai đến thăm bé ? Vì sao bé vẫn buồn? Câu 4: Cún đã làm cho Bé vui như thế nào? Câu 5: Bác só nghó bé mau lành là nhờ ai? *GV rút nội dung bài. H§5/ Luyện đọc lại : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3) Củng cố dặn dò : -GV cho HS đọc lại nội dung bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá con búp bê, Cún luôn ở bên be.ù -Đọc đoạn 5. -Là nhờ luôn có Cún Bông ở bên an ủi và chơi với bé . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - HS Luyện đọc -Kó năng sống To¸n Tiết 76 NGÀY GIỜ I/ Mục tiêu : -Nhận biết 1 ngày có 24 giờ ,24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau , -Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày . -Nhận biết đơn vò đo thời gian :ngày ,giờ , -Biết xem giờ đúng trên đồng hồ . -Biết biết thời điểm ,khoảng thời gian ,các buổi sáng ,trưa chiều ,tối ,đêm *HS khá giỏi: bài (2) -Học sinh có ý thức quý trọng thời gian. II/ Chuẩn bò : - Bảng ghi sẵn nội dung bài học . 3 - Mô hình đồng hồ có thể quay kim . - 1 đồng hồ điện tử C/ C¸c hoat ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.KiĨm tra : -Gọi 2 em lên bảng: -HS1:Đặt tính và tính : 61 -19; 44 - 8 -HS2 Tìm x : x - 22 = 38 ;52 - x = 17 -Giáo viên nhận xét ... HS: - Nắm - c u - khuyết điểm tuần - Phát huy -u điểm, khắc phục nh-ợc điểm - Biết - c ph-ơng h-ớng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết - c truyền thống nhà tr-ờng - Thực... in t III O T N : ot ng dy : 2. K tr : - Gi em lờn bng: - HS1: t tớnh v tớnh: 61 - 19; 44 - - HS2 Tỡm x: x - 22 = 38; 52 - x = 17 - Giỏo viờn nhn xộtghi im - Nhn xột chung ot ng hc 3.B : a) t u... cỏc bn - Em ang hc bi cựng cỏc bn - Em xem ti vi - Em ang ng - Nhiu em nhc li - m trờn mt ng h vũng quay ca kim ng h v tr li: 24 gi TU N16 N - 20 - Nờu: 24 gi ngy li c chia cỏc bui - Quay ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 - Tuần 16, Giáo án lớp 2 - Tuần 16, Giáo án lớp 2 - Tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay