Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

16 75 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:32

nghị định 58/CP ngày 05-5-2008 của Chính phủ hớng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu Xây dựng theo luật Xây dựng Hà nội, tháng 7 năm 2008 NĐ 58/2008/N§-CP cña ChÝnh phñ Thñ tíng CP TM.ChÝnh Phñ ký 05/5/2008 Đăng công báo: 14/ 5 /2008 Hiệu lực thi hành: 29/5/2008 3 KẾT CẤU NGHỊ ĐỊNH : XIII Chương 77 Điều - 02 phô lôc  Chƣơng I Những quy định chung  Chƣơng II Kế hoạch đấu thầu  Chƣơng III Sơ tuyển nhà thầu  Chƣơng IV Đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu DVTV  Chƣơng V Đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Chƣơng VI ChØ ®Þnh thÇu  Chƣơng VII Các hình thức lựa chọn khác Chƣơng VIII Quy ®Þnh vÒ Hîp ®ång  Chƣơng IX Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu  Chƣơng X Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu  Chƣơng XI Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu  Chƣơng XII Các vấn đề khác  Chƣơng XIII Điều khoản thi hành 4 CHƢƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (8 điều từ Đ1 đến Đ8) so vãi N§111/CP bæ sung thªm 1 §iÒu 5 Hng dn thi hnh Lut u thu Hng dn la chn nh thu xõy dng theo Lut Xõy dng i vi d ỏn ODA:Thc hin theo K33 Luật ấu thầu; th tc trỡnh duyt KHT, Kết quả LCNT theo Quy định của NĐ này. PHM VI IU CHNH (1) 6 1.Nhà thầu lập FS (DAĐT) đợc tham gia đấu thầu lập TKKT, TKBVTC, TKCN đến trớc 01/4/2009. -Nhà thầu đã lập TKKT, TKBVTC, TKCN không đợc tham gia đấu thầu XL, cung cấp HH gói thầu đó (trừ gói EPC) có thể tham gia đấu thầu gói t vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, giám sát thực hiện HĐ với gói thầu đó. 2.NT tham gia đấu thầu và NT t vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; NT thực hiện HĐ và NT t vấn GS thực hiện HĐ đ- ợc coi độc lập về Tổ chức, không phụ thuộc 1 CQ quản lý và độc lập về TC khi đáp ứng đủ các ĐK sau: Không cùng 1 CQ nhà nớc, đơn vị LLVT ra QĐ thành lập ( trừ các DN đã chuyển đổi và hoạt động theo LDN năm 2005). Không có cổ phần hoặc vốn góp > 30% của nhau. ( các quy định này áp dụng từ 01/4/2009) BO M CNH TRANH TRONG U THU (3) 7 BO M CNH TRANH TRONG U THU (tiếp) 3.CĐT và NT tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng 1 DA đợc coi độc lập về tổ chức, không phụ thuộc 1 CQ quản lý và độc lập về tài chính khi đáp ứng đủ các ĐK sau: Không có CP hoặc vốn góp trên 50% của nhau, NT là tổ chức, hoạt động theo LDN năm 2005 ( các quy định này áp dụng từ 01/4/2009) 8 1. Sử dụng vốn nhà nớc: còn gồm việc chi tiêu theo hình thức mua, thuê, thuê mua. Việc xác định phần vốn NN từ > 30% tính trong TMĐT hoặc tổng vốn đầu t của DA mà không dựa trên vốn góp của NN trong tổng vốn đăng ký của DN. 2. HSYC: dùng cho hình thức CĐT, CHCT, MSTT, lựa chọn đặc biệt, bỏ bớt 1 số yêu cầu so với HSMT ở bớc tiếp theo và nội dung do Chủ ĐT Quyt nh GiảI thích Từ NG dùng TRONG NGH NH (2) 9 GiảI thích Từ NG dùng TRONG NGH NH (tiếp) 3. HSĐX: do nhà thầu đề xuất theo HS yêu cầu nêu trên. 4. KQLCNT: gồm KQĐT RR,HC hoặc KQLC đối với các hình thức khác 5. Vi phạm pháp luật về đấu thầu: là việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của PL đấu thầu 6. Tham gia đấu thầu: là việc nhà thầu tham gia đấu thầu RR & HC 7. Gói thầu lựa chọn tổng thầu: tổng thầu E ; C; E+C ; EPC ; FS+EPC (Chìa khoá trao tay) 10 1. Gúi thu T vn / tng thu TK - TV thụng thng :( + ) thêm 7,5% s im tng hp vo im tng hp của HSDT của NT thuộc đối tợng u đãi; - TV cú yờu cu k thut cao: + 7,5% s im k thut vo im k thut (nh thu thuc đối tợng u ói) 2. Gúi thu XL / tng thu xõy dng: GĐG+ thêm một khoản tiền = 7,5% GDT sau sửa lỗi và hiệu chỉnh của nhà thu BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 86/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 THÔNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN Căn Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Căn Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Tài ngân hàng tổ chức tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn thực số điều Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện Điều Phạm vi điều chỉnh Thông hướng dẫn việc đầu tư, kế toán, xác định giá trị tài sản ròng chế độ báo cáo doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí ngân hàng giám sát theo quy định Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (sau gọi tắt Nghị định số 88/2016/NĐ-CP) Điều Đối tượng áp dụng Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Ngân hàng giám sát; tổ chức lưu ký Các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan tới việc thiết lập, hoạt động, quản lý, giám sát quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Đầu quỹ hưu trí Hoạt động đầu quỹ hưu trí thực theo quy định Điều 20 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP sở tuân thủ quy định pháp luật, tự chịu trách nhiệm hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo mục tiêu, sách đầu quỹ hưu trí quy định điều lệ quỹ Ngoài việc tuân thủ quy định Điều 20 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP, quỹ hưu trí đầu không vượt 20% tổng giá trị tài sản quỹ vào chứng quỹ đầu chứng khoán Trường hợp đầu vào chứng quỹ đầu chứng khoán quỹ doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí quản lý, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí thu phí quản lý quỹ lần Căn tình hình thị trường tài hoạt động đầu quỹ hưu trí, Bộ Tài điều chỉnh danh mục hạn mức đầu quy định Khoản Điều Điều Hạch toán kế toán quỹ hưu trí Quỹ hưu trí áp dụng chế độ kế toán quỹ mở quy định Thông số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Bộ Tài chế độ kế toán áp dụng quỹ mở, Thông số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 Bộ Tài chế độ kế toán áp dụng quỹ hoán đổi danh mục văn sửa đổi, bổ sung (nếu có) để hạch toán, kế toán hoạt động nghiệp vụ quỹ Điều Xác định giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí Hàng tháng, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí, xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định Điểm c Khoản Điều 21 Điểm c Khoản Điều 22 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải xây dựng quy chế xác định giá trị tài sản ròng xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân để làm thực Quy chế phải bao gồm nội dung sau: a) Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí giá trị tài khoản hưu trí cá nhân; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Quy trình chi tiết thực phương pháp định giá loại tài sản đầu quỹ hưu trí; c) Mức độ sai sót mà doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho người tham gia quỹ theo quy định Điểm b Khoản Điều 23 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Quy chế xác định giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân phải quy định điều lệ quỹ hưu trí theo quy định Điểm m Khoản Điều 14 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Quy chế phải công bố trang thông tin điện tử doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, đồng thời gửi cho ngân hàng giám sát để kiểm tra, giám sát theo quy định Điểm c Khoản Điều 16 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Việc xác định giá trị thị trường tài sản quỹ hưu trí thực theo phương pháp quy định Điều 19 Thông số 183/2011/TT-BTC ngày 20/01/2016 Bộ Tài hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở văn sửa đổi, bổ sung (nếu có) Khi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí xác định sai giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí, xác định sai giá trị tài khoản hưu trí cá nhân có phát sinh thiệt hại thực tế cho người tham gia quỹ doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải đền bù thiệt hại cho người tham gia quỹ theo quy định Điều 23 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Mức độ sai sót phải đền bù thiệt hại quy định quy chế xác định giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân quy định Khoản Điều không thấp 0,75% giá trị tài sản ròng quỹ Ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí giá trị tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định Điểm c Khoản Điều 16 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Trường hợp phát định giá sai giá trị tài sản ròng giá trị tài khoản hưu trí cá nhân, ngân hàng giám sát phải thông báo yêu cầu doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí điều chỉnh thời hạn hai mươi bốn (24) Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày định giá, giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí phải công bố trang thông tin điện tử doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí đại lý hưu trí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Chế độ báo cáo doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH CCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /2013/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Dự thảo 1 (ngày 28.5.2013) THÔNG LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Khoản 2 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) như sau: Điều 1. Hướng dẫn về vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP 1. Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa 2. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: a) Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; b) Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II); c) Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1995-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu của Chương trình 135 giai đoạn II và các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010; d) Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; đ) Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu của Chương trình 135 giai đoạn II; e) Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu của Chương trình 135 giai đoạn II; 2 3. Các thôn, buôn, xóm, bản làng, phum, LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực tài chính đồng thời nó cũng là một công cụ tài chính quan trọng của một Quốc gia. Cùng với sự phân cấp quản lý kinh tế và hành chính thì ngân sách nhà nước cũng được phân cấp lý quản lý. Phân cấp quản lý ngân sách là cần thiết, nó giúp quá trình quản lý và phân bổ một cách hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực tài chính khan hiếm của quốc gia, nó còn tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển hài hoà về kinh tế xã hội.Sự phân cấp có thể là khác nhau phụ thuộc vào điều kiện về chính trị, kinh tê, xã hội của từng quốc gia. Ở Việt Nam thì việc phân cấp quản lý ngân sách đã được Nhà nước theo đuổi từ năm 1986, cụ thể hoá hơn khi ban hành luật ngân sách nhà nước năm 1996, và sau đó là là luật sửa đổi, bổ sung năm 2002( có hiệu lực từ năm 2004), nó đã góp phần vào việc quản lý có hiệu quả hơn ngân sách nhà nướcNgân sách nhà nứơc bao gồm : ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó ngân sách địa phương lại bao gồm ngân sách cấp tỉnh,ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã. Việc phân cấp quản lý ngân sách địa phương là một phần quan trọng trong phân cấp quản lý ngân sách ở nước ta. Đây là vấn đề được Nhà nước rất quan tâm, với điều kiện của từng địa phương mà việc phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương cũng rất khác nhau. Hiệu quả của việc phân cấp quản lý ngân sách ở địa phương có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của cả nước, nếu việc phân cấp quản lý các cấp chính quyền địa phương tốt nó không những đảm bảo việc thực hiện tốt được các nhiệm vụ đề ra mà còn thể hiện sự tụ chủ, sáng tạo của địa phương trong việc sử dụng ngân sách.Tuy nhiên với phân cấp quản lý ngân sách ở địa phương ngoài những thành tựu đạt đựơc vần còn tồn tại những bất cập cần phải được hoàn thịên, để đảm bảo việc phân cấp quản lý ngân sách hiệu quả hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.1Với lý do đó và qua quá trình thực tập tại sở tài chính Bắc Ninh, em xin chọn đề tài “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa Tỉnh và huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2004-2007- Thực trạng, phương hướng, giải pháp hoàn thiện”làm đề tài cho chuyên đề của mình.2. Tổng quan tình hình nghiên cứuVấn đề phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền điạ phương ở Bắc Ninh thì có các nghiên cứu:- Trước năm 1996: Có các nghiên cứu xây dựng luật ngân sách nhà nước năm 1996- Năm 2002: Là các nghiên cứu nhằm sử đổi, bổ sung, hoàn thiện luật ngân sách nhà nước năm 1996, luật năm 2002 được thi BỘ TÀI CHÍNH Số: 314/2016/TT-BTC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 THÔNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2016/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chức http://svnckh.com.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay, cụm công nghiệp là một thuật ngữ đã xuất hiện trong nền kinh tế thế giới. Quá trình hình thành và phát triển cụm công nghiệp đã chứng tỏ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Quá trình tham gia vào cụm công nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội tăng năng suất, có khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, thông tin, công nghệ, nguồn nhân lực và nhà cung cấp dễ dàng hơn, cũng như sự hỗ trợ phù hợp từ phía chính phủ. Trên thực tế, phát triển cụm công nghiệp là một trong những nhân tố thu hút mạnh mẽ đầu trực tiếp nước ngoài - nguồn vốn đặc biệt quan trọng với nền kinh tế các nước đang phát triển. Trong quá trình tìm kiếm địa điểm đầu tư, các nhà đầu luôn cân nhắc kỹ những yếu tố liên quan đến hiệu quả đầu tư. Công nghiệp ô tô ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các quốc gia đã không ngừng hoàn thiện nhiều chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Những năm gần đây, châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới và ngành công nghiệp ô tô rất phát triển. Chính thành công trong quá trình thu hút FDI được đánh giá là một trong những động lực tạo nên sự phát triển của ngành công nghiệp này tại nhiều quốc gia đang phát triển. Trong đó, điểm nổi bật chính là sự nỗ lực của các chính phủ trong quá trình phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ôtô nhằm thu hút FDI. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp này. ừ http://svnckh.com.vn 2 đ những chính sách khi đầu vào ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, các doanh nghiệp còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ chính quyền tỉnh. Với phương châm, coi s hội thu hút ngày càng nhi Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài “Phát triển cụm công nghiệp ô tô nhằm thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Phúc”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nhóm nghiên cứu sẽ tập trung phân tích thực trạng phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô và khả năng BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 15/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP Căn Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định, hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, ph VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương I HU QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông ... quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện kỳ Tổng giá trị đầu tư cuối kỳ báo cáo Báo cáo quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện quản lý (Chi tiết quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện quản lý) - Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; ... Số lượng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện quản lý II Tổng giá trị tài sản ròng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện quản lý Trong đó: Tổng giá trị khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện kỳ VnDoc... kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện) BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay