Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:32

Trọn tài liệu ôn thi chứng kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017 Theo qui định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Luật kiểm toán độc lập, cá nhân đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán phải có chứng hành nghề kế toán chứng kiểm toán viên thông qua kỳ thi tuyển hàng năm Bộ Tài tổ chức Ngoài ra, theo Luật Doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán ngành nghề kinh doanh có điều kiện Khi đăng ký kinh doanh người đại diện pháp luật/giám đốc doanh nghiệp phải có chứng hành nghề dịch vụ kế toán (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) chứng kiểm toán viên (doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán) Trưởng ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên hành nghề A Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng năm 2012 quy định việc thi cấp Chứng kiểm toán viên Chứng hành nghề kế toán, Bộ Tài ban hành thông tư 129/2012/TT-BTC việc thi cấp chứng kiểm toán viên (CCKTV) chứng hành nghề kế toán (CCHNKT) Theo đó, người dự thi lấy CCHNKT phải đáp ứng điều kiện sau: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật; Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; Công tác thực tế tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên; Không thuộc đối tượng quy định khoản khoản Điều 51 Luật Kế toán; Nộp đầy đủ, mẫu hồ sơ dự thi lệ phí thi theo quy định Trường hợp dự thi lấy CCKTV có điều kiện tương tự Thông tư quy định, Hội đồng thi tổ chức năm kỳ thi vào quý III quý IV Trước ngày thi 60 ngày, Hội đồng thi thông báo thức phương tiện thông tin đại chúng điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm…Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết thi môn thi; trường hợp đặc biệt kéo dài thêm không 30 ngày Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết thi, Bộ Tài cấp CCKTV CCHNKT cho người đạt kết thi Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/9/2012 thay Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007, Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/8/2009 B Tài liệu ôn thi chứng hành nghề kế toán: gồm có chuyên đề sau: ► 1/ Pháp luật kinh tế luật Doanh nghiệp ► 2/ Tài quản lý tài nâng cao ► 3/ Thuế quản lý thuế nâng cao ► 4/ Kế toán tài kế toán quản trị nâng cao C Tài liệu ôn thi chứng kiểm toán viên: Ngoài môn thi nêu chuyên đề kể thí sinh dự thi chứng hành nghề kế toán, người dự thi chứng Kiểm toán viên có thêm chuyên đề sau: ► 1/ Kiểm toán dịch vụ đảm bảo nâng cao ► 2/ Phân tích hoạt động tài nâng cao ► 3/ Ngoại ngữ 1 Tổng hợp chia sẻ phuong1290 Cấu trúc đề thi vào NHNN Chuyên ngành: TC-NH Phỏng vấn - Hiểu biết Luật cán bộ, công chức: quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức; việc cán công chức không làm; khái niệm, quy định, ví dụ điều động, luân chuyển, biệt phái… - Hiểu biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ NHNN (Luật NHNN) - 01 câu hỏi bắt thăm về: Phân tích vấn đề kinh tế giới /kinh tế Việt Nam; vấn đề liên quan đến Kế toán ngân hàng (chứng từ kế toán, khác biệt kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp) Thi viết 2.1 Môn Hành Nhà nước - Luật NHNN: 01 câu; - Luật cán công chức: 01 câu; - Luật văn quy phạm pháp luật: 01 câu; - Hiểu biết Nhà nước, Hiến pháp; quan thuộc Chính phủ, Quốc hội; quan lập pháp, hành pháp, tư pháp: 01 câu; - QLNN kinh tế: Chuyên đề 16,17 sách QLNN chương trình chuyên viên (HVHCQG): 01 câu 2.2 Môn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 2.2.1 Thi viết - Kế toán Doanh nghiệp: 02 câu (2011: 01 câu so sánh bảng cân đối tài khoản bảng cân đối số phát sinh; 01 câu thuế TNDN hoãn lại) - Chuẩn mực kế toán: 01 câu; - Kế toán ngân hàng: hạch toán nghiệp vụ phát sinh: 01 câu; - Lý thuyết kiểm toán: 01 câu (bằng chứng kiểm toán, quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính) 2.2.2 Thi trắc nghiệm 30 câu - 45 phút kinh tế vĩ mô (GDP-GNP,…) kế toán - kiểm toán 2.3 Môn Tiếng Anh Đề thi chia sẻ UB’s member Cấu trúc đề thi vào NHNN Tổng hợp chia sẻ phuong1290 - Điền từ - Viết lại câu - Đọc, hiểu - Dịch Việt –Anh, Anh – Việt - Viết luận essay 2.4 Môn tin học - Phím tắt: Word, excel, powerpoint - Các hàm excel đơn giản, ứng dụng: Left, round, counta… - Hiểu biết Windown 2.5 Môn chuyên ngành Tài – Ngân hàng - Lạm phát - Công cụ dự trữ bắt buộc - Điều hành sách tiền tệ - So sánh Bảng cân đối kế toán Doanh nghiệp với NHTM - Các câu phải liên hệ thực tiễn Good luck to you! Đề thi chia sẻ UB’s member Cấu trúc đề thi vào NHNN Sưu tầm phuong1290 ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích tính chất hành nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ? TL: - Tính lệ thuộc vào trị hệ thống trị + Nhiệm vụ trị nhiệm vụ định hướng cho phát triển xã hội, đưa đường lối, sách Chính trị biểu ý chí nhà nước lãnh đạo đảng cầm quyền + Nhiệm vụ hành việc tổ chức thực nhiệm vụ trị - Tính pháp luật: + Hành nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu tổ chức xã hội, quan nhà nước công dân phải tuân thủ mệnh lệnh hành chính, đảm bảo giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội + Tính pháp luật đòi hỏi quan hành công chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa phải nắm vững quyền lực, sử dụng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín trị, phẩm chất đạo đức lực trí tuệ - Tính thường xuyên, ổn định thích nghi: + Hoạt động hành nhà nước không làm theo lối phong trào”, “chiến dịch” Đội ngũ công chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ thời kì phát triển đất nước + Nhà nước sản phẩm xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, hành nhà nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội - Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao: + Đối với công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn kĩ quản lý điều hành thực tiễn tiêu chuẩn trình độ nghiệp vụ Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp trình độ cao sở để đảm bảo thực mục tiêu chiến lược, hoạch định sách chương trình dài hạn - Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ: + Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, nước phục tùng chỉnh phủ việc thực định, thị chịu kiểm tra thường xuyên cấp trên, thủ trưởng - Tính không vụ lợi: Hành nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công lợi ích công dân, không theo đuổi mục tiêu danh lợi - Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta dân chủ, dân, dân dân Dân chủ xã hội chủ nghĩa thể luật pháp, cụ thể pháp luật hành chính, thể chế, quy tắc, thủ tục hành phải xuất phát từ lợi ích dân, từ lòng thật thương dân, phải đơn giản, sáng, tôn trọng người đem lại thuận lợi cho dân Câu 2: Phân tích nguyên tắc: Tập trung dân chủ quản lý nhà nước kinh tế ? Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 TL: - Khái niệm: Nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp chặt chẽ, hài hòa hai ... cao ► 4/ Kế toán tài kế toán quản trị nâng cao C Tài liệu ôn thi chứng kiểm toán viên: Ngoài môn thi nêu chuyên đề kể thí sinh dự thi chứng hành nghề kế toán, người dự thi chứng Kiểm toán viên có... đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật; Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; Công tác thực tế tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên; Không.. .Bộ Tài ban hành thông tư 129/2012/TT-BTC việc thi cấp chứng kiểm toán viên (CCKTV) chứng hành nghề kế toán (CCHNKT) Theo đó, người dự thi lấy CCHNKT phải đáp ứng điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017, Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017, Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay