Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

17 19 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:01

Bài tập nhóm số 2- Luật ngân hàng- LỚP N03- NHÓM 05. MỤC LỤC MỞ ĐÂU:…………………………………………………………………………… 2 NỘI DUNG:……………………………………………………………………………2 I, Những vấn đề chung về thanh toán thông qua thẻ ngân hàng.:…………………… 2 1.Thẻ ngân hàng.:………………………………………………………………………2 2.Các bên trong quan hệ thanh toán.:………………………………………………… 3 2.1.Chủ thẻ.:……………………………………………………………………………3 2.2.Tổ chức phát hành thẻ (TCPHT).:………………………………………………….4 2.3.Tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT).:…………………………………………………4 2.4.Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT).:………………………………………………….4 II, Các quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng.:………………………………………………………………………………… 5 1.Mối quan hệ pháp lý giữa chủ thẻ tổ chức phát hành thẻ (TCPHT).:…………….5 2.Mối quan hệ pháp lý giữa chủ thẻ đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT).:…………….9 3.Mối quan hệ pháp lý giữa tổ chức phát hành thẻ(TCPHT) tổ chức thanh toán thẻ(TCTTT).:………………………………………………………………………….10 4.Mối quan hệ pháp lý giữa tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT) đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT).:…………………………………………………………………………….11 III, Những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 2012.:………………………………………………………………………12 IV, Chế độ thu phí áp dụng đối với chủ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Vietinbank.:………………………………………….……………15 KẾT LUẬN:……………………………………………………………………….….18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:…………………………………………….19 1 Bài tập nhóm số 2- Luật ngân hàng- LỚP N03- NHÓM 05. MỞ ĐẦU Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng cũng vì thế mà phát triển mạnh, qua đó nhu cầu thanh toán nhanh chóng thuận tiện trở thành một yêu cầu của khách hàng đối với ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng. Điều này đòi hỏi ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thanh toán của mình, nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ thanh toán tốt nhất. Là một trong các loại hình cung ứng dịch vụ thanh toán của tổ chức tín dụng, thẻ ngân hàng đã trở thành một phương thức thanh toán phổ biến trên khắp thế giới. Việc thanh toán thông qua thẻ ngân hàng có liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, với những mối quan hệ pháp lý khác nhau trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng đó không tránh khỏi những tranh chấp phát sinh. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, nhóm chúng em xin chọn đề tài: “Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 2012. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 60/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 THÔNG HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Căn Luật giao thông đường ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Căn Luật phí lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2012; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2016 Chính phủ Quỹ bảo trì đường bộ; Căn Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 Chính phủ quy định quảnbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật phí lệ phí; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Tài Hành nghiệp; Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, toán toán kinh phí quản lý, bảo trì đường Điều Quy định chung Phạm vi điều chỉnh: Thông hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, toán toán kinh phí quản lý, bảo trì đường theo quy định Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật phí lệ phí; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2012, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2016 Chính phủ Quỹ bảo trì đường bộ; Đối tượng áp dụng: Các quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường Quỹ bảo trì đường Quỹ Nhà nước, có cách pháp nhân, có dấu tài khoản mở Kho bạc Nhà nước Quỹ thành lập cấp trung ương gọi Quỹ bảo trì đường trung ương (sau viết tắt Quỹ trung ương) thành lập cấp tỉnh gọi Quỹ bảo trì đường địa phương (sau viết tắt Quỹ địa phương) Nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ: a) Nguồn kinh phí Quỹ trung ương, gồm: - Ngân sách trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường nộp ngân sách trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường nước); - Ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương - Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường nguồn khác theo quy định pháp luật b) Nguồn kinh phí Quỹ địa phương, gồm: - Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường nộp ngân sách trung ương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường nước); - Ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ địa phương - Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường nguồn khác theo quy định pháp luật Kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ Quỹ trung ương bảo đảm; kinh phí quản lý, bảo trì đường địa phương Quỹ địa phương bảo đảm Mở tài khoản: a) Quỹ trung ương mở tài khoản Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước) để tiếp nhận nguồn kinh phí Quỹ Các Cục Quảnđường bộ, Sở Giao thông vận tải (đối với quốc lộ ủy quyền quản lý), Ban quản lý dự án đơn vị khác Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ kinh phí quản lý, bảo trì đường (sau viết tắt đơn vị khác), Văn phòng Quỹ trung ương mở tài khoản Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận nguồn kinh phí thực chi từ Quỹ trung ương b) Quỹ địa phương mở tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiếp nhận nguồn kinh phí Quỹ Các quan, đơn vị giao nhiệm vụ kinh phí quản lý, bảo trì đường địa phương mở tài khoản Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận nguồn kinh phí thực chi từ Quỹ địa phương Quỹ bảo trì đường chịu kiểm tra, tra, kiểm toán quan Nhà nước theo quy định; hàng năm việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán quản lý, toán, toán thu - chi Quỹ thực theo quy định hành Quỹ bảo trì đường phải công khai tình hình quản lý, sử dụng Quỹ báo cáo tình hình thực công khai tài theo quy định Điều Nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường Chi bảo dưỡng thường xuyên công trình đường Chi sửa chữa định kỳ công trình đường 3 Chi sửa chữa đột xuất: khắc phục hậu thiên tai, lụt bão, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nguyên nhân bất thường khác, chi giải phóng mặt (nếu có) để đảm bảo giao thông an toàn giao thông đường theo quy định Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định pháp luật đất đai Chi hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định lưu động, gồm: Chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa, kiểm định thiết bị; sửa chữa, nâng cấp nhà trạm) Hỗ trợ chi phí dịch vụ sử dụng phà (phần chi phí chưa kết cấu vào giá) theo quy định quan có thẩm quyền Chi kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình đường theo ...Lời mở đầu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thị trường thương mại thế giới mở rộng không ngừng, nhu cầu về thị trường tiêu thụ hàng hóa đang trở thành nhu cầu cấp bách của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do khả năng tài chính có hạn mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng có đủ tiền để thanh toán hàng nhập khẩu hoặc có đủ vốn thu mua chế biến hàng xuất khẩu, từ đó nảy sinh quan hệ vay mượn sự tài trợ, giúp đỡ của ngân hàng. Thực tế hiện nay cho thấy các ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Hà Nội (Eximbank Hà Nội) nói riêng mặc dù đã chú trọng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về vốn ngắn, trung dài hạn từ phía các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vì vậy, tôi chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Hà Nội ". Với hy vọng các giải pháp đưa ra trong chuyên đề thực tập sẽ có thể ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tín dụng XNK tại chi nhánh. Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề được kết cấu thành ba chương: Chương 1 : Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2 : Thực trạng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Hà Nội Chương 3 : Một số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Hà Nội Nhân tiện đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.S Lê Thanh Tâm, cùng các thầy cô giáo Khoa Ngân hàng – Tài chính, sự giúp đỡ, góp ý chân thành của các anh chị cán bộ công nhân viên trong hệ thống Eximbank đãgiúp tôi hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình . Sinh viên: Đặng Huy Điệp Chương ng tài trợ xuất nhập khẩu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1/ Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng. 1.1.Tín dụng tín dụng ngân hàng. 1.1.1Khái niệm đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 1.1.1.1.Khái niệm: Lịch sử phát triển cho thấy, tín dụng là một phạm trù kinh tế cũng là một sản phẩm của sản xuất hàng hoá. Nhưng chính nó lại là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên giai đoạn cao hơn. Tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, ngày nay tín dụng được hiểu theo những khái niệm cơ bản sau: Khái niêm 1: Tín dụng là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả. Khái niệm 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ sử dụng vốn của nhau giữa các pháp nhân thể nhân trong nền kinh tế. Khái niệm 3: Tín dụng là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả theo thời hạn đã thoả thuận. Như vậy, nghĩa của tín dụng có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này đều phản ánh: một bên là người cho vay bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi cơ chế tín dụng pháp luật hiện tại. Việc chuyển giao giá trị hay hiện vật giữa người đi vay người cho vay có kỳ chuyển giao ngược lại. Lượng giá trị hay hiện vật khi người đi vay hoàn trả cho người cho vay phải lớn hơn lượng họ nhận được ban đầu, hay nói cách khác người đi vay phải trả thêm phần lợi tức cho người cho vay. Vậy tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa người đi vay người cho vay trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 1.1.1.2.Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng với các chủ thể kinh tế khác trong xã hội, trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm, thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, thực hiện đầu vốn vào các chủ thể có nhu cầu về vốn. Nguồn vốn của tín dụng ngân hàng là nguồn    VIC  MT S       TP.HCM  VIC  MT S NGÂN H        5         1 1. Lý do ch tài 1 2. Mc tiêu câu hi nghiên cu 2 3. Phm vi nghiên cu 3 4. u 3 5. Ý ng dng c tài 4 6. Kt cu ca lu 4  T S NHTM 5 1.1 n t 5 1.1.1 Khái nin t 5 1.1.2  7 1.1.3  9 1.2 Các yu t n vic s d mt s NHTM 13 1.2.1 Nhn thc tính d s dng 13 1.2.2 Nhn thc s hu ích 14 1.2.3 Nhn thc ri ro 14 1.2.4 Chun ch quan 15 1.2.5 Nhn thc kim soát hành vi 16 1.3  16 1.3.1  17 1.3.2  18 1.3.3 Lý thuyt hành vi d nh (TPB) 18 1.3.4  21 1.3.5 Mô hình chp nhn s dn t (E-CAM) 21 1.4 Các nghiên cvic  25 KT LU 27 C TR T S  28 2.1 t s 28 2.2 t s  31 2.2.1 t s  31 2.2.2 t s  37 2.3  39 2.4  41 2.4.1 Quy trình nghiên cu 41 2.4.2 Mu nghiên cu ngun d liu 42 2.4.3 Xây d 43 2.4.4 Hiu ch 45 2.4.5 Bng câu hi chính thc 46 2.5  t sM 47 2.5.1 Thng kê mu nghiên cu 47 2.5.2  49 2.5.3 i quy tuyn tính 53 2.5.4  phù hp, ki phù hp ca mô hình hi cng tuyn 56 2.6  t s 58 KT LU 59   T S 60 3.1  TP.HCM 60 3.2 vic mt s  61 3.2.1  61 3.2.2  65 3.2.3  66 3.2.4  68 3.2.5  69 3.2.6  70     GVHD: TS. Lê Chí Kiên Trang vii MCăLC LỦălchăkhoaăhc i Liăcamăđoan iii Liăcmăn iv Tómătt v Abstract vi Mcălc vii CácătăvităttăvƠăkỦăhiu x Danh sách các hình xiii Danhăsáchăcácăbng xv CHNGă1: TNGăQUAN 1 1.1.  1  4 1.2.  7 1.3.  7 1.4.   7 1.5.  7 1.6.  7 1.7.  8 1.8.  8 CHNGă2: CăSăLụăTHUYT 9  9  9   10  12 2.1.4           ng NLMT 15  15  15    GVHD: TS. Lê Chí Kiên Trang viii  19  22 2.2.5  24  25  26 2.3.1 Khí ion hóa (Plasma) 26  27 MHD: 30 2.4.1 Chu trình Brayton: 30 2.4.2 Chu trình Rankine: 31 CHNGă3: PHÂN TÍCH CHU TRÌNH 33  33 : 34  35 3.3.1 Phân tích máy phát MHD: 35  37  37 3.3.4 Phân tích máy nén: 37 3.3.5 Phân tích tua bin khí: 40  41  41  41 3.3.9 Phân tích Entropy: 42  43  45  46  47 3.6.1 Phân  47  47    GVHD: TS. Lê Chí Kiên Trang ix 3.6.3 Phân tích máy phát LMMHD 48  48  49  49  50  50 3.6.9 Phân tích Entropy 50  51 CHNGă4: TệNHăTOÁNăVĨăMỌăPHNGă CÁCăTHỌNGăSăăCAăCHUă TRÌNH 53 4.1 Bài toán 1 53  53  54  56 4.2 Bài toán 2 58  58  58  60  62 CHNGă5: KTăLUNăVĨăHNGăPHÁTăTRINăĐăTĨI 64 5.1.  64 5.2.  64 TĨIăLIUăTHAMăKHO 65  67    GVHD: TS. Lê Chí Kiên Trang x CÁCăTăVITăTTăVĨăKụăHIU Cácătăvitătt   LM: Liquid metal (   SCOT: Solar concentration off- KỦăhiu Băthuănĕngălngămtătri  rec  sáng  T rec  - Bolzmann    Máy phát MHD     p:   F y  r e  c e    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ NHẬT MINH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỪ THỦY ĐỘNG LỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 60520202 S K C0 4 Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ NHẬT MINH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỪ THỦY ĐỘNG LỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 60520202 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10/2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ NHẬT MINH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỪ THỦY ĐỘNG LỰC SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 60520202 Hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ KIÊN Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10/2014 Luận Văn Thạc Sĩ Lý lịch khoa học LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC: Họ & tên: LÝ NHẬT MINH Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15 – 11 - 1987 Nơi sinh: Vĩnh Long Quê quán: Vĩnh Long Dân tộc: Kinh Chỗ riêng địa liên lạc: Số nhà 12, tổ 9, ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại quan: Điện thoại riêng: 0944 136662 Fax: E-mail: nhatminh06v@gmail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Cao đẳng: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ 09/2005 đến 3/2009 Nơi học (trường, thành phố): Cao Đẳng Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Ngành học: Kỹ Thuật Điện Đại học: Hệ đào tạo: Hoàn chỉnh ĐHTC Thời gian đào tạo từ 10/2009 đến 8/2011 Nơi học (trường, thành phố): Đại Học Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh Ngành học: Điện Công Nghiệp Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật đƣợc thức cấp; số bằng, ngày & nơi cấp: Bằng Kỹ Sƣ Điện Công Nghiệp Chứng Sƣ phạm bậc 2, cấp Đại Học Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh Cao Đẳng Cao Đẳng Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long HVTH: Lý Nhật Minh Trang i GVHD: TS Lê Chí Kiên Luận Văn Thạc Sĩ Lý lịch khoa học III QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian 08/2010 đến 05/2014 Nơi công tác Trường Trung Cấp Nghề Trà Vinh Công việc đảm nhiệm Giáo viên dạy nghề Điện công nghiệp 06/2014 Công Ty Truyền Tải Điện – Điều hành viên trạm biến áp đến Truyền Tải Điện Miền Tây 500kV Ô Môn Ngày 19 tháng năm 2014 Ngƣời khai ký tên LÝ NHẬT MINH HVTH: Lý Nhật Minh Trang ii GVHD: TS Lê Chí Kiên Luận Văn Thạc Sĩ Lời cam đoan LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2014 (Ký tên ghi rõ họ tên) Lý Nhật Minh HVTH: Lý Nhật Minh Trang iii GVHD: TS Lê Chí Kiên Luận Văn Thạc Sĩ Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật quý giá cho trình học Cao học trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Lê Chí Kiên, người thầy tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để hoàn thành tốt Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bạn bè tạo cho niềm tin nỗ lực cố gắng để hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2014 Học viên thực Lý Nhật Minh HVTH: Lý Nhật Minh Trang iv GVHD: TS Lê Chí Kiên Luận Văn Thạc Sĩ Tóm tắt TÓM TẮT Hiện nay, ngành điện nước ta đối mặt với nhiệm vụ khó khăn cung ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh vấn đề ô nhiễm môi trường, khủng hoảng cung cầu lượng diễn gay gắt Việt Nam mà xuất nhiều quốc gia giới Chúng ta tìm nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng điện như: tiết kiệm điện năng, sử dụng điện hiệu quả, tìm nguồn lượng thay Do việc tìm nguồn lượng mới, lượng tái tạo trở nên cấp bách cho loài người nhiều năm qua Năng lượng mặt trời nguồn lượng vô tận hoàn toàn miễn phí nên có tiềm để cung cấp điện cho tương lai Gần đây, công nghệ phát điện máy phát MHD có bước phát triển Nó ứng dụng rộng rãi chu trình phát điện hỗn hợp để nâng cao hiệu suất nhà máy điện Đề tài: "Nghiên cứu hệ thống từ thủy động lực sử dụng lượng mặt trời" nghiên cứu với mục tiêu kết hợp máy phát điện MHD với nguồn nhiệt từ tập .. .Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, toán toán kinh phí quản lý, bảo trì đường Điều Quy định chung Phạm vi điều chỉnh: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng,. .. Chính phủ Quỹ bảo trì đường bộ; Đối tư ng áp dụng: Các quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường Quỹ bảo trì đường Quỹ Nhà nước, có tư cách pháp... tiếp đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường định Điều Lập, giao dự toán thu phí sử dụng đường Lập dự toán thu a) Hàng năm, vào Thông tư quy định mức thu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay