Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

10 52 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:31

Lời Mở đầu Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI(1986), nền kinh tế nớc ta chuyển đổi từ chế tập chung quan liêu bao cấp sang chế thị trờng sự quản lý điều tiết của Nhà nớc. chế kinh tế thị trờng đã tạo điều kiện cho hoạt động th- ơng mại ngày càng đợc mở rộng, từ đó tăng cờng khả năng khai thác các nguồn lực trong ngoài nớc.Với một nớc nghèo kém phát triển nh Việt nam thì việc nhập khẩu phục vụ cho quá trình CNH-HĐH đất nớc vai trò vô cùng quan trọng. Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, Việt nam đang tiếp tục mở rộng hoạt động thơng mại theo hơng đa dạng hoá, đa phơng hoá, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực thế giới, mở rộng giao lu kinh tế tạo thị trờng thông suốt trong ngoài nớc. Để làm đợc điều đó Nhà nớc đã những chính sách, biện pháp khuyến khích nhất định. Nhờ thế mà các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu tăng lên, kéo theo nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Một thách thức mới đợc đặt ra đối với hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là: làm thế nào để thể đứng vững phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt ?, câu trả lời là nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì hiệu quả kinh doanh ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều kiện bản để doanh nghiệp thể mở rộng quy mô, đầu t cải tiến công nghệ kỹ thuật trong kinh doanh quản lý kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh cho ngời lao động từ đó giúp doanh nghiệp đứng vững phát triển trên thị trờng. Xuất phát từ sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng ngày nay, sau một thời gian nghiên cứu tại trờng kết hợp với tình hình 1 nghiên cứu thực tế tại công ty Cổ phần dợc vật t thú y, cùng với sự hớng dẫn tận tình của giáo Nguyễn Thị Phơng Liên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty Cổ phần dợc vật t thú y làm đêf tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Chơng I: Lý luận chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại các công ty xuất nhập khẩu trong điều kiện kinh tế thị trờng. Chơng II: Tình hình nhập khẩu hiệu quả nhập khẩu tại công ty Cổ phần dợc vật t thú y. Chơng III: Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần dợc vật t thú y. 2 Chơng I . Lý luận chung về hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại các công xuất nhập khẩu trong điều kiện kinh tế thị trờng I. Hoạt động nhập khẩu trong chế thị trờng 1. Khái quát chung về hoạt động VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một số điểm Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) ban hành Nghị số 12-NQ/TW nâng c Cấu trúc Nghị gồm phần: Tình hình nguyên nhân; quan điểm đạo mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; tổ chức thực Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị Trung ương (khóa XII) vào sống, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu: XII v Cụ thể, số điểm sau: Về khái niệm doanh nghiệp Nhà nước Nghị số 12-NQ/TW (khóa XII) xác định nội hàm rõ doanh nghiệp nhà nước để thống cách hiểu “Doan VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nghị số 12-NQ/TW (khóa XII) nêu bật vai trò Doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần cụ thể hóa quan điểm Đại hội XII: Doanh nghi p nh c gi v tr then ch t v l th c hi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Doanh nghiêp̣ nhà nước tham gia thực hiêṇ nhiê ̣m vu ̣ chính tri,̣ xã hô ̣i Nhà nước giao thực hiêṇ theo chế Nhà nước đă ̣t hàng, lựa cho ̣n ca ̣nh tranh, công khai và xác đinh ̣ rõ giá thành, chi phí thực hiê ̣n, trách nhiê ̣m và quyề n lơ ̣i của Nhà nước, doanh nghiê ̣p nhà nước để bảo đảm không làm giảm hiê ̣u quả kinh doanh của doanh nghiêp̣ nhà nước + Quan ̣ kinh tế , tài chin ́ h giữa Nhà nước và doanh nghiêp̣ nhà nước, nhấ t là các quyề n và nghiã vu ̣ phải đươ ̣c thực hiêṇ đầ y đủ, minh ba ̣ch theo quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t, phù hợp với chế thị trường + Xoá bỏ chế can thiệp hành trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiê ̣p thuô ̣c thành phần kinh tế khác, nhấ t là VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí định giá đất đai, tài sản hữu hình tài sản vô hình (tài sản trí tuệ, thương hiệu,…) cổ phần hoá theo chế thị trường Quy đinh ̣ rõ trách nhiê VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí xung đô ̣t lơ ̣i ích; tình trạng cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lơ ̣i í VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong Nghị Trung ương (khóa IX) xác định: “ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI. 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC Công tyCP xây dựng lắp máy điện nước Hà nội qua nhiều năm phát triển đến nay công ty đã nhiều những bước tiến rõ rệt. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân ngày một khá hơn, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với nhà nước. Công ty luôn chú ý tới việc nâng cao tay nghề, cấp bậc thợ cho công nhân cũng như nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý. Hơn thế nữa, công ty đã tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thi công, không những tăng cường vốn đầu tư vào việc mua sắm máy móc trang thiết bị hiện đại để bắt kịp với xu hướng phát triển của thị trường. Đến nay công ty đã một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường xây dựng, là một doanh nghiệp luôn uy tín đã đang thi công nhiều công trình trên khắp mọi miền đất nước. Là một thành viên trực thuộc Sở Xây dựng Hà nội, một đứa con trong gia đình của ngành XDCB, công ty cũng luôn cố gắng thực hiện tốt những qui chế quản lý của ngành nói chung đối với công tác quản lí, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư nói riêng. Mục tiêu lâu dài của công ty cũng chính là tuân theo xu hướng của tất cả các ngành kinh tế khác tồn tại trong nền kinh tế quốc dân.Đó là ,bảo đảm đúng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ theo định hướng XHCN. Thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Để tiến hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào cũng cần đến một nguồn đối tượng lao động ( nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm .) dồi dào. Những đối tượng lao động nói trên nếu xét về hình thái hiện vật gọi là các tài sản lưu động, còn xét về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp.Trong điều kiện kinh tế thị trường, công tác quản lí vốn lưu động nói chung nhiệm vụ giám sát, theo dõi quá trình vận động không ngừng qua các chu kỳ sản xuất kinh doanh, luôn được biểu hiện dưới hình thái ban đầu là vốn tiện tệ, sau chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá .rối lại quay trở về hình thái ban đầu là vô cùng cần thiết cấp bách. Vật liệu là một bộ phận quan trọng của vốn lưu động trong khâu dự trữ. Nó phản ánh một lượng vốn lưu động LUẬN VĂN: Các giải pháp thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Quảng Bình hiện nay mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước luôn được coi là một công cụ quan trọng là lực lượng vật chất để điều tiết định hướng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp, hơn 10 năm qua các doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Bình đã nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, mặt tích cực, trong quá trình phát triển doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh còn bộc lộ những tồn tại yếu kém, chưa tương xứng với yêu cầu đòi hỏi năng lực sẵn của doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: Trong 5 năm tới bản hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước hiện có, đồng thời phát triển thêm doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước đầu tư 100% vốn ở một số ngành, lĩnh vực then chốt địa bàn quan trọng. Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh trên sở các Tổng công ty nhà nước, sự tham gia của các thành phần kinh tế thực hiện tốt các chủ trương cổ phần hóa đa dạng hóa sở hữu đối với các doanh nghiệp của Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn; giao, bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp loại nhỏ mà Nhà nước không cần nắm giữ; sáp nhập, giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả không thực hiện được các biện pháp trên [5]. Từ thực tế những mặt tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Bình trong thời gian qua phương hướng, mục tiêu đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những năm tới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do vậy việc chọn đề tài: " Các giải pháp thúc đẩy quá trỡnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Quảng Bỡnh hiện nay " là một vấn đề vừa tính thời sự cấp bách, vừa ý nghĩa về lý luận đối với việc đổi mới, phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Làm rõ những vấn đề lý luận bản về doanh nghiệp nhà nước, sự cần thiết phải đẩy mạnh quá trình sắp xếp, 1 CẤU LẠI NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC- MỘT YÊU CẦU CẤP BÁCH CỦA TÁI CẤU KINH TẾ TS.Nguyễn Đình Cung Phó viện trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW Đầu tư nhà nước bao gồm đầu tư từ ngân sách nhà nước, đầu tư bằng vốn trái phiếu chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước.Cho đến nay, kinh tế nhà nước nói chung đầu tư nhà nước nói riêng đã đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở nước ta. đầu tư nhà nước đã đóng quan trọng vào thành công của mô hình tăng trưởng hiện nay. Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào gia tăng vốn đầu tư, năng suất thấp, hiệu quả thấp đã đến mức tận khai cần phải được thay đổi. Với vai trò hết sức quan trọng của mình, tái cấu nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước trở thành một nội dung không thể thiếu của chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bài viết này cố gắng đưa ra một số giải pháp nhằm mục đích nói trên. Trước khi đưa ra kiến nghị, các vấn đề hay điểm yếu của đầu tư nhà nước sẽ được bàn luận dưới đây. 1. Đầu tư của nhà nước đã đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng đầu tư xã hôi; xu hướng “đẩy lùi” đầu tư tư nhân một cách khá rõ nét Đồ thị 1. Tỷ trọng đầu tư phân theo thành phần kinh tế 1995- 2010. 0 10 20 30 40 50 60 70 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Đ ầ u t ư nhà n ướ c Đ ầ u t ư t ư nhân đ ầ u t ư n ướ c Nguồn: Tổng cục thống kế Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đồ thị số 1 cho thấy tỷ trọng đầu tư nhà nước trong tổng đầu tư xã hội đã tăng lên từ khoảng 42% năm 1995 lên khoảng 60% năm 2002, sau đó liên tục giảm 2 xuống còn 37% năm 2007, từ từ 2008 đã tiếp tục tăng đạt khoảng 46% năm 2010. Biến động nói trên của đầu tư nhà nước cho thấy trong 16 năm, nếu đầu tư nhà nước tăng lên, thì đầu tư tư nhân trong nước giảm xuống, ngược lại, đầu tư nhà nước giảm, thì đầu tư tư nhân trong nước tăng lên. Cũng tương tư như vậy đối với mối quan hệ giữa đầu tư nhà nước đầu tư trực tiếp nước ngoài. ý kiến cho rằng đầu tư nhà nước đã tăng lên trong thời kỳ khủng hoảng, trong thời kỳ đó đầu tư tư nhân đương nhiên giảm xuống. Tuy vậy, đầu tư tư nhân thể giảm xuống do khủng hoảng, nhưng nó thể không giảm mạnh như thực tế đã xảy ra, nếu đầu tư nhà nước không gia tăng một cách mạnh mẽ, “đẩy lùi” đầu tư ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nghị số 12-NQ/TW (khóa XII) nêu bật vai trò Doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần cụ thể hóa quan điểm Đại hội XII: Doanh nghi p nh c gi v tr then ch t v... của Nhà nước, doanh nghiê ̣p nhà nước để bảo đảm không làm giảm hiê ̣u quả kinh doanh của doanh nghiêp̣ nhà nước + Quan ̣ kinh tế , tài chin ́ h giữa Nhà nước và doanh nghiêp̣... chế thị trường + Xoá bỏ chế can thiệp hành trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiê ̣p thuô ̣c thành phần kinh tế khác, nhấ t là VnDoc - Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay