Chuong III 1 he toa do trong khong gian

17 50 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:06

I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Hình lập phương Khối Rubic I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Hình chóp S.ABCD Khối chóp S.ABCD I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Hình lăng trụ ngủ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Khối lăng trụ ngủ giác ABCDE.A’B’C’D’ I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm Điểm II KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Xét mặt phẳng màu xanh, vàng, tím ? Xét mặt phẳng màu Xanh xanh lam ? II KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Khái niệm hình đa diện Hình đa diện: Hai đa giác phân biệt Hoặc điểm chung Hoặc có đỉnh chung Hoặc có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Đỉn h Cạn h Mặt II KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Khối đa diện Khối đa diện phần không gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện Các hình sau khối đa diện Vì sao? Hình Hình Hình I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm Miền Điểm Miền III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình không gian Phép biến hình không gian gọi phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm tùy ý III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian a) Phép tịnh tiến III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) (P) mặt phẳng trung trực MM’ III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian c) Phép đối xứng tâm O O trung điểm MM’ III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian d) Phép đối xứng qua đường thẳng d Đường thẳng d đường trung trực MM’ III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Hai hình Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình ... không gian Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình không gian Phép biến hình không gian gọi phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm tùy ý III HAI... không gian a) Phép tịnh tiến III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) (P) mặt phẳng trung trực MM’ III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian. .. không gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện Các hình sau khối đa diện Vì sao? Hình Hình Hình I KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm Miền Điểm Miền III HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU Phép dời hình không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong III 1 he toa do trong khong gian , Chuong III 1 he toa do trong khong gian , Chuong III 1 he toa do trong khong gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay