Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Ngọc Ha XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP XỬ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƢỜNG TỪ XA QUA MẠNGETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Ngọc Ha XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP XỬ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƢỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG Chuyên ngành: Vật vô tuyến điện tử Mã số: 60 44 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ TRUNG KIÊN Hà Nội - 2013 4 Mục lục MỞ ĐẦU 9 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN 11 1.1 Hệ thiết bị đo lƣờng 11 1.2 Bộ thu thập số liệu 12 1.2.1 Giới thiệu bộ thu thập số liệu 12 1.2.2 Một số đặc điểm của hệ thu thập số liệu. 14 1.2.3 Một số bộ thu thập số liệu hiện nay 14 1.3 Hệ thống nhúng Linux 16 1.3.1 Thế nào là một hệ thống nhúng 16 1.3.2 Hệ điều hành Linux 17 1.3.3 Các hiểu biết cơ sở phần cứng 18 1.3.4 Bộ vi xử độc lập 19 1.3.5 Bộ vi xử tích hợp 19 1.3.6 Board mạch NGW100 20 1.3.7 Giao thức truyền tin qua mạng 23 CHƢƠNG 2 : ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Các đại lƣợng đo 26 2.2 Nhiệt độ cảm biến đo nhiệt độ 26 2.2.1 Nhiệt độ 26 2.2.2 Cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 27 2.2.3 Giao tiếp chuẩn 1-dây 28 2.2.4 Truyền xử tín hiệu số bằng chuẩn 1-dây cho cảm biến nhiệt độ DS18B20 30 2.3 Độ ẩm tƣơng đối cảm biến đo nhiệt độ tƣơng đối 36 2.3.1 Độ ẩm tƣơng đối 36 2.3.2 Cảm biến đo độ ẩm tƣơng đối 36 5 2.4 Xây dựng phần cứng thiết bị 42 2.4.1 Ghép nối phần cứng mở rộng 42 2.5 Tìm hiểu cơ sở cài đặt thiết kế phần mềm 42 2.5.1 Nhân Linux 43 2.5.2 Cấu trúc Linux: 44 2.5.3 Chuẩn bị biên dịch nhân Linux 45 2.5.4 Xây dựng hệ thu thập số liệu 48 2.5.6 Xây dựng trình điều khiển 48 2.5.7 Xây dựng phần mềm quản đo lƣu số liệu trên thẻ nhớ 51 2.5.8 Truyền số liệu điều khiển từ xa qua mạng 51 CHƢƠNG 3 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ 53 3.1 Khảo sát giao tiếp 1-dây với cảm biến đo nhiệt độ DS18b20 53 3.2 Khảo sát hệ mạch đo độ ẩm 56 3.3 Chuẩn hóa hệ mạch đo độ ẩm 58 3.4 Khảo sát căn chỉnh chuẩn hóa hệ đo 58 3.5 Kết quả đo nhiệt độ độ ẩm môi trƣờng 62 3.6 Thu thập số liệu điều khiển từ xa qua mạng. 63 3.7 Khả năng ứng dụng thực tiễn 67 3.8 Tiềm năng, mở rộng, nâng cấp hệ thống 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 3 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN 1.1 Hệ thiết bị đo lƣờng Việc đo đạc, thu thập xử thông tin nói chung chia làm ba phần chính là đo, thu thập truyền xử lý. Việc đo thực chất là việc định lượng các đại lượng vật thành các con số đơn vị bằng cách thực hiện phép đo bằng dụng cụ đo. Dụng cụ đo thông qua phép đo mà chuyển các đại lượng vật cần đo của đối tượng cần đo thành các đại lượng khác có thông tin định lượng của đại lượng đó tức là thể hiển thị được hoặc đọc được một cách định lượng. Thường ngày nay, để thuận lợi cho việc lưu trữ, truyền thông, xử thì các đại lượng cần đo đều chuyển về cái đại lượng điện mang thông tin định lượng của đại lượng cần đo như hiệu điện thế hoặc dòng điện. Đại lượng điện này thuận lợi cho việc truyền, lưu trữ, xử bằng các thiết bị điện, mạch điện tích hợp, với công nghệ điện toán mà nhân loại đã đạt được rất nhiều thành tựu. Việc thu thập gồm thuyền lưu trữ ngày nay thường được thực hiện trên cơ sở điện toán. Việc xử thông tin được thực hiện tự động hoàn toàn hoặc tự động một phần thông qua hệ thống điện toán, thường thực hiệu bằng ít nhất một bộ vi xử một chương trình hoạt động trên vi xử đó. Việc của người thực hiện công việc liên quan hệ thống này là xây dựng hệ thống gồm phần cứng phần mềm, vận hành hệ thống, sử dụng đánh giá các kết quả đo. Một hệ thống đo đạc điều khiển tự động có các chức năng đo đạc các đại lượng, thông số của đối tượng, truyền thông, lưu trữ, xử lý, phân tích đánh giá còn có thể đưa ra các tín hiệu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2017 Số: 09/2017/TT-NHNN THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 19/2013/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG NĂM 2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, BÁN XỬ NỢ XẤU CỦA CÔNG TY QUẢN TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010; Căn Nghị số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng năm 2017 Quốc hội thí điểm xử nợ xấu tổ chức tín dụng (sau gọi Nghị số 42/2017/QH14); Căn Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2013 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2015 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2016 Chính phủ) (sau gọi Nghị định số 53/2013/NĐ-CP); Căn Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu có giá trị lớn; Căn Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng năm 2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán xử nợ xấu Công ty Quản tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng năm 2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán xử nợ xấu Công ty Quản tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (sau gọi Thông số 19/2013/TT-NHNN) Khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “7 Khoản nợ số tiền nợ gốc, nợ lãi nghĩa vụ tài khác liên quan đến khoản nợ mà khách hàng chưa trả theo hợp đồng thỏa thuận cấp tín dụng; ủy thác cấp tín dụng; mua bán nợ; mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết thị trường chứng khoán chưa đăng ký giao dịch thị trường giao dịch công ty đại chúng chưa niêm yết, tổ chức tín dụng, Công ty Quản tài sản hạch toán trong, bảng cân đối kế toán.” Bổ sung khoản 7a vào sau khoản Điều sau: “7a Khoản nợ xấu khoản nợ xác định nợ xấu theo: a) Quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, b) Điều Nghị số 42/2017/QH14.” Điều 23 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 23 Điều kiện khoản nợ xấu Công ty Quản tài sản mua theo giá trị thị trường Khoản nợ xấu quy định điểm a khoản 7a Điều Thông Công ty Quản tài sản mua đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: a) Các điều kiện quy định khoản Điều 16 Thông này; b) Được Công ty Quản tài sản đánh giá có khả thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Tài sản bảo đảm khoản nợ xấu có khả phát mại khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả trả nợ Khoản nợ xấu quy định điểm b khoản 7a Điều Thông Công ty Quản tài sản mua đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: a) Các điều kiện quy định điểm b, c, d khoản Điều 16 Thông này; b) Được Công ty Quản tài sản đánh giá có khả thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ; c) Tài sản bảo đảm khoản nợ xấu có khả phát mại khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả trả nợ; d) Trường hợp chuyển khoản nợ xấu mua trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường trái phiếu đặc biệt tương ứng với khoản nợ xấu phải đáp ứng điều kiện chưa đến hạn toán không bị phong tỏa Ngân hàng Nhà nước.” Điều 26 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 26 Thực mua nợ xấu theo giá trị thị trường Căn Phương án mua nợ theo giá trị thị trường Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, lực tài chính, hiệu kinh tế điều kiện thị trường, Công ty Quản tài sản định chịu trách nhiệm việc mua khoản nợ xấu theo giá trị thị trường Công ty Quản tài sản mua khoản nợ xấu quy định điểm a khoản 7a Điều Thông sau thực công việc sau đây: a) Đánh giá khoản nợ xấu đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 23 Thông này; b) Xác định giá trị thị trường khoản nợ xấu, kể tài sản bảo đảm khoản nợ xấu Công ty Quản tài sản phải định giá thuê tổ chức có chức định giá độc lập xác định giá trị khoản nợ xấu; c) Đánh giá hiệu kinh tế, rủi ro khả thu hồi vốn mua khoản nợ xấu; d) Phân tích, đánh giá thực trạng triển vọng khoản nợ xấu, khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ điều kiện thỏa thuận mua nợ với tổ chức tín dụng bán nợ; đ) Dự kiến biện pháp khả thi xử nợ, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trừ trường hợp quy định khoản Điều này, Công ty Quản tài sản mua khoản nợ xấu quy định điểm b khoản 7a Điều Thông này, ...Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TS.Trần Thị Thanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I 3 LUẬN VỀ MUA BÁN NỢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 1.1. THUYẾT VỀ MUA BÁN NỢ 3 1.1.1. Thế nào là mua bán nợ? 3 1.1.2. Các bên tham gia trong hoạt động mua bán nợ 3 1.1.3. Vai trò của hoạt động mua bán nợ 4 1.1.4. Các hình thức mua bán nợ 6 1.2. THUYẾT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 7 1.2.1. Doanh nghiệp Nhà nước là gì ? 7 1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước 8 1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NỢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 10 1.3.1. Nhân tố bên ngoài 10 1.3.2. Nhân tố bên trong 12 CHƯƠNG II 13 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN XỬ NỢ TẠI DATC 13 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DATC 13 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển 13 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 14 2.1.4. Sự cần thiết phải có hoạt động mua bán xử nợ của DATC đối với các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam 15 2.2.1. Nguyên tắc thực hiện 19 2.2.2. Quy trình mua bán xử nợ 21 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN XỬ NỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA DATC 23 2.3.1. Những thành tựu đã đạt được của DATC trong hoạt động mua bán xử nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước 23 2.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động mua, bán xử nợ của DATC đối với doanh nghiệp Nhà nước 48 MỘT SỐ GIÁI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MUA BÁN XỬ NỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI DATC 53 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NỢ CỦA DATC 53 3.2. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DATC 53 3.3. KIẾN NGHỊ 55 3.3.1. Hoàn thiện hành lang pháp cho hoạt động mua bán nợ 55 LỜI KẾT 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 4.Báo cáo tổng kết 5 năm (2004-2009) hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam- DATC 60 Đào Thái Ngân – CQ491925 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TS.Trần Thị Thanh LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thể hiện ở việc các ngành trọng tâm, then chốt của đất nước đều do khối doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ. Tuy nhiên, do nặng tâm chủ quan, ỷ lại- hậu quả của một nền kinh tế quan liêu bao cấp đã được duy trì một thời gian dài trong quá khứ mà thời kỳ đổi mới hiện nay vẫn chưa xóa được hoàn toàn dấu vết của nó, các doanh nghiệp Nhà nước đang dần dần thể hiện rất nhiều yếu kém của mình so với các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế. Nếu không có những biện pháp hỗ trợ từ phía chủ sở hữu sự tích cực vận động của chính các doanh nghiệp này, thì thành phần kinh tế Nhà nước sẽ không thể duy trì vai trò được giao của nó, để đất nước ta có thể thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong ngắn hạn tiến lên nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa trong dài hạn. Tình trạng các doanh nghiệp Nhà nước đầu dàn trải, vượt quá khả năng cân đối của Ngân sách đã diễn ra từ lâu trên phạm vi rộng. Hơn nữa, do có sự bảo lãnh của Nhà nước, có một thực tế khách quan là doanh nghiệp Nhà nước càng làm ăn kém hiệu quả lại càng vay nợ nhiều, không có khả năng tìm ra nguồn để thanh toán các khoản nợ này. Trong bối cảnh phức tạp như thế, rất cần sự chia sẻ trách nhiệm của các cơ quan quản Nhà nước vĩ mô, của địa phương của doanh nghiệp, để từng bước xử dứt điểm nợ đọng, tránh để tình trạng này kéo dài, càng để lâu càng khó khăn hơn. Việc Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng Việt Nam (DATC) ra đời chính là nhằm mục đích cứu giúp các doanh nghiệp Nhà nước đang làm ăn kém hiệu quả, đứng bên bờ vực phá sản. Nhờ có hoạt động mua bán xử nợ của DATC, doanh nghiệp Nhà nước có thể giảm bớt rủi ro tài chính, quản nguồn vốn hiệu quả, tạo thêm nguồn vốn góp phần rất lớn vào công cuộc Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, theo chủ trương của Đảng Chính phủ. Chính vì thực trạng đó, em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập cuối khóa của mình là « Hoàn thiện cơ chế mua bán xử nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Mua bán nợ Việt Nam- DATC », với mong muốn có thể đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động CHIN LC HI NHP QUC T V BèNH LUN NHNG NI DUNG C BN V NH HNG PHT TRIN CC T CHC TN DNG VIT NAM TRONG K NGUYấN WTO. TS Nguyn i Lai Nm 2006 va trụi qua, li nhng ct mc cho ngi Vit nam cng nh th gii chng kin nhiu s kin chớnh tr v hi nhp quc t c bit quan trng, m ra nhiu c hi nm 2007 ny xut hin nhiu vic ln phi b ghi cho con tu kinh t Vit nam ra bin: i Hi ng X thnh cụng tt p din ra ti H Ni t 19 24/ 4/2006, Vit nam ó chớnh thc tr thnh thnh viờn ca t chc thng mi ton cu WTO t ngy 7/11/2006, Ti Th ụ H ni Hi ngh thng nh ca 21 nn kinh t ln APEC ó din ra t 12 19/11/2006 v thnh cụng ngoi s trụng i. Bờn l Hi ngh, nhiu cuc gp song phng chớnh thc v khụng chớnh thc gia nhiu cp cỏc nh lónh o APEC ó nhõn lờn ý ngha thit thc ca nhng ngy APEC H Ni ngay sau khi Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc ca WTO. Cng trong nhng ngy cui nm 2006, liờn danh cỏc nc khu vc chõu ỏ ó thng nht c Vit nam l i biu duy nht tranh c vo chic gh Hi ng bo an khụng thng trc ca Liờn Hip quc . Vi t cỏch l mt ngnh dch v ng cp cao v ng hng tiờn phong trong c ch hi nhp, cú th núi õy l thi im thớch hp nhỡn li ni dung chin lc hi nhp cng nh kim tra v hon thin li hnh trang, l trỡnh ca cỏc nh ch Ngõn hng Vit nam bc vo k nguyờn WTO. Ngnh Ngõn hng ó xõy dng k hoch v l trỡnh hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngõn hng ban hnh kốm theo Quyt nh s 663/2003/Q-NHNN ngy 26/6/2003. Chin lc ny ó c thit lp cựng vi thi k ngnh ang chun b tớch cc cỏc ni dung v lnh vc dch v Ngõn hng trong nhúm cỏc tiờu chớ cam kt dch v ca vn kin m phỏn ca Vit nam gia nhp WTO. Cỏc nh hng ln trong chin lc cng nh ú rt phự hp vi kt qu m phỏn c trong vn kin gia nhp WTO m Vit nam ó chớnh thc l thnh viờn t 7/11/2006 va qua. Cỏc nh hng chin lc phỏt trin dch v ca ngnh Ngõn hng Vit nam bao gm: - Ch ng hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngõn hng theo l trỡnh v bc i phự hp vi kh nng ca h thng Ngõn hng Vit Nam; - Thc hin cỏc cam kt quc t v lnh vc tin t v hot ng Ngõn hng, trc ht l Hip nh thơng mi Vit - M, Hip nh khung v thơng mi dch v (AFAS) ca ASEAN v hng ti phự hp vi WTO m Vit nam ó l thnh viờn chớnh thc t 7/11/2006; - Tng cng vai trũ nh hơng ca h thng Ngõn hng Vit Nam i vi th trng ti chớnh khu vc v vn ra quc t. - Phỏt hnh v niờm yt chng khoỏn ca cỏc NHTM Vit Nam trờn TTCK trong nc v trờn th trng ti chớnh quc t . - Tham gia cỏc iu ơc quc t, cỏc cõu lc b, cỏc din n khu vc v quc t v tin t, Ngõn hng. - Cú l trỡnh tớch cc v ỏp dng cỏc thụng l v chun mc quc tap dng cho hot ng Ngõn hng thơng mi - c bit l chun mc v k toỏn, kim toỏn, qui ch quan h bt buc gia cỏc Ngõn hng trung gian vi Ngõn hng trung ơng v tỏi cp vn, th trng m, thanh toỏn quc gia v cỏc chun mc v thanh tra - giỏm sỏt Ngõn hng; - M ca th trng Ngõn hng, ni lng dn theo l trỡnh cỏc hn ch v quyn tip cn v ni dung hot ng ca chi nhỏnh cng nh Ngõn hng 100% vn nc ngoi ti Vit Nam bt u c xem xột cho thnh lp t 1/4/2007; - Xoỏ b dn, tin ti xoỏ b ti a cỏc gii hn i vi cỏc Ngõn hng nc ngoi v s lng n v; hỡnh thc phỏp nhõn; t l gúp vn ca bờn nc ngoi; tng giao dch nghip v Ngõn hng; mc huy ng vn VND; loi sn phm, loi dch v .Ngõn hng trờn lónh th Vit nam. Ngha l tip ngay sau quỏ trỡnh t do hoỏ ti khon vóng lai l giai on ng thi t do hoỏ ti khon vn theo mt l trỡnh tớch cc. - Xây dựng khuôn khổ pháp hoàn chỉnh phù hợp với luật lệ quốc tế để tạo sân chơi bình đẳng cho các NHTM trên lãnh thổ Việt Nam cùng phát triển cạnh tranh lành mạnh . Vậy là: dường như ngay lập tức dịch vụ Ngân hàng – Tài chính đã không chỉ phải chủ động, mà phải trực tiếp sống ngay trong “chiến trường” WTO với những thách thức nhiều hơn thuận lợi dành cho những ngành đi tiên phong. Để các nội dung hội nhập WTO thực sự đi vào cuộc sống một cách suôn sẻ, tôi cho rằng ngành Ngân hàng cần triển khai sớm tích cực một NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 08/2016/TT-NHNN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 19/2013/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG NĂM 2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, BÁN XỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -c–&—d - NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH GIẢI PHÁP QUẢN XỬ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -c–&—d - NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH GIẢI PHÁP QUẢN XỬ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN THỊ HÀ HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Hà Nội, tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa AMC Công ty quản nợ khai thác tài sản Công ty quản nợ khai thác tài sản Ngân hàng đầu BAMC phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu DPRR Dự phòng rủi ro HSC Hội sở IAS Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IMF Tổ chức tiền tệ Thế giới NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước Trung tâm nghiên cứu kinh tế sách- Đại học Quốc gia VERP Hà nội TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng: đồ: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngân hàng ngành có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước Hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu hay không gắn liền với hưng thịnh kinh tế, tăng trưởng hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống chủ yếu ngân hàng thương mại, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, gắn liền với việc tạo lợi nhuận, tín dụng kèm với nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro việc thu hồi nợ Trong năm gần đây, mà kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế giới, hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với tình hình nợ xấu ngày gia tăng, với khoản nợ xấu tồn đọng trước đó, đặt Ngân hàng thương mại vào nguy suy giảm lợi nhuận, chất lượng khoản vay giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sử dụng vốn uy tín ngân hàng Xuất phát từ tình hình trên, kết hợp với trình tìm hiểu hoạt động quản xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Hà Tây, nhận thấy chi nhánh nhiều vấn đề bất cập cần giải Dựa sở đó, định lựa chọn đề tài “Giải pháp quản xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tây” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: − − Hệ thống hóa sở luận nợ xấu Phân tích, đánh giá tình hình quản xử nợ xấu BIDV Hà Tây, từ − kết đạt hạn chế tồn Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao khả quản xử nợ xấu BIDV Hà Tây Đối tượng phạm vi nghiên cứu: − Thực trạng quản xử nợ xấu BIDV Hà Tây Nghiên cứu BIDV Hà Tây giai đoạn từ 2011-2014 Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp thống kê, so sánh, quy nạp, phán đoán, phân tích, tổng hợp số liệu qua năm để luận chứng Kết cấu đề tài: Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục từ viết tắt, nội dung luận văn chia làm chương: Chương 1: Tổng quan quản xử nợ xấu Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tây Chương 3: Giải pháp quản xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tây CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN XỬ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN LUẬN VỀ NỢ XẤU 1.1.1 Những vấn đề nợ cho vay nợ xấu 1.1.1.1 Khái niệm nợ cho vay Nợ cho vay NHTM khoản tiền NHTM sử dụng cho vay khách hàng khoảng thời gian xác định với lãi suất xác định thỏa thuận quy định hợp đồng cho vay với nguyên tắc hoàn trả 1.1.1.2 Khái niệm nợ xấu Để hiểu nợ xấu, xuất phát từ khái niệm tín dụng rủi ro tín dụng Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng định chế tài chính) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác) chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa ... ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng năm 2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản... Quản lý tài sản bán khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ giá bán khoản nợ không thấp giá trị ghi sổ số dư nợ gốc khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản sau bán nợ theo... miễn phí khảo giá mua, bán khoản nợ xấu có tính chất tư ng đồng thị trường (nếu có) để xác định giá chào bán, giá dự kiến bán nợ Trường hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, Công ty Quản lý tài sản thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu, Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu, Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay