Bài test đầu khóa 11 (học sinh)

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:07

LỚP HỌC THẦY SƠN - 0986 035 246 Tầng số 403 Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Facebook : https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn BÀI KIỂM TRA ĐẦU KHÓA 2K MÔN TOÁN Thời gian : 90 phút Baøi Chứng minh đẳng thức sau: (sin x + cos x)2 = 1+ 2sin x.cos x a) b) sin4 x + cos4 x = 1− 2sin2 x.cos2 x Bài 2.Tình giá trị hàm số sau điểm ra:   x − x <  f (x) =  x + ≤ x ≤  x2 − x > Tính f(–2), f(0), f(1), f(2) f(3) Bài Tìm tập xác định hàm số sau: y = 2x − y= a) 2x − b) y = x − 1+ c) x− y= (x + 2) x − d) y= 2x + x2 − 6x + a − Bài Tìm a để hàm số xác định tập K ra: ; ∆: x +2y −3 = Bài 5.Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng hai điểm A(1; 0), B(3; - 4) uuur uuur MA + 3MB ∆ Hãy tìm đường thẳng điểm M cho nhỏ Bài Giải bất phương trình ( 5x − x + 10 ) x + + ( x + ) x + ≥ x3 + 13 x − x + 32 y + z = x ( y2 + z2 ) x, y , z Bài Cho số thực dương thỏa mãn LỚP HỌC THẦY SƠN - 0986 035 246 Tầng số 403 Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Facebook : https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn P= ( 1+ x) + Tìm giá trị nhỏ biểu thức ( 1+ y) + ( 1+ z) + ( 1+ x) ( 1+ y) ( + z )
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài test đầu khóa 11 (học sinh) , Bài test đầu khóa 11 (học sinh) , Bài test đầu khóa 11 (học sinh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay