Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

4 114 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:32

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 -------------- TẬP HỢP CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (Các quy trình kiểm định KTAT do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 66/2008/BLĐTBXH và 66/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) 1. Quy trình kiểm định KTAT thiết bị nâng 2. Quy trình kiểm định KTAT thang cuốn 3. Quy trình kiểm định KTAT thang máy điện và thang máy thủy lực 4. Quy trình kiểm định KTAT bình áp lực 5. Quy trình kiểm định KTAT nồi hơi, nồi đun nước nóng 6. Quy trình kiểm định KTAT hệ thống lạnh 7. Quy trình kiểm định KTAT đường ống dẫn hơi nước, nước nóng 8. Quy trình kiểm định KTAT hệ thống điều chế nạp khí 9. Quy trình kiểm định KTAT chai chứa khí BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 66/2008/QĐ-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn ____________________________ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 178/ 2007/NĐ-CP ngày 3//12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngành Bộ; Căn cứ Nghị định số 186/ 2007/NĐ-CP ngày 26/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thươ ng binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01//8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ – CP ngày 27/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộ t số điều của Nghị định số 06/CP; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị: 1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH); 2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH); 3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH); Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 04/2006/QĐ- BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng – tháng máy. Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn, các tổ chức, cá nhân sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 10/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động; Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Ban hành kèm theo Thông tư 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương (Quy trình kiểm định) Tên ký hiệu Quy trình kiểm định nêu Phụ lục Thông tư Thông tư áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương Điều Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương kiểm định trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi Giấy chứng nhận kết kiểm định Đến thời hạn phải tổ chức kiểm định Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định thực Đối với máy, thiết bị thuộc dây chuyền vận hành tách rời kiểm định riêng thời hạn kiểm định định kỳ theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền không thời hạn quy định nhà sản xuất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phải trì chịu trách nhiệm điều kiện làm việc an toàn cho máy, thiết bị Điều Tổ chức thực Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực Thông tư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải xây dựng Quy trình kiểm định chi tiết cho loại máy, thiết bị cụ thể không trái với Quy trình kiểm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng Kiểm định viên phải thực đủ quy định Quy trình kiểm định chi tiết loại máy, thiết bị cụ thể Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị phản ánh Bộ Công Thương để nghiên cứu giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Tổng Bí thư; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Lãnh đạo Bộ Công Thương; - Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp; - Cục Kiểm soát thủ tục hành - Bộ Tư pháp; - Website: Chính phủ; Bộ Công Thương; - Công báo; - Lưu: VT, PC, ATMT Trần Tuấn Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỤ LỤC TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng năm 2017 Bộ Công Thương) TT Tên quy trình Ký hiệu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nồi có áp suất 16 bar QTKĐ:01-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực QTKĐ:02-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:03-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống đường ống dẫn nước nóng QTKĐ:04-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn khí đốt cố định kim loại QTKĐ:05-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:06-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:07-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai thép hàn nạp lại dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:08-2017/BCT QTKĐ:09-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cột chống thủy lực đơn, giá khung di động dàn chống tự hành cấu tạo từ cột chống thủy lực đơn sử dụng việc chống giữ lò khai thác hầm lò QTKĐ:10-2017/BCT 10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tời, trục tải có tải trọng từ 10.000N trở lên sử dụng khai thác hầm lò 11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy biến áp phòng nổ QTKĐ:11-2017/BCT 12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động động điện phòng nổ QTKĐ:12-2017/BCT 13 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị phân phối, đóng cắt ...QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI QTKĐ: 01/2010/BLĐTBXH (Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 01/2010/TT- BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2010) 4.1 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy trình này quy định các yêu cầu, trình tự kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người và áp dụng với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn khi kiểm định các Hệ thống cáp treo chở người. Việc kiểm định phải được thực hiện trong những trường hợp sau: - Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng. - Sau khi tiến hành cải tạo sửa chữa trung tu và đại tu. - Sau khi thiết bị xảy ra sự cố dẫn đến tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong; - Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, khai thác sử dụng hệ thống cáp treo. - Theo yêu cầu của cơ quan Thanh tra Nhà nước về lao động trong quá trình thanh tra, điều tra tai nạn lao động. Các tổ chức và cá nhân quản lý, khai thác sử dụng hệ thống cáp treo chở khách có trách nhiệm phối hợp với tổ chức kiểm định theo quy định của pháp luật. 4.2 TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN Các tiêu chuẩn viện dẫn trong quy trình này, bao gồm: - TCVN 4244 - 2005: Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. - TCXD 170 - 89: Nghiệm thu kếu cấu thép. - QCXDVN 05:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng: An toàn sinh mạng và sức khỏe. - TCVN 5638:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản. - TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng. - Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc: GB12352-90, JBJ32-96. - BS EN 12927-6:2004-Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được thiết kế, lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 6: các tiêu chuẩn loại bỏ). - BS EN 12927-7:2004-Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance (Các yêu cầu an toàn đối với đường cáp treo được lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 7: kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng). Các tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) nêu tại mục này nếu được chuyển đổi thành các Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ áp dụng theo văn bản mới. Được phép thực hiện kiểm định theo một tiêu chuẩn khác với điều kiện không có các chỉ tiêu kỹ thuật/quy định kỹ thuật trái với các quy định của quy trình này. 4.3 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Trong tài liệu này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau đây: 1. Hệ thống cáp treo chở khách bao gồm: - Hệ thống cáp treo hoạt động theo chu trình không tuần hoàn (cáp tải không chuyển động, cabin di chuyển trên cáp chịu tải nhờ cáp kéo). - Hệ thống cáp treo hoạt động theo chu trình tuần hoàn (cáp tải chuyển động, cabin di chuyển nhờ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI QTKĐ: 10-2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội QTKĐ: 10-2013/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường hệ thống cáp treo chở người (sau gọi tắt thiết bị) thuộc Danh mục loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Quy trình không áp dụng cho đường cáp lên xuống hầm mỏ đường cáp phục vụ cho công tác chuyên dùng Căn vào quy trình này, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho dạng, loại hệ thống cáp treo chở người không trái với quy định quy trình 1.2 Đối tượng áp dụng - Các doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống cáp treo chở người nêu Mục 1.1 Quy trình (sau gọi tắt sở); - Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động TÀI LIỆU VIỆN DẪN - TCVN 4244 : 2005:Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo kiểm tra kỹ thuật; - TCXD 170: 2007:Kết cấu thép gia công, lắp ráp nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật; - QCXDVN 05:2008/BXD:Nhà công trình công cộng- An toàn sinh mạng sức khỏe.; - TCVN 5638:1991:Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong Nguyên tắc bản; - TCVN 9361:2012:Công tác móng - Thi công nghiệm thu; - TCVN 9358 : 2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho công trình công nghiệp – Yêu cầu chung; - TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống; - Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc: GB12352-90, JBJ32-96; - BSEN12927-6:2004:Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria (Các yêu cầu an QTKĐ: 10-2013/BLĐTBXH toàn đường cáp treo thiết kế, lắp đặt để chở người - dây cáp phần 6: tiêu chuẩn loại bỏ); -BSEN 12927-7:2004:Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance (Các yêu cầu an toàn đường cáp treo lắp đặt để chở người - dây cáp - phần 7: kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng); - EN 13796-1:2005:Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers (Các yêu cầu an toàn đường cáp treo thiết kế, lắp đặt để chở người, vận tải - Phần 1- Kẹp cáp, xe tải, phanh, cabin, ghế ngồi, xe đẩy, kéo-móc); - EN 1709:2004:Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks (Các yêu cầu an toàn đường cáp treo thiết kế, lắp đặt để chở người Kiểm tra, bảo trì, kiểm tra vận hành); - ANSI B77: (Tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) Safety Requirements for cableway installations designed to carry persons (Yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt cáp treo thiết kế chở người); ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ (Quy tắc xây dựng cáp treo chở khách N 1076 ngày 14.10.2009 UKRAINA) Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy trình kiểm định có bổ sung, sửa đổi thay áp dụng theo quy định văn Việc kiểm định tiêu kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người theo tiêu chuẩn khác có đề nghị sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn phải có tiêu kỹ thuật an toàn cao so với tiêu quy định tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn quy trình THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Quy trình sử dụng thuật ngữ, định nghĩa tài liệu viện dẫn nêu số thuật ngữ, định nghĩa quy trình hiểu sau: 3.1 Hệ thống cáp treo chở người bao gồm: - Hệ thống cáp treo hoạt động BỘ XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CỐP PHA TRƢỢT QTKĐ: ….-2017/BXD HÀ NỘI - 2017 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống thiết bị cốp pha trƣợt Cục Giám định Nhà nƣớc Công trình Xây dựng – Bộ Xây dựng chủ trì biên soạn đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số … /2016/TT-BXD ngày … tháng … năm 2017 Bộ Xây dựng QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CỐP PHA TRƢỢT PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn sau lắp đặt trƣờng kiểm định kỹ thuật an toàn bất thƣờng đối vớihệ thống thiết bị cốp pha trƣợtđƣợc sử dụng để thi công theo chiều thẳng đứng công trình bê tông nhƣ quy định TCVN 9342:2012 bao gồm: silô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nƣớc, tháp truyền hình, vách, tƣờng bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi thay đổi theo hình côn.Cốp pha trƣợtthuộc danh mục loại máy, thiết bị, vật tƣ có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động Bộ Xây dựngquản lý Căn vào quy trình này, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho dạng, loại cốp pha trƣợt dùng để thi công công trình cụ thểnhƣng không đƣợc trái với quy định quy trình 1.2 Đối tượng áp dụng - Các doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân chế tạo, kinh doanh, sở hữu, quản lý, sử dụng cốp pha trƣợt nêu Mục 1.1 quy trình (sau gọi tắt sở); - Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động TÀI LIỆU THAM KHẢO -TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng cốp pha trượt- Thi công nghiệm thu -TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng- Thiết kế, chế tạo kiểm tra kỹ thuật Trong trƣờng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn quốc gia tham khảo Quy trình kiểm định có bổ sung, sửa đổi thay áp dụng theo quy định văn Việc kiểm định tiêu kỹ thuật an toàn cốp pha trƣợt theo tiêu chuẩn khác có đề nghị sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn phải có tiêu kỹ thuật an toàn cao so với tiêu quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đƣợc tham khảo quy trình THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Quy trình sử dụng thuật ngữ, định nghĩa tài liệu tham khảo nêu số thuật ngữ, định nghĩa quy trình đƣợc hiểu nhƣ sau: 3.1.Thi công cốp pha trượt Phƣơng pháp thi công sử dụng kích chuyên dụng đẩy cốp pha trƣợt lên theo mặt bê tông đồng thời với công việc lắp đặt cốt thép, đổ bê tông vào cốp pha để tạo hình kết cấu bê tông cốt thép cần thi công 3.2.Hệ thống thiết bị cốp pha trượt Là hệ thống thiết bị đồng cung cấp tất thiết bị, phận cần thiết để thực dây chuyền công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối cốp pha trƣợt (xem hình 1) 3.3.Giá nâng Là kết cấu chịu lực hệ thống thiết bị cốp pha trƣợt, dùng để cố định kích, vành gông, để đỡ sàn công tác trì hình dạng hình học cốp pha(bộ phận 1hình 1) 3.4 Vành gông Là kết cấu để cố định cốp pha theo vị trí nhƣ ghi thiết kế, để gông giữ không cho cốp pha bị ổn định bị biến dạng trình thi công cốp pha trƣợt Vành gông đƣợc liên kết chặt với giá nâng để giá nâng kéo cốp pha lên (bộ phận 2a, 2b-hình 1) 3.5 Cốp pha Đƣợc tạo lên từ nhiều cốp pha chế tạo sẵn thép ghép lại để tạo hình kết cấu thi công cốp pha trƣợt Cốp pha đƣợc cố định vào vành gông để chuyển động vành gông Trong thi công mặt cốp pha tiếp xúc trực tiếp trƣợt bề mặt bê tông đổ kết cấu (chi tiết 3-hình 1) 3.6 Ty kích Là chỗ dựa đƣờng dẫn kích bám vào trƣợt lên thi công cốp pha trƣợt Loại ty kích sau thi công xong công trình rút để sử dụng lại cho thi công công trình khác gọi “Ty kích chuyên dùng” Loại ty kích sau thi công xong không rút mà để nằm lại bê tông công trình gọi “Ty kích không chuyên dùng”, sử dụng ty kích kiêm làm cốt thép chịu lực (bộ phận 7-hình 1) 3.7 Sàn công tác Là nơi thực thao tác thi công cốp pha trƣợt nhƣ đổ bê tông, lắp đặt cốt thép, tập kết vật liệu, vận chuyển bê tông theo phƣơng ngang Sàn công tác đƣợc nâng dần lên trình trƣợt đƣợc cấu tạo phù hợp với kết cấu công trình cần thi công Sàn công tác có hai loại sàn công tác (bộ phận 4ahình 1) sàn công tác (bộ phận 4b-hình 1) 3.8 Giàn BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 -------------- TẬP HỢP CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (Các quy trình kiểm định KTAT do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 66/2008/BLĐTBXH và 66/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) 1. Quy trình kiểm định KTAT thiết bị nâng 2. Quy trình kiểm định KTAT thang cuốn 3. Quy trình kiểm định KTAT thang máy điện và thang máy thủy lực 4. Quy trình kiểm định KTAT bình áp lực 5. Quy trình kiểm định KTAT nồi hơi, nồi đun nước nóng 6. Quy trình kiểm định KTAT hệ thống lạnh 7. Quy trình kiểm định KTAT đường ống dẫn hơi nước, nước nóng 8. Quy trình kiểm định KTAT hệ thống điều chế nạp khí 9. Quy trình kiểm định KTAT chai chứa khí BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 66/2008/QĐ-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn ____________________________ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 178/ 2007/NĐ-CP ngày 3//12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngành Bộ; Căn cứ Nghị định số 186/ 2007/NĐ-CP ngày 26/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thươ ng binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01//8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ – CP ngày 27/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộ t số điều của Nghị định số 06/CP; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị: 1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH); 2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH); 3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH); Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 04/2006/QĐ- BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng – tháng máy. Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn, các tổ chức, cá nhân sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 10/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động; Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Ban hành kèm theo Thông tư 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc ... chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải xây dựng Quy trình kiểm định chi tiết cho loại máy, thiết bị cụ thể không trái với Quy trình kiểm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tư ng ứng Kiểm định. .. đủ quy định Quy trình kiểm định chi tiết loại máy, thiết bị cụ thể Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn. .. QTKĐ:01-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực QTKĐ:02-2017/BCT Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:03-2017/BCT Quy trình kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay