So sánh "trợ cấp thất nghiệp", "trợ cấp thôi việc" và "trợ cấp mất việc làm"

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:32

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Trờng đại học ngoại thơngKhoa kinh tế & kinh doanh quốc tế------- -------Luận văn tốt nghiệpĐề tài:So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực kế toán việt nam về tài sản cố địnhSinh viên thực hiện: đặng thanh phơngLớp: Anh 14 k45e KTđn Giáo viên hớng dẫn: Th.s nguyễn thị thu hằngHà Nội 5/2010 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Danh Mục bảng biểu, hình vẽ :Bảng 1: đồ cấu trúc IASBBảng 2: Quy trình chuẩn cho việc soạn thảo các chuẩn mực kế toán quốc tế.Bảng 3 : quy trình đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tế.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368MỤC LỤCMỤC LỤC 3LỜI NÓI ĐẦU 1Chương 1: Một số vấn đề chung về chuẩn mực kế toán : 4I. Khái niệm sự cần thiết phải có chuẩn mực kế toán: 41. Khái niệm về chuẩn mực kế toán : .42. Sự cần thiết phải có chuẩn mực kế toán .43. Phân loại chuẩn mực kế toán : 6II. Chuẩn mực kế toán quốc tế: .71. Lịch sử hình thành phát triển của chuẩn mực kế toán thế giới : .71.1. Sự cần thiết phải có chuẩn mực kế toán quốc tế những rào cản đối với việc hình thành chuẩn mực kế toán quốc tế : .71.2. Sự hình thành phát triển của tổ chức soạn thảo chuẩn mực kế toán quốc tế: 81.2.1. Ủy ban xây dựng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) : .81.2.1.1. Ra đời năm 1973 ở London, nước Anh : 81.2.1.2. Giai đoạn nỗ lực để tồn tại như một tổ chức độc lập với IFAC duy trì vai trò là tổ chức duy nhất soạn thảo các chuẩn mực kế toán quốc tế : 91.2.1.4. Mốc son năm 2000: .111.2.2. Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB): 121.3. Sự tiếp nhận của cộng đồng quốc tế đối với các chuẩn mực kế toán quốc tế : 142. Quy trình soạn thảo nên các chuẩn mực kế toán quốc tế : 143. Lợi ích của việc ban hành các chuẩn mực kế toán quốc tế : .183.1. Lợi ích đối với các nhà đầu tư : .183.2. Lợi ích đối với các công ty đa quốc gia : 183.3. Lợi ích đối với các nước đang phát triển: động - Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Trường hợp việc NSDLĐ sát nhập, hợp nhất, chia tách - Người lao động bị kết án tù giam, tử hình bị cấm làm công việc ghi hợp đồng lao động theo án, định có hiệu lực pháp luật Toà án - Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết - Người sử dụng lao động cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết; người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Điều 37 Bộ V vD } r T£] ] o] U v £v Z o ¤ U ]‡ u § u ]· v Z_ nghiệp - Hàng tháng - Được hưởng khoản - Được hưởng khoản hưởng khoản tiền tương ứng với số tiền tương ứng với số lợi tiền 60% mức năm làm việc, năm năm làm việc, năm hưởng bình quân tiền lương làm việc trợ cấp làm việc trả tháng tiền tháng đóng BHTN nửa tháng tiền lương lương phải tháng liền kề - Số năm làm việc tháng tiền lương theo tổng thời (Số năm làm việc tiền chức gian làm việc thực tế trừ lương để tính trợ cấp BHXH đóng tiền bảo thời gian đóng bảo việc làm giống trợ hiểm y tế hiểm thất nghiệp thời cấp việc) Các quyền trước nghỉ việc - Được tổ gian làm việc tính để trả trợ cấp việc trước - Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 06 tháng liền kề trước người lao động việc V vD } r T£] ] o] U v £v Z o ¤ U ]‡ u § u ]· v Z_    !"#$%% &'()*+,-$.//0 &12&.3-$4*&5 6&7"8 )9&:;<%="5 >8&?1*@  2A:BCDEFGFGC#$ *&H8%(I B#J Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. - Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 2 - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật BHXH thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: 3 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 6 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 9 tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 140 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 12 tháng, nếu có từ đủ 140 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. Như vậy, nếu bà Hương đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nêu trên thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với thời gian đóng theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật BHXH nêu trên. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 3 về bảo hiểm thất nghiệp thì mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của bà Hương bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. GD$K &)L&M? &'8B*M$ 4  Ảnh có tính chất minh họa/internet N4OPE=JFQR#ST*%K*8K 1&91$B)2%'&' 8B*M$;IKU-$ Vậy chúng tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Phụ Cấp thâm niên của chúng tôi có phải trừ % bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp không? Nhà giáo Nguyễn Trúc Như ở Kiên Giang VB#J 5 Theo khoản d, điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ Hoạt động mở đầu: Chơi trò chơi: “Gieo hạt” Cây có lợi cho chúng ta? Hoạt động trọng tâm 1.Ôân so sánh chiều cao đối tượng So sánh, xếp thứ tự chiều cao đối tượng Luyện tập thực hành: thi khéo tay Hoạt động kết thúc: Hát: “Em trồng cây” trồng Để Sắ biế pt xế hoa p theo thứ cao tự nhấ giả t m dầ ta nphả i làm sao? Cao Thấp Cao Thấp CH C T Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Cây chuối Cây đu đủ Cây dừa TH T C Thấp Thấp Cao TD Cao v Bé xếp theo qui luật giảm dần nhé! v v v 分类号 UDC 密级 编号 硕士专业学位研究生 学位论文 论文题目:汉越助词对比研究 学 院 国际汉语教育学院 专业学位类别 汉语国际教育 专业学位领域 汉语国际教育 研究生姓 名 阮世英 学 号 W13045300019 导 师 姓 名 齐春红 职 称 2015 年 月 16 日 教授 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进 行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标 明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发 表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集 体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律结果由本人承担。 学位论文作者签名: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文 的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论 文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权云 南师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保 存和汇编本学位论文。 学位论文作者签名: 年 月 日 指导教师签名: 年 月 日 摘要 摘要 从越南人学习汉语的角度来看,中文本就是一种很难学的语言。除了汉字 难写以外,还有汉语语法跟越南语语法不太相同。笔者从学习汉语的角度来看, 汉语的助词跟越南语的助词对比起来有很大的差别。从汉语翻译成越南语时, 汉语的助词大部分已经不是越南语的助词了,反之亦然。这点儿让很多越南的 汉语学习者弄糊涂了,经常有偏误。为了能让越南汉语学习者方便和顺利地学 习,我们进行了汉语与越南语助词的对比研究。 第一章“绪论”,这章主要述说笔者选题缘由、研究目的、国内外汉越助词 的研究现况。 第二章“汉越助词的分类对比”这章主要分成两部分。第一部分是总结汉 语语法和越南语语法的特点。第二部分是描述汉语助词与越南语助词的概念、 形式然后进行对比。指出来汉语助词有几种助词,同时越南语助词有哪几种。 笔者根据助词的定义、语法功能和语义功能把两种语言的助词进行分类。最后 界定了本论文研究汉越助词的范围。 第三章“汉语和越南语助词的功能对比”。这章笔者把汉越助词的句法位置 与语义功能进行对比,找出来它们之间的异同点。因为越南语语法当中,副词 是用来表示状态、行为的特续,所以越南语里没有动态助词的说法。笔者只能 对汉语结构助词“的”、 “地”、 “得”与越南语结构助词“của”、 “mà”、 “một cách”、 “được”和汉语其他助词“们 ”、 “多”与越南语其他助词“chúng” 、 “các” 、 “hơn” 分别对它们的句法位置和语义功能进行对比研究。同时也进行研究汉语动态助词的 句法位置和语义功能。笔者从两种语言的基本形式、所修饰、隐现规律、语义功能 等方面,指出它们的异同点。 第四章 “结语”就将本论文的研究内容归纳起来,主要是汉语与越南语 结构助词、其他助词的异同基本形式、隐现规律和语义功能,同时也承认本文 研究中尚存着的缺少。 关键词: 助词;结构助词;动态助词;越南语;汉语 I Abstract Abstract Actually, Chinese is not easy for Vietnamese people to study Chinese characters are not only very difficult to write but also grammar of Chinese and Vietnamese has big differiences According to the author’s research, particles of Chinese have so many differences in comparison with Vietnamese If someone translates Chinese sentences into Vietnamese, most of particles in Chinese sentences will not maintain the same grammatical position in the new ones, and the same otherwise This makes a lot of Vietnamese people who has been learning Chinese confused and makes some guities In order to help Chinese learners, the main contents of this study include as follow: Chapter "Introduction": this chapter shows the reasons why the author choses the thesis title, the objectives of the study and the situation of Vietnames – Chinese particles research in Vietnam and China Chapter "the classification and comparisons between Chinese and Vietnamese particles": this chapter is divided into two parts The first part summaries the characteristics of Chinese and Vietnamese grammar; the main contents of the second part is to describe the concept of Chinese and Vietnamese particles and then compare with each other The author bases on the definition, grammatical function and semantic function to classify particles in two kinds of languages Finally, this chapter also delimits the scope of Chinese and Vietnamese particles in this study Chapter "The comparison of the functions between Chinese and Vietnamese particles": In this chapter, the author uses the method of comparison of vocabulary, grammar, meaning of words to compare structural particles, dynamic particles and others of Chinese and Vietnamese Due to in Vietnamese grammar, adverbs are used to represent for some situations and behaviors, therefore, Vietnamese has not got any dynamic particle The author must base on the meanings of words and syntactic position to compare some structural particles of Chinese, such as “的”,“地”,“得”with some structural particles of Vietnamese such as “ của”、 “mà”、“một cách”、“ðýợc”and others particles such as “们 ”、“多”in Chinese and II Abstract “chúng”、“các”、“hõn” in Vietnamese From the basic form of two kinds of languages, the author has found out the similarities and differencies between two kinds of languages of particles Chapter "Conclusion": this chapter summarizes the results and lacks of this study, in which mainly mentions about the structural particles of Vietnamese and Chinese and others In addition, this chapter points out some problems and disadvantages of this study as well Keywords: particles; structural particles; dynamic particles and others; Vietnamese; Chinese III 目录 ... làm việc tiền chức gian làm việc thực tế trừ lương để tính trợ cấp BHXH đóng tiền bảo thời gian đóng bảo việc làm giống trợ hiểm y tế hiểm thất nghiệp thời cấp việc) Các quyền trước nghỉ việc. .. mức năm làm việc, năm năm làm việc, năm hưởng bình quân tiền lương làm việc trợ cấp làm việc trả tháng tiền tháng đóng BHTN nửa tháng tiền lương lương phải tháng liền kề - Số năm làm việc tháng... - Được tổ gian làm việc tính để trả trợ cấp việc trước - Tiền lương để tính trợ cấp việc tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 06 tháng liền kề trước người lao động việc V vD } r T£] ]
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh "trợ cấp thất nghiệp", "trợ cấp thôi việc" và "trợ cấp mất việc làm", So sánh "trợ cấp thất nghiệp", "trợ cấp thôi việc" và "trợ cấp mất việc làm", So sánh "trợ cấp thất nghiệp", "trợ cấp thôi việc" và "trợ cấp mất việc làm"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay