Sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng được pháp luật quy định thế nào?

5 78 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:01

Sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng, pháp luật quy định nào? Hiện nay, nhiều người nhầm lẫn khái niệm quy định nhà, đất như: sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ sổ hồng Sau đây, VnDoc.com xin chia sẻ số nội dung thông tin liên quan đến loại sổ để người phân biệt, có nhìn rõ ràng Thứ nhất, hiểu sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ sổ hồng? Nội dung Bản chất Sổ xanh Sổ trắng Sổ đỏ Sổ hồng - Là “Giấy - Là “Giấy chứng - Là “Giấy - Là “Giấy chứng nhận nhận quyền sở chứng nhận chứng nhận quyền sử hữu nhà ở” ghi quyền sử dụng quyền sở hữu dụng đất” nhận trạng đất” nhà quyền sử dụng đất sử dụng đất ở” thời điểm cấp giấy chứng nhận VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thẩm quyền cấp - Do Lâm - Được UBND - Là mẫu Bộ - Là mẫu Bộ trường cấp để xã, phường, Tài nguyên Xây dựng ban quản lý, khai UBND huyện, thị Môi trường ban hành Sổ có thác trồng xã xác nhận cấ hành trước năm màu hồng nhạt rừng có thời cho chủ sở hữu 2009 Sổ có UBND hạn (hình màu đỏ đậm tỉnh cấp Sau thức cho UBND để đẩy thuê đất), huyện, thị xã, nhanh tiến độ hết hạn có thành phố thuộc cấp sổ hồng, thể bị Lâm tỉnh cấp cho chủ pháp luật cho trường thu sử dụng phép UBND hồi tỉnh ủy địa phương quyền cho chưa có UBND quận, thị sách xã cấp sổ hồng giao đất cho cho chủ sở hữu người dân phạm vi địa bàn quản lý Lưu ý - Có số - Theo Nghị định - Theo quy định - Theo quy định trường hợp, số Luật đất đai Luật nhà Lâm trường 84/2007NĐ-CP năm 2014, Giấy cho thuê ngày 25/05/2007 2013: “Giấy chứng nhận đất Chính phủ chứng nhận quyền sở hữu người sử quyền sử dụng nhà giấy dụng không 01/01/2008, đất giấy chứng nhận phép loại giấy chứng nhận quyền sở hữu chuyển trắng muốn quan nhà nhà nhượng giao dịch nước có thẩm cấp cho phải đổi qua giấy quyền cấp cho chủ sở hữu" chuyển sang hồng (đối với người sử dụng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí “Sổ đỏ” loại giấy trắng đất để bảo hộ nhà đất), giấy quyền lợi ích đỏ (đối với hợp pháp loại giấy trắng người sử dụng đất) đất” Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo loại mẫu thống nước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định cụ thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cấp theo quy định pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có giá trị pháp lý đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật này" Như vậy, "sổ trắng ", "sổ đỏ" hay "sổ hồng" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quan nhà nước có thẩm quyền cấp Thực tế, lưu hành 03 loại giấy tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thứ hai, giá trị phápsổ trắng, sổ đỏ sổ hồng Cả 03 có giá trị pháp lý Bởi: + Theo Khoản Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 19/10/2009 thì: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cấp trước có giá trị pháp lý đổi (không phải cấp lần đầu) sang giấy chứng nhận quyền sở hữu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhà tài sản khác gắn liền với đất có yêu cầu (không bắt buộc) + Theo Điều 152 Luật Nhà tiếp tục công nhận hiệu lực pháp lý giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cấp thời kỳ trước không bắt buộc người dân phải đổi sang “sổ đỏ” Nói khác Luật Nhà thừa nhận giá trị vĩnh viễn “sổ trắng”, Luật Đất đai hạn chế giá trị giấy này, (nhất loại giấy quyền sở hữu nhà) nhà phải gắn liền với đất nên Luật Đất đai phải “khớp” với Luật Nhà Thứ ba, thủ tục cấp đổi sổ trắng, sổ đỏ sang sổ hồng - Về điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận Thủ tục cấp đổi quy định khoản Điều 76 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP Chính Phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014, sau: "Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cấp thực trường hợp sau: (a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng loại Giấy chứng nhận cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; (b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; (c) Do thực dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước đất; (d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng mà Giấy chứng nhận cấp ghi họ, tên vợ chồng, có yêu cầu cấp đổi Giấy ... MỤC LỤC MỤC LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 1. DIỆN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT 2 2. HÀNG THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT .11 KẾT LUẬN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sự dịch chuyển di sản từ một người đã chết sang người còn sống được thực hiện theo một trong hai căn cứ là ý chí của người để lại di sản và quy định của pháp luật. Nếu sự dịch chuyển di sản đó căn cứ vào ý chí của người đã chết để lại thì được gọi là thừa kế theo di chúc, nếu sự dịch chuyển tài sản của người chết để lại sang người còn sống căn cứ vào quy định của pháp luật thì được gọi là thừa kế theo pháp luật. Như vậy thừa kế theo pháp luật được hiểu một cách đơn giản là quá trình dịch chuyển di sản của người chết sang những người còn sống theo quy định của pháp luật về thừa kế. Mặt khác theo quy định của pháp luật thì khi không có căn cứ để dịch chuyển di sản của người chết theo theo ý chí của họ thì di sản đó phải dịch chuyển theo quy định của pháp luật về hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế. Điều 674 Bộ luật Dân sự 2005 đã định nghĩa về thừa kế theo quy định của pháp luật như sau: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”. Diện và hàng thừa kế chỉ được đặt ra trong loại hình thừa kế theo pháp luật. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Diện thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là trình tự dịch chuyển di sản thừa kế của người chết để lại theo hàng thừa kế, điều kiện, trình tự thừa kế theo quy định của pháp luật. Nghĩa là theo trình tự này thì ai được hưởng di sản của người chết để lại, hưởng như thế nào, bao nhiêu, hoàn toàn do pháp luật xác định. Tuy nhiên, khi xác định phạm vi những người được hưởng di sản của người chết để lại, pháp luật về thừa kế của bất kì quốc gia nào cũng phải dựa trên ý chí mang tính truyền thống của người để lại di sản nếu họ chết tài sản còn lại của họ (di sản thừ kế) phải được dịch chuyển cho những ngời thân thích của họ. Mặt khác, pháp luật về thừa kế còn phụ thuộc vào chế độ sở hữu, điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia và theo từng thời kì phát triển lịch sử 2 nhất định. Vì thế, có thể nói rằng thừa kế theo pháp luật là việc pháp luật phỏng đoán ý chí của người để lại di sản để theo đó xác định việc dịch chuyển di sản của người đó cho những ai trên cơ sở dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của nhà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 18/2007/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ; Sau khi có ý kiến của các Bộ: Bộ Tài chính tại Công văn số 1595/BTC-PC ngày 30 tháng 01 năm 2007; Bộ Nội vụ tại Công văn số 127/BNV-TCBC ngày 16 tháng 01 năm 2007 và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 216/BLĐTBXH-TCDN ngày 19 tháng 01 năm 2007 về việc góp ý Dự thảo Quy định chế độ công tác giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1659/QĐ ngày 15 tháng 11 năm 1976 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Quy định chế độ công tác của giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Quốc hội (để b/c); - UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội (để b/c); - Ban Khoa giáo TW; - Kiểm toán nhà nước; - Các Thứ trưởng (để biết); - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ - Lưu VT, Vụ TCCB, Vụ PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bành Tiến Long 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MỤC LỤC Lời mở đầu………………………………………………………………………….2 Nội dung…………………………………………………………………….…… I Khái quát chung thừa kế theo di chúc di chúc chung vợ chồng….… Khái niệm thừa kế theo di chúc…………………….……… ………… ….2 Khái niệm di chúc chung vợ chồng………………… …………… …….3 Quy định di chúc chung vợ chồng pháp luật dân Việt Nam qua thời kỳ……………………………………………………………………… II Quy định pháp luật dân Việt Nam hành di chúc chung vợ, chồng………………………………………………….………………………… Hiệu lực pháp luật di chúc chung vợ, chồng………………………….8 Nội dung di chúc chung vợ chồng……………………………………11 Hình thức di chúc chung vợ chồng………………………………… 12 Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung vợ chồng…………… 13 III Thực trạng pháp luật quy định di chúc chung vợ, chồng kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật………………………………………………14 Nhận xét chung……………………………………………………………….14 Một số kiến nghị………………………………………………………………19 Kết luận………………………………………………………………….……….21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….22 ~1~ LỜI MỞ ĐẦU Thừa kế quan hệ pháp luật phổ biến đời sống xã hội Ở nước ta, pháp luật ghi nhận hai hình thức thừa kế thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp luật, hình thức thừa kế theo di chúc ngày phổ biến di chúc thể ý chí tôn trọng quyền định đoạt cá nhân, người chết Di chúc chung vợ chồng trường hợp đặc thù chế định thừa kế pháp luật dân Việt Nam, dùng để định đoạt tài sản chung hợp vợ, chồng thời kì hôn nhân Quy định vấn đề truyền thống văn hóa trọng gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa pháp lý Việt Nam, nhằm củng cố tính bền vững quan hệ hôn nhân tồn thể ý chí thống vợ chồng việc định đoạt tài sản chung chết Tuy nhiên, góc độ lý luận thực tiễn, pháp luật Việt Nam hành nhiều điểm bất cập dẫn đến việc áp dụng thực tế không khả thi nảy sinh nhiều dạng tranh chấp NỘI DUNG I Khái quát chungvề thừa kế theo di chúc di chúc chung vợ chồng Khái niệm thừa kế theo di chúc Thừa kế chế định quan trọng BLDS bao gồm tổng hợp quy phạm pháp luật nhà nước đặt nhằm nhằm điều chỉnh trình dịch chuyển lợi ích vật chất từ người chết cho người sống Nếu trình dịch chuyển thực dựa ý chí người chết thể di chúc mà họ để lại gọi thừa kế theo di chúc Mặt khác, dịch chuyển thực theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế theo quy định pháp luật gọi thừa kế theo pháp luật ~2~ Như vậy, thừa kế theo di chúc trình dịch chuyển di sản người chết cho người sống theo định đoạt tự nguyện người để lại di sản thể di chúc có hiệu lực pháp luật Thừa kế theo di chúc tôn trọng pháp luật quyền định đoạt người để lại di chúc 2.Khái niệm di chúc chung vợ chồng 2.1 Định nghĩa di chúc chung vợ chồng Di chúc thể ý chí cá nhân nhằm chuyển dịch tài sản cho người khác sau chết.Thông qua di chúc, người chết thực quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu mình, thừa kế hệ luận quyền sở hữu, có sở hữu có thừa kế Xuất phát từ lý luận mà pháp luật nước ta quy định trường hợp di chúc chung vợ, chồng, chế độ sở hữu vợ, chồng chế độ sở hữu chung hợp Và theo quy định Điều 217 BLDS 2005 sở hữu chung hợp nhất: “1 Sở hữu chung hợp sở hữu chung mà phần quyền sở hữu chủ sở hữu chung không xác định tài sản chung Sở hữu chung hợp bao gồm sở hữu chung hợp phân chia sở hữu chung hợp không phân chia Các chủ sở hữu chung hợp có quyền, nghĩa vụ ngang tài sản thuộc sở hữu chung.” Theo quy định sở hữu chung hợp sở hữu chung mà quyền sở hữu chủ sở hữu không xác định tài sản chung Như vây, quyền sở hữu vợ, chồng khối tài sản chung không xác định họ có quyền nghĩa vụ ngang khối tài sản chung đó, có ~3~ quyền lập di chúc chung để định đoạt khối tài sản chung vợ chồng sau họ chết Tóm lại, ta hiểu di chúc chung vợ chồng di chúc thể thống ý chí vợ chồng việc định đoạt khối tài sản chung sau vợ, chồng chết 2.2 Đặc điểm di chúc chung vợ chồng Di chúc chung vợ chồng trường hợp đặc biệt di chúc cá nhân lập vợ, chồng lập di chúc chung pháp luật bảo vệ số quy định di chúc chung vợ, chồng dẫn chiếu tới quy định chung di chúc cá nhân lập Vì di chúc chung vợ chồng mang đặc điểm di chúc cá nhân lập di chúc thể ý chí cá nhân lập di chúc, việc lập di chúc nhằm mục đích định đoạt THễNG TIN CHUNG V SNG KIN Tờn sỏng kin: Nõng cao cht lng tit dy v t do, to dỏng v trang trớ vt theo phng phỏp mi quy trỡnh V THEO NHC lp Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Mụn M Thut Tỏc gi: H v tờn: Nguyn Th Quyờn Nam (n): N Ngy thỏng/nm sinh: 23/07/1983 Trỡnh chuyờn mụn: HSP M thut Chc v, n v cụng tỏc: GV M Thut trng TH ụng Xuyờn in thoi: 01694 900 500 Ch u t to sỏng kin: Trng Tiu hc ụng Xuyờn n v ỏp dng sỏng kin ln u: Trng Tiu hc ụng Xuyờn Cỏc iu kin cn thit ỏp dng sỏng kin: Thi gian ỏp dng sỏng kin ln u: T nm hc 2014 - 2015 H TấN TC GI XC NHN CA C QUAN N V P DNG SNG KIN Nguyn Th Quyờn TểM TT SNG KIN 1 Hon cnh ny sinh sỏng kin dy cho hc sinh kh nng sỏng to gi hc v t do, to dỏng v trang trớ vt ũi hi ngi giỏo viờn cn phi thc s say mờ ging dy v to c cho hc sinh s lụi cun, am mờ gi hc m thut m c th l vic to raphng phỏp dy hc mi nhm nõng cao cht lng tit dy v t do, to dỏng v trang trớ vt iu kin, thi gian, i tng ỏp dng sỏng kin Qua thc t tụi ó ngiờn cu mt s trng Tiu hc tnh dy thc nghim phng phỏp mi thi gian nm gn õy v tụi ó ỏp dng t thỏng 11 nm 2014 ỏp dng quy trỡnh V THEO NHC vo ging dy hc sinh trng tụi vi cỏc dng bi nh v t do, to dỏng v trang trớ vt ó em li kt rt tt sau mi tit dy v hc Ni dung sỏng kin Nh chỳng ta ó bit theo sỏch hng dn giỏo viờn v sỏch giỏo khoa thỡ mụn m thut cú ni dung l: Tp nn to dỏng, Thng thc M thut, V tranh, V trang trớ, V theo mu Mi dng bi li cú cỏc hot ng dy v hc khỏc phự hp vi tng bi dy em li kt qu cao bờn cnh nhng u im m phng phỏp c em li thỡ cũn cú mt s nhc im nh: - Lp hc thng trm - Hc sinh ớt c lm vic nhúm, kh nng phi hp cỏc thnh viờn nhúm kộm - Tt c cỏc bi v u i theo quy trỡnh l v hỡnh trc v mu sau - Sn phm c to cha phong phỳ v hỡnh dỏng v c bit v mu sc Vỡ vy tụi mnh dn dng sỏng kin a quy trỡnh V THEO NHC vo cỏc tit dy v t do, to dỏng v trang trớ vt, vi mong mun hc sinh cú th v tựy ý cỏc mu em thớch vi hng dn ca giỏo viờn trờn nn nhc nh nhng du dng, cú lỳc li chn nhc cú tit tu nhanh dn cỏc em v c nhiu nột mnh, nh khỏc trờn nn giy A3 T bn v mu kh rng ú, cỏc em cú th la chn cho mỡnh mt mng mu yờu thớch kt hp vi s tng tng ca cỏc em v c cỏc sn phm khỏc mang tớnh thm m cao nh bu thip, tranh v vi cỏc ni dung khỏc T ỏp dng sỏng kin ny kt hp cựng mt s phng phỏp c tụi nhn thy cht lng tit dy v hc v t do, to dỏng v trang trớ vt thu c kt qu tt nh: - Lp hc sụi ni hn - Tit kim hn v thi gian v kinh t vỡ cỏc sn phm lm cỏc tit trc li chớnh l ngõn hng hỡnh nh cú th tỏi s dng li to thnh tranh theo ý tng ca hc sinh vo cỏc tit sau - Khuyn khớch hc sinh phỏt trin cỏc k nng thm m Sn phm m cỏc em hc sinh to phong phỳ hn v kiu dỏng c ỏo hn v mu sc m u mang c c trng riờng cỏ tớnh riờng ca tng em - Thay i cỏc bc v l i t v mu nn trc ri v, ct dỏn hỡnh nh chớnh, ph sau Sn phm lm ch cú mt khụng cú hai ging v mu sc - To s hng thỳ cho hc sinh cỏc k nng thm m Hc sinh hng thỳ hn vi mụn hc - Thỳc y kh nng trung cu hc sinh, to hc sinh cỏc c hi hc cựng Hc sinh hot ng nhúm nhiu v hiu qu hn Thụng qua ú to c tinh thn on kt, tỏc phong lm vic nhúm tt cỏc em hc sinh - Kt hp cỏc tỏc phm M thut vi thc t Giỳp hc sinh m rng nhn thc, tri nghim v liờn h vi bn thõn, cuc sng v xó hi - To mt din n hc sinh tho lun v gii quyt Giỏo viờn ch l ngi hng dn hc sinh l trung tõm Giỏo viờn tớch ly c kh nng iu hnh hc sinh Mễ T SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin Mụn m thut l mt mụn hc cú vai trũ quan trng chng trỡnh giỏo dc Vi mụn hc, hc sinh bit cỏch cm nhn cỏi p, yờu cỏi p t ú bit cỏch rốn luyn ụi bn tay trớ úc ca mỡnh to cỏi p qua vic phỏt huy úc sỏng to, tớnh c lp ca mỡnh Mụn m thut ó gúp phn cựng vi cỏc mụn hc khỏc giỏo dc hc sinh phỏt trin ton din v c - Trớ Lao - Th M Thc t chỳng ta nhn thy hc sinh rt ham thớch hc v Nu nh chỳng ta xõy dng cho cỏc em cú ý thc hc tt to khụng khớ thoi mỏi hc thỡ s t c hiu qu tt nht Nhng tựy theo tng trỡnh nhn thc v nng khiu ca tng em, tng tui khỏc m giỏo viờn bit quỏ trỡnh nhn thc din tng em Vy khụng th tỏc ng n quỏ trỡnh nhn thc ca cỏc cỏ nhõn bng mt bin phỏp nh Cú hc sinh giỏo viờn phi tỏc ng t t, cú hc sinh phi ... chứng nhận quy n sử dụng đất, quy n sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật này" Như vậy, "sổ trắng ", "sổ đỏ" hay "sổ hồng" giấy chứng nhận quy n sử dụng đất, quy n sở hữu... nhận quy n sử dụng đất, Giấy chứng nhận quy n sở hữu nhà quy n sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quy n sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quy n sở hữu công trình xây dựng cấp theo quy định pháp luật. .. Thứ hai, giá trị pháp lý sổ trắng, sổ đỏ sổ hồng Cả 03 có giá trị pháp lý Bởi: + Theo Khoản Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 19/10/2009 thì: giấy chứng nhận quy n sở hữu nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng được pháp luật quy định thế nào?, Sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng được pháp luật quy định thế nào?, Sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng được pháp luật quy định thế nào?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay