Công văn 5654/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thực thi nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTA

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:32

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 513 /SGDĐT-VP Đồng Xoài, ngày 17 tháng 3 năm 2010 Về việc hướng dẫn thực hiện danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2009-2010. Kính gửi: -Trường CĐSP tỉnh Bình Phước; - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã; - Các trường THPT, PTCấp 2-3; - Các trung tâm GDTX tỉnh, huyện; -Các trường PT DTNT huyện. - Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng. - Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/09/2005 của Chính Phủ V/v : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. - Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP, ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30-09- 2005 của Chính Phủ. Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2009-2010 như sau: I.DANH HIỆU THI ĐUA: 1. Đối với cá nhân : - Danh hiệu lao động tiên tiến. - Danh hiệu chiến sĩ thi đua ( cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp toàn quốc) 2. Đối với tổ (khối), đơn vị: -Tập thể tổ (khối ), đơn vị lao động tiên tiến. -Tập thể tổ (khối ), đơn vị lao động xuất sắc. II.TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN : 1. Lao động tiên tiến : - Là hình thức khen thưởng cho CBQL, CNV, GV công tác trong ngành, mỗi năm xét khen thưởng một lần . - Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được khen thưởng một khoản tiền theo chế độ quy định . * Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu lao động tiên tiến: Quy định theo điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng, được vận dụng như sau: a/ Tiêu chuẩn chung ( cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục) + Có phẩm chất đạo đức, tác phong sinh hoạt đúng đắn, chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật nhà nước, quy chế trách nhiệm công chức, nội quy của cơ quan. + Có tinh thần tự lực cánh sinh vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. + Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, không vi phạm tệ nạn xã hội, tiêu cực. + Tham gia đầy đủ các sinh hoạt do tập thể, đơn vị tổ chức. + Đảm bảo học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, chính trị và chuẩn hóa về chuyên môn đáp ứng với nhiệm vụ được giao. 1 + Đề cao trách nhiệm trong quản lý đơn vị về các mặt : chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính, không để sai phạm về quy chế chuyên môn, không để mất mát tài sản, vi phạm nguyên tắc tài chính, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có. + Đảm bảo chế độ kiểm tra chuyên môn , kiểm tra về tài chính. + Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo, chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất chất lượng, đảm bảo ngày giờ công. + Xây dựng gia đình quy mô ít con (1-2 con) + Bản thân không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (trong thời gian chưa xóa kỷ luật) + Không xúc phạm nhân phẩm học sinh. + Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. +Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” do ngành giáo dục phát động. +Thực hiện tốt, có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. +Đảm bảo thực hiện đúng, chính xác yêu cầu báo cáo của các cấp quản lý. *Trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục trở lên (tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến. b- Đối với cán bộ quản lý có thêm tiêu chuẩn: . Đảm bảo dự giờ đúng số tiết quy định. . Đảm bảo xây dựng môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp. . Chỉ đạo công tác XMC-phổ cập GDTH-phổ cập THCS đạt chỉ tiêu được giao. . Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đơn vị đạt theo tỷ lệ đã đăng ký đầu năm học. . Tỷ lệ học sinh bỏ học đơn vị không quá tỷ lệ chung của huyện đối với các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT, không quá tỷ lệ chung của tỉnh đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. . Đơn vị không có giáo viên, học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông của UBND tỉnh. b/ Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy có Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GSQL (3b) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Số: 9584/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2007 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các khoa sư phạm Căn cứ Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008; căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Nghị định 64); để đẩy mạnh việc dạy môn Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp dạy - học và quản lí giáo dục; đồng thời tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008 về việc ứng dụng CNTT và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin như sau: Phần I CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Phổ biến và quán triệt các văn bản pháp qui của Nhà nước về CNTT, triển khai Nghị định 64 của Chính phủ. Bước đầu hình thành hệ thống các đơn vị chuyên trách về CNTT của ngành Giáo dục bao gồm Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) thuộc Bộ GD&ĐT và các đơn vị thuộc các sở giáo dục và đào tạo (sở GD&ĐT), các trường đại học, cao đẳng (gọi tắt là các trường) được chỉ định làm đơn vị đầu mối về CNTT. 2. Triển khai công tác tổng điều tra, khảo sát hiện trạng về CNTT trong các đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn quốc, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn theo chương trình của Chính phủ. 3. Triển khai mạng giáo dục: phát triển website của Bộ GD&ĐT tại các địa chỉ gốc là www.moet.gov.vn và www.edu.net.vn cũng như tại các địa chỉ: Cổng giáo dục điện tử e-Learning và học liệu điện tử http://el.edu.net.vn Cổng thông tin thi và tuyển sinh, thư viện đề thi: http://ts.edu.net.vn Diễn đàn giáo dục http://diendan.edu.net.vn Thư viện giáo trình điện tử http://ebook.edu.net.vn Họp và giảng dạy qua mạng http://hop.edu.net.vn Trang văn bản pháp qui http://vanban.moet.gov.vn 1 Phấn đấu kết nối Internet băng thông rộng tới tất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5788/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2009 - 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Quán triệt Chủ đề năm học 2009-2010: “Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và triển khai cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp; nói không với đào tạo không đạt chuẩn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đối với mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2009-2010 như sau: Phần I CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Củng cố, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục đã được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp. 2. Rà soát, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON I.MỤC TIÊU * Về kiến thức: - Biết tầm quan trọng GDATGT cho trẻ trường mầm non nhiệm vụ GDATGT nhà trường - Biết điểm nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thự nội dung GDATGT cho trẻ mẫu giáo trường mầm non * Về kĩ năng: - Thực nội dung giáo dục ATGT cho trẻ MG trường mầm non theo hướng tích hợp cách hiệu - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo “Trò chơi, hát, thơ ca, truyện kể, câu đố giáo dục ATGT” hoạt động giáo dục trẻ - Xây dựng môi trường phù hợp, phát huy tính tích cực hoạt động trải nghiệm, khám phá nội dung giáo dục ATGT * Về thái độ: - Ý thức tầm quan trọng GDATGT cho trẻ trường mầm non, Nghiêm túc triển khai nội dung giáo dục ATGT trình thực chương trình GDMN - Tự giác thực gương tốt chấp hành luật ATGT II NỘI DUNG CHÍNH Tầm quan trọng nhiệm vụ giáo dục ATGT trường mầm non Những điểm luật ATGT đường liên quan đến trẻ em Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục ATGT cho trẻ MG Hướng dẫn thực nội dung giáo dục ATGT trường mầm non Thực hành thiết kế chủ đề ATGT, sử dụng trò chơi, hát, câu đố, truyện kể giáo dục ATGT hoạt động giáo dục III CHUẨN BỊ - Tài liệu giáo dục ATGT cho trẻ MG - Giấy A0, A4, bút màu xanh/ đen, đỏ; băng dính, cặp gim - Máy chiếu IV TIẾN HÀNH * Nội dung1 : Tầm quan trọng giáo dục ATGT trường mầm non nhiệm vụ GDATGT nhà trường     Thảo luận nhóm:   Dựa vào hiểu biết kinh nghiệm anh/chị nêu:   - Tầm quan trọng GDATGT cho trẻ trường mầm     non nhiệm vụ GDATGT nhà trường     Thông tin phản hồi: Tầm quan trọng GDATGT cho trẻ MN - Hàng ngày trẻ phải đối mặt với tình giao thông nguy hiểm Giáo dục ATGT chuẩn bị cho trẻ trở thành người tham gia giao thông an toàn - Một nguyên nhân tai nạn giao thông trẻ em nước phát triển thất bại việc đưa giáo dục ATGT vào chương trình giảng dạy nhà trường, giáo dục biện pháp hiệu - Giai đoạn hiệu để giáo dục trẻ kiến thức kỷ mà chúng nhớ suốt đời lứa tuổi mầm non Một chương trình giáo dục ATGT nên giáo dục mầm non lên tục thực giáo dục ATGT suốt thời gian trẻ ngồi ghế nhà trường Nhiệm vụ GDATGT nhà trường - Ngành Giáo dục có số lượng lớn học sinh, sinh viên, giáo viên ngày tham gia giao thông Nếu người thực tốt quy định Luật giao thông, có ý thức bảo đảm trật tự ATGT ùn tắc tai nạn giao thông giảm cách đáng kể Do Giáo dục nhận thức, hành vi ý thức chấp hành Luật Giao thông cho giáo viên học sinh, sinh viên nhiệm vụ cần thiết Ngành giáo dục - Ngày 31/8/2007 , Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thị số 52/2007/CT-BGDĐT “Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông sở giáo dục” Thực thị Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, cấp học từ mầm non đến đại học có đạo cụ thể thực nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông trường học tùy theo cấp học độ tuổi - Trong hoạt động này, việc giáo dục trường mầm non có tầm quan trọng đặc biệt giúp trẻ em có nhận thức ban đầu để hình thành hành vi có ý thức tôn trọng Luật giao thông từ nhỏ trưởng thành Một số quy định giao thông liên quan đến trẻ em (Theo luật Giao thông đường Nghị định 171/2013/NĐ-CP) * Với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (Kể xe đạp điện), loại xe tương tự xe gắn máy: - Khi chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên phải đội “mũ bảo hiểm cho người mô tô, xe maý” quy cách cho trẻ - Khi chở trẻ em 14 tuổi, chở theo tối đa 02 người xe - Được phép cho trẻ em ngồi trước yên xe * Với người điều khiển xe đạp, xe máy (Kể xe đạp điện): - Có thể chở tối đa người có trẻ em tuổi - Người điều khiển xe đạp , xe máy chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên phải đội “mũ bảo hiểm cho người mô tô, xe máy” cài quai quy cách cho trẻ * Đối với đối tượng tham gia giao thông khác: - Nhân viên phục vụ xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách du lịch có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hành khách trẻ em không tự lên xuống xe - Trẻ em tuổi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe giới qua lại phải có người lớn dắt, người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em tuổi qua đường - Các bậc phụ huynh cần ý có biện pháp an toàn để giữ trẻ ngồi sau an toàn - Các bậc phụ huynh cần ...Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GSQL (3b) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 5654/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thực thi nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTA, Công văn 5654/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thực thi nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTA, Công văn 5654/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thực thi nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay