Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu trong nước, đầu của nước ngoài và đầu của Việt Nam ra nước ngoàiCơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch Đầu Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lập hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đầu Tên bước Mô tả bước 2. Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh 3. UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ 4. UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu 2. Bản sao Giấy phép đầu và các Giấy phép điều chỉnh Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ lục I-14 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu trước ngày 01/7/2006) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU [01] Kính gửi: [02] Các Bên hợp doanh : Đang thực hiện dự án đầu tư… theo Giấy phép đầu (số, ngày, nơi cấp) Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu với nội dung sau: (Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây) [11] 1. Tên dự án đầu tư: [12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng: [13] 3. Mục tiêu và quy mô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ CÔNG THƯƠNG - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 07/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước ngoài; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định cửa nhập số mặt hàng phân bón Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định cửa nhập số mặt hàng phân bón Phân bón nhập trường hợp sau không thuộc phạm vi điều chỉnh Thông này: a) Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, cảnh; b) Phân bón nhập để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học Điều Đối tượng áp dụng Thông áp dụng quan quản lý nhà nước, thương nhân thực nhập phân bón Điều Quy định cửa Phân bón thuộc Danh mục quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông nhập qua cửa quốc tế cửa Việc nhập qua cửa phụ, lối mở phép thực sau Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sở trao đổi thống với Bộ Công Thương Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng năm 2017 Thông bãi bỏ Thông số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập tự động số mặt hàng phân bón VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng TW Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao; - Tòa án ND tối cao; - Cơ quan TW Đoàn thể; - Bộ pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Kiểm toán Nhà nước; - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương; - Các Sở Công Thương; - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, XNK KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Khánh PHỤ LỤC DANH MỤC MẶT HÀNG PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Thông số 07/2017/TT-BCT ngày 29 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mã hàng Mô tả hàng hóa 3102.10.00 Urê, có không dung dịch nước 3105.20.00 Phân khoáng phân hóa học có chứa ba nguyên tố nitơ, phospho kali nghiên cứu - trao đổi 44 tạp chí luật học số 11/2011 TS. NGUYN VN PHNG * ut bo v mụi trng (BVMT) c Quc hi nc CHXHCN Vit Nam thụng qua ngy 19 thỏng 11 nm 2005 v cú hiu lc t ngy 1 thỏng 7 nm 2006. Quỏ trỡnh trin khai thc hin Lut BVMT trong 5 nm qua ó t c nhng kt qu tớch cc, gúp phn quan trng trong cụng tỏc BVMT nc ta. Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu t c, cỏc quy nh ca Lut BVMT cựng cỏc quy nh phỏp lut liờn quan ó bc l mt s hn ch, bt cp c v th ch v thc tin thi hnh. Vỡ vy, vic sa i, b sung Lut BVMT l yờu cu cp thit tng cng hiu lc, hiu qu cụng tỏc BVMT nc ta trong thi gian ti.(1) Trong phm vi bi vit ny, tỏc gi ch cp mt s vng mc, bt cp v a ra gii phỏp nhm hon thin cỏc quy nh v BVMT trong hot ng xut khu, nhp khu ca Lut BVMT. 1. Quy nh cm nhp khu phng tin giao thụng vn ti phỏ d ti mc b khon 2 iu 42 Lut BVMT Vi quan im cho rng hot ng nhp khu cỏc phng tin giao thụng vn ti v phỏ d v hot ng phỏ d l nguyờn nhõn gõy nh hng nghiờm trng ti mụi trng nờn mc b khon 2 iu 42 Lut BVMT quy nh cm nhp khu mỏy múc, thit b, phng tin giao thụng vn ti ó qua s dng phỏ d.(2) Xột v mt lớ lun v thc tin thỡ cú mt s vn cn xem xột li: - Th nht, phi thy rng phỏp lut mụi trng trong hot ng nhp khu l mng lc cỏc nh hng xu ti mụi trng v sc kho con ngi. Do ú, theo nguyờn lớ ny, nhng hng hoỏ cú nh hng ln ti mụi trng s khụng c phộp nhp khu vo Vit Nam v ngc li, nhng hng hoỏ khụng cú nh hng hoc cú nh hng nhng khụng ln ti mụi trng s c phộp nhp khu. Cỏc phng tin giao thụng vn ti, trong ú cú tu bin, xột v lng cht thi phỏt sinh trong v sau khi phỏ d cng cú nhiu loi, vi nhng t l phỏt sinh cht thi khỏc nhau, cú loi phng tin phỏt sinh nhiu cht thi, trong ú cú cht thi nguy hi nhng cng cú nhng loi phng tin phỏt sinh cht thi khụng ln. Bờn cnh ú, nu so sỏnh vic phỏt sinh cht thi ca mt s loi hỡnh sn xut hin nay thỡ hot ng phỏ d tu c ó qua s dng s khụng lm phỏt sinh nhiu cht thi hn so vi mt s ngnh sn xut. Cỏc loi cht thi phỏt sinh ch chim khong 3% trng lng tu c, cũn ớt hn nhiu so vi cht thi ca L * Ging viờn chớnh Khoa phỏp lut kinh t Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 11/2011 45 nhiều hoạt động kinh tế khác.(3) Do đó, về mặt lí luận và thực tiễn thì không nên cấm hoàn toàn việc nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ để phá dỡ mà chỉ nên cấm một số loại có khả năng làm phát sinh nhiều chất thải, trong đó có chất thải nguy hại và cho phép nhập khẩu những loại phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ chứa ít chất thải với mục đích phá dỡ. - Thứ hai, không thể lấy lí do các doanh nghiệp phá dỡ phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ vi phạm pháp luật môi trường để cấm nhập khẩu. Hành vi nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ và phá dỡ phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ làm phát sinh những nghĩa vụ pháp lí khác nhau. Do đó, không thể vì những vi phạm nghĩa vụ từ hành vi này mà cấm việc thực hiện hành vi khác. Bên cạnh đó, trong trường hợp chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật môi trường (như không thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ quản lí chất thải ) thì Nhà nước có thể áp dụng trách nhiệm pháp lí theo quy định, tương ứng với hành vi vi phạm. - Thứ ba, quy định cấm này thể hiện xu hướng không quản lí được thì cấm của pháp luật. Các doanh nghiệp, đặc biệt là Hiệp hội thép Việt Nam thì cho rằng quy định cấm này đã “khai tử” một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu cũ(4) và không bảo đảm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay thế Thông số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông này./. Nơi nhận: - Văn phòng TW; - Ban tuyên giáo TW; - Văn phòng và UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Bộ pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Các Sở GD&ĐT (để triển khai thực hiện); - Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển Đã ký BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________________ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________________ QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ——————————— Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật (sau đây gọi chung là các trường phổ thông). 2. Quy định này không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thu Hường Lớp K45E2 “Quản trị qui trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng phân bón từ thị trường Trung Quốc tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm (Tocontap Hanoi)” Trường đại học thương mại Khoa Thương mại quốc tế Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thu Hường Lớp K45E2 Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hoạt động thương mại quốc tế ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế thế giới. Theo nhận xét chung của nhiều nhà phân tích kinh tế thì thế giới trong những năm gần đây trở nên xích lại gần nhau hơn, thông qua hoạt động thương mại quốc tế các nước có quan hệ với nhau nhiều hơn, gắn bó hơn. Bên cạnh đó, thương mại quốc tế giúp cho các quốc gia có thể chuyên môn hóa hoạt động sản xuất, tận dụng và phát huy tối đa các lợi thế của quốc gia để đem lại giá trị thặng dư cao nhất; đồng thời tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ được lưu thông buôn bán thuận lợi giữa các quốc gia để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao hơn của con người. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Việt Nam đã là thành viên chính thức của hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ tháng 7/1995, đã gia nhập vào khu vực mậu dịch tự do AFTA từ 1/1/1996, được kết nạp vào diễn đàn hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tháng 11/1988 và đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 11/2006. Hoạt động thương mại quốc tế của nước ta ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ, Việt Nam đã mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều khu vực kinh tế và quốc gia trên thế giới. Với kim ngạch XNK không ngừng tăng lên qua các năm cùng với sự hỗ trợ về đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta đã mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh XNK. Trước hết thì các doanh nghiệp có cơ hội được giao lưu buôn bán với nhiều doanh nghiệp với nhiều qui mô khác nhau tại nhiều khu vực kinh tế và quốc gia trên thế giới; hơn nữa có điều kiện để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đó thì các doanh nghiệp cũng phải đương đầu với những thách thức to lớn. Đó là phải đối mặt với cường độ cạnh tranh cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài, phát triển ổn định và bền vững. Đặc biệt trong cuộc khủng hoảng Trường đại học thương mại Khoa Thương mại quốc tế Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thu Hường Lớp K45E2 kinh tế thế giới vừa qua đã đem đến những thách thức thực sự cho không chỉ hoạt động thương mại của Việt Nam nói chung mà còn gây tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Khủng hoảng kinh tế làm cho lượng cầu của hầu hết các mặt hàng đều giảm sút mạnh, các nguồn tài chính bị thắt chặt gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp ở nước ta. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Việt Nam phải lựa chọn cho mình con đường phát triển đúng đắn, phù hợp với tình hình nội tại cũng như với sự phát triển chung của nền kinh tế. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm (Tocontap Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp kinh doanh XNK đầu tiên của Việt Nam, trải qua hơn 50 năm hoạt động công ty đã không ngừng phát triển về mọi mặt và đáp ứng tương đối tốt cho các nhu cầu của nền kinh tế. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng vì vậy Tocontap Hà Nội cũng không tránh khỏi khó khăn chung do khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Trong quá trình thực tập nhằm quan sát và tìm hiểu thực tế tại doanh nghiêp tôi nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được thì công ty có những khó khăn tồn tại cần được nghiên cứu và khắc phục đặc biệt là trong qui trình thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của doanh nghiệp. Được sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng xuất nhập khẩu 7 của công ty cũng như sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO —— Số: 28/2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay thế Thông số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông này./. Nơi nhận: - Văn phòng TW; - Ban tuyên giáo TW; - Văn phòng và UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Bộ pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Các Sở GD&ĐT (để triển khai thực hiện); - Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Vinh Hiển - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế. 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO —— CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật (sau đây gọi chung là các trường phổ thông). 2. Quy định này không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ ... MỤC MẶT HÀNG PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mã hàng Mô tả hàng hóa 3102.10.00 Urê, có không dung dịch nước 3105.20.00 Phân. ..VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nơi nhận: - Thủ tư ng, Phó Thủ tư ng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, TP trực thuộc... phòng TW Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao; - Tòa án ND tối cao; - Cơ quan TW Đoàn thể; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Kiểm toán Nhà nước; - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón, Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón, Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay