Tóm tắt bài học - Ôn tập Môn Toán Lớp 11d 29

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:14

QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM THƯỜNG GẶP C '  x'  (x  R)  x   n.x n ' n 1 (n  N* ; x  R) Ví dụ: Tìm đạo hàm hàm số sau 1) y  x5 2) y  x 20 3) y  2014 II ĐẠO HÀM CỦA HÀM TỔNG – HIỆU – TÍCH – THƯƠNG Bảng đạo hàm Giả sử u  u  x  , v  v(x) hàm số có đạo hàm điểm x thuộc khoảng xác định u  v  '  u' v ' u  v  '  u' v ' uv  '  u' v  uv ' '  u  u' v  uv ' v  v2   ku '  k.u'  v  v(x)   (k số) Ví dụ 1: Tính đạo hàm hàm số sau 1) y = 5x3 - 2x5 + 2014 2) y = -x x 3) y = 6) y = x 2x 4x + -1  4) y = 3x5 - 3x  5) y = x - x x + 2x x2 -1 7) y = 5x - x + x +1  8) y = x +  III ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP Bảng đạo hàm HÀM SỐ Hằng CÔNG THỨC C '  x'  Lũy thừa CÔNG THỨC ( x  R)  x   n.x ( n  N* ; x  R) u   n.u (   R;x  0) u   .u 1 x  x   ( x  0) 1  u     u' u   ( u  0)  x   1x ( x  0)  u   2u'u ( u  0) n ' n 1  x   .x '  1 ' n ' n 1 '   u' 1 u' ' Ví dụ 2: Tính đạo hàm hàm số sau   10 2) y = x + x Ví dụ 3: Tính đạo hàm hàm số sau 1) y = - 5x - x 3) y = 5) y = 2) y = x a -x 1+ x 1- x (   R;u  0) ' ' 1) y = x + ( n  N* ;u  R) x2 +1 x 4) y = - 5x - x 6)y = x3 a2 - x ...III ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP Bảng đạo hàm HÀM SỐ Hằng CÔNG THỨC C '  x'  Lũy thừa CÔNG THỨC ( x  R)  x   n.x ( n  N* ; x  R) u   n.u (   R;x  0) u   .u... 0) n ' n 1  x   .x '  1 ' n ' n 1 '   u' 1 u' ' Ví dụ 2: T nh đạo hàm hàm số sau   10 2) y = x + x Ví dụ 3: T nh đạo hàm hàm số sau 1) y = - 5x - x 3) y = 5) y = 2) y = x a -x 1+
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học - Ôn tập Môn Toán Lớp 11d 29, Tóm tắt bài học - Ôn tập Môn Toán Lớp 11d 29, Tóm tắt bài học - Ôn tập Môn Toán Lớp 11d 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay