Lịch nghỉ lễ 30/04, 01/05 năm 2018

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên: Bùi Thị Phƣơng Thúy Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Đính HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHI LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN ĐỌI SƠN HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên: Bùi Thị Phƣơng Thúy Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Đính HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Phƣơng Thúy Mã sinh viên: 110261 Lớp: VH1102 Ngành: Văn hóa du lịch Tên đề tài: Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam với phát triển du lịch. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam với phát triển du lịchcủa sinh viên: Bùi Thị Phương Thúy –Lớp VH1102 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích tài liệu, số liệu ban đầu; cơ sở lý luận chọn phƣơng án tối ƣu, cách tính toán chất lƣợng thuyết minh bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài. 2. Cho điểm của ngƣời chấm phản biện: (Điểm ghi bằng số và chữ) Ngày tháng năm 2011 Ngƣời chấm phản biện LỜI CẢM ƠN Làm khóa luận tốt nghiệp là một vinh dự và cũng là một nhiệm vụ quan trọng của bản thân em nói riêng và toàn thể các bạn sinh viên khóa 11 Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, là cơ hội để từng sinh viên vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập vào thực tiễn. Trong quá trình làm khóa luận, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa Văn hóa Du lịch, các sở ban ngành trong quá trình khảo sát thực địa, thu thập và xin tài liệu. Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, các thầy giáo trong khoa Văn hóa Du lịch. Đặc biệt, cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Thầy giáo Bùi Xuân Đính, giảng viên môn Dân tộc học – Khoa Văn hóa Du lịch Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, trong suốt quá trình làm khóa luận em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo, hƣớng dẫn nhiệt tình của thầy để bài khóa luận đạt đƣợc kết quả tốt nhất. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, Phòng Văn hóa huyện Duy Tiên và ngƣời dân trong xã Đọi Sơn đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu cần thiết để em hoàn thành bài khóa luận này. Bài khóa luận là kết quả nỗ lực cố gắng của bản thân em, song kiến thức của em có giới hạn, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, em mong nhận đƣợc sự bổ sung, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài khóa luận hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2011 Sinh viên Bùi Thị Phƣơng Thúy BẢNG KÊ CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH – HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ : Mặt trận tổ quốc NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn PT – TH : Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 30/4, 01/05 năm 2018 Sau kỳ nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán, người dân lại nghỉ đợt lễ dịp Giỗ tổ Hùng vương 30/4, 1/5, 2/9 Mời bạn tham khảo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018 để có kế hoạch cụ thể cho thân gia đình Nội dung chi tiết mời bạn tham khảo cập nhật thông tin VnDoc.com Lịch nghỉ 30/4 & 01/5/2018 với cán bộ, công chức, người lao động Theo quy định Luật Lao động công nhân viên chức nhà nước người lao động nghỉ ngày lễ 30/ă VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cụ thể: Cá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí            !"#"  $%!&'(  )%*+,- .$& "/01+#'#2  ,)23 "4"56%7$)"$  "$&+  ! '  "84 http://www.mediafire.com/?ix5mjwj3int 29:"+5  2'"2+/1'; /*9<5:Click here to start download ==>24 .?#+ $)  "$&@  A @BC$"D9 E#'#29F!$=F!G$; E#'#9F!$=$; E#'#  9F!$=  $; H"$6C!$IC!$3J"/K .?# "L%M VI"CN KHOA HOC XA H(H VI~T NAMBQ GIAO Dl)C VA DAO T A-0VI~N NGHIEN CUu VAN HOA..............r-----·-·l ¢ ·: ;'!C~i$~ WvD. ll~~! H~C A-- .............______.. __,GU BONSEOG,,',..,,~,...~SO SANH NGHI LE L~CH TIET VA PHONG Tl)C TIEU BIEUHANG NAM CUA NGUOI VIET 0 DONG BANG BAC BOVI~T NAM VA CUA NGUOI HAN QUOC:::::...,.?'AI?'?~~•A~A''•'A;Chuyen nganh : Van h6a dan gianMa so: 62317005LU~N AN TIEN SI VAN HOA HOCNGU(H HUONG DAN KHOA HOC:GS. TS. KIEU THU HO~CHLAOCfHANOI- 2005A MUCLUC..Trang ph'-:f blaLOi cam doan1\'fl;IC ll;ICMadau1234Chuong 1: Nghi I~ ljch tiet va phong t1;1c1.1. Khai ni~m nghi le ljch tiet va phong t~IC........................................................1515sv hlnh thanh va phat tri~n cua nghi h~ ljch tiet va m6i quan h~ v6'i ljch phap...261.2.1.3. y nghia tfnh chu ky va tfnh tuan ho~m cua nghi Je lich tiet............................ 43Ti~u ket.......................................................................................................... 53Chuong 2: Nghi I~ ljch tiet va phong tl;IC tieu bieu cua ngum Vi¢tdong bang Bac Be)a552.1. Nghi le ljch tiet va phong tl,IC mua Xuan........................................................ 552.2. Nghi le l\ch tiet va phong tl,IC mua H~............................................................ 782.3. Nghi le ljch tiet va phong ll,IC rnua Thu.......................................................... 872.4. Nghi le ljch tiet va phong ll,IC rnua D6ng........................................................ 93Tieu ket ............................................................................................... :.......... 95Chuong 3: Nghi le ljch tiet va phong tl;fc tieu bieu cua nguoi Han3.1. Nghi~&~le ljch tiet va phong ll,IC rnua Xuan........................................................973.2. Nghi le (ich tiet va phong tl,IC rnua H;:t ............................................................3.3. Nghi le ljch tiet va phong tl,IC rnua Thu ......................................................... .3.4. Nghi le ljch tietphong t1.,1c rnua Dong ........................................................Ti~u ket......................................................................................................... .vaChuong 4: So sanh nghi le ljch tiet va phong tl;IC tieu bieu hang namcua ngum Vi¢t odong bang Bac Be) va cua ngum Han Quoc4.1. M¢t s6 nhan t6 t~o nen Slf tuong d6ng va khac bi~t thong qua sv nhlnnh~n to~m b¢ cau true nghi le ljch tiet va phong tl,IC h~ng nam giC"ra nguaiVi~t d6ng bAng B~c B¢ Vi~t Nam vai nguai Han Qu6c...........................4.2. So sanh nghi le ljch tiet va phong t1;1c tieu bieu mua Xuan ct\a nguai Vi¢t odong bang Bac B¢ Vi~t Nam vacua nguai Han Qu6c...................................4.3. So sanh nghi le ljch tiet va phong t~;~c tieu bieu rnua H~ cua nguai Vi¢t od6ng bang Bac B¢ Vi~t Nam vacua nguai H~m Qu6c...................................4.4. So sanh nghi le ljch tiet va phong t1:1c tieu bi€u rnua Thu cua nguai Vi¢td6ng btmg BAG B¢ Vi~t Nam va cua nguai Han Qu6c...................................4.5. So sanh nghi le Jich tiet va phong tl;IC tieu bieu rnua Dong dta nguai Vi~t 6dong btmg Bac B¢ Vi~t Nam vacua nguai Han Qu6c...................................oo130137147148150150162182185190Ti€u ket..........................................................................................................192Ket Iu~n.....................................................................................................................Tai Ji¢u tham khao................................................................................................194197Phl;lll;IC 4?""''MODAU1. LY DO CHON DE TAlNhfrng nam gan day, thu~t ngfr "nh6m bon nu6'c dong van" (TrungQuoc, Nh~t Ban, Vi~t Nam va Han Quoc) da tra nen quen thu(>c trong gi6inghien Cllu khoa hQC xa Lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba Khắp miền truyền mãi câu ca Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” Câu ca dao đậm đà tình nghĩa ấy đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng - nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là Thủy Tổ người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Lễ hội diễn ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên, lễ hội thực chất đã diễn ra từ hàng tuần trước đó với những phong tục như đâm đuống (đánh trống đồng) của dân tộc Mường, hành hương tưởng niệm các vua Hùng và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với Lễ rước kiệu và dâng hương trên Đền Thượng. Từ xa xưa lễ hội Đền Hùng đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt Nam. Bản ngọc phả viết thời Trần, năm 1470 đời vua Thánh Tông và đời vua Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, nói rằng: “ Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi ”. Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu trở về trước các triều đại đều quản lý Đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm Giỗ Tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu đi lính. Hình ảnh Lễ dâng hương Đền Hùng vào năm 1904. Ảnh: Internet. Đến đời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), Tuần phủ Phú Thọ Trung Ngọc đã trình bộ Lễ định ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch hàng năm làm ngày Quốc tế (Quốc lễ, Quốc giỗ). Điều này được tấm bia Hùng Vương từ khảo do Tham tri Bùi Ngọc Hoàn, Tuần phủ tỉnh Phú Thọ, lập năm Bảo Đại thứ 15 (1940) cũng đang đặt ở Đền Thượng trên núi Hùng, xác nhận: “Trước đây, ngày Quốc tế lấy vào mùa thu làm định kỳ. Đến năm Khải Định thứ hai (dương lịchnăm 1917), Tuần phủ Phú Thọ là Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ ấn định ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm làm ngày Quốc tế, tức trước ngày giỗ tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày. Còn ngày giỗ (11 tháng Ba) do dân sở tại làm lễ”. Kể từ đây, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa bằng luật pháp. Sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều về thăm viếng. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức “uống nước nhớ nguồn”, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh của Chủ Tịch nước số 22/SL LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4, 01/05 NĂM 2016 Trong năm 2016, người dân nước nghỉ tới 22 ngày lễ, tết năm Sau kỳ nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán, người dân lại nghỉ đợt lễ dịp Giỗ tổ Hùng vương 30/4, 1/5 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội công bố thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 30/4, 1/5 năm 2016 cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan hành chính, nghiệp, tổ chức trị-xã hội Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2016 Năm 2016, dịp Giỗ tổ Hùng UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀUSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHSố: __914__/SVHTTDL-NVDLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBà Rịa -Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2012.V/v triển khai công tác phục vụ du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2012.Kính gửi: - Phòng Văn hoá Thông tin các Huyện, Thị Thành phố tỉnh Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Ban quản lý các Khu Du lịch: Tp. Vũng Tàu và các Huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo. - Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm nay được nghỉ dài ngày, dự kiến lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu tăng đột biến. Nhằm chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ phục vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hoá Thông tin, Ban Quản lý các khu du lịch các Huyện, Thị, Thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:1- Đối với giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch :a- Có kế hoạch đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch mới, các sản phẩm du lịch để phục vụ khách đến trong dịp lễ. Có chế độ khuyến mãi để thu hút khách.b- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn tình trạng hàng rong chèo kéo du khách trước và trong khuôn viên khách sạn, khu du lịch gây phiền hà cho khách du lịch.c- Đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên khu vực kinh doanh và nơi chế biến thức ăn, chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, rác thải phải được chuyển đi trong ngày, không để tồn đọng gây mất vệ sinh và mỹ quan khu du lịch.d- Nghiêm chỉnh chấp hành việc đăng ký giá, niêm yết công khai giá dịch vụ và bán đúng giá đã niêm yết.e- Các doanh nghiệp kinh doanh bãi tắm và hồ bơi cần tăng cường lực lượng cấp cứu viên chuyên trách và bán chuyên trách trực cứu hộ, xây dựng lịch trực cấp cứu thủy nạn và phương án phối hợp cứu vớt người bị nạn. Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện cứu hộ, các phao bơi có dây đeo an toàn, luôn trong tình trạng vận hành tốt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.12- Đối với các Phòng Văn hoá- Thông tin và Ban Quản lý các khu du lịch:a- Tổ chức kiểm tra, rà soát lực lượng cấp cứu viên tại các khu du lịch đảm bảo số lượng, chất lượng; Kiểm tra và hướng dẫn các khu du lịch trang bị 100% phao bơi có dây đeo an toàn nhằm hạn chế rủi ro khi bị lật phao, trôi phao; Trang bị đầy đủ những thiết bị y tế phục vụ công tác cứu hộ; Phân công lịch trực cấp cứu để hỗ trợ các khu du lịch bảo vệ an toàn cho khách tắm biển.b- Hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra các đơn vị kinh doanh trên địa bàn quản lý chấp hành quy định về đăng kí giá, niêm yết giá vá bán đúng giá dịch vụ đã niêm yết.c- Hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ngăn chặn hàng rong đeo bám khách du lịch làm phiền lòng du khách và đảm bảo môi LỊCH NGHỈ LỄ 02/9/2016 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội vừa công bố lịch nghỉ ngày lễ, Tết năm 2016, theo tổng số ngày nghỉ 22 ngày Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa ban hành văn thông báo việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan hành chính, nghiệp, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội Dịp Quốc khánh năm rơi vào thứ sáu, cán bộ, công chức người lao động nghỉ liên tiếp ba ngày: thứ sáu, thứ bảy chủ nhật Năm dịp kỉ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9 Cách mạng Tháng thành công, nhiều kiện quan trọng tổ chức Các hoạt động sinh hoạt, văn hóa, bắn pháo hoa diễn thành phố lớn Lễ Quốc khánh năm rơi vào cuối tuần, nên địa điểm vui chơi, du lịch thu hút đông du khách tham quan mua sắm Lượng hành khách đổ tỉnh dự kiến tăng vọt DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT LỚP 12 CHUYÊN TIN Ý tưởng của: Quốc Khánh (bản sơ lược) **************************************** DỰ ÁN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG A. Tình hình hiện tại - Thời gian gần đây, những vụ cháy vô cùng thảm khốc đã gây nên những hậu quả vô cùng nặng nề. Theo thống kê năm 2012 cả nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch nghỉ lễ 30/04, 01/05 năm 2018, Lịch nghỉ lễ 30/04, 01/05 năm 2018, Lịch nghỉ lễ 30/04, 01/05 năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay