Quyết định 1236/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:31

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _______________ Số: 11/2007/CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007 CHỈ THỊ Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản __________ Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Để triển khai thực hiện Luật có hiệu quả và thống nhất trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Xây dựng: a) Trong năm 2007 chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; b) Trong quý II/2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản để phục vụ cho công tác quản nhà nước và đáp ứng nhu cầu xã hội về hoạt động kinh doanh bất động sản; c) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, bổi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản; d) Nghiên cứu trình Chính phủ Đề án thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường bất động sản tạo khung pháp để mở rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; đ) Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường: a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản; b) Nghiên cứu, bổ sung hình thức cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê đối với các tổ chức trong nước; quy định rõ diện tích đất không phải nộp tiền sử dụng đất trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 3. Bộ Tài chính: a) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; b) Nghiên cứu, ban hành quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản; c) Quy định về việc cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Nghiên cứu ban THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 1236/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN NGOẠI THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Quản ngoại thương ngày 12 tháng năm 2017; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản ngoại thương Điều VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, PL (2b).KN KẾ HOẠCH KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN NGOẠI THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2017 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Xác định chế phối hợp bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ địa phương việc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí địa phương đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 năm Tổ chức rà soát văn quy phạm pháp luật hành liên quan đến hoạt động quản VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Cơ quan phối hợp: Các quan, tổ chức có liên quan - Thời gian hoàn thành: Tháng năm 2017 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung d) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quan liên quan tổng hợp kết rà soát đề xuất bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản ngoại thương - Thời gian hoàn thành: Tháng năm 2017 Xây dựng văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung giao Lu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÁN KẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 07 /KHLT-BGH-CĐ-ĐTNCSHCM Mỹ Thạnh, ngày 05 tháng 11 năm 2010 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010 (Từ ngày 10/11/2010 đến ngày 10/12/2010). Căn cứ vào công văn số 1326/ SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn Triển khai "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010" Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tán Kế thống nhất kế hoạch Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 của nhà trường như sau : I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV cho mọi người. - Phát động phong trào học tập, tìm hiểu về Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp liên quan đến vấn đề HIV/AIDS, trong giáo viên và học sinh ; - Cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về HIV 2. Yêu cầu: - Tổ chức tuyên truyền tốt Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp liên quan đến vấn đề HIV/AIDS. - Các đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên chủ động triển khai kế hoạch nhằm thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong nhà trường. - Tất cả giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn trường nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống HIV/AIDS. - Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai. II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU, NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 1. Chủ đề : Chủ đề của Chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 “Tiếp cận phổ cập và quyền con người” 2. Khẩu hiệu của Tháng phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 a) Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS là góp phần phòng, chống HIV/AIDS! b) Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! c) Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn! d) Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS 1/12/2010! đ) Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010! 3. Các nội dung truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS - Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; - Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); - Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. - Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2014, THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT THÁO GỠ I Về kết đạt Năm 2014 năm 2015 năm trọng tâm triển khai tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 Quốc hội thông qua năm lề thực thành công kế hoạch 05 năm 2011 - 2015 Với đạo liệt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường; đoàn kết, trí cao tập thể Lãnh đạo Tổng cục Quản đất đai nỗ lực cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành quản đất đai; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tích cực Bộ, ngành, quan liên quan Trung ương địa phương nước, ngành quản đất đai hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước Toàn ngành nghiêm túc triển khai thực Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Luật Đất đai; triển khai thực Chương trình công tác năm 2014, năm 2015 Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường đạt quan trọng sau đây: Về việc chuẩn bị điều kiện để tổ chức thi hành Luật Đất đai a) Về công tác xây dựng sách, pháp luật đất đai Xây dựng sách, pháp luật đất đai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản nhà nước đất đai năm 2014 năm 2015 Cho đến nay, Bộ Tài nguyên Môi trường hoàn thành văn quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai giao theo kế hoạch đề Cụ thể Bộ chủ động, khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định; phối hợp với Bộ Tài trình phủ ban hành 02 Nghị định Phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định Bộ đã xây dựng, ban hành 24 Thông tư Thông tư Liên tịch Nhìn chung, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được trình ban hành theo trình tự, thủ tục, đảm bảo kịp thời có hiệu lực Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; khắc phục tình trạng Luật chờ văn hướng dẫn Việc ban hành đồng thời văn hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực với Luật Đất đai đánh dấu bước tiến quan trọng, xã hội ghi nhận đánh giá cao việc chuẩn bị thi hành Luật Đất đai Bộ đạo địa phương chủ động rà soát Điều, Khoản giao Luật, Nghị định để quy định chi tiết thi hành Đến nay, có 63/63 tỉnh ban hành 360 văn quy định chi tiết thi hành Luật Nghị định quy định chi tiết thi hành Trong đó, văn địa phương ban hành tập trung vào lĩnh vực giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy định hạn mức sử dụng đất, điện tích tối thiểu phép tách b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai Thực Chỉ thị số 01/CT-TTg, Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức sách, pháp luật đất đai; biên tập tài liệu phổ biến về những nội dung đổi mới của Luật Đất đai Nghị định quy định chi tiết thi hành để sử dụng thống cả nước; tổ chức in gần 5.000 Luật Đất đai Nghị định để cung cấp cho Bộ, ngành địa phương Tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung đổi Luật Đất đai, Hội nghị phổ biến, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật đất đai 1; phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền cho đối tượng có liên quan (cử 60 lượt chuyên gia để phổ biến pháp luật đất đai cho 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); phổ biến Luật Đất đai phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu trao đổi nhu cầu hợp tác triển khai thi hành Luật với quan ngoại giao, nhà tài trợ quốc tế Tại địa phương, 63/63 tỉnh, thành phố nước triển khai công tác phổ biến Luật Đất đai văn quy định chi tiết thi hành Luật đến tổ chức, cá nhân nhiều hình thức khác Nhiều địa phương triển khai cụ thể đến đối tượng cán cấp huyện, cấp xã Nhìn chung, công tác tuyên truyền pháp luật đất đai triển khai rộng rãi đến đối tượng với nội dung thiết thực hình thức phù hợp Bộ, ngành, địa phương dư luận nhân dân đánh giá cao Qua góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất c) Chỉ đạo, đôn đốc địa TRUNG TÂM DÂN SỐ – KHHGĐ THÁP MƯỜI TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH LỢI Số : 11 /KH BDS XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tháp Mười, ngày 03 tháng 12 năm 2014 KẾ HOẠCH Triển khai “tháng hành động Dân số” năm 2014 ( từ ngày 10/12 đến 31/12 năm2014) Hiện nội dung kế hoạch số 29/KH-CCDS ngày 29/9/2014 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp việc triển khai “tháng hành động quốc gia dân số” năm 2014 Nhằm mục đích khiển khai đồng giải pháp, huy động tối đa tham gia cấp, toàn xã hội thực công tác KHHGĐ.Đồng tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vủ động viên khích lệ tinh thần đội ngủ cán công chức, viên chức chuyên trách, cộng tác viên, tuyên truyền viên Dân số KHHGĐ địa bàn xã Thạnh Lợi Trạm y tế xã Thạnh Lợi xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông hưởng ứng “tháng hành động dân số quốc gia năm 2014”và chào mừng kỷ niệm ngày dân số Việt Nam( 26/12).Thời gian thực từ ngày 01 / 12 /2014 đến 31 / 12 / 2014 với nội dung hoạt động cụ thể sau: I MỤC TIÊU Nâng cao phát huy hiệu hoạt động truyền thông trực tiếp địa bàn xã vùng sâu, vùng khó khăn qua cung cấp thông tin, kiến thức hiểu biết Dân số/ Sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình; sách, pháp luật Đảng nhà nước công tác Dân số – KHHGĐ cho nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành vượt tiêu năm 2014 Tăng cường tổ chức hoạt động truyền thông sách DSKHHGĐ, đặc biệt ý nghĩa tháng hành động dân số, ngày dân số việt Nam, nhằm khẳng định đường lối đắn Đảng Nhà nước ta công tác DS – KHHGĐ, tạo đồng thuận cao xã hội, động viên tổ chức cá nhân tham gia thực tốt sách DS – KHHGĐ năm 2014 năm Tập trung lồng ghép nội dung hành động tháng quốc gia dân số chương trình, dự án liên quan, đặc biệt mô hình nâng cao chất lượng đân số sàng lọc sơ sinh, trước sinh, kiểm soát tỷ lệ cân giới tính sinh II Chủ đề hiệu tuyên truyền Chủ đề Hướng tới chủ đề chung tháng hành động quốc gia dân số ( tháng 12 ) năm 2014”Duy trì mức sinh thấp hợp – sự phát triển nhanh bền vững đất nước” tập trung phổ biến tuyên truyền chủ trương, sách, pháp luật Đẩng Nhà Nước DS – KHHGĐ; lợi ích tối ưu,nếu mức sinh thấp hợp lý, lợi ích tác hại mức sinh giảm xuống thấp mức sinh tăng lên cao đối với phát triển kinh tế xã hội đối với địa phương 2.khẩu hiệu tuyên truyền: DUY TRÌ MỨC SINH TỐT HỢP – VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC HÃY KẾT HÔN ĐÚNG ĐỘ TUỔI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÌ SỨC KHỎ, HẠNH PHÚC CỦA TUỔI TRẺ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH PHẦN HẠN CHẾ DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ EM KHÔNG LỰA TRỌN GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH TRONG TƯƠNG LAI III NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: Tiếp tục triển khai chủ trương, pháp luật định số 47NQ/TW ngày 22/5/2005 trị tiếp tục đẩy mạnh công tác DS – KHHGĐ, p0haps lệnh sữa đổi điều 10 pháp lệnh DS nghị định hướng dẫn thực hiện, định số 2013/QĐ- TTg ngày 14/11/2011 thủ tướng phủ việc phê duyệt chiến lược DS sức khỏe sinh sản Việt nam giai đoạn 2011- 2020, định số 1199/QĐ –TTg ngày 31/12/2012.phê duyệt mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ giai đoạn 2012- 2015 Giới thiệu thành tựu, krrts công tác DS- KHHGĐ thời gian qua, khó khăn thách thức đối với công tác DS- KHHHGĐ như: Đảm bảo khả tái sinh sản dân số, cấu dân số hợp tiến đến sớm ổn định qui mô dân số, đảm bảo nguồn lực cho phát triển bền vững, đầu tư giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cãi thiện an sinh xã hội thịnh vượng đất nước Tăng cường hoạt động truyền thông hệ bất lợi mức sinh như: thiếu lao động, già dân số nhanh, tăng nhu cầu an sinh xã hội, cân đối kinh tế hay mức sinh cao như: áp lực y tế, giáo dục, việc làm qua đề giải pháp nhằm tiếp tục trì mức sinh thấp hợp thời gian tới Tuyên truyền chủ đề, mục đích,nội dung, ý nghĩa, cội nguồn cảu ngày Dân số Việt Nam ( 26/12) Tháng hành động quốc gia ngày dân số ( tháng 12) Biểu dương khen thưởng cá nhân, ấp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho DSKHHGĐ Kết hợp tổng kết dân số năm 2014 triển khai phương hướng kế hoạch năm 2015 III / CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG Các hoạt động tuyên UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI Số: /KH-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 06 năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khaỉ thỉ hành Luật Thỉ hành tạm giữ, tạm giam địa bàn quận Hoàng Mai Thực Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 09/03/2016 UBND thành phố Hà Nội việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam địa bàn quận Hoàng Mai, cụ thể sau: L MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU Muc đích » - Phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán địa bàn Quận hiểu, nắm vững nội dung Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, qua sá đưa quy định Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam vào thực tế sống; - Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn trách nhiệm quan, tổ chức liên quan việc triển khai thiLuật Thi hành tạm giữ, tạm giam địa bàn Quận, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống hiệu Yêu cầu - Việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với ưách nhiệm phát huy vai trò chủ động, tích cực phòng, ban, ngành thuộc Quận, UBND phường quan, tồ chức có liên quan triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm chất lượng tiến độ hoàn thành công việc - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận, ƯBND phường tập trung phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; kết hợp tuyên truyền với Công ước Liên hợp quốc chống ưa hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hạ nhục người để đảm bảo đem lại hiệu - Trong trình thực phải thường xuyên, kịp thời kiểm ưa, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khỏ khăn để bảo đảm tiến độ hiệu việc triền khai thi hành Luật n NỘI DUNG VÀ TIÉN Độ TRIỂN KHAI Tuyên truyền, phồ biến Luật Thỉ hành tạm giữ, tạm giam a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam vãn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao ưách nhiệm, Thi hành tạm giữ, tạm giam I thống nhận thức cho đội ngũ cán làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ; điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán nhân dân b) Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tồ chức tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, cán làm công tác điều ừa tội phạm c) Phân công thực hiện: - Cơ quan chủ trì: Công an Quận - Cơ quan phối hợp: Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 năm Rà soát, hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật tạm gỉữ, tạm giam a) Nội dung: Các quan, đơn vị có liên quan vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao, tổ chức rà soát vă quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, thống vãn càn sửa đồi, bổ sung, thay bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gừi Công an Quận để tổng hợp, báo cáo Công an Thành phố b) Cơ quan chủ trì: Công an Quận phòng, ban, ngành liên quan c) Thòi gian hoàn thành: Quý II, III/2016 Tham gỉa ý kiến xây dựng tề chức triển khai thực văn quy định tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam - Nội dung: Tham gia ý kiến xây dựng tổ chức triển khai thực văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm gỉữ, tạm giam: + Nghị định Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; + Nghị định Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng sở liệu thi hành tạm giữ, tạm giam + Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam * Cơ quan thực hiện: Công an Quận, phòng Tư pháp, quan, đơn vị có liên quan - Thời gian hoàn thành: Theo đạo Công an Thành phố III PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM Công an Quận - Triển khai kế hoạch ngành; tuyên truyền, phố biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức công tác tạm giữ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý; tập huấn chuyên sâu ... (2b).KN KẾ HOẠCH KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2017 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Xác định chế... dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương - Thời... rà soát văn quy phạm pháp luật hành liên quan đến hoạt động quản lý VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1236/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, Quyết định 1236/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, Quyết định 1236/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay