Thông tư 52/2017/TT-BTC quy định về sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGỒI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGỒI I. QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Vấn đề sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất đã được Luật Đất đai 2003 và các văn bản thi hành Luật quy định cụ thể về chủ thể sở hữu đất đai, chủ thể sử dụng đất, quyền của chủ thể sở hữu đất đai, quyền của chủ thể sử dụng đất, tạo ra hành lang pháp lý cơ bản để điều chỉnh các quan hệ đất đai, trong đó có những quan hệ đất đai có yếu tố nước ngồi, cụ thể là: 1. Hiến pháp và Luật Đất đai quy định ngun tắc đất đai thuộc sở hữu tồn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý đất đai trong cả nước. 2. Pháp luật về đất đai quy định Nhà nước có quyền của đại diện chủ sở hữu đất đai như quyền định đoạt về đất đai, quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai và trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Quyền định đoạt về đất đai được thực hiện bằng việc quyết định mục đích sử dụng đất thơng qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; quyết định giao đất, cho th đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; định giá đất. Quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thơng qua các chính sách tài chính về đất đai như thu tiền sử dụng đất, tiền th đất; thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà khơng do đầu của người sử dụng đất mang lại. Trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất được thực hiện thơng qua hình thức giao đất, cho th đất, cơng nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được Nhà nước Việt Nam trao cho tổ chức, cá nhân nước ngồi, người Việt Nam định cư ở nước ngồi theo 3 nhóm đối tượng: Tổ chức nước ngồi có chức năng ngoại giao: gồm có cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngồi có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ được Nhà nước Việt Nam cho th đất. Người Việt Nam định cư ở nước ngồi: gồm có người Việt Nam định cư ở nước ngồi về đầu tư, hoạt động văn hố, hoạt động khoa học thường xun hoặc về sống ổn định tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngồi: gồm có tổ chức, cá nhân nước ngồi đầu vào Việt Nam theo pháp luật về đầu . 3. Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý đất đai thơng qua các cơ quan của Nhà nước: BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 52/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 120/2015/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH Căn Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014; Căn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Căn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quảnsử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quảnsử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Điểm c khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “c) Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 20 độ trở lên vượt 1,5 lít rượu 20 độ vượt lít đồ uống có cồn, bia vượt lít; thuốc điếu vượt 200 điếu xì gà vượt 20 điếu thuốc sợi vượt 250 gam; vật phẩm khác có tổng trị giá 10.000.000 đồng Việt Nam;” Tiết d.3 điểm d khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “d.3 Mang theo vàng cụ thể sau: d.3.1 Người xuất cảnh, nhập cảnh hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; d.3.2 Người xuất cảnh, nhập cảnh giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; d.3.3 Người nước phép định cư Việt Nam nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; d.3.4 Người Việt Nam phép định cư nước xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gam trở lên;” Điểm e khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “e) Trường hợp người nhập cảnh, xuất cảnh có hàng hóa, hành lý thuộc quản lý, kiểm tra chuyên ngành công chức Hải quan văn cho phép xuất khẩu, nhập quan quản lý chuyên ngành kết kiểm tra quan kiểm tra chuyên ngành đối chiếu với hàng hóa người xuất cảnh, nhập cảnh; Ghi số, ngày tháng năm, tên văn cho phép văn ghi kết kiểm tra, tên quan cấp, xác nhận, ký tên đóng dấu công chức mục “Xác nhận Hải quan” trang 02 trang 04 Tờ khai Hải quan; Trường hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin hàng hóa, hành lý không phù hợp với văn cho phép văn ghi kết kiểm tra trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh không xuất trình văn cho phép văn ghi kết kiểm tra yêu cầu người xuất cảnh, nhập cảnh gửi hàng hóa, hành lý vào kho Hải quan cửa xử lý theo quy định hành Công chức hải quan ghi nhận việc người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa, hành lý gửi kho Hải quan cửa mục “Xác nhận Hải quan” trang 02 trang 04 Tờ khai Hải quan;” Nội dung hướng dẫn khai báo ô số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông số 120/2015/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài sửa đổi, bổ sung sau: “Khai trọng lượng vàng cụ thể (tính theo đơn vị gam) người xuất cảnh, nhập cảnh thuộc trường hợp nêu điểm trang phần Hướng dẫn khai Hải quan.” Ban hành kèm theo Thông mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh thay cho mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Phụ lục ban hành kèm theo Thông số 120/2015/TT-ĐTC ngày 14 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quảnsử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Điều Thay đổi từ ngữ Thông số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài Thay đổi cụm từ “Time New Roman” thành cụm từ “Times New Roman” Điều khoản Điều Thay đổi cụm từ “Hải quan xác nhận” thành cụm từ “Xác nhận Hải quan” điểm a, điểm đ, điểm e khoản Điều Thay đổi cụm từ “Vụ Tài vụ - Quản trị” thành cụm từ “Cục Tài vụ - Quản trị” khoản Điều khoản Điều Điều Trách nhiệm tổ chức thực Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thuộc trực thuộc thống thực Thông Các quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực nội dung quy định Thông Điều Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng năm 2017 Thông bãi bỏ Quyết định số 2181/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài việc đính Thông số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2015 quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quảnsử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Quá trình ...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ISO 9001-2000 QUI ĐỊNH QUẢNSỬ DỤNG XE ÔTÔ Mã tài liệu: HCQT-QĐ009 TP HCM: 01/03/2011 QUY ĐỊNH QUAN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE ÔTÔ Mã tài liệu: HCQT-QĐ009 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Soát xét Tổng Giám đốc Họ và tên Chữ ký ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 2 / 9 QUY ĐỊNH QUAN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE ÔTÔ Mã tài liệu: HCQT-QĐ009 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHAN VŨ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2011 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỮ DỤNG XE ÔTÔ (Ban hành theo Quyết định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 của Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Phan Vũ) Điều 1. Nguyên tắc chung 1.1. Xe ô (sau đây gọi tắt là xe) chỉ được sử dụng cho công tác chung của Công ty. Chi phí xăng, xe phải được hạch toán đầy đủ cho các đối tượng và công vụ đã sử dụng. 1.2. Phòng HCQT chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về quảnsử dụng xăng, xe đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Điều 2. Đối tượng được sử dụng xe ôtô 2.1. Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị đi công tác của Công ty và là đối tượng được ưu tiên cao nhất. 2.2. Những người được Ban Giám Đốc cử đi công tác, đi họp hoặc giải quyết các công việc chung: Trưởng, Phó các đơn vị, trực thuộc. 2.3. Người đi nhận và áp tải tiền mặt về quỹ; 2.4. Người đi đưa, đón khách cơ quan bên ngoài và khách quốc tế làm việc với Công ty. 2.5. Các hoạt động tập thể: a. Đưa đón cán bộ, công nhân viên( CBCNV) của Công ty lên làm việc tại các chi nhánh, công ty liên kết. b. Đám cưới của CBCNV, đám tang của CBCNV khi qua đời nếu được sự phê duyệt của BGĐ. c. Các đám tang của thân nhân CBCNV (nếu bố trí được xe và CBCNV phải chịu chi phí xăng dầu, bồi dưỡng tài xế nếu làm việc ngoài giờ) khi được sự phê duyệt của BGĐ. 2.6. CBCNV đi công tác khẩn cấp, đặc biệt được Ban Giám Đốc quyết định. ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 3 / 9 QUY ĐỊNH QUAN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE ÔTÔ Mã tài liệu: HCQT-QĐ009 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 Điều 3. Thẩm quyền điều động xe 3.1. BGĐ uỷ quyền cho Phòng HCQTcăn cứ đối tượng quy định ở Điều 2 xem xét bố trí xe đi trong Tp.HCM. 3.2. Căn cứ phê duyệt của BGĐ, Phòng HCQTđiều động xe, cử lái xe phục vụ yêu cầu công tác và báo cho đối tượng sử dụng xe. 3.3. Trong trường hợp không đủ xe phục vụ và được sự phê duyệt của BGĐ thì Phòng HCQTcó thể thuê xe bên ngoài hoặc sử dụng thẻ taxi của công ty. 3.4. Trong trường hợp đột xuất BGĐ và giám đốc HCQTcó thể điều động thông qua điện thoại và làm Lệnh điều xe sau. Điều 4 . Trách nhiệm của đối tượng sử dụng xe 4.1. Sử dụng đúng mục đích, đi đúng giờ, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã ghi trên giấy báo xe hoặc lệnh điều xe. 4.2. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho lái xe hoàn thành nhiệm vụ. 4.3. Nếu trong quá trình sử dụng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUI ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HCQT-QĐ008 TP HCM:01/03/2011 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HCQT-QĐ008 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Soát xét Giám đốc Họ và tên Chữ ký ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Phan Vũ biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 2 / 5 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HCQT-QĐ008 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHAN VŨ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2011 QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI (Ban hành theo Quyết định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 của Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Phan Vũ) I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng đúng quy định, mục đích. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có. IV/ NỘI DUNG: 1. Các nguyên tắc chung: - Email dùng line điện thoại chỉ được sử dụng cho kết nối internet, không dùng để gọi điện trừ các trường hợp khác thì phải có ý kiến của TP HCQT. - Chỉ có máy của tổng đài mới được gọi đi quốc tế, mọi trường hợp gọi đi hay fax quốc tế phải liên hệ qua tổng đài. - Các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, Fax, dùng để phục vụ cho nhu cầu công việc chung của công ty, nhân viên không được dùng vào việc riêng. - Quản lý các bộ phận có trách nhiệm quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện thông tin liên lạc ở bộ phận của mình, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả. - Mọi cán bộ, nhân viên không được sử dụng điện thoại trong cơ quan vào việc riêng - Nếu sử dụng vào việc riêng phải dùng tiền cá nhân trả cho bưu điện. 2. Quản lý và sử dụng điện thoại cố định: 2.1Các đối tượng được cấp điện thoại cố định. - Mỗi phòng ban được cấp một điện thoại con riêng theo số lines của công ty hiện có. - Đối với các quản lý, nhân viên do đặc thù công việc riêng thì sẽ được cấp lines riêng. Phòng HCQT chịu trách nhiệm lập biên bản bàn giao cho quản lý hoặc cá nhân sử dụng theo quy định quản lý tài sản. ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Phan Vũ biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 3 / 5 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HCQT-QĐ008 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 - Việc cấp các loại line điện thoại được thực hiện theo biên bản bàn giao tài sản theo quy định quản lý và sử dụng tài sản của công ty. 3. Điện thoại di động: - Các chức danh cần sử dụng điện thoại để phục vụ cho công việc được công ty cung cấp phí điện thoại di động để liên hệ cho công việc. - Trong trường hợp phát sinh công việc mới hoặc thay đổi công việc cần nhu cầu điện thoại di động thì nhân viên đó hoặc quản lý hoặc phòng HCQT đề xuất cho nhân viên được hưởng phụ cấp điện thoại. - Mức phụ cấp điện thoại di động được quy định như sau: Stt Chức danh Số tiền 1 Chủ tịch HDQT 2.000.000 3 Tổng Giám đốc 2.000.000 4 Phó Tổng Giám đốc 1.500.000 5 Giám đốc chuyên môn 300.000 6 TP và tương đương 200.000 7 Chuyên viên (nếu có) 200.000 4. Quảnđịnh mức sử L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn An toàn bảo mật hệ thống thông tin An toàn bảo mật hệ thống thông tin Xây dựng quy định về sử dụng ứng dụngquy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống. 1 www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung Nội dung • 1. Tầm quan trọng của an toàn bảo mật đối với hệ thông thông tin. • 2. Các tiêu chuẩn chính sách an toàn thông tin (ISO/IEC 27001) • 3. Phân tích, đưa ra các chính sách tiêu chuẩn trong việc xây dựngsử dụng trang web khoa công nghệ thông tin – Học viện Kỹ thuật Quân sự. 2 www.trungtamtinhoc.edu.vn Sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, kinh tế, xã hội. Sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, kinh tế, xã hội. • Phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng • Ứng dụng ngày một áp dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội • Một phần thiết yếu không thể thiếu, phục vụ đời sống con người, nâng cao chất lượng cuộc sống. • Phục vụ cho nghiên cứu khoa học • Ứng dụng thực tiễn thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. 3 www.trungtamtinhoc.edu.vn An toàn an ninh trong công nghệ thông tin An toàn an ninh trong công nghệ thông tin Sự phát triển của công nghệ thông tin mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người song còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải quan tâm, một trong số đó là an toàn thông tin. +) Nguy cơ rò rỉ, mất an toàn thông tin +) Thường dễ dàng bị tấn công, làm mất thông tin hoặc sập đổ hệ thống dẫn đến mất dữ liệu, gây hậu quả lớn. +) Các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng an ninh, tài chính, tiền tệ cũng sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động của tổ chức mình, chính vì thế cần phải thực sự chú trọng đến phát triển và đầu cho vấn đề đảm bảo an ninh thông tin. 4 www.trungtamtinhoc.edu.vn An toàn an ninh trong công nghệ thông tin An toàn an ninh trong công nghệ thông tin * Thực trạng tại Việt Nam. - Đảm bảo an ninh thông tin cho một hệ thống là khó để kiểm soát, chi phí lớn, lợi nhuận không nhìn thấy ngay nên ở Việt Nam các doanh nghiệp tổ chức cơ quan dường như không để tâm và hạn chế đầu cho lĩnh vực này, hậu quả : +) Nửa đầu tháng 9/2014, có tổng cộng 1039 website bị tấn công, các cuộc tấn công chủ yếu đến từ Trung Quốc. Nhu cầu cấp thiết cần phải xây dựng các ứng dụng có tính chống chịu cao và xây dựng các quy định chung cho việc 5 www.trungtamtinhoc.edu.vn An toàn an ninh trong công nghệ thông tin An toàn an ninh trong công nghệ thông tin • Con người và kỹ thuật là hai mắt xích quan trọng trong các mắt xích góp phần đến sự ảnh hưởng của an toàn thông tin. • Con người là khâu yếu nhất cần được chú trọng nhất. • Ở Việt Nam, các doanh nghiệp và tổ chức hiểu an toàn hệ thống thông tin là khái niệm thuộc về công nghệ, nên chỉ tập trung và việc đầu các thiết bị phần cứng, nâng cấp hệ thống, xây dựng giải pháp, tái cấu trúc hệ thống vật lý… Trong đó những vấn đề mang tính quyết định trong an toàn thông tin thì các tổ chức chưa thực sự quan tâm, cụ thể như: +)Chính sách an toàn thông tin chưa được hoạch định bài bản. +) Trách nhiệm an toàn thông tin chưa được giao rõ ràng và chi tiết đến mỗi bộ phận, đến mỗi loại thông tin +) Chưa có kế hoạch, phương án xử lý rủi ro khi xuất hiện mối đe dọa an toàn thông tin. +) Việc truyền thông an toàn thông tin trong tổ chức chưa được phổ biến, tập huấn đầy đủ đến các cấp quản lý, đến mỗi nhân viên. 6 www.trungtamtinhoc.edu.vn An toàn an ninh trong công nghệ thông tin An toàn an ninh trong công nghệ thông tin • Cũng giống như ngoài xã hội, muốn xã hội được phát triển ổn định, bình thường, không có các tệ nạn và vi phạm pháp luật để ảnh hưởng đến môi trường sống của xã hội thì người ta sử dụng các luật để là căn cứ cho người dân biết những việc nào không được làm, vừa mang tính răn đe để biết được hậu quả của việc vi phạm đó sẽ sợ mà không làm. • Trong an toàn an ninh thông tin người ta cũng đưa ra các chính sách, tiêu chuẩn và các quy định về sử dụng ứng dụng, quy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống, hạn chế những thói quen xấu như: – Thao tác BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG LÊ DIỄM HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG LÊ DIỄM HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN ANH HOA TP. HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2014 LỜI CAM ĐOAN o0o Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các dữ liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Luận văn này chưa từng được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Dương Lê Diễm Huyền LỜI CẢM ƠN o0o Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Trần Anh Hoa đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi thực hiện tốt luận văn này cũng như hoàn thiện kiến thức chuyên môn của mình. Kế tiếp, tôi xin trân trọng cảm ơn đến các Thầy Cô Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong thời gian tôi học tập tại trường. Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn Khoa Kế Toán – Kiểm Toán, Viện Đào Tạo Sau Đại Học – Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả Dương Lê Diễm Huyền MỤC LỤC o0o TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIÁ TRỊ HỢP LÝ VÀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN 6 1.1. Nền tảng lý thuyết về định giá trong kế toán 6 1.1.1. Khái niệm định giá trong kế toán 6 1.1.2. Các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính ảnh hưởng đến việc định giá 7 1.1.3. Khái niệm về vốn và bảo toàn vốn 8 1.1.4. Các hệ thống định giá kế toán 8 1.1.5. Các loại giá được sử dụng trong hệ thống định giá kế toán 9 1.2. Sự hình thành và phát triển của kế toán giá trị hợp lý 10 1.2.1. Lược sử hình thành và phát triển của giá trị hợp lý 10 1.2.2. Nội dung của giá trị hợp lý theo IFRS 13 12 1.2.2.1. Định nghĩa giá trị hợp lý và phạm vi áp dụng của IFRS 13 12 1.2.2.2. Phân chia cấp bậc giá trị hợp lý 15 1.2.2.3. Các phương pháp xác định giá trị hợp lý 18 1.2.2.4. Trình bày và công bố giá trị hợp lý 19 1.3. Quy định giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Malaysia 21 1.3.1. Qui định giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán quốc tế. 21 1.3.1.1. Đo lường các nghiệp vụ phát sinh ban đầu 21 1.3.1.2. Phân bổ các số liệu ghi nhận ban đầu của các giao dịch phức tạp thành các yếu tố hợp thành 22 1.3.1.3. Đo lường tài sản và nợ phải trả sau ghi nhận ban đầu 22 1.3.1.4. Sử dụng trong đánh giá sự suy giảm của tài sản 24 1.3.2. Qui định giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán Malaysia 24 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25 1.4. Những vấn đề đặt ra xung quanh việc xác định giá trị hợp lý 26 1.4.1. Một số lý luận chỉ trích kế toán giá trị hợp lý 26 1.4.2. Một số lý luận ủng hộ kế toán giá trị hợp lý 27 Kết luận chương 1 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM 30 2.1. Định giá trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 30 2.1.1. Lịch sử phát triển định giá trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 30 2.1.1.1. Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2001 30 2.1.1.2. Giai đoạn năm 2001 đến nay 30 2.1.2. Các ... Thông tư mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh thay cho mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-ĐTC ngày 14 tháng... 14 tháng năm 2015 quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Quá trình thực hiện, văn liên quan đề cập Thông tư sửa đổi, bổ sung thay... tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Điều Thay đổi từ ngữ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 52/2017/TT-BTC quy định về sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh, Thông tư 52/2017/TT-BTC quy định về sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh, Thông tư 52/2017/TT-BTC quy định về sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay