Đầu tư trái phiếu chính phủ và những lưu ý

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:32

Đề tài 4: Các hình thức phát hành trái phiếu. Liên hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.I./ TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU1. Khái niệm đặc điểm của trái phiếu.a) Khái niệm:- Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện.- Người nắm giữ trái phiếu ( trái chủ) là người cho vay, người phát hành trái phiếu là người đi vayb) Đặc điểm:- Mệnh giá- Lãi suất trái phiếu-Gía trái phiếu- Kỳ hạn trái phiếu2. Phân loại trái phiếuTrái phiếu trên thị trường tài chính có rất nhiều loại, tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau mà trái phiếu được phân thành các loại khác nhau.a) Phân loại theo chủ thể phát hành :1. Trái phiếu chính phủ Do chính phủ hoặc những ngành đặc biệt như ngành giao thong, bưu điện xi măng, điện được chính phủ ủi quyền phát hành nhằm bù đắp sự thiếu hụt ngân sách nhà nước hoặc xây dựng các công trình công cộng, giải quyết các khó khăn về tài chính.2. Trái khoán địa phươngLà khoản vay của chính quyền địa phương ( thành phố, tỉnh hoặc vùng dân cư) đối với các tổ chức cá nhân3. Tín phiếu kho bạc1Là chứng khoán có thu nhập cố định có thời hạn từ 6 tháng tới 2 năm do hệ thống Kho bạc nhà nước phát hành.4. Trái phiếu công nghiệp ( Trái phiếu công ty)Do các công ty cổ phần các doanh nghiệp lớn phát hành đưa vào thị trường vốn dưới dạng những phiếu nợ từng phần được đảm bảo bằng thu nhập hoặc tài sản của công ty.5. Trái phiếu ngân hàng tín phiếu quỹ tiết kiệm: Nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng cho chính các tổ chức này hoặc các tổ chức tín dụng có liên quan. b) Phân loại theo tính chất trái phiếu:Giay nhận nợ, giấy nhận nợ thứ cấp, trái phiếu cầm cố, trái phiếu zerocoupon, trái phiểu mạo hiểm, trái phiếu châu Âu. c) Phân loại theo lợi tức trái phiếu:- Trái phiếu có lãi suất cố định- Trái phiếu có lãi suất biến đổiII./ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU1. Chủ thể phát hành trái phiếuChủ thể phát hành trái phiếu là tổ chức huy động vốn bằng cách bán trái phiếu do mình phát hành cho nhà đầu tư. Chủ thể bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, 2. Mục đích của phát hành trái phiếu.a) Đối với chính phủ- Bù đắp sự thâm hụt ngân sách nhà nước- Thực hiện các chính sách tiền tệ nhằm điều tiết kinh tế vĩ mô- Huy động vốn tài trợ cho các công trình lớn dự án quan trọngb) Đối với doanh nghiệp-Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn cho sản xuất kinh Người nắm giữ trái phiếu có lợi ích tính khoản trái phiếu CP cao Khi cần tiền, nhà đầu bán chấp để chuyển thành tiền mặt nhanh hẳn BĐS chứng khoán Trái phiếu phủ (còn gọi công trái công khố phiếu) trái phiếu phát hành phủ quốc gia Trái phiếu Chính Phủ phá t hành thông thường có thông tin sat VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí có thể bị chôn vốn dài hạn BĐS việc tham gia đầu TPCP theo dạng mua - bán thu lợi thích hợp Đối với TPCP phát hành lần đầu sử dụng hình thức đấu thầu có NHTM Tổ chức tài tham gia đấu thầu để mua Trong trường hợp phát hành thông qua công ty bảo lãnh, đại lý bán lẻ nhà đầu nhân doanh nghiệp tham gia mua Trong trường hợp nhà đầu cá nhân muốn đầu mua - bán trái phiếu TP phát hành mở tài khoản công ty chứng khoán, xem lệnh chào mua, chào bán sàn HNX để thực giao dịch với phương thức thoả thuận thuận lợi tương tự giao dịch cổ phiếu Tất nhiên để thu lời, nhà đầu xác định TPCP chào bán thời điểm giá thấp để mua; bán lại vào thời điểm giá cao để thu lợi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ TÀI CHÍNH Số: 2276/QĐ-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVề việc tập trung đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà NộiBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;- Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu chính quyền địa phương;- Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;- Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;- Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Tập trung hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ, bao gồm trái phiếu kho bạc trái phiếu đầu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 01/07/2006. 1Điều 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đảm bảo yêu cầu huy động vốn cho ngân sánh nhà nước cho đầu phát triển.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng các tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số: 276/QĐ-SGDHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu chính quyền địa phương; Căn cứ Thông số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; Căn cứ Thông số 34/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; Căn cứ Thông số 81/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước; Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho Quyết định số 11/2005/QĐ-TTGDHN ngày 23/03/2005 của Giám đốc Trung tâm 1 Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quy trình đấu thầu trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 3. Giám đốc Phòng Tổng hợp Pháp chế, Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tổ chức, cá nhân liên quan chịu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề tài 4: Các hình thức phát hành trái phiếu. Liên hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. I./ TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU 1. Khái niệm đặc điểm của trái phiếu. a) Khái niệm:- Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện. - Người nắm giữ trái phiếu ( trái chủ) là người cho vay, người phát hành trái phiếu là người đi vay b) Đặc điểm: - Mệnh giá - Lãi suất trái phiếu -Gía trái phiếu - Kỳ hạn trái phiếu 2. Phân loại trái phiếu Trái phiếu trên thị trường tài chính có rất nhiều loại, tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau mà trái phiếu được phân thành các loại khác nhau. a) Phân loại theo chủ thể phát hành : 1. Trái phiếu chính phủ Do chính phủ hoặc những ngành đặc biệt như ngành giao thong, bưu điện xi măng, điện được chính phủ ủi quyền phát hành nhằm bù đắp sự thiếu hụt ngân sách nhà nước hoặc xây dựng các công trình công cộng, giải quyết các khó khăn về tài chính. 2. Trái khoán địa phương Là khoản vay của chính quyền địa phương ( thành phố, tỉnh hoặc vùng dân cư) đối với các tổ chức cá nhân 3. Tín phiếu kho bạc Là chứng khoán có thu nhập cố định có thời hạn từ 6 tháng tới 2 năm do hệ thống Kho bạc nhà nước phát hành. 4. Trái phiếu công nghiệp ( Trái phiếu công ty) 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do các công ty cổ phần các doanh nghiệp lớn phát hành đưa vào thị trường vốn dưới dạng những phiếu nợ từng phần được đảm bảo bằng thu nhập hoặc tài sản của công ty. 5. Trái phiếu ngân hàng tín phiếu quỹ tiết kiệm: Nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng cho chính các tổ chức này hoặc các tổ chức tín dụng có liên quan. b) Phân loại theo tính chất trái phiếu: Giay nhận nợ, giấy nhận nợ thứ cấp, trái phiếu cầm cố, trái phiếu zerocoupon, trái phiểu mạo hiểm, trái phiếu châu Âu. c) Phân loại theo lợi tức trái phiếu: - Trái phiếu có lãi suất cố định - Trái phiếu có lãi suất biến đổi II./ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 1. Chủ thể phát hành trái phiếu Chủ thể phát hành trái phiếu là tổ chức huy động vốn bằng cách bán trái phiếu do mình phát hành cho nhà đầu tư. Chủ thể bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, 2. Mục đích của phát hành trái phiếu. a) Đối với chính phủ - Bù đắp sự thâm hụt ngân sách nhà nước - Thực hiện các chính sách tiền tệ nhằm điều tiết kinh tế vĩ mô - Huy động vốn tài trợ cho các công trình lớn dự án quan trọng b) Đối với doanh nghiệp -Các doanh nghiệp Đấu thầu trái phiếu Chính phủ A. Cơ sở pháp lý: - Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Thông số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trái phiếu Chính quyền địa phương. - Thông 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Quy chế đấu thầu Trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Thống đốc NHNN. - Quy trình số 1872/QT-SGD ngày 15/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước. - Công văn 176/CV-THNH ngày 22/3/2004 của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Hướng dẫn sử dụng chương trình đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Trung ương. B. Nội dung nghiệp vụ: 1. Một số thông tin về trái phiếu chính phủ: Trái phiếu Chính phủ (TPCP) quy định tại Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ bao gồm: - Tín phiếu kho bạc: - Trái phiếu kho bạc: - Trái phiếu công trình trung ương: - Trái phiếu đầu tư: - Trái phiếu ngoại tệ: - Công trái xây dựng tổ quốc: 2. Các loại TPCP đang được đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước Theo Thông 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính, hiện nay có hai loại trái phiếu đang được đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước là: - Tín phiếu kho bạc Nhà nước; - Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ (trái phiếu ngoại tệ). 3. Một số quy định chung về đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN Đấu thầu trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước là việc Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành thanh toán trái phiếu (tín phiếu Kho bạc trái phiếu ngoại tệ) theo phương thức bán buôn với các thành viên trên thị trường sơ cấp thông qua hình thức đấu thầu. 3.1. Ban đấu thầu TPCP:Ban đấu thầu do Thống đốc NHNN quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức, giám sát hoạt động đấu thầu TPCP tại NHNN. ... hành thông qua công ty bảo lãnh, đại lý bán lẻ nhà đầu tư nhân doanh nghiệp tham gia mua Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư mua - bán trái phiếu TP phát hành mở tài khoản công ty... với phương thức thoả thuận thuận lợi tư ng tự giao dịch cổ phiếu Tất nhiên để thu lời, nhà đầu tư xác định TPCP chào bán thời điểm giá thấp để mua; bán lại vào thời điểm giá cao để thu lợi VnDoc... bị chôn vốn dài hạn BĐS việc tham gia đầu tư TPCP theo dạng mua - bán thu lợi thích hợp Đối với TPCP phát hành lần đầu sử dụng hình thức đấu thầu có NHTM Tổ chức tài tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trái phiếu chính phủ và những lưu ý, Đầu tư trái phiếu chính phủ và những lưu ý, Đầu tư trái phiếu chính phủ và những lưu ý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay