Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

23 37 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành kinh doanh trò chơi điện tử) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu trong nước, đầu của nước ngoài và đầu của Việt Nam ra nước ngoài quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nhà đầu đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. + Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. + Thời gian nhận hồ sơ: Tên bước Mô tả bước Sáng: từ 7g30 đến 11g30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; Chiều: từ 13g00 đến 17g00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. + Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu đến Phòng Đăng ký đầu – Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ đến lượt được kiểm tra hồ sơ + Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đăng ký đầu i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp Giấy Biên nhận cho nhà đầu tư. ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ sơ cấn thiết điều chỉnh hoặc bổ sung theo đúng quy định. 3. Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy Biên nhận, người tên trên Giấy biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người đại diện pháp luật đến Phòng Đăng ký đầu – Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết. + Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai đến thứ sáu Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều: từ 13g00 đến 17g00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị/đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tự lập và chịu trách nhiệm); 3. Văn bản xác nhận cách pháp của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Đối với Nhà đầu là cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 4. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; 5. Bản giải trình đáp ứng điều kiện (đối với dự án thuộc lĩnh vực điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu và phụ lục C Nghị định 108/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ); 6. Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô địa điểm đầu tư; vốn đầu tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; Thành phần hồ sơ giải pháp về công nghệ và giải pháp về mội trường (đối với dự án quy mộ vốn đầu từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên); 7. Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa NGÂN HÀNG NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC Độc lập - Tự - Hạnh phúc VIỆT NAM - Số: 11/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2017 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 15/2014/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG NĂM 2014 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Căn Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2013 Chính phủ kinh doanh trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều quy định Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2013 Chính phủ kinh doanh trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước ngoài; Căn Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản ngoại hối; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng năm 2014 hướng dẫn quản ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng năm 2014 hướng dẫn quản ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước (gọi tắt Thông số 15/2014/TT-NHNN) Điểm c khoản khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “c) Thu chuyển khoản từ tài khoản nước tài khoản toán ngoại tệ mở ngân hàng phép Việt Nam người chơi;” “2 Việc thu, chi thực hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền nước chung biên giới thực theo quy định Hiệp định toán song phương Ngân hàng Nhà nước ngân hàng trung ương nước chung biên giới Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thu, chi hoạt động ngoại hối khác đồng tiền nước chung biên giới cho doanh nghiệp theo phạm vi quy định khoản Điều Trình tự thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thực theo quy định Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông này.” Điểm b khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “b) Thu chuyển khoản từ tài khoản nước tài khoản toán ngoại tệ mở ngân hàng phép Việt Nam người chơi;” Bổ sung Điều 9a sau: “Điều 9a Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ hoạt động ngoại hối khác Doanh nghiệp gửi 02 (hai) hồ sơ hình thức nộp trực tiếp gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hồ sơ phải lập tiếng Việt, trường hợp hồ sơ tiếng nước phải dịch tiếng Việt, dịch phải xác nhận người đại diện hợp pháp doanh nghiệp Đối với thành phần hồ sơ sao, doanh nghiệp lựa chọn nộp cấp từ sổ gốc chứng thực kèm xuất trình để đối chiếu Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp kèm xuất trình để đối chiếu, người đối chiếu trách nhiệm xác nhận tính xác so với chính.” Khoản 1, khoản khoản Điều 10 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng nhu cầu thu, chi ngoại tệ hoạt động ngoại hối khác quy định Thông làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu Phụ lục số 01 đính kèm Thông này; b) Bản Giấy chứng nhận đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c) Bản văn quan quản nhà nước thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử thưởng Bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử thưởng trường hợp Giấy chứng nhận đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng (đối với doanh nghiệp phép kinh doanh trò chơi điện tử thưởng trước Nghị định 86/2013/NĐ-CP hiệu lực thi hành) Bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử thưởng (đối với doanh nghiệp phép kinh doanh trò chơi điện tử thưởng sau Nghị định 86/2013/NĐ-CP hiệu lực thi hành); d) Quy chế quản lý, kiểm soát nội nguồn thu, chi ngoại tệ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký.” “3 Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép theo mẫu Phụ lục số 02 đính kèm Thông Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước văn thông báo rõ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước văn yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ Thời hạn Giấy phép tối đa thời hạn hoạt động lại quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử thưởng Giấy chứng nhận đăng ký đầu ... TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC I BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN QUẢN VẬN HÀNH, KINH DOANH, THÍ NGHIỆM ĐIỆN, XÂY LẮP VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN Hà Nội, Tháng Năm 2006 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY ĐIỆN LỰC Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2006 Số: 1011 /QĐ-ĐL1-P11 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC Về việc ban hành “Quy định biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC Căn Quyết định số 146 TTg ngày 07/04/1993 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập lại Công ty Điện lực 1; Căn Quy chế phân cấp quản ban hành theo định số 33/QĐ-EVN-HĐQT-TCCB.LĐ ngày 31/01/2000 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; Xét đề nghị Ông Trưởng phòng Thanh tra an toàn Công ty QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo định “Quy định biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” áp dụng nội Công ty Điện lực Điều Các đơn vị cá nhân để xảy tai nạn lao động vi phạm quy định này, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử theo quy định Công ty Điện lực Điều 3.Các Ông (Bà) Giám đốc đơn vị trách nhiệm tổ chức phổ biến tập huấn quy định cho tất cán công nhân viên liên quan Điều Quy định hiệu lực kể từ ngày ký Các Ông (Bà) Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Công ty liên quan định thi hành GIÁM ĐỐC Nơi nhận: -Như điều (để thực hiện) -Ban Giám đốc, CĐ C.Ty -Các phòng P4, P7, P9, P12 -Lưu VT, P11 Nguyễn Phúc Vinh (đã ký) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN QUẢN VẬN HÀNH, KINH DOANH, THÍ NGHIỆM ĐIỆN, XÂY LẮP VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN (Ban hành kèm theo định số:1011 /QĐ-ĐL1-P11, ngày 31 tháng năm 2006 Giám đốc công ty Điện lực 1) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG sở pháp Quy định “Biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” biên soạn dựa văn bản, quy phạm pháp luật sau: 1.1 “Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện nhà máy điện lưới điện” ban hành theo định số 25 ĐL/KT ngày 22/01/1985 Bộ Trưởng Bộ Điện lực 1.2 “Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện lưới điện” ban hành kèm theo định số 199 NL/KHKT ngày 17 tháng năm 1990 Bộ Năng lượng 1.3 “Quy trình KTAT Điện công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện” ban hành kèm theo định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 1.4 “Quy trình Điều độ hệ thống điện Quốc gia” ban hành theo định số 56/2001/QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2001 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp Quy định “Biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” nêu điều cần phải nhớ biện pháp an toàn bắt buộc phải thực để đảm bảo an toàn đến gần, tiếp xúc với thiết bị điện thực công việc lưới điện Những biện pháp an toàn thuộc số công việc thường ngày, nêu quy định trích dẫn từ "Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện nhà máy điện lưới điện” ban hành theo định số 25 ĐL/KT ngày 22/01/1985 Bộ Trưởng Bộ Điện lực, "Quy trình kỹ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com thuật an toàn điện công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện” ban hành kèm theo định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; tài liệu kỹ thuật thiết bị điện học kinh nghiệm rút từ thực tế sản xuất vụ TNLĐ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Trên sở biện pháp an toàn cho công việc riêng lẻ quy định phần đây, đơn vị lập biện pháp an toàn thi công tiến hành công việc lưới điện Các đơn vị tổ chức tập huấn cho tất cán công TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC I BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN QUẢN VẬN HÀNH, KINH DOANH, THÍ NGHIỆM ĐIỆN, XÂY LẮP VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN Hà Nội, Tháng Năm 2006 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY ĐIỆN LỰC Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2006 Số: 1011 /QĐ-ĐL1-P11 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC Về việc ban hành “Quy định biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC Căn Quyết định số 146 TTg ngày 07/04/1993 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập lại Công ty Điện lực 1; Căn Quy chế phân cấp quản ban hành theo định số 33/QĐ-EVN-HĐQT-TCCB.LĐ ngày 31/01/2000 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; Xét đề nghị Ông Trưởng phòng Thanh tra an toàn Công ty QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo định “Quy định biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” áp dụng nội Công ty Điện lực Điều Các đơn vị cá nhân để xảy tai nạn lao động vi phạm quy định này, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử theo quy định Công ty Điện lực Điều 3.Các Ông (Bà) Giám đốc đơn vị trách nhiệm tổ chức phổ biến tập huấn quy định cho tất cán công nhân viên liên quan Điều Quy định hiệu lực kể từ ngày ký Các Ông (Bà) Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Công ty liên quan định thi hành GIÁM ĐỐC Nơi nhận: -Như điều (để thực hiện) -Ban Giám đốc, CĐ C.Ty -Các phòng P4, P7, P9, P12 -Lưu VT, P11 Nguyễn Phúc Vinh (đã ký) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN QUẢN VẬN HÀNH, KINH DOANH, THÍ NGHIỆM ĐIỆN, XÂY LẮP VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN (Ban hành kèm theo định số:1011 /QĐ-ĐL1-P11, ngày 31 tháng năm 2006 Giám đốc công ty Điện lực 1) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG sở pháp Quy định “Biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” biên soạn dựa văn bản, quy phạm pháp luật sau: 1.1 “Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện nhà máy điện lưới điện” ban hành theo định số 25 ĐL/KT ngày 22/01/1985 Bộ Trưởng Bộ Điện lực 1.2 “Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện lưới điện” ban hành kèm theo định số 199 NL/KHKT ngày 17 tháng năm 1990 Bộ Năng lượng 1.3 “Quy trình KTAT Điện công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện” ban hành kèm theo định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 1.4 “Quy trình Điều độ hệ thống điện Quốc gia” ban hành theo định số 56/2001/QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2001 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp Quy định “Biện pháp an toàn cho công việc công nhân quản vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện” nêu điều cần phải nhớ biện pháp an toàn bắt buộc phải thực để đảm bảo an toàn đến gần, tiếp xúc với thiết bị điện thực công việc lưới điện Những biện pháp an toàn thuộc số công việc thường ngày, nêu quy định trích dẫn từ "Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện nhà máy điện lưới điện” ban hành theo định số 25 ĐL/KT ngày 22/01/1985 Bộ Trưởng Bộ Điện lực, "Quy trình kỹ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com thuật an toàn điện công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện” ban hành kèm theo định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; tài liệu kỹ thuật thiết bị điện học kinh nghiệm rút từ thực tế sản xuất vụ TNLĐ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Trên sở biện pháp an toàn cho công việc riêng lẻ quy định phần đây, đơn vị lập biện pháp an toàn thi công tiến hành công việc lưới điện Các đơn vị tổ chức tập huấn cho tất cán công UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2009 QUY ĐỊNH Về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban hành kèm theo Quyết định số:43/2009/QĐ-UBND ngày 17 /12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) __________ Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Hệ thống thư điện tử của tỉnh Hà Tĩnh (http://mail.hatinh.gov.vn) là thành phần của hệ thống thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. 2. Hệ thống thư điện tử của tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trong các quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh (bao gồm các sở, ban, ngành, UBND các cấp; các quan chuyên môn giúp việc cho UBND các cấp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc) trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng Internet, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 3. Quy định này áp dụng cho tất cả các quan Nhà nước thuộc tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức trong các quan Nhà nước khi tham gia khai thác hệ thống thư điện tử của tỉnh Hà Tĩnh. Điều 2. Thiết lập và vận hành 1. Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh được thiết lập và vận hành trên mạng Internet. 2. Hệ thống thư điện tử được đặt tên thống nhất trong tỉnh dạng: XXX@hatinh.gov.vn được quy định như sau: a. Hộp thư dành cho các quan Nhà nước của tỉnh còn gọi là hộp thư đơn vị: tendonvi@hatinh.gov.vn (trong đó: tendonvi được ký hiệu viết tắt các chữ cái đầu của tên đầy đủ của đơn vị). b. Hộp thư dành cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: hovaten.tendonvi@hatinh.gov.vn (trong đó: đặt đầy đủ họ và tên, viết liền và không dấu). 1 3. Mọi thông tin cá nhân, tổ chức khi đăng ký sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh được lưu trữ trong một sở dữ liệu đặt tại máy chủ cài đặt hệ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 13/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG 45/2011/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 2005 Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản ngoại hối; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định quản ngoại hối việc cho vay, thu hồi nợ nước tổ chức tín dụng (sau gọi Thông 45/2011/TT-NHNN) Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông 45/2011/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung Khoản Điều sau: “1 Cho vay nước hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng người không cư trú (sau gọi bên vay nước ngoài) khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi.” Sửa đổi, bổ sung Khoản Điều sau: “7 Tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước tài khoản toán mà tổ chức tín dụng cho vay nước sử dụng để thực khoản cho vay nước ngoài.” Bổ sung Khoản vào Điều sau: “8 Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam nơi tổ chức tín dụng cho vay nước mở tài khoản toán để thực giải ngân, thu hồi nợ khoản cho vay nước giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài.” Bổ sung Khoản vào Điều sau: “5 Xây dựng phương ... tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Văn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Trường hợp doanh. .. Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng năm 2014 hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước Điều Sửa đổi, ... phép đầu tư số… ngày… Văn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay