Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7: Chính tả - Nghe, viết: Dòng kinh quê hương

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 07:02

Tưn 8 LËCH SỈÍ XÄ VIÃÚT NGHÃÛ - TÉNH I. MỦC TIÃU: Sau bi hc HS nãu âỉåüc: - Xä viãút Nghãû - Ténh l âènh cao ca phong tro cạch mảng Viãût Nam trong nhỉỵng nàm 1930 - 1931. - Nhán dán mäüt säú âëa phỉång åí Nghãû - Ténh â âáúu tranh ginh quưn lm ch thän x, xáy dỉûng cüc säúng måïi, vàn minh, tiãún bäü. II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: - Bn âäư hnh chênh Viãût Nam. - Cạc hçnh minh hoả trong SGK. - Phiãúu hc táûp ca HS. III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY HC: Hoảt âäüng dảy Hoảt âäüng hc Kiãøm tra bi c - Giåïi thiãûu bi måïi - Gi 3 HS lãn bng. - 3 HS tr låìi cạc cáu hi sau: + Hy nãu nhỉỵng nẹt chênh vãư Häüi nghë thnh láûp Âng Cäüng sn Viãût Nam. + Nãu nghéa ca viãûc Âng Cäüng sn Viãût Nam ra âåìi. - GV cho HS quan sạt hçnh minh hoả 1, trang 17, SGK v hi: hy mä t nhỉỵng gç em tháúy trong hçnh. - GV giåïi thiãûu: Phong tro cạch mảng låïn nháút nhỉỵng nàm 1930-1931 åí nỉåïc ta do Âng lnh âảo l phong tro Xä viãút Nghãû-Ténh. Hoảt âäüng 1 CÜC BIÃØU TÇNH NGY 12-9-1930 V TINH THÁƯN CẠCH MẢNG CA NHÁN DÁN NGHÃÛ - TÉNH TRONG NHỈỴNG NÀM 1930 - 1931 - GV treo bng âäư hnh chênh Viãût Nam, u cáưu HS tçm v chè hai tènh Nghãû An, H Ténh. Tải âáy, ngy 12-9-1930 â diãùn ra cüc biãøu tçnh låïn, âi âáưu cho phong tro âáúu tranh ca nhán dán ta. - 1 HS lãn bng chè cho HS c låïp theo di. - GV nãu u cáưu: Dỉûa vo tranh minh hoả v näüi dung SGK em hy thût lải cüc biãøu tçnh ngy 12-9-1930 åí Nghãû An. - HS lm viãûc theo càûp, 2 HS ngäưi cảnh nhau cng nhau âc SGK v thût lải cho nhau nghe. - GV gi HS trçnh by trỉåïc låïp. - 1 HS trçnh by trỉåïc låïp, HS c låïp theo di, nháûn xẹt. - HS c låïp cng thäúng nháút vãư cạc näüi dung cáưn trçnh by vãư cüc biãøu tçnh 12-9-1930. - GV hi: Cüc biãøu tçnh ngy 12-9- 1930 â cho ta tháúy tinh tháưn âáúu tranh ca nhán dán Nghãû An - H Ténh nhỉ thãú no? - Nhán dán cọ tinh tháưn âáúu tranh cao, quút tám âạnh âøi thỉûc dán Phạp v b l tay sai. Cho d chụng ân ạp d man, dng mạy bay nẹm bom, nhiãưu ngỉåìi chãút, ngỉåìi bë thỉång nhỉng khäng thãø lm lung lảc chê chiãún âáúu ca nhán dán. Hoảt âäüng 2 NHỈỴNG CHUØN BIÃÚN MÅÏI ÅÍ NHỈỴNG NÅI NHÁN DÁN NGHÃÛ - TÉNH GINH ÂỈÅÜC CHÊNH QUƯN CẠCH MẢNG - GV u cáưu HS quan sạt hçnh minh hoả 2, trang 18, SGK v hi: Hy nãu näüi dung ca hçnh minh hoả 2. - Hçnh minh hoả ngỉåìi näng dán H Ténh âỉåüc cy trãn thỉía rüng do chênh quưn Xä viãút chia trong nhỉỵng nàm 1930 - 1931. - Khi säúng dỉåïi ạch âä häü ca thỉûc dán Phạp ngỉåìi näng dán cọ rüng âáút khäng? H phi cy rüng cho ai? - Säúng dỉåïi ạch âä häü ca thỉûc dán Phạp, ngỉåìi näng dán khäng cọ rüng, h phi cy th, cúc mỉåïn cho âëa ch, thỉûc dán hay b lng âi lm viãûc khạc. - Hy âc SGK v ghi lải nhỉỵng âiãøm måïi åí nhỉỵng nåi nhán dán Nghãû - Ténh ginh âỉåüc chênh quưn cạch mảng nhỉỵng nàm 1930-1931. - HS lm viãûc cạ nhán, tỉû âc sạch v thỉûc hiãûn u cáưu. 1 HS lãn ghi cạc âiãøm måïi mçnh tçm âỉåüc lãn bng låïp. - Khi âỉåüc säúng dỉåïi chênh quưn Xä viãút, ngỉåìi dán cọ cm nghé gç? - Ngỉåìi dán ai cng cm tháúy pháún khåíi, thoạt khi ạch nä lãû v tråí thnh ngỉåìi ch thän xọm. Hoảt âäüng 3 NGHÉA CA PHONG TRO XÄ VIÃÚT NGHÃÛ - TÉNH - Phong tro Xä viãút Nghãû - Ténh nọi nãn âiãưu gç vãư tinh tháưn chiãún âáúu v kh nàng lm cạch mảng ca nhán dán ta? Phong tro cọ tạc âäüng gç âäúi våïi phong tro ca c nỉåïc? + Phong tro Xä viãút Nghãû - Ténh cho tháúy tinh tháưn dng cm ca nhán dán ta, sỉû thnh cäng bỉåïc âáưu cho tháúy nhán dán ta hon ton cọ thãø lm cạch mảng thnh cäng. + Phong tro Xä viãút Nghãû - Ténh â kêch lãû, cäø v tinh tháưn u nỉåïc ca nhán dán ta. CNG CÄÚ, DÀÛN D - HS âc ghi nhåï. - GV nháûn xẹt tiãút hc, dàûn d HS vãư nh chøn bë bi sau. Tưn 9 LËCH SỈÍ CẠCH MẢNG MA THU I. MỦC TIÃU: Sau bi hc HS nãu âỉåüc: - Ma thu nàm 1945, nhán dán c nỉåïc vng lãn phạ tan xiãưng xêch nä lãû, cüc cạch mảng ny âỉåüc gi Giáo án Tiếng việt Chính tả Nghe - viết: Dòng kinh quê hương Luyện tập đánh dấu (ở tiếng chứa iê / ia) I Mục tiêu Nghe - viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương Nắm vững quy tắc làm luyện tập đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia II Đồ dùng dạy - học - Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần Bài tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Đọc cho hai HS viết bảng lớp, lớp - HS thực theo yêu cầu viết vào giấy nháp tiếng: cửa, sửa, thừa, GV bữa, nướng, vướng, được, mượt, - Yêu cầu HS nhận xét bạn bảng nêu quy tắc đánh dấu tiếng - GV nhận xét cho điểm B Dạy Giới thiệu - Giờ học Chính tả hôm nay, em nghe, - HS lắng nghe viết đoạn Dòng kinh quê hương làm tập luyện đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê - GV ghi tên lên bảng - HS ghi tên vào VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn HS nghe - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - GV yêu cầu HS mở SGK trang 65 theo dõi - Một HS đọc bài, lớp lắng nghe gọi HS đọc theo dõi SGK - GV giải thích từ khó kinh, - Đoạn văn nói lên tình yêu nỗi bàng hỏi HS: Đoạn văn nói điều gì? nhớ tha thiết tác giả với dòng kinh quê hương b) Hướng dẫn viết từ khó trình bày tả - Yêu cầu HS nêu từ khó, danh từ riêng, - HS nêu lên danh từ riêng dễ lẫn viết tả từ khó mà em dễ viết sai ảnh hưởng phát âm địa phương - GV đọc cho HS viết từ vừa tìm - Ba HS lên bảng viết, HS cho HS nhận xét rút lưu ý viết lớp viết vào nháp nhận xét từ theo yêu cầu GV c) Viết tả - GV nhắc tư ngồi viết tả - HS lắng nghe lưu ý cách trình bày - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cách thong thả rõ ràng cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc lượt d) Soát lỗi chấm - GV đọc cho HS soát lỗi chấm - HS soát tự chữa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu tập - Một HS đọc to yêu cầu tập, lớp theo dõi đọc thầm SGK VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời miệng vần - HS trả lời cần điền có câu trả lời đúng: vần cần điền vần iêu tiếng nhiều, diều, chiều - Đọc cho HS viết bảng HS lớp viết tiếng: nhiều, diều, chiều nhận xét xem cách đánh dấu tiếng nào? - HS thực theo yêu cầu GV nêu nhận xét: Các tiếng nhiều, diều, chiều tiếng có âm nguyên âm đôi có âm cuối vần nên đánh dấu đặt chữ thứ hai âm - chữ ê - Yêu cầu HS đọc lại đoạn thơ hoàn chỉnh - Một HS đọc thành tiếng trước hỏi: Nội dung đoạn thơ nói điều gì? lớp, HS lớp theo dõi phát biểu: Nội dung đoạn thơ nói vẻ đẹp hồn nhiên, vô tư bọn trẻ chăn trâu Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu tập - Một HS đọc to yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm tập - HS làm tập vào - Gọi HS nêu kết làm - HS đọc kết làm mình, lớp theo dõi nhận xét - Yêu cầu HS đọc thuộc lòng câu câu thành - Một vài HS đọc thuộc lòng ngữ nêu quy tắc đánh dấu với câu thành ngữ nêu: tiếng kiến, tía, mía + Tiếng kiến phần vần có nguyên âm đôi iê có âm cuối vần nên dấu nằm chữ thứ hai âm - chữ ê + Tiếng tía, mía phần vần có nguyên âm đôi ia âm cuối vần nên dấu nằm thứ âm - chữ a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại quy tắc đánh dấu - HS nêu quy tắc: tiếng có âm nguyên âm + Trong tiếng, dấu nằm đôi phận vần, âm + Trong trường hợp âm nguyên âm đôi, dấu nằm tren chữ đầu (nếu tiếng âm cuối), dấu nằm chữ thứ hai (nếu tiếng có âm cuối) - GV nhận xét học dặn HS ghi nhớ quy - HS lắng nghe nhà thực tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm theo yêu cầu GV đôi ia, iê VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần 7: Soạn ngày 02 tháng 10 năm 2010 BÀI 4: Trau chuốt hình vẽ I>MỤC TIÊU - HS biết dùng công cụ phóng to hình vẽ nhìn các chi tiết nhỏ trong hình để sửa dễ dàng và chính xác - HS biết biến đổi hình ban đầu qua phép biến đổi hình: phép đối xứng, phép quay… II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK, SGV III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: a) Em hãy nêu các bước viết chữ lên tranh? b) Em hãy nêu các kiểu viết chữ lên tranh? Nêu điểm khác nhau giữa các kiểu viết chữ này? 2. Bài mới: 3. Nhận xét, dặn dò: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Công cụ phóng to hình vẽ - Em hãy nêu các bước phóng to hình vẽ? - Em hãy nêu các bước thu hình vẽ về kích thước thực? Chú ý: Thao tác viết chữ không được thực hiện khi hình vẽ được phóng to. 2. Hiển thị bức tranh trên nền lưới - Tại sao lại cần hiển thị tranh trên nền lưới? - Để hiển thị một lưới ô vuông em phải làm thế nào? 3. Lật và quay hình vẽ - Em hãy nêu các bước lật và quay hình vẽ? Các bước phóng to hình vẽ - Chọn công cụ kính lúp trong hộp công cụ - Chọn độ phóng to 2x, 6x, 8x hoặc nháy chuột vào hình vẽ Các bước thu hình về kích cỡ thực - Chọn công cụ kính lúp trong hộp công cụ - Chọn 1x ở phía dưới hộp công cụ hoặc nháy chuột vào hình vẽ. - Khi hiển thị tranh trên nền lưới thì có thể sửa lại các nét vẽ cho mịn hơn, xóa bớt các nét thừa hoặc dùng công cụ Bút chì hay Cọ vẽ để tô màu cho từng ô vuông. - Để hiển thị một lưới ô vuông em phóng to ít nhất bốn lần - Chọn View Zoom show grid -Chọn phần hình cần quay - Vào Image Flip Rotate -Chọn kiểu lật và quay mà em muốn chọn Tiết 2: Thực hành - Hướng dẫn và chia nhóm thực hành - Dùng công cụ phóng to hoặc hiển thị trên nền lưới để phát hiện những chỗ chưa hoàn chỉnh của các mẫu trang trí ở H.38a, H.38b và chỉnh sửa lại cho đúng. - Dùng phương pháp lật và quay hình vẽ để tạo hình 42b từ hình 42a. - GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, động viên những HS học chưa tốt cố gắng hơn. - Dặn HS về xem bài cũ và chuẩn bị bài mới. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả : Nghe- viết : DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê ) I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Dòng kinh quê hương. - Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi ia/ iê. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ hoặc 3 tờ phiếu phô tô khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: (4’) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài . (1') Hoạt động 2: Viết chính tả. (20’) a) Hướng dẫn chính tả. - GV đọc bài chính tả một lượt. - Luyện viết một số từ ngữ: giọng hò, reo mừng, lảnh lót… b) GV đ ọc cho HS viết chính tả. c) Chấm, chữa bài. - GV đọc toàn bài. - HS soát lỗi chính tả. - GV chấm 5-7 bài. - HS đổi vở cho nhau. - GV nhận xét chung. Hoạt động 3: Làm bài t ập chính tả. (8-9’) a) Hướng dẫn HS làm BT 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài + trình bày kết quả. - GV nhận xét và chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét và chốt lại. c) Hướng dẫn HS làm BT 3. ( Cách tiến hành như ở các BT trước) 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe - viết) : DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG I- MỤC TIÊU Nghe – viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương Tìm vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống đoạn thơ( BT2); thực ý (a,b,c) BT HS nhóm A,B làm đầy đủ BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ 2,3 tờ phiếu khổ to photo nội dung tập 3,4 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi thực hành - HS lên bảng thực theo viết số tiếng theo yêu cầu yêu cầu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng có nguyên âm đôi ươ, ưa? - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : - Nghe 2- Hướng dẫn nghe- viết : Dòng kinh quê hương a Tìm hiểu nội dung : - Đọc đoạn cần viết -1 HS đọc, lớp đọc thầm - ĐoÏc giải -1 HS đọc, lớp đọc thầm + Những hình ảnh cho thấy dòng kinh - HS nêu thân thuộc với tác giả? b Hướng dẫn viết tiếng khó : TaiLieu.VN Page + Hãy nêu từ em thấy khó viết? - Đọc viết tiếng khó - Nối tiếp nêu c Viết tả - HS viết vào nháp, số HS lên bảng - Nhắc em ý từ ngữ dễ viết sai - Đọc cho HS viết - Đọc cho HS soát lỗi -HS viết theo lời đọc GV d Chấm - Soát lỗi mình, đổi chéo để soát lỗi - Chấm10 - 10 HS nộp -Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Đề yêu cầu gì? - HS nêu Gợi ý : vần thích hợp ba ô trống - Nghe gợi ý - Tổ chức cho HS thi tìm vần - Nhóm thi tìm vần nối tiếp, HS điền vào chỗ trống - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Đáp án : từ cần điền: chiều, nhiều, diều - Đọc lại đoạn thơ - HS đọc, em câu lục bát, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu tự làm - HS lên bảng, HS khác làm vào - Nhận xét KL làm : - Nối tiếp nêu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê ? - Nhận xét KL quy tắc đánh dấu tiếng TaiLieu.VN - HS nhắc lại Page chứa nguyên âm đôi ia, iê - Đọc thuộc lòng thành ngữ - Nhóm đôi ĐTL, đọc trước lớp - Nhận xét, tuyên dương 4- Củng cố , dặn dò : -Nhắc lại quy tắc đánh dấu + Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh tiếng chứa nguyên âm đôi ia , iê tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê? - Nghe - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS - Chuẩn bị : Kì diệu rừng xanh TaiLieu.VN - HS Page BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG Chính tả: Kiểm tra cũ 1.Viết từ Nêu nguyên tắc ghi dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ưa / ươ Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Cũng màu xanh khắp đất nước, màu xanh dòng kinh quê hương gợi lên điều quen thuộc… Vẫn có giọng hò ngân lên không gian có mùi chín, mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại giọng đưa em cất lên… Dễ thương giọng đưa em lảnh lót miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa người Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Cũng màu xanh khắp đất nước, màu xanh dòng kinh quê hương gợi lên điều quen thuộc… Vẫn có giọng hò ngân lên không gian có mùi chín, mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại giọng đưa em cất lên… Dễ thương giọng đưa em lảnh lót miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa người \ Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Tìm tiếng, từ khó viết, hay mắc lỗi? + cất + dòng kinh + giã bàng + lảnh lót Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Viết từ khó Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Cũng màu xanh khắp đất nước, màu xanh dòng kinh quê hương gợi lên điều quen thuộc… Vẫn có giọng hò ngân lên không gian có mùi chín, mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại giọng đưa em cất lên… Dễ thương giọng đưa em lảnh lót miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa người Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Cũng màu xanh khắp đất nước, màu xanh dòng kinh quê hương gợi lên điều quen thuộc… Vẫn có giọng hò ngân lên không gian có mùi chín, mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại giọng đưa em cất lên… Dễ thương giọng đưa em lảnh lót miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa người Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Luyện tập: Bài 2: Tìm vần điền vào chỗ trống đây: Chăn trâu đốt lửa đồng iều Rạ rơm ít, gió đông nh Mải mê đuổi coniều d iều thành tro Củ khoai nướng để ch Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ a Đông … kiến Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ a Đông … kiến b Gan cóc… tía Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ a Đông … kiến b Gan cóc… tía c Ngọt …… lùi mía Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương *Hãy trình bày nguyên tắc đánh dấu nguyên âm đôi iê/ia ? + Nguyên âm đôi ia âm cuối nên dấu đặt âm i + Nguyên âm đôi iê có âm cuối nên dấu đặt âm ê Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ a Đông kiến b Gan cóc tía c Ngọt mía lùi [...].. .Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Luyện tập: Bài 2: Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây: Chăn trâu đốt lửa trên đồng iều Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh Mải mê đuổi một coniều d iều thành tro Củ khoai nướng để cả ch Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương Luyện tập: Bài 3: Tìm tiếng có chứa ia, iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây Luyện tập: Bài 3:... kiến b Gan như cóc… tía c Ngọt như …… lùi mía Chính tả (Ngheviết): Dòng kinh quê hương *Hãy trình bày nguyên tắc đánh dấu thanh trên nguyên âm đôi iê/ia ? + Nguyên ... với dòng kinh quê hương b) Hướng dẫn viết từ khó trình bày tả - Yêu cầu HS nêu từ khó, danh từ riêng, - HS nêu lên danh từ riêng dễ lẫn viết tả từ khó mà em dễ viết sai ảnh hưởng phát âm địa phương... Hướng dẫn HS nghe - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - GV yêu cầu HS mở SGK trang 65 theo dõi - Một HS đọc bài, lớp lắng nghe gọi HS đọc theo dõi SGK - GV giải thích từ khó kinh, - Đoạn văn nói... điền vần iêu tiếng nhiều, diều, chiều - Đọc cho HS viết bảng HS lớp viết tiếng: nhiều, diều, chiều nhận xét xem cách đánh dấu tiếng nào? - HS thực theo yêu cầu GV nêu nhận xét: Các tiếng nhiều,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7: Chính tả - Nghe, viết: Dòng kinh quê hương, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7: Chính tả - Nghe, viết: Dòng kinh quê hương, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7: Chính tả - Nghe, viết: Dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay