Hướng dẫn khai báo C/O điện tử

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:32

1 Xây dựng và hướng dẫn khai thác, sử dụng liệu điện tử môn Hóa học lớp 11 nâng cao, trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực Construction and operation manuals, use of electronic document advanced chemistry grade 11, high school teaching positive direction NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang120 tr. + Phạm Văn Hạnh Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học giáo dục Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học); Mã số: 60 14 10 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Oanh Năm bảo vệ: 2012 Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, vai trò của công nghệ thông tin và vấn đề sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học. Điểu tra phân tích thực trạng việc sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học nói chung và môn hóa học nói riêng ở một số trường trung học phổ thông thuộc huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội. Trên cơ sở phân tích nội dung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 11 nâng cao, đề xuất nguyên tắc lựa chọn liệu dạy học điện tử, xây dựng cấu trúc liệu dạy học điện tử, nguyên tắc lựa chọn phương pháp dạy học cho liệu dạy học điện tử và đề xuất phương pháp sử dụng liệu điện tử. Xây dựng được đĩa CD liệu dạy học điện tử dưới dạng Single file Executable (exe) theo cấu trúc đã trình bày của phần dẫn xuất hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao. Xây dựng bảng gợi ý phương pháp dạy học cho các liệu dạy học điện tử phần dẫn xuất hiđrocacbon thuộc chương 8, 9 Hóa học 11 nâng cao. Thiết kế hoạt động dạy học cho một số bài có sử dụng đĩa CD liệu dạy học điện tử. Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm ở 4 lớp 11 của 2 trường trung học phổ thông ở Gia Lâm - Hà Nội. Keywords: Phương pháp dạy học; Hóa học; Lớp 11; Dạy học điện tử Content. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông ( ICT- Information and Communication Technology) đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có giáo dục. Trong bối cảnh đó, nền giáo dục nước ta đã và đang đổi mới theo hướng ứng dụng ICT và thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Thực tế cho thấy, hầu hết việc ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên còn mang tính tự 2 phát, nên có rất nhiều liệu được xây dựng chưa phù hợp với nội dung kiến thức, cũng như phương pháp dạy học. Để GV phổ thông có một nguồn liệu dạy học điện tử Hoá học 11 nâng cao phong phú, chính xác, khoa học, dễ dàng khai thác, sử dụng theo hướng mở, phù hợp với mục tiêu, phương pháp dạy học và đối tượng học tập thì việc “Xây dựng và hướng dẫn khai thác sử 5 HƯỚNG DẪN KHAI BÁO C/O ĐIỆ Ở Tab C/O bạn cần nhập đầy đủ thông tin theo form mẫu, lưu ý ô có dấu bắt buộc phải nhập liệu Chọn Form C/O có sẵn hệ thống Importing Country: Chọn nước nhập (chọn tên nước có sẵn hệ thống) - Export Declaration Number Export Declaration Attached: Nhập số hiệu tờ khai hải quan đính kèm (nếu có) - Good consigned from: Đây phần dành cho thông tin Doanh nghiệp xuất khẩu, thông tin DN lấy từ hồ sơ doanh nghiệp  Exporter’s Business Name: Tên Doanh nghiệp xuất  Address line 1: ghi địa tiếng Anh nhà xuất T  Address line 2: Không bắt buộc, ghi Address line 70 ký tự khai hết line Thường khai Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố vào Address line - Good consign  Exporting/Importing HS Code: Chọn Mã HS xuất khẩu/nhập (chọn mã HS có sẵn hệ thống)  Goods description: Mô tả hàng hóa chi tiết  Origin Criterion: Tiêu chí xuất xứ (chọn tiêu chí có sẵn hệ thống)  Quantity/ Unit: Số lượng hàng hóa Chọn đơn vị tính có sẵn hệ thống  Gross Weight/ Unit: Trọng lượng hàng hóa Chọn đơn vị tính có sẵn hệ thống  Invoice Number/ Date: Số ngày hóa đơn  Mark and Number on package: Ghi ký hiệu thùng (Không rõ ghi No Mark)  Package Quantity: Số thùng :  Third Country Invocing: Khai báo chi tiết Company Name, Address, Country bê Ký Gửi duyệt hồ sơ Sau nhập đầy đủ liệu cho hồ sơ khai báo C/O bạn click chọn nút để gửi hồ sơ tới Phòng xuất nhập Ký Gửi duyệt hồ sơ C/O xong, hồ sơ C/O doanh nghiệp chuyển sang trạng thái GĐDN duyệt - Trong trường hợp chưa muốn gửi ấn lưu để Lưu tạm, trường hợp phòng XNK không nhận hồ sơ doanh nghiệp - Kiểm tra số C/O cấp hệ thống: p Sau có số C/O Doanh nghiệ kết xuất in đơn xin C/O cấp số nộp c MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài   !"#$#%&'()*)+#,-!. #/)012%#33$4506#3($478#2 ##8 7894,:#&;*< !7=&-5 >?@A#*($478B-#C#,$D 4&-7!%78#8D7ED$D &-(3DDA*<!7=F6F$G&-5H: IJKILLMKNOPQN%7RNOPSQTLKUKILLM H:)0 VVKILLWK−NOPQ@7/6&(#&94 $4#&ILLW−ILMI#2HXYZĐẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học[5OA#*<N%OPSQ#2@)0\J]LKNOPQ> IUKUKILMM4>@-ILMMILMI5^_A $)ROPQ78`1*a,&ba4 @-ILMMcILMI;#d&#8D7ED$D 6&(-eD94%$,F6 $F6!f7/$#&g*! 5$)ROPQ%De_$>1*a, &&(-94#&ILMMILMV5N% OPQ4>"78`a1*a,&5P$94> A1*_AF6(,a($!CDA3 #&)D=D8#a,5 h#3<#94>&-R$7/D #3?b,X#2?F6,# 8D7ED$D&-33-3_5Q08$_ D#b94>&-(A3%g!&- M DDB(i1$a-5$g!3ba$j ga$Y$#.P−klmDA7!&- 78(j  (j#7!)7A$_n ,<(A,94>&-$_ oiD$(_3<7!#7=1*7D=D8% a,9(p7D7ED$D&-5 m03#7=7!&-#q%$?i(7/$__ &/)7A7!oD6r/!-7!( Gb7!$a$)q4B7,F65  QbOsD3%g7!&-#qt$-MM* DDB(i1$(a-(ua$()q4 78R(D =D84_(D7ED$D&-#07=-eDGZXây dựng và hướng dẫn khai thác sử dụng liệu dạy học điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao, trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcv!<A,(3f. 6Ca-!`u5 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 8)D$b7p2( -F&(F0w! $wa##7=D, %25>7/-3b-<9!B(<aGR#*(8<aG(-? <#6*F*(D=D8@!)Ri(D=D8_ AnF#3x$*3b)g9i G5_&  #21<<y ) ,-eD7Y ! 5(5(5(55555p3ai$y ) t$ -<D$7!#q#bBDOstD3ba6 #b&-7#08 PHẦN IV.1: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC AIP ĐIỆN TỬ MỤC LỤC PHẦN I - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM GROUPVERVE 7 1 Giới thiệu chung về Phần mềm GroupVerve AIS 7 1.1 Giới thiệu 7 1.2 Mô hình phần mềm GroupVerve 7 1.2.1 Roles - Vai trò 7 1.2.2 Document Repository - Kho tài liệu 8 1.2.3 Workflow - Quy trình làm việc 9 1.2.4 States– Các trạng thái 10 1.2.5 Work Packages - Gói công việc 11 1.3 Truy cập GroupVerve AIS 11 1.3.1 Các yêu cầu về Trình duyệt 11 1.3.2 Truy cập GroupVerve AIS 12 1.3.3 Kết nối với GroupVerve AIS bằng một WebDAV Client 12 2 Giao diện GroupVerve AIS 14 2.1 Menu bên trái 14 2.1.1 Role – Vai trò 14 2.1.1.1 Giới thiệu 14 2.1.1.2 Thay đổi vai trò 14 2.1.2 Search -Tìm kiếm 15 2.1.2.1 Giới thiệu 15 2.1.2.2 Tìm kiếm 15 2.1.3 Commands - Các lệnh 16 2.1.4 Attributes - Thuộc tính 17 2.2 Giao diện đường dẫn chính 17 2.2.1 Đường dẫn 17 2.2.2 Khoảng dẫn 17 3 Khởi tạo eAIP 19 4 Quy trình cơ bản để tạo eAIP 21 4.1 Creating an eAIP amendment - Khởi tạo một Tập tu chỉnh eAIP 21 IV.1-AIP điện tử Mục lục © VNAIC V2/15.04.2012 IV.1-2 4.2 Working on your eAIP Amendment - Làm việc với Tập tu chỉnh eAIP 21 4.2.1 Work Packages - Các gói công việc 21 4.2.1.1 Giới thiệu 21 4.2.1.2 Tạo một gói công việc mới 22 4.2.1.3 Thêm đính kèm vào gói công việc 23 4.2.1.4 Thêm miêu tả về gói công việc 23 4.2.1.5 Xóa một gói công việc 24 4.2.1.6 Chỉnh sửa một gói công việc và tạo một bản nháp 24 4.2.1.7 Kiểm tra một gói công việc 24 4.2.1.8 Hoãn lại một gói công việc 25 4.2.2 Sandboxes 26 4.2.2.1 Giới thiệu 26 4.2.2.2 Tạo một Sandbox 26 4.2.2.3 Thêm tập tin vào một Sandbox 26 4.2.2.4 Chỉnh sửa tập tin trong một Sandbox 27 4.2.2.4.1 Chỉnh sửa tập tin sử dụng WebDAV-capable Editor 27 4.2.2.4.2 Downloading và Uploading tập tin cho việc chỉnh sửa tạm thời 28 4.2.2.5 Cập nhật tập tin trong Sandbox của bạn 28 4.2.2.6 Xóa tập tin khỏi Sandbox của bạn 29 4.2.2.7 Xác nhận những thay đổi và thêm tập tin mới được tạo vào gói công việc 29 4.2.2.8 Đóng Sandbox của bạn 29 4.2.2.9 Trạng thái các tập tin trong Sandbox 30 4.2.3 Importing AIXM Data - Nhập dữ liệu AIXM 31 4.2.3.1 Giới thiệu 31 4.2.3.2 Tạo nội dung tham khảo đối với dữ liệu AIXM bằng tay 31 4.2.3.3 Mẫu dữ liệu 32 4.2.3.4 Các mục trong eAIP được khởi tạo tự động 32 4.2.4 Biên soạn đồng thời và giải pháp cho các xung đột 33 4.3 Đóng Tập tu chỉnh eAIP 35 4.4 Kiểm tra Tập tu chỉnh eAIP 35 4.5 Tạo một Tập bổ sung eAIP mới 35 4.6 Tạo một Thông tri hàng không mới (AIC) 36 5 Tập tin tức hàng không trọn gói - eAIS Package 38 5.1 Giới thiệu 38 5.2 Đối chiếu Tập tin tức hàng không trọn gói 38 5.3 Xuất bản gói eAIS 38 6 Các tập tu chỉnh eAIP đồng thời 40 6.1 Giới thiệu 40 6.1.1 Vấn đề 40 6.1.2 Giải pháp GroupVerve AIS 41 6.2 Tạo một Tập tu chỉnh song song 41 6.3 Hợp nhất các tập tu chỉnh 41 IV.1-AIP điện tử Mục lục © VNAIC V2/15.04.2012 IV.1-3 PHẦN II - CÁC KỸ NĂNG BIÊN SOẠN 42 AIP ĐIỆN TỬ 42 1 Cấu trúc eAIP 42 1.1 Prologue - Phần mở đầu và e:eAIP Root Element - Thành phần gốc e:eAIP 43 1.1.1 <?eAIP-locale> Processing Instruction - Hướng dẫn xử lý <?eAIP- locale> 43 1.1.2 e:eAIP Root Element - Thành phần gốc e:eAIP 43 1.1.2.1 Phụ ước 15 của ICAO - AIP 3 phần 43 1.1.2.2 Các thuộc tính quan trọng 43 1.2 Các phần của AIP: e:GEN, e:ENR và e:AD 44 1.2.1 Mẫu nội dung các phần của eAIP 44 1.2.2 Thành phần e:Title 45 1.3 Các chương trong AIP 45 1.3.1 Các chương tổng quát 45 1.3.2 e:AD-2 và e:AD-3 45 1.4 e:Aerodrome và e:Heliport 45 1.5 Các mục trong AIP 46 1.5.1 Các mục chung 46 1.5.2 Các mục đặc biệt 46 2 e:Sub-section và Đánh số thứ tự 47 2.1 Thành phần e:Sub-section 47 2.2 Thành phần e:Title 47 2.3 Đánh số các mục 47 2.3.1 Đánh số tự động 48 2.3.2 Đánh số bằng tay 48 3 Thành phần Block 50 3.1 Thành phần x:div 50 3.1.1 Chú ý khi sử dụng 50 3.1.2 Đánh số đoạn văn 50 3.1.3 Mẫu nội dung 50 3.2 Thành phần x:p 51 3.3 Thành phần x:ol, x:ul và x:li 51 3.3.1 Đánh số thứ tự cho danh sách 51 IV.1-AIP 1 LỜI MỞ ĐẦU Nhiệm vụ chuyên môn là phần công việc dành cho Sinh viên thực hiện ngoài giờ lên lớp, đây là những kiến thức có quan hệ chặt chẽ đến môn học mà giảng viên yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu qua nhiều tài liệu tham khảo khác nhau để bổ trợ kiến thức cho bản thân. Tất cả các câu hỏi, bài tập và nhiệm vụ được thực hiện trên một cuốn vở ghi chép riêng ngoài vở ghi bài trên lớp và được kiểm tra đánh giá định kì. Mỗi câu hỏi , bài tập hay nhiệm vụ chuyên môn được đánh số theo ký hiệu gồm 2 phần, phần số bên ngoài dấu ngoặc vuông thể hiện vị trí câu hỏi, bài tập hay nhiệm vụ chuyên môn thuộc chương, mục nào, phần số trong ngoặc vuông mô tả khối lượng qui đổi của nhiệm vụ sang đơn vị là một bài tập thương. Ví dụ: 1.2.3[2] có nghĩa là nhiệm vụ này là nhiệm vụ thứ 3 trong mục 1.2 và có khối lượng qui đổi là 2 bài tập thường. 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CƠ ĐIỆN TỬ 1.1 Câu hỏi lý thuyết: 1.1.1[1] Cơ điện tử là gì? Các thành phần cơ bản cấu thành khái niệm này? 1.1.2[1] Thế nào là một sản phẩm cơ điện tử, nêu các tiêu chí nhận biết. Thế nào là mức độ tích hợp của một sản phẩm cơ điện tử, cho một vài ví dụ. 1.1.3[1] Trình bày cấu trúc nguyên lý của một sản phẩm Cơ điện tử dưới dạng sơ đồ khối. Trình bày sự hình thành các nguồn tín hiệu trong sơ đồ trên và diễn giải quá trình hoạt động của chúng (truyền đi và được xử lý như thế nào?) 1.1.4[1] Phân tích vị trí, vai trò chức năng của Hệ thống đo trong các hệ thống Cơ điện tử? Các quá trình xử lý tín hiệu trong hệ thống đo. 1.1.5[1] Phân tích vị trí, vai trò chức năng của khối Cơ cấu chấp hành trong các hệ thống Cơ điện tử? Phân tích rõ đặc điểm về mặt cấu trúc của khối Cơ cấu chấp hành. 1.1.6[1] Phân tích vị trí, vai trò chức năng của Bộ điều khiển trong các hệ thống Cơ điện tử? 1.1.7[1] Phân tích đặc tính truyền động của một số bộ truyền động có tỉ số truyền xác định. (Trình bày ít nhất 3 bộ truyền) 1.1.8[1] Phân tích đặc tính truyền động của một số bộ truyền động có tỉ số truyền không xác định. (Trình bày ít nhất 3 bộ truyền) 1.1.9[1] Phân tích cấu trúc hệ thống phanh ABS? 1.1.10[1] Phân tích cấu trúc Hệ thống phun xăng điện tử? 1.1.11[1] Các chức năng của một hệ cơ điện tử gồm chức năng động học, chức năng động lực học và chức năng cơ điện tử, hãy kể tên các bài toán cơ bản trong tổng hợp cấu hình tương ứng của hệ cơ điện tử, nội dung hay những điểm cần đạt được trong các bài toán đó. 1.1.12[1] Thông tin điều khiển toàn diện một hệ thống cơ điện tử được khởi tạo từ đâu, được xử lý và gia công như thế nào trong hệ, cho ví dụ. 1.1.13[1] Thế nào là một tế bào của hệ thống sản xuất tự động linh hoạt, các tế bào của hệ thống tương tác với nhau như thế nào? 1.1.14[1] So sánh các điểm căn bản của sản phẩm cơ điện tử với một sản phẩm cùng chức năng khác nguyên lý hoạt động, sử dụng kiểu bảng liệt kê. 1.1.15[1] Khi nào một hệ thống chấp hành được coi là hệ servo, cơ sở để đảm bảo sự chính xác trong thực hiện các nhiệm vụ công nghệ của một hệ servo và một hệ không servo khác nhau như thế nào? 1.1.16[1] Thế nào là một tế bào sản xuất tự động linh hoạt, trong hai loại hình sản xuất là trình độ Cơ điện tử và trình độ CIM thiết bị có gì khác nhau? 3 1.1.17[1] Một hệ Cơ điện tử có những chức năng gì, có những hình thức nào khởi tạo thông tin điều khiển vận hành của hệ? 1.1.18[1] Nêu nhiệm vụ, mục đích của bài toán động học trong thiết kế và trong điều khiển vận hành của một hệ cơ điện tử? 1.1.19[1] Nêu nhiệm vụ, mục đích của bài toán động lực học trong thiết kế và trong điều khiển vận hành của một hệ cơ điện tử? 1.1.20[1] Giải thích cơ sở của việc rút gọn được kích thước, khối lượng và tăng cường được năng lực công tác của truyền dẫn chấp hành trên máy CNC và trên máy vạn năng cùng loại? (chẳng hạn truyền dẫn chính máy tiện vạn năng, truyền dẫn chính máy tiện CNC) 1.1.21[1]Khi rút gọn truyền dẫn cơ khí của một dạng chấp hành truyền thống có sử dụng hộp giảm tốc thành một thiết kế sử dụng truyền dẫn servo cần lưu ý những đặc Hướng dẫn khai báo CO form A Kê khai chữ VIET NAM tiếp sau Issued in (dưới dòng tiêu đề FORM A) Ô số 1: kê khai tên, địa chỉ, quốc gia người xuất (nước Việt Nam) Ô số 2: kê khai tên, địa chỉ, nước người nhận hàng Trường hợp nhận hàng theo định khai báo TO ORDER TO ORDER OF , ghi thống với vận đơn chứng từ giao nhận hợp lệ khác Ô số 3: kê khai vận tải - Hình thức vận chuyển: by sea, by air, by truck -Tên phương tiện vận chuyển: ví dụ M/V : UNI PACIFIC V.142S - Cửa xuất hàng: ví dụ HO CHI MINH PORT - Cửa nhận hàng cuối cùng: ví dụ HAMBURG - Số ngày vận đơn, ví dụ B/L No : 827045312 DATED : NOV 10, 2008 Lưu ý: Cửa nhận hàng cuối ô số người nhận hàng (đích danh) ô số phải nước nhập (ô số 12) Ô số 4: Ghi quan cấp C/O Có ghi sau : - C/O cấp sau ngày xuất hàng: đóng dấu thông báo ISSUED RETROSPECTIVELY - Cấp phó bị : DUPLICATE Ô số 5: Kê khai số thứ tự mặt hàng khai báo Ô số 6: Kê khai nhãn số hiệu thùng hàng (nếu có) Ô số 7: Kê khai số loại thùng hàng (nếu có); mô tả hàng hóa rõ ràng cụ thể - Ghi rõ số, ngày tờ khai hải quan hàng xuất (nếu có) ô : CUSTOMS DECLARATION FOR EXPORT COMMODITIES No DATED Trường hợp người khai báo hải quan người gửi hàng khác phải ghi rõ thêm người khai báo: DECLARED BY Lưu ý : - kê khai số container, số niêm chì (cont./seal No ) Ô số 8: Kê khai tiêu chuẩn xuất xứ hàng hóa Cụ thể: Hàng xuất sang Australia New Zealand ô để trống Xuất sang nước khác : + Hàng có xuất xứ túy Việt Nam kê khai chữ "P" + Hàng có xuất xứ không túy Việt Nam: có hướng dẫn chi tiết mặt sau C/O mẫu A Đối với sản phẩm gia công chế biến Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ ghi chữ “W” mã số H.S (4 chữ số) hàng hóa xuất thị trường Japan, Norway, Switzerland, Turkey EU Ô số 9: Kê khai trọng lượng gộp (cả bao bì) trọng lượng khác hàng hóa Lưu ý : + Các ô 5,7,8,9 phải khai thẳng hàng thứ tự, tên, tiêu chuẩn xuất xứ, trọng lượng gộp (hoặc số lượng khác) loại hàng khác + Trường hợp tên hàng mô tả nhiều khai báo sang trang tiếp, trang khai báo rõ số thứ tự trang góc ô số (Ví dụ : Page 1/3 to be continue on attached list) Ô số 10: kê khai số ngày hóa đơn (Commercial Invoice), trường hợp hàng xuất không ghi số hóa đơn C/O phải nêu rõ lý Ô số 11: kê khai địa điểm, ngày phát hành C/O Lưu ý : Ngày phát hành C/O ngày làm việc * Trường hợp tháng khai chữ (April, May, ), không ghi chữ ngày khai thống định theo dạng dd/mm/yyyy * Ngày phát hành C/O ngày sau ngày chứng từ khai báo C/O Invoice, tờ khai hải quan hàng xuất…Ô số 12: Kê khai nước xuất xứ hàng hóa tiếp sau produced in VIETNAM Kê khai nước nhập phía dòng (importing country) Nước nhập khai với ô số TKHQ hàng xuất lô hàng Kê khai địa điểm, ngày ký ký tên người ký có thẩm quyền (của người xuất Việt Nam đăng ký hợp pháp điểm cấp C/O) Danh sách nước cho Việt Nam hưỡng chế độ ưu đãi GSP (FORM A) Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, Turkey, Russian Federation EU: Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxemboug, Hungary, Malta, Netherland, Austria, Poland, Portugal, slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom, Belarus, Bulgaria ... Invocing: Khai báo chi tiết Company Name, Address, Country bê Ký Gửi duyệt hồ sơ Sau nhập đầy đủ liệu cho hồ sơ khai báo C/O bạn click chọn nút để gửi hồ sơ tới Phòng xuất nhập Ký Gửi duyệt hồ sơ C/O. .. địa tiếng Anh nhà xuất T  Address line 2: Không bắt buộc, ghi Address line 70 ký tự khai hết line Thường khai Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố vào Address line - Good consign  Exporting/Importing...Ở Tab C/O bạn cần nhập đầy đủ thông tin theo form mẫu, lưu ý ô có dấu bắt buộc phải nhập liệu Chọn Form C/O có sẵn hệ thống Importing Country: Chọn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn khai báo C/O điện tử, Hướng dẫn khai báo C/O điện tử, Hướng dẫn khai báo C/O điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay