Quyết định 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:32

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1593/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM KHAI SỐ VẬN ĐƠN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TỰ ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014; Căn Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thực thí điểm khai số vận đơn tờ khai hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập để quản lý, giám sát hàng hóa tự động sau: Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Người khai hải quan thực khai tiêu chí tờ khai hải quan điện tử nhập theo quy định Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 1.26 - “Số vận đơn”: Sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) thông tin nhập dấu cách ký tự đặc biệt như: “*,#,@,/, ” Trong đó: + “Ngày vận đơn” ngày phát hành vận đơn khai theo định dạng “DDMMYY” (DD- ngày, MM- tháng, YY- năm) + “Số vận đơn” số vận đơn ghi vận đơn sử dụng để khai tờ khai hải quan Vận đơn sử dụng để khai vận đơn có tên người nhận hàng người nhập tờ khai hải quan Ví dụ: Với “Số vận đơn” là: LSHCM15, “Ngày vận đơn” là: 15/08/2017 khai ô tiêu thông tin số 1.26 - “Số vận đơn” tờ khai nhập là: 150817LSHCM15 Đối với tờ khai hải quan điện tử xuất Người khai hải quan thực khai tiêu chí tờ khai hải quan điện tử xuất theo quy định Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 2.24 - “Số vận đơn” thực khai sau: - Trước đưa hàng vào cảng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan thông qua hệ thống khai hải quan Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa pus.customs.gov.vn) để lấy số quảnhàng hóa xuất cho lô hàng; - Sau lấy số quảnhàng hóa xuất cho lô hàng, người khai hải quan sử dụng số quảnhàng hóa cấp để khai vào tiêu chí 2.24 - “Số vận đơn” tờ khai hải quan điện tử xuất Điều Phạm vi áp dụng thí điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Áp dụng thí điểm tất tờ khai xuất khẩu, nhập có cửa xuất (địa điểm xếp hàng tờ khai xuất khẩu) cửa nhập (địa điểm dỡ hàng tờ khai nhập khẩu) cảng biển thuộc địa bàn quản lý Cục Hải quan TP Hải Phòng Thời gian thực thí điểm: từ ngày 15/8/2017 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực thi hành Điều Giao cho Tổng cục Hải quan có trách nhiệm: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật để triển khai quản lý, giám sát hàng hóa tự động cảng biển cảng hàng không Hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị hải quan trực tiếp thực thủ tục hải quan đối tượng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập thực khai kiểm tra nội dung khai “Số vận đơn” tờ khai hải quan điện tử theo hướng dẫn Điều Quyết định Chỉ đạo Cục Hải quan TP Hải Phòng xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp với đơn vị chức năng, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thuộc địa bàn quản lý để thực hiệu nội dung khai số quảnhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tránh gian lận xảy Hỗ trợ, giải vướng mắc doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị hải quan trực tiếp thực thủ tục hải quan đối tượng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập trình thực Tổng kết, đánh giá kết thực thí điểm theo Quyết định này; đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung thí điểm khai số vận đơn tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập để quản lý, giám sát hàng hóa tự động Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành định Trong trình thực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hiện, có vướng mắc, Cục Hải quan, cá nhân, tổ chức phản ánh Bộ Tài (Tổng cục Hải quan) để hướng dẫn giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài (Vụ PC, Cục TH&TK tài chính); - Website Bộ Tài chính; - Website Tổng cục Hải quan; - Lưu: VT, TCHQ (16b) Vũ Thị Mai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chuyªn §Ò Thùc TËp Tèt NghiÖp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong hoàn cảnh kinh tế quốc tế phát triển, hoạt động thương mại giữa các quốc gia đang dần phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cùng chủ trương đổi mới cơ chế kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã khẳng định rõ nhu cầu và xu hướng phát triển của đất nước trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, theo mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế đất nước và bảo đảm thực hiện các cam kết trong quan hệ song phương và đa phương khi Việt Nam là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO đòi hỏi chúng ta phải có những động thái tích cực để có thể bắt nhịp được tiến trình phát triển của thương mại thế giới. Tôn trọng “luật chơi” khi Việt Nam chúng ta tham gia vào “sân chơi lớn – WTO”, và “luật chơi” chính là các quy chế, thể chế, hiệp định, quy định của WTO, Tham gia vào hội nhập, giao lưu thương mại,… thì lúc này lưu lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảnh tăng lên không ngừng. Cùng với sự cải cách đổi mới của Đảng và chính phủ, thì Tổng cục Hải Quan cũng nỗ lực cố gắng hoàn thiện chính sách mở cửa và thực hiện đổi mới. Mục tiêu, yêu cầu đối với ngành Hải Quan Việt Nam trong thời gian tới là rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu thời gian lưu kho. Quản lý giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu,… Để ổn định thị trường trong nước và tránh thất thu cho nhà nước. Vì khi mở cửa hòa nhập thi các hành vi gian lận thương mại và buôn lậu, SV: Ng« Xu©n Trêng Líp : H¶i Quan 49 Chuyªn §Ò Thùc TËp Tèt NghiÖp trốn thuế cũng gia tăng theo về cả quy mô lẫn tính phức tạp. Bên doanh nghiệp thì yêu cầu giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì điều ấy nên buộc Tổng cục Hải Quan nói chung và Cục giám sát và quản lý nói riêng phải đổi mới hoàn thiện việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và chuyển khẩu. Ngành Hải Quan Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực đổi mới quy chế, thủ tục để đơn giản hóa và rút ngắn thời gian. Cùng với đó là việc phân luồng hồ để dễ dàng phân loại và giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời cũng tăng cường hiện đại hóa trang thiết bị giám sát hàng hóa như: máy quét, máy soi, camera giám sát, máy định vị,… Như vậy để hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh được thực hiện đúng như quy định thì đòi hỏi quy trình thủ tục Hải Quan tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình xuất nhập khẩu. Đồng thời cũng phải giám sát chặt chẽ để hạn chế tối thiểu các hành vi gian lận thương mại và buôn lậu. Vì những lý do đó và vị trí của cơ quan em thực tập hiện nay là Vụ quản lý và giám sát Hải Quan thuộc Tổng cục Hải Quan. Là cơ quan quản lý và giám sát cấp cao nhất trong ngành Hải Quan. Do quy mô của quản lý và giám sát Hải Quan là rộng lớn nên với khả năng và bằng kiến thức học tập hiện có và sự định hướng của thầy giáo GS.TS Hoàng Đức Thân cùng với kết quả thực tập em có được nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện giám sát Hải Quan của cục giám sát và quảnHải Quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển”. Do thời gian nghiên cứu còn chưa đủ dài, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài làm của em có những sai sót khó tránh khỏi. Em mong thầy giáo – GS.TS Hoàng Đức Thân xem xét chỉnh sửa và góp ý cho em để bài làm của em trở nên hoàn thiện hơn. SV: Ng« Xu©n Trêng Líp : H¶i Quan 49 2 Chuyªn §Ò Thùc TËp Tèt NghiÖp Em xin chân thành cám ơn thầy giáo – GS.TS Hoàng Đức Thân đã hướng dẫn ! Em xin chân thành cám ơn ! CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của giám sát Hải Quan đối với hàng hóa XNK 1.1.1 Khái niệm giám sát Hải Quan Theo từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam đưa ra thì khái niệm “giám sát là một hình thức hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nhằm bảo đảm pháp chế, hoặc sự chấp hành những quy tắc chung   LỜI MỞ ĐẦU  !"# $ %&'()*+ ,"-./ 01)23401)#4, !"#  5!6*3).#"78).#" 9)4 !"#':5);*< 4; -45&=> ! "#? &%"@ % !"#!' :"+A84*78 !"# &5BCDEF !)# !5 5  56&5"-.'G1H% 54;4 ,906>)) >"I$<J6@4#4'K- @4"*<906>? , =!"3L5 5 J6@  ,19308//4" -&16&' MN;#G.*<. <KO(.) ,N"1;&1P0 6>QI$<R"+&$1 1;64STThủ tục Hải quan đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT tại chi cục Hải quan Bắc Hà Nội”.GU4".010"5"VA 4"&)  5/;=WN*?@3."@X/;=W)  5IYN*@=)$</% ;)234@ 5IYTh.s Nguyễn Thị Lan Hương =R"3&1!1;&@)IR"+ 1;*"N'Z3&#&3&*R" 6@6[L3WW)&/R"0" ,/;\ Sinh viên: Trần Thị Hường 1 Lớp: CQ46/05.02   3)]6&*?@)@=)$^3#3& *R" ,!' - Mục đích nghiên cứu: _G;*<5906>) 6>QI$<' _G190`"U;*< 5906>)6>QI$< D(D#<KO(.' - Kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương 1: ]41*<5906>) 6>QI$< Chương 2: DNN;*<5906>) 6>QI$<D(D#<KO (. Chương 3Sa./U@4"*< 906>)6>QI$< D(D#<KO(.' Sinh viên: Trần Thị Hường 2 Lớp: CQ46/05.02   CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH. 1.1.Những vấn đề chung về thủ tục hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 1.1.1. Khái quát lịch sử hình thành dịch vụ chuyển phát nhanh trên thế giới và Việt Nam. D&5)-?&6bP:ccc@ *"d  ,4#eR4R)C/'G&"fgfg@+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN “THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRONG KINH DOANH” GVHD: Th.S Nguyễn Viết Bằng Nhóm sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Trúc Linh – 71306172 Nguyễn Châu Ngọc Huyền - 71306126 TP HCM, tháng năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN: MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM SVEAM 1.1 Giới thiệu chung công ty xuất khẩu: 1.1.1 Thông tin chung: 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: 1.2 Quy trình xuất Bánh Răng Hành Tinh công ty TNHH Một thành viên Động Máy nông nghiệp Miền Nam SVEAM 1.2.1 Kí hợp đồng xuất khẩu: 1.2.2 Chuẩn bị hàng hóa theo hợp đồng: 1.2.3 Book tàu: 1.2.4 Lập chứng từ: 1.2.5 Làm thủ tục hải quan điện tử (xuất khẩu): 1.2.6 Thanh lý tờ khaisổ tàu: 13 1.2.7 Lấy Bill hãng tàu: 13 1.2.8 Lập chứng từ gửi ENNIS PRODUCTS, INC 13 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TOHO VINA 14 2.1 Giới thiệu chung công ty nhập khẩu: 14 2.1.1 Thông tin chung: 14 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động: 14 2.2 Quy trình nhập máy nén khí linh kiện công ty Toho Vina: 14 2.2.1 Kí kết hợp đồng nhập khẩu: 14 2.2.2 Xin giấy phép (nếu có): 14 2.2.3 Thuê phƣơng tiện vận tải mua bảo hiểm (nếu có): 15 2.2.4 Nhận kiểm tra chứng từ: 15 2.2.5 Làm thủ tục hải quan điện tử (nhập khẩu): 16 2.2.6 Lấy lệnh D/O: 23 2.2.7 Đăng kí tờ khai cảng: 24 2.2.8 Kiểm hóa (nếu luồng đỏ): 24 2.2.9 Rút tờ khai: 25 2.2.10 Thanh lý tờ khai: 25 2.2.11 Giao cho ngƣời vận tải: 25 2.2.12 Nhận hàng kho công ty: 25 CHƢƠNG 3: NHỮNG ĐIỂM CẦN LƢU Ý KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 26 3.1 Khai thông tin nhập (IDA): 26 3.2 Đăng ký tờ khai nhập (IDC): 26 3.3 Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai: 26 3.4 Khai sửa đổi, bổ sung thông quan: 26 KẾT LUẬN 27 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, xu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực mối quan hệ quốc gia phƣơng diện kinh tế ngày trở nên gắn bó với Đặc biệt, ngoại thƣơng - hoạt động đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, góp phần nâng cao vị quốc gia thị trƣờng quốc tế Việt Nam thức thành viên tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới (WTO) nên quan hệ giao thƣơng, ngoại thƣơng với nƣớc thành viên nƣớc khác giới ngày mở rộng Điều đồng nghĩa với lƣợng hàng hóa xuất nhập ngày tăng, hàng hóa, vật phẩm chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh không ngoại lệ Bởi vậy, công tác làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập cần phải đƣợc trọng để đảm bảo quan hệ bền vững nƣớc, nhƣng không để sai sót làm ảnh hƣởng đến kinh tế quốc gia Từ nhận thức trên, sau thời gian tìm hiểu thủ tục hải quan nên nhóm em định chọn đề tài “Thủ tục khai hải quan hàng hóa xuất nhập kinh doanh” để làm đề tài tiểu luận Để giúp tìm hiểu sâu kiến thức nhà trƣờng nhóm định chọn đề tài nhằm LỚI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm Thủ tục hải quan nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan nhân viên hải quan phải thực theo quy định pháp luật đối tượng làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, … Thủ tục hải quan điện tử thủ tục hải quan việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi thông tin khác theo quy định pháp luật thủ tục hải quan bên có liên quan thực thông qua Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan hệ thống thông tin Tổng cục Hải quan quản lý để thực thủ tục hải quan điện tử Hệ thống khai hải quan điện tử hệ thống thông tin phục vụ cho người khai hải quan khai tiếp nhận thông tin, kết phản hồi quan Hải quan trình thực thủ tục hải quan điện tử 1.2 Tình hình triển khai thủ tục hải quan điện tử Trong năm 2013: 34/34 Cục Hải quan triển khai TTHQĐT, số lượng Chi cục triển khai TTHQĐT 148 Chi cục - Tổng số tờ khai thực qua TTHQĐT 5,529 triệu tờ khai, chiếm 93,37% tổng số tờ khai toàn quốc - Tổng kim ngạch xuất nhập thực qua TTHQĐT 252,144 tỷ USD, đạt 96% tổng kim ngạch XNK toàn quốc - Số lượng doanh nghiệp tham gia thực TTHQĐT 50.135 doanh nghiệp, chiếm 96,06% số lượng doanh nghiệp thực TTHQ toàn quốc Tính đến ngày 15/03/2014: - Tổng số tờ khai thực qua TTHQĐT 1.151.985 tờ khai, chiếm 98,09% tổng số tờ khai toàn quốc - Tổng kim ngạch xuất nhập thực qua TTHQĐT 52,5 tỷ USD, đạt 98.83% tổng kim ngạch XNK toàn quốc - Số lượng doanh nghiệp tham gia thực TTHQĐT 35.020 doanh nghiệp, chiếm 98,13% số lượng doanh nghiệp thực TTHQ toàn quốc Từ ngày 01/11/2013 người khai hải quan thực sử dụng chữ ký số đăng ký với quan hải quan thực thủ tục hải quan điện tử theo quy định 1.3 Cơ sở pháp lý Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại Quyết định 2341/QĐ-BTC việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng thủ tục hải quan điện tử Công văn số 5559/TCHQ-CNTT Tổng cục Hải quan việc hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng thủ tục hải quan điện tử 1.4 Phương thức khai báo * Sử dụng phần mềm khai báo miễn phí TCHQ cung cấp: - Loại hình kinh doanh (đã tích hợp chữ ký số); - Loại hình gia công (đã tích hợp chữ ký số); - Loại hình sản xuất xuất (đã tích hợp chữ ký số); - Loại hình chế xuất; - Phần mềm khai báo đầu cuối (áp dụng cho hình thức khai báo Kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công), phiên NET; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình khai thủ tục hải quan điện tử * Sử dụng phần mềm doanh nghiệp chứng nhận xây dựng phần mềm tương thích truyền nhận liệu với quan Hải quan cung cấp: Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn - Tên phần mềm: ECUS, ECUS3.NET - Địa chỉ: B1 Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Điện thoại: 04.37545222, Fax: 04.37545223 - Email: tsdhn@thaisonsoft.com.vn - Website: www.thaison.vn Công ty TNHH Dịch vụ E-Customs FCS - Tên phần mềm: FPT.TQDT - Địa chỉ: Lầu 6, 153 Nguyễn Đình Chiểu - Phường - Quận - TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.73007373 - Email: TQDT@fpt.com.vn - Website: www.fcs.com.vn Công ty Cổ phần TS24 - Tên phần mềm: iHaiQuan - Địa chỉ: 285/94B Cách mạng tháng 8, quận 10, TP HCM - Điện thoại: (08)-3866-4188, Fax: (08)-3868-4076 - Email: info@ts24.com.vn - Website: www.TS24.com.vn Công ty CP Công nghệ phần mềm Đà Nẵng - Tên phần mềm: SOFTECH ECS - Địa chỉ: 15 Quang Trung, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.3810535 0511.3810534 - Fax: 0511.3810278 - Email: softech@softech.vn - Website: www.softech.vn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT G.O.L - Tên phần mềm: CDS Live - Địa chỉ: 89 Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.38298117, Fax: 08.39104124 - Email: info@gol.vn - Website: http://www.gol.vn 1.5 Thủ tục khai hải quan điện tử 1.5.1 Khái niệm mục đích thủ tục hải quan điện tử - Khái niệm: Là hình thức khai hải quan bằng phần mềm cài máy tính, sau truyền liệu tờ ... người nhập tờ khai hải quan Ví dụ: Với Số vận đơn là: LSHCM15, “Ngày vận đơn là: 15/08/2017 khai ô tiêu thông tin số 1.26 - Số vận đơn tờ khai nhập là: 150817LSHCM15 Đối với tờ khai hải quan. .. hành vận đơn khai theo định dạng “DDMMYY” (DD- ngày, MM- tháng, YY- năm) + Số vận đơn số vận đơn ghi vận đơn sử dụng để khai tờ khai hải quan Vận đơn sử dụng để khai vận đơn có tên người nhận hàng. .. tục hải quan đối tượng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập thực khai kiểm tra nội dung khai Số vận đơn tờ khai hải quan điện tử theo hướng dẫn Điều Quyết định Chỉ đạo Cục Hải quan TP Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, Quyết định 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, Quyết định 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay