Thông tư 16/2017/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

12 Luật Ngân hàng Việt Nam Trần Thị Ngọc – KT33F-061 MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 A- LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế hiện đại mỗi quốc gia đều có xu hướng sử dụng ngoại hối để nhập khẩu hàng hóa hay can thiệp vào thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, điều hòa cán cân thanh toán quốc tế…góp phần phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt từ sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức WTO, nhu cầu sử dụng ngoại hối ngày càng gia tăng không ngừng và có ảnh hưởng sâu sắc lớn lao đối với nền kinh tế xã hội của quốc gia. Một vấn đề nổi cộm hiện nay là nạn đô la hóa đang đe dọa chủ quyền tiền tệ của Việt Nam. Tình trạng đôla hóa của nền kinh tế nước ta có thể đã xảy ra ngay từ trước khi nước ta bắt đầu mở cửa và trở nên phổ biến sau khi nền kinh tế trải qua thời kỳ lạm phát nghiêm trọng vào cuối thập niên 1980 khiến đồng đôla Mỹ trở thành một phương tiện dự trữ giá trị đáng tin cậy trước một đồng bạc Việt Nam đang suy yếu. Thực trạng này rất đáng lo ngại và khiến những nhà phân tích kinh tế trong và ngoài nước đã nhiều lần cảnh báo về mặt trái của hiện tượng đôla hóa, nhất là tác động của nó trong việc vô hiệu hóa các biện pháp kinh tế vĩ mô của nước ta. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta có thể thành công trong việc khuyến khích, nâng đỡ sản xuất trong nước, giải quyết nạn ứ đọng và giảm giá Bài tập học kỳ 12 Luật Ngân hàng Việt Nam Trần Thị Ngọc – KT33F-061 hàng nội địa, giải quyết nạn thất nghiệp trong nỗ lực khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu vừa qua, khi mà đồng đôla cứ liên tục bơm hàng lậu với giá rẻ mạt qua biên giới? Làm sao chúng ta có thể hỗ trợ hiệu quả cho nhà xuất khẩu, khắc phục tình trạng nhập siêu kéo dài hàng thập niên, khi mà sự hiện diện không thể kiểm soát của đồng đôla trong nền kinh tế cứ thường xuyên đội tỷ giá đồng bạc Việt Nam lên cao? Chính vì thế chính phủ Việt Nam đã tìm cách lựa chọn cho mình những chính sách thích hợp trong quản lý ngoại hối và điều tiết hoạt động ngoại hối, trong đó có quyền sử dụng ngoại hối của tổ chức cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. B- NỘI DUNG I. Lý luận chung về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam I.1- Khái niệm ngoại hối và sử dụng ngoại hối a) Ngoại hối là một khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị dùng để thanh toán giữa các quốc gia. Tùy theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi nước mà khái niệm ngoại hối có thể là không giống nhau.Tồn tại sự khác nhau này là do mỗi quốc gia có chủ trương không giống nhau trong tìm hiểu về những tác động hay ảnh hưởng của ngoại hối đối với đời sống kinh tế xã hội và cơ chế quản lý sử dụng chúng phù hợp với thái độ của nhà cầm quyền đối với ngoại hối, chính sách tiền tệ của nước đó trong từng thời kỳ. Các nhà làm luật Việt Nam lựa chọn giải pháp định nghĩa về ngoại hối bằng cách liệt kê các tài sản được coi là ngoại hối gồm 1 : - Đồng tiền của quốc gia, lãnh thổ khác, đồng tiền chung Châu Âu và các đồng tiền chung khác dùng trong thanh toán quốc tế và khu vực (gọi là ngoại tệ); 1 Xem Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và Khoản 1 Điều 3 Nghị gang Bộ, CQ thuộc CP; - UBATGTQG; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, VTải Trương Quang Nghĩa PHỤ LỤC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) STT Tuyến đường Quốc lộ 1, 1B, 1C, 1D, 1K Quốc lộ 2, 2A, 2B, 2C Quốc lộ 3, 3B, 3C Quốc lộ 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G, 4H Quốc lộ Quốc lộ 6, 6B Quốc lộ 7, 7B Quốc lộ 8, 8B, 8C Quốc lộ 9, 9B, 9D 10 Quốc lộ 10 11 Quốc lộ 12, 12A, 12B, 12C 12 Quốc lộ 13 13 Quốc lộ 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14G 14 Quốc lộ 15, 15A, 15B, 15C, 15D 15 Quốc lộ 16 16 Quốc lộ 17 17 Quốc lộ 18, 18B, 18C 18 Quốc lộ 19, 19B, 19C 19 Quốc lộ 20 20 Quốc lộ 21, 21B 21 Quốc lộ 22, 22A, 22B ...        !"#$%&'()"      ! "#$%& '()*+,-./#($01 2 !3,-45(67(!4%42  !3,-489:; "#7(49((<!3,-4%%=->?@ !3,-4)@AB44& "#%C4D EF!GHI  MỞ ĐẦU 'J>-KL()+-4M(4 4M-)NM4>OO($OM4( 'P4@4.B?M4(=()*M(B= ME=,/3Q@RSTU4 .L(V/W4,STU@W4, O'-OO,X(C(4%1RY-Z ,(B?/)@3->)..[!$LW4, STU)*\XK-?]$-O+3L(?L (?%^.%,,L(4-O,)N,,-)+, W],1%?#*+,-"./01 234 !_V)NB@`)O-0 O($BOB4LP<N'3 -a.V?O.%P3,b$W4-O >-KL4WaO?)@4O.WP/ )+c)+B=\KM4b ,/)@/W4%aP?LA,>+3/%$O,/ )@/W4(aO,/CP,VA)$d-? )NMX?T4X3/a()*dW4L-[%X3 >B=4M-(43,-4-XL$K(e4M X()=X?f.W_-?(MM(B= M 3-)+>X(C/P LOY7-0dC $  51 364  7 8 $%&'()" 9: (-V4BgL-$B(L-Vhd->)\ \LBiB?$]L%$/Y7 jjO.?OY74=k7kgO,l4O  "    Chuyển giá là gì? m(n7(,(o-aX44[XP,(4 4M-)NM'%=/=-X^ 3,+3p)@O?4)@O?P,fK 3)NM^ | TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU | Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2015, Số 35 31 Các rào cản trong thực hiện thông 16/2009/BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại Việt Nam Lê Minh Thi 1 , Nguyễn Phương Mai 2 Nghiên cứu rà soát tài liệu báo cáo việc thực hiện thông 16/2009/BYT về thực hiện hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của các cơ sở y tế với mục tiêu tìm hiểu thực trạng và các rào cản tiếp cận của nạn nhân và các khó khăn của hệ thống y tế trong hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Nghiên cứu rà soát 55 tài liệu thứ cấp bao gồm báo cáo, nghiên cứu cập nhật về thực hiện thông 16/2009 về hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (BLGĐ) trong các cơ sở y tế năm 2014. Kết quả cho thấy số lượng các cơ sở y tế thực hiện triển khai thống kê nạn nhân BLGĐ ở mức rất khiêm tốn và số lượt nạn nhân tìm kiếm hỗ trợ dòch vụ y tế còn chưa nhiều. Một số rào cản trong tìm kiếm hỗ trợ dòch vụ bao gồm yếu tố văn hóa (xấu hổ, ngại ngần khai báo), lo lắng về chi trả, thiếu kó năng và cảm thông của nhân viên y tế, cơ sở y tế chưa có phòng vấn riêng và một số yếu tố khác. Khuyến nghò tăng cường truyền thông cộng đồng về BLGĐ và tăng cường tập huấn cán bộ y tế (CBYT) tuyến cơ sở về sàng lọc, hỗ trợ và điều trò cũng như nạn nhân bạo lực gia đình. Tăng cường phối hợp với các bên liên quan như hội phụ nữ, chính quyền trong hỗ trợ nạn nhân BLGĐ hiệu quả. Từ khóa:Bạo lực gia đình, phụ nữ, hệ thống y tế, thông 16/2009 Ghi chú: Quan điểm thể hiện trong bài báo là quan điểm riêng của nhóm tác giả. Không nhất thiết phản ánh quan điểm của đơn vò mà tác giả đang làm việc. Barriers in implementation of circular no. 16/2009/BYT on screening and health care support for victims of domestic violence in Viet Nam Le Minh Thi 1 , Nguyen Phuong Mai 2 The study reviewed reports on implementation of Circular No. 16/2009/BYT to support victims of domestic violence by health facilities with the goal of understanding the status and barriers to access of victims and the difficulty of the health system in supporting victims of domestic violence. The study reviewed 55 secondary documents including reports, study findings on implementation update of Circular No. 16/2009 on supporting victims of domestic violence in health facilities in 2014. The results showed that the number of health facilities involved in making statistical reports on number ● Ngày nhận bài: 6.1.2015 ● Ngày phản biện: 28.1.2015 ● Ngày chỉnh sửa: 5.2.2015 ● Ngày được chấp nhận đăng: 2.3.2015 32 Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2015, Số 35 | TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU | of domestic violence victims and their visits for seeking health services is still very modest. A number of barriers have been identified including cultural factors (shyness, reluctance to declare), financial difficulties, lack of skills and sympathy of the health workers, lack of private counseling rooms, and a number of other factors. Recommendations are to strengthen community awareness about domestic violence and to promote the training of health workers at grassroots level in screening, caring and treating as well as educating victims of domestic violence. Besides, strengthening collaboration with stakeholders such as Women's Union, authorities is also recommended in order to support effectively victims of domestic violence. Keywords: Domestic violence, women, health systems, Circular No. 16/2009 Tác giả: 1. Trường Đại học Y tế công cộng 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế 1. Đặt vấn đề Bạo lực gia đình (BLGĐ) là một vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA LUẬT--------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHÓA 37NIÊN KHÓA 2011 - 2015Đề tài:PHÁP LUẬT VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUALÃNH THỔ VIỆT NAMGiảng viên hướng dẫn:ThS Nguyễn Mai HânBộ môn Luật Thương mạiSinh viên thực hiện:Trần Thùy TrangMSSV: 5115768Lớp: Luật Thương mại 1 – K37Cần Thơ, năm 2014 LỜI CẢM ƠN--------Lời đầu tiên, người viết xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sỹ Nguyễn MaiHân. Dưới sự hướng dẫn tận tình, cung cấp những kinh nghiệm cũng như kiến thứcquý báo của Cô đã giúp tôi hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp cử nhân Luật củamình.Người viết cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giảng dạy, làm việc tạiKhoa Luật đã truyền đạt những kiến thức quý báo và giúp đỡ trong bốn năm (2011 2015) học tập, rèn luyện tại trường Đại học Cần Thơ. Đồng thời cảm ơn các bạnsinh viên Khóa 37, đặc biệt là các bạn sinh viên làm cùng nhóm chuyên ngành LuậtThương mại do Cô Nguyễn Mai Hân hướng dẫn, đã trao đổi, góp ý và chia sẻnhững kiến thức bổ ích trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài.Cuối cùng, người viết cảm ơn gia đình, bạn bè luôn động viên, giúp đỡ và tạomọi điều kiện để người viết học tập, rèn luyện và nghiên cứu trong suốt bốn năm tạiTrường Đại học Cần Thơ.Người viếtTrần Thùy Trang NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG----------……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................11. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 12. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 13. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 14. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 25. Bố cục của đề tài ........................................................................................................ 2CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUALÃNH THỔ VIỆT NAM ..........................................................................................41.1 Các khái niệm cơ bản về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.......... 41.1.1Khái niệm hoạt động quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam ....41.1.1.1 Khái niệm quá cảnh hàng hóa ........................................................41.1.1.2 Khái niệm tuyến đường quá cảnh ...................................................51.1.1.3 Khái niệm tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa qua lãnh thổViệt Nam ..........................................................................................................51.1.2 Khái niệm dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt nam ...............71.1.3 Phân biệt dịch vụ quá cảnh và dịch vụ logistics.......................................81.2 Đặc điểm, vai trò của quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam ............. 111.2.1 Đặc điểm của quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam ....................111.2.2 Vai trò của quá cảnh hàng hóa qua lãnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA LUẬTLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬTKHÓA 36 (2010 – 2014)ĐỀ TÀI:PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN TẢIHÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNGTRONG LÃNH THỔ VIỆT NAMGiảng viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện:TS. Cao Nhất LinhMai Thị ÚtBộ môn: Luật Thương mạiMSSV: 5106208Lớp : Luật Thương mại 2Cần Thơ, tháng 11/2013 Pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không trong lãnh thổ Việt NamMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 4CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNGĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM ............................ 71.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến vận tải hàng hóa bằng đường hàngkhông…………. ......................................................................................................... 71.1.1 Khái niệm hàng hóa ....................................................................................... 71.1.2 Khái niệm vận tải ........................................................................................... 81.1.3 Khái niệm vận tải hàng hoá bằng đường hàng không................................. 91.2 Đặc điểm của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không ............................. 101.2.1 Ưu điểm ........................................................................................................ 101.2.2 Nhược điểm .................................................................................................. 111.3 Vai trò của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không ................................. 121.4 Lịch sử hình thành và phát triển của vận tải hàng hóa bằng đường hàngkhông….. .................................................................................................................. 131.4.1 Thế giới ......................................................................................................... 131.4.2 Tại Việt Nam ................................................................................................. 15CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓABẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM .............. 192.1 Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàngkhông…. ................................................................................................................... 192.1.1 Điều kiện chung đối với doanh nghiệp ....................................................... 192.1.2 Điều kiện đối với doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài ....................... 222.2 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không............................ 232.2.1 Chủ thể có liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đườnghàng không ............................................................................................................ 23GVHD: TS. Cao Nhất Linh1SVTH: Mai Thị Út Pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không trong lãnh thổ Việt Nam2.2.1.1 Người vận chuyển ............................................................................... 232.2.1.2 Người thuê vận chuyển ....................................................................... 242.2.1.3 Người nhận hàng ................................................................................ 252.2.2 Hình thức hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ...... 252.2.3 Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 262.2.4 Nội dung của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không . 272.2.4.1 Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ................. 272.2.4.2 Điều lệ vận chuyển.............................................................................. 282.2.4.3 Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường hàng không ......................... 292.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằngđường hàng không ........................................................................................... ...PHỤ LỤC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) STT Tuyến đường. .. 64 Quốc lộ Nam Sông Hậu 65 Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp 66 Đường Hồ Chí Minh PHỤ LỤC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT. .. 22 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) STT Tuyến đường Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (Bắc - Nam) Hà Nội - Lào Cai Hà Nội - Hải Phòng Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên) Hà Nội - Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 16/2017/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, Thông tư 16/2017/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, Thông tư 16/2017/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay