So sánh giữa giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:32

Trang 1 PHẦN MƠÛ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nền kinh tế các nước trên thế giới hiện nay, vận hành theo xu thế hội nhập với sự hình thành của các tổ chức hợp tác quốc tế, các khu vực mậu dòch tự do tiến tới nhất thể hóa. Do vậy, cùng với quá trình đổi mới kinh tế nói chung, các nước đang phát triển trong đó Việt Nam cần phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình hội nhập. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua, thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hợp tác đa phương song phương. Hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đất nước như mở rộng thò trường xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu kinh nghiệm quản lý công nghệ tiên tiến, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, tác dụng thúc đẩy sự chuyển dòch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, mở rộng đa dạng các ngành nghề, nâng cao năng lực quản lý trình độ công nghệ của thành phố, mở rộng thò trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế của thành phố. Nhưng hiện nay đứng trước ngưỡng cửa của WTO, thể nói hội là rất lớn nhưng thách thức cũng không nhỏ trong thu hút FDI. Nếu chúng ta không Trang 2 những biện pháp phòng ngừa rủi ro thì thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tăng trưởng kinh tế của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là đòa phương thu hút FDI lớn của cả nước. Chính vì vậy, khi mà thời điểm Việt Nam gia nhập WTO đang đến gần, vấn đề phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI tại thành phố càng trở lên nóng bỏng cần thiết. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng phải phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI để nền kinh tế của thành phố thể phát triển vững chắc khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Do đó đề tài luận văn “Phòng Ngừa Rủi Ro Trong Thu Hút FDI Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Khi Việt Nam Gia Nhập WTO” được hình thành xuất phát từ những lý do nêu trên. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Luận văn nghiên cứu trên thực trạng rủi ro trong thu hút FDI tại TP.HCM hiện nay những tác động đến FDI tại thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO kết hợp với sở lý luận về FDI, rủi ro kinh nghiệm thực tiễn về rủi ro trong thu hút FDI trên thế giới để đề xuất một số giải pháp bản nhằm phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI tại thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO. 3. ĐỐI TƯNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là lónh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, rủi ro trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phạm vi nghiên cứu là tại thành phố Hồ Chí Minh. Trang 3 4. Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Các luận văn trước đây chỉ tập trung nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc những hội thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO, nhưng chưa luận văn nào nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, WTO rủi ro xảy ra trong thu hút FDI. Do đó luận văn này ý nghóa khoa học là nghiên cứu để nhận thức được rõ ràng các rủi ro trong thu hút FDI tại thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO ý nghóa thực tiễn của luận văn là nền kinh tế thành phố cần phải làm những gì ngay bây giờ để phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI khi Việt Nam sắp gia nhập 1 tài khoả n ký qu ỹ tạ i CT K l thành viê n b ù trừ đượ c định Nh đầu tư vẫ n giao d ịch chứng khoá n phá i sinh tạ i cá c CT K thành viê n giao d ịch CKPS thá c đầu tư cho CT K khô ng phả i l thô ng qua ủ y thự c hiệ n cá c giao d ịch tạ i thành viê n giao d ịch CKPS Nh đầu tư phả i đủ K ý qu ỹ (Margin) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kh ố i l ượ ng phá t Theo hành quy cá c doanh Kh ố i l ượ ng giao d ịch tố i thiểu Kh ố i l ượ ng giao 10 m ô vố n củ a Kh ô ng giớ i hạ n nghiệ p cổ phiế u hợ p đồ ng Kh ô ng giớ i hạ n 50 dịch tố i đa/l ệ nh Kh ô ng giớ i hạ n, trừ m ộ t Kh ố i l ượ ng nắ m giữ tố i đa s ố trường hợ p đặ c bi ệ t hạ n chế tỉ l ệ nắ m giữ cánhâ n l 5.0 20.0 giá Gi i hạ n vị nắ m giữ tố i đa vớ i nhà đầu tư hợ p đồ ng, tổ chức l 10.0 hợ p đồ ng, nhà đầu tư chuy ê n nghiệ p l củ a nhà đầu tư nướ c Đơ n vị y ế t giá /b ướ c hợ p đồ ng/l ệ nh hợ p đồ ng T í nh theo điểm s ố s củ a hợ p đồ ng 1.0 đồ ng B ướ c giátố i thiểu củ a hợ p đồ ng tươ ng lai s ố VN30 l 0,1 điểm s ố 10% Bi ê n độ dao độ ng giá Ng ày giao d ịch đầu tiê n 7% củ a cổ phiế u niê m y ế t: 30% Ph ươ ng thức giao Kh p l ệ nh thỏ a d ịch thuậ n ATO, C c lo i l ệ nh giao d ịch Nguy ê n tắ c khớ p MOK, ATC, LO, Kh p l ệ nh thỏ a thuậ n MAK, MTL ATO, Ư u tiê n giávà thời ATC, LO, MAK, MOK Ư u tiê n giávà thời gian VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí l ệ nh gian L giáđó ng cử a củ a cổ phiế u phiê n giao Gi átham chiế u d ịch li ền trướ c tươ ng lai ngày giao d ịch li ền trướ c Ng ày giao d ịch đầu tiê n: m ức giádo doanh nghiệ p đă ng ký HNX L giáthanh toá n cuố i ngày củ a hợ p đồ ng Ngày giao d ịch đầu tiê n: giálý thuy ế t (do VSD tí nh toá n ng b ố ) phê ệ t T+0 ghi nhậ n s hữ u vị (nga y ngày theo thời gian thự c) tiền tài khoản T+ chứng khoánvề tài khoản Th ời gian toá n T+1 T+ tiền tài khoả n Vi ệ c toá n đượ c thự c hiệ n vào cuố i giao d ịch hàng ngày N ế u tài khoả n phá i sinh củ a nhà tư l ỗ rò ng khiế n cho s ố d ký Nh đầu tư toá n qu ỹ d ướ i m ức quy định, trung tâ m b ù trừ s ẽ tiền cổ phiế u cho gọ i ký qu ỹ nhà đầu tư s ẽ phả i toá n người b n qua hệ thố ng đầy đủ toàn b ộ s ố tiền b ổ sung ký qu ỹ vào toá n b ù trừ vớ i sá ng ngày giao d ịch hô m sau, giátrị b ằ ng giátrị CT K khớ p l ệ nh hợ nế u khô ng s ẽ tiế n hành ng m ộ t phần vị VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trướ c nhà đầu tư b n hợ p đồ ng tươ ng lai s ố VN30 để ng vị , nhà đầu tư s ẽ phả i mua l i hợ p đồ ng tươ ng lai cù ng kỳ hạ n vớ i s ố l ượ ng b ằ ng s ố l ượ ng b n trướ c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KHẢO SÁT NHANH CÁC LOẠI HÌNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH SẢN PHẨM GIAO DỊCH MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Báo cáo chuyên đề số 3/2011 27/6/ 2011 Phòng Phân tích Dự báo thị trường Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN) 2 NỘI DUNG 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới . 3 2. Các ý kiến từ các bên liên quan . 16 3. Các biện pháp quản lý 18 4. Kết luận 19 3 Tính tới thời điểm hiện tại (T6/2011), vẫn chưa một văn bản pháp lý chính thức nào từ các quan quản lý cho phép thực hiện các loại hình giao dịch CKPS các sản phẩm mới từ chứng khoán (trừ giao dịch ký quỹ - Margin). Luật chứng khoán định nghĩa một số loại chứng khoán phái sinh, song trên thực tế chưa thị trường CKPS chính thức tại Việt Nam. rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, song về bản là do thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các nền tảng về cung –cầu, hạ tầng công nghệ của TTCK sở. Để thể được thị trường CKPS vững mạnh trước hết cần một thị trường hàng hóa sở ổn định cùng với hệ thống công nghệ giao dịch, thanh toán –bù trừ hiện đại. Đồng thời, các quản lý phải đảm bảo đủ năng lực giám sát cả về mặt pháp lý công nghệ. Tất cả những yếu tố đó hiện trên TTCK Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn xây dựng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng các sản phẩm CKPS vẫn đang trong lộ trình nghiên cứu áp dụng. Tuy nhiên thực tiễn thị trường cho thấy, trước nhu cầu phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch phòng ngừa rủi ro, các CTCK nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tìm mọi cách “lách luật” để triển khai các sản phẩm giao dịch mới như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai chỉ số các sản phẩm hình thức CKPS như: thỏa thuận mua lại, giao dịch ký quỹ, bán khống. Hầu hết các sản phẩm mới này đều hình thái của chứng khoán phái sinh (CKPS) mặc dù vẫn vẫn chưa những quy định pháp luật cụ thể nào, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến cổ phiếu. Với mục tiêu tổng hợp thông tin về về vấn đề này phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo UBCKNN, Phòng Phân tích Dự báo thị trường (PTDB), Trung tâm NCKH-ĐTCK, thực hiện báo cáo “Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh sản phẩm giao dịch mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Báo cáo này đề cập đến một số sản phẩm mới điển hình được áp dùng nhiều trong thời gian qua trên TTCK Việt Nam trong sự so sánh với thông lệ quốc tế, bao gồm: hợp đồng quyền chọn; hợp đồng tương lai; thỏa thuận mua lại; giao dịch ký quỹ; bán khống. 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới 1.1 Các loại hình CKPS Thứ nhất, hợp đồng quyền chọn [...]... sinh : Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán đặc biệt xuất phát từ một tài sản, công cụ sở giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị, trạng thái của tài sản, công cụ sở đó. Nh vậy, giá trị của chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào giá trị tình trạng của tài khoản sở Trong phần này chúng ta hãy tìm hiểu những nhân tố bản tác động để hình thành giá trị chứng khoán phái sinh những...1.2 Phân loại đặc điểm của chứng khoán phái sinh Chúng ta hiểu chứng khoán phái sinh theo nh định nghĩa theo nghĩa hẹp trên đây Trớc tiên nó phảichứng khoán sau đó thỏa mãn thêm các điều kiện về đặc tính là xuất phát từ một tài sản sở giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị tài sản sở Chứng khoán phái sinh trong quan niệm hẹp của đề tài này là chỉ những công cụ phái sinh đợc hoặc có... chứng khoán phái sinh những nguyên lý bản trong việc định giá chúng Sởchúng ta cần tiến hành định giá chứng khoán phái sinh bởi vì ba lý do chính sau đây: 40 - Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán, là một loại hàng hoá của thị trờng chứng khoán chúng ta muốn tiệm cận giá trị lý thuyết của hàng hoá đó mà ta đang quan tâm - Chúng ta muốn xác định giá hàng hoá đó khi chúng ta chấp nhận... hiện một quyền chọn sẽ tự động cho ngời nắm giữ một quyền chọn khác, một số loại khác giá trị lại phụ thuộc thời tiết, hay giá trôi nổi, một số khác lại phụ thuộc vào lãi suất thị trờng, thậm chí là phong độ của một đội bóng hay bất kỳ biến cố nào khác.vv 1.3 Những đặc trng bản của việc định giá các công cụ phái sinh Nh đã giới thiệu trong phần 1.1 ngay trong định nghĩa của chứng khoán phái sinh. .. muốn xác định phí mua bán quyền chọn đảm bảo lợi ích hài hoà giữa bên mua bên bán, làm cho 2 bên mua, bán đều thoả mãn khi ký kết hợp đồng Trên đây là những yếu tố hết sức quan trong trong quá trình xác lập ứng dụng chứng khoán phái sinh là yếu tố quyết định giá trị (V) của các chứng khoán phái sinh 1.3.1 Những nhân tố tác động đến giá trị nội tại của chứng khoán phái sinh Giá, hay giá trị... đặt cho là KHẢO SÁT NHANH CÁC LOẠI HÌNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH SẢN PHẨM GIAO DỊCH MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Báo cáo chuyên đề số 3/2011 27/6/ 2011 Phòng Phân tích Dự báo thị trường Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN) 2 NỘI DUNG 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới 3 2. Các ý kiến từ các bên liên quan 16 3. Các biện pháp quản lý 18 4. Kết luận 19 3 Tính tới thời điểm hiện tại (T6/2011), vẫn chưa một văn bản pháp lý chính thức nào từ các quan quản lý cho phép thực hiện các loại hình giao dịch CKPS các sản phẩm mới từ chứng khoán (trừ giao dịch ký quỹ - Margin). Luật chứng khoán định nghĩa một số loại chứng khoán phái sinh, song trên thực tế chưa thị trường CKPS chính thức tại Việt Nam. rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, song về bản là do thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các nền tảng về cung –cầu, hạ tầng công nghệ của TTCK sở. Để thể được thị trường CKPS vững mạnh trước hết cần một thị trường hàng hóa sở ổn định cùng với hệ thống công nghệ giao dịch, thanh toán –bù trừ hiện đại. Đồng thời, các quản lý phải đảm bảo đủ năng lực giám sát cả về mặt pháp lý và công nghệ. Tất cả những yếu tố đó hiện trên TTCK Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn xây dựng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng các sản phẩm CKPS vẫn đang trong lộ trình nghiên cứu áp dụng. Tuy nhiên thực tiễn thị trường cho thấy, trước nhu cầu phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch phòng ngừa rủi ro, các CTCK nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tìm mọi cách “lách luật” để triển khai các sản phẩm giao dịch mới như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai chỉ số các sản phẩm hình thức CKPS như: thỏa thuận mua lại, giao dịch ký quỹ, bán khống. Hầu hết các sản phẩm mới này đều hình thái của chứng khoán phái sinh (CKPS) mặc dù vẫn vẫn chưa những quy định pháp luật cụ thể nào, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến cổ phiếu. Với mục tiêu tổng hợp thông tin về về vấn đề này phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo UBCKNN, Phòng Phân tích Dự báo thị trường (PTDB), Trung tâm NCKH-ĐTCK, thực hiện báo cáo “Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh sản phẩm giao dịch mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Báo cáo này đề cập đến một số sản phẩm mới điển hình được áp dùng nhiều trong thời gian qua trên TTCK Việt Nam trong sự so sánh với thông lệ quốc tế, bao gồm: hợp đồng quyền chọn; hợp đồng tương lai; thỏa thuận mua lại; giao dịch ký quỹ; bán khống. 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới 1.1 Các loại hình CKPS Thứ nhất, hợp đồng quyền chọn (Options) Tại Việt Nam, hợp đồng quyền chọn mới chỉ được đưa vào thực hiện thử nghiệm cho các giao dịch tiền tệ. Tuy nhiên, KHẢO SÁT NHANH CÁC LOẠI HÌNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH SẢN PHẨM GIAO DỊCH MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Báo cáo chuyên đề số 3/2011 27/6/ 2011 Phòng Phân tích Dự báo thị trường Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN) 2 NỘI DUNG 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới 3 2. Các ý kiến từ các bên liên quan 16 3. Các biện pháp quản lý 18 4. Kết luận 19 3 Tính tới thời điểm hiện tại (T6/2011), vẫn chưa một văn bản pháp lý chính thức nào từ các quan quản lý cho phép thực hiện các loại hình giao dịch CKPS các sản phẩm mới từ chứng khoán (trừ giao dịch ký quỹ - Margin). Luật chứng khoán định nghĩa một số loại chứng khoán phái sinh, song trên thực tế chưa thị trường CKPS chính thức tại Việt Nam. rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, song về bản là do thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các nền tảng về cung –cầu, hạ tầng công nghệ của TTCK sở. Để thể được thị trường CKPS vững mạnh trước hết cần một thị trường hàng hóa sở ổn định cùng với hệ thống công nghệ giao dịch, thanh toán –bù trừ hiện đại. Đồng thời, các quản lý phải đảm bảo đủ năng lực giám sát cả về mặt pháp lý công nghệ. Tất cả những yếu tố đó hiện trên TTCK Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn xây dựng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng các sản phẩm CKPS vẫn đang trong lộ trình nghiên cứu áp dụng. Tuy nhiên thực tiễn thị trường cho thấy, trước nhu cầu phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch phòng ngừa rủi ro, các CTCK nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tìm mọi cách “lách luật” để triển khai các sản phẩm giao dịch mới như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai chỉ số các sản phẩm hình thức CKPS như: thỏa thuận mua lại, giao dịch ký quỹ, bán khống. Hầu hết các sản phẩm mới này đều hình thái của chứng khoán phái sinh (CKPS) mặc dù vẫn vẫn chưa những quy định pháp luật cụ thể nào, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến cổ phiếu. Với mục tiêu tổng hợp thông tin về về vấn đề này phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo UBCKNN, Phòng Phân tích Dự báo thị trường (PTDB), Trung tâm NCKH-ĐTCK, thực hiện báo cáo “Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh sản phẩm giao dịch mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Báo cáo này đề cập đến một số sản phẩm mới điển hình được áp dùng nhiều trong thời gian qua trên TTCK Việt Nam trong sự so sánh với thông lệ quốc tế, bao gồm: hợp đồng quyền chọn; hợp đồng tương lai; thỏa thuận mua lại; giao dịch ký quỹ; bán khống. 1. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS sản phẩm giao dịch mới 1.1 Các loại hình CKPS Thứ nhất, hợp đồng quyền chọn (Options) Tại Việt Nam, hợp đồng quyền chọn ... tư vẫ n giao d ịch chứng khoá n phá i sinh tạ i cá c CT K thành viê n giao d ịch CKPS thá c đầu tư cho CT K khô ng phả i l thô ng qua ủ y thự c hiệ n cá c giao d ịch tạ i thành viê n giao d ịch... c) tiền tài khoản T+ chứng khoánvề tài khoản Th ời gian toá n T+1 T+ tiền tài khoả n Vi ệ c toá n đượ c thự c hiệ n vào cuố i giao d ịch hàng ngày N ế u tài khoả n phá i sinh củ a nhà tư l ỗ... 10% Bi ê n độ dao độ ng giá Ng ày giao d ịch đầu tiê n 7% củ a cổ phiế u niê m y ế t: 30% Ph ươ ng thức giao Kh p l ệ nh thỏ a d ịch thuậ n ATO, C c lo i l ệ nh giao d ịch Nguy ê n tắ c khớ p MOK,
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh giữa giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu, So sánh giữa giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu, So sánh giữa giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay