Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước ngoài

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:02

Đề tài nhóm 7: Nợ công và nguy cơ khủng hoảng nợ công đang là mối đe dọa hệ thống tài chính quốc tế. Phân tích thực trạng và các giải pháp quản lý, sử dụng và hoàn trả nợ nước ngoài của Việt Nam. Phần 1: thuyết 1. Nợ công: Nợ chính phủ, hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 1.1.Nợ chính phủ thường được phân loại như sau: • Nợ trong nước (các khoản vay từ người cho vay trong nước) và nợ nước ngoài (các khoản vay từ người cho vay ngoài nước). • Nợ ngắn hạn (từ 1 năm trở xuống), nợ trung hạn (từ trên 1 năm đến 10 năm) và nợ dài hạn (trên 10 năm). Tại VN: Theo luật quản nợ công của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5, số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 quy định tại điều 2: Điều 2. Nợ công được quy định trong Luật này bao gồm: a) Nợ chính phủ; b) Nợ được Chính phủ bảo lãnh; c) Nợ chính quyền địa phương. * Nợ công so với GDP: a) Chỉ số này phản ánh quy mô nợ công so với thu nhập của toàn bộ nền kinh tế và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm. b) Chỉ số này được tính như sau: Tổng dư nợ công tại thời điểm 31/12 Tỷ lệ nợ công so với GDP = x 100% GDP luỹ kế đến 31/12 2. Mục đích vay của Chính phủ 1. Đầu phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. 2. Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay ngắn hạn. 3. Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh. 4. Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật. 5. Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. 2.Các hình thức vay nợ của Chính Phủ 2.1. Chính phủ vay thông qua phát hành công cụ nợ và ký kết thỏa thuận vay trong phạm vi tổng mức, cơ cấu vay, trả nợ hàng năm của Chính phủ đã được Quốc hội quyết định. 2.2. Chính phủ vay bằng nội tệ, ngoại tệ, vàng hoặc hàng hoá quy đổi sang nội tệ hoặc ngoại tệ. 3. Ngưỡng an toàn của nợ công: Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra quy định ngưỡng an toàn nợ công là 50% GDP. Tuy nhiên, việc xác định “ngưỡng an toàn” chỉ là khái niệm tương đối, còn trên thực tế nợ công của các quốc gia có thực sự an toàn hay không còn xét trên nhiều khía cạnh như tốc độ tăng trưởng, tính bền vững trong phát triển, khả năng chống đỡ rủi ro… 4.Tác động của nợ chính phủ 4.1. Tích cực: - Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết của Chính Phủ. Đối với các nước đang phát triển và chậm phát triển, nguồn thu của NSNN rất hạn hẹp và nhỏ bé. Đặc biệt, thiếu hụt về ngoại tệ lớn. Trong khi đó như cầu chi tiêu của NSNN rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, để giái quyết các vấn đề xã hội, cải thiện cán cân thanh toán…. - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, phát huy được các tiềm năng sẵn có trong nước. 4.2. Tiêu cực: - Trong dài hạn một khoản nợ chính phủ lớn (tỷ lệ của so với GDP cao) làm cho sự tăng trưởng của sản lượng tiềm năng chậm lại vì: + Nếu một quốc gia có nợ nước ngoài lớn thì quốc gia đó buộc phải tăng cường xuất khẩu để trả nợ nước ngoài. Khi nợ công quá lớn, việc thắt chặt chi tiêu, thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" để giảm thâm hụt ngân sách là điều kiện phải đáp ứng để được nhận sự hỗ trợ cần thiết từ các tổ chức tín dụng quốc tế. Tiêu dùng giảm thì tăng trưởng chậm lại. + Nếu một quốc gia có nợ nước ngoài lớn thì quốc gia đó buộc phải tăng cường xuất khẩu để trả nợ nước ngoài. Khi nợ công quá lớn, việc thắt chặt chi tiêu, thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" để giảm thâm hụt ngân sách là điều kiện phải đáp ứng để được nhận sự hỗ trợ cần thiết từ các tổ chức tín dụng quốc tế. Tiêu dùng giảm thì tăng trưởng chậm lại + Một khoản nợ công lớn gây ra hiệu ứng thế chỗ cho vốn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 05/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2017 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 03/2016/TT-NHNN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng năm 2013; Căn Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quản vay, trả nợ nước doanh nghiệp không Chính phủ bảo lãnh; Căn Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản ngoại hối; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn số nội dung quản ngoại hối việc vay, trả nợ nước doanh nghiệp (sau gọi Thông số 03/2016/TTNHNN) Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 03/2016/TT-NHNN: Khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “2 Việc đăng ký, đăng ký thay đổi, chế độ báo cáo khoản vay nước hình thức phát hành trái phiếu quốc tế doanh nghiệp không Chính phủ bảo lãnh thực theo quy định riêng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi Ngân hàng Nhà nước).” Bổ sung điểm c vào khoản Điều 14 sau: “c) Các thành phần hồ sơ quy định điểm a b khoản không áp dụng trường hợp khoản vay nước ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ người đại diện chủ sở hữu trực tiếp người đại diện phần vốn nhà nước ngân hàng báo cáo quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt cho ý kiến chấp thuận trước biểu Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.” Khoản Điều 14 sửa đổi, bổ sung sau: “6 Bản (có xác nhận Bên vay) văn cấp có thẩm quyền phê duyệt việc vay nước theo quy định pháp luật phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước đầu vào doanh nghiệp Bên vay doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Bên vay ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.” Bổ sung loại hình Bên vay ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ (mã loại hình SOB) vào Nhóm ngân hàng điểm phần Hướng dẫn lập báo cáo Phụ lục 4A Phụ lục 4B ban hành kèm theo Thông số 03/2016/TT-NHNN Điều Trách nhiệm tổ chức thực Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản ngoại hối, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ chịu trách nhiệm tổ chức thực Thông Điều Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng năm 2017 Thông bãi bỏ: a) Thông số 18/2011/TT-NHNN ngày 23 tháng năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn quản ngoại hối việc vay trung, dài hạn nước ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhà nước b) Cụm từ “(trừ ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhà nước)” cụm từ “và khoản 3” khoản Điều 1; khoản Điều Thông số 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng năm 2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện vay nước doanh nghiệp không Chính phủ bảo lãnh./ THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 2; - Ban lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ pháp; - Công báo; - Lưu: VP, QLNH, PC Nhóm 7: 1. Đặng Thị Thu Huyền 2. Trương Bá Đông 3. Nguyễn Thị Anh 4. Chu Thị Thùy Linh 5. Đào Thị Thanh Hải [...]... Nguy cơ khủng hoảng nợ công đang là mối đe dọa hệ thống tài chính quốc tế Khái quát chung  Tình trạng nợ công của các nước trên thế giới  Nợ công tác động tới các nước khác trên thế giới Khái quát chung Khủng hoảng tài chính thường xuất phát từ ba khu vực: -Khủng hoảng tiền tệ (tỷ giá hối đoái) như từng xảy ra ở Thái Lan năm 1997 -Khủng hoảng ngân hàng -Khủng hoảng nợ công Khái quát chung Nợ công. .. lãnh và nợ của chính quyền địa phương: nợ chính phủ chiếm chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 78,1% + Năm 2009 tỷ lệ nợ Chính phủ là 41,9%, nợ Chính phủ bảo lãnh là 9,8%, nợ chính quyền địa phương là 0,8% + Con số tương tự của năm 2010 lần lượt là 44,3%, 11,36% và 0,94% Cơ cấu nợ công  Theo tiêu chí nguồn vay trong nướcngoài nước: + Nợ nước ngoài trong cơ cấu nợ công Việt Nam có vai trò quan trọng và. .. khi nợ đáo hạn Theo dự báo, tỷ lệ nợ công Bồ Đào Nha sẽ tăng trong thời gian tới từ 82,4% trong tổng GDP trong năm ngoái lên 87,9% GDP trong năm nay và tăng đến 88,1% GDP vào năm tới Tình trạng nợ công của các nước trên thế giới Tình trạng nợ công của các nước trên thế giới  Nguy cơ khủng hoảng nợ công tại Mỹ: Đây là một quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia có số nợ công. .. của WB Cơ cấu nợ công  Theo tiêu chí nguồn vay trong nướcngoài nước: Nguồn cung cấp nợ nước ngoài chủ yếu của Việt Nam là các khoản vay ODA Tổng số giải ngân vốn ODA trong 4 năm (2006- 2010) đạt hơn 12,5 tỉ USD, chiếm trên 40% tổng vốn ODA cam kết => Các điều khoản ưu đãi của ODA đã giúp Việt Nam giảm bớt được áp lực nợ công; tuy nhiên tỷ trọng nợ nước ngoài cao tăng nguy cơ rủi ro về cơ cấu nợ. .. Và khi chính phủ ra tay cứu trợ ngân hàng - nợ công trở thành gánh nặng cho ngân khố quốc gia  Giá trị các khoản nợ lên tới 70 tỷ Euro (tương đương 99 tỷ USD Tình trạng nợ công của các nước trên thế giới  Nguy cơ khủng hoảng nợ công tại Bồ Đào Nha  Khoản nợ công của năm 2010 lên tới 84% GDP Nghiêm trọng hơn, 70% các khoản nợ của Bồ Đào Nha là nợ nước ngoài  Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia... tỷ lệ nợ công tăng nhanh một cách đáng ngại, khoảng 25% tính từ năm 2007 đến cuối năm 2011, tức là trung bình tăng 5% mỗi năm Các số liệu công bố có sự khác biệt: - Nợ công theo Luật Quản nợ công năm 2009 - Nợ công tiêu chuẩn của Liên hợp quốc => nếu được tính đúng và tính đủ sẽ lớn hơn nhiều so với các số liệu đã được công bố Cơ cấu nợ công  Theo tiêu chí phân loại nợ chính phủ, nợ được chính. .. tương lai, Chính phủ mất đi tính chủ động khi ứng phó với các biến động kinh tế thế giới và khó kiểm soát các món nợ vay phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái và tâm của nhà đầu quốc tế Cơ cấu nợ công  Theo tiêu chí lãi suất: Cơ cấu nợ công  Theo tiêu chí loại tiền vay: Tài trợ chính thức ODA Nợ do chính phủ bảo lãnh Thực trạng sử dụng và ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ■ ■ ■ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN « ■ ■ • NGUYỄN QUỐC ĐOÀN THUYẾT ĐỨC TRỊ CỦA KHổNG TỬ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC MÃ SỐ: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIÊT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẨN: TS. Đỗ MINH CƯƠNG Cơ QUAN CÔNG TÁC: VIỆN KHOA HỌC Tổ €HỨC. BAN-TQ CHỨC ĩítUNG ĐAI HOC QUỐC GIA HÀ NÔI UƠNG TRUNG TÁM THÒNG TIN THƯ VIỀN V- u/ýq HÀ NỘI - 2006 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tr. 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Tr. 1 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Tr.2 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của luận vãn Tr.4 5. Cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu Tr.5 6. Những đóng góp mới của luận văn Tr.5 7. ý nghĩa luận và thực tiễn của luận văn Tr.5 8. Kết cấu của luận văn Tr.5 PHẦN NỘI DUNG Tr.6 CHƯƠNG 1: MỘT s ố NỘI DUNG ĐỨC TRỊ c ơ BẢN CỦA KHổNG TỬ Tr.6 1.1. Hoàn cảnh và điều kiện ra đời của thuyết Đức trị. Tr.6 1.2. Cuộc đời và sự nghiệp của Khổng Tử - tác giả của Thuyết Đức trị. Tr.8 1.3. Nội dung cơ bản của thuyết Đức trị. Tr. 10 1.3.1. Quan điểm của Khổng Tử về Trời, Người và đạo cai trị - quản lý. Tr. 10 1.3.2. Nguyên tắc và các phương thức quản hội của thuyết Đức trị. Tr. 19 1.3.2.1. Nguyên tắc coi trọng, đề cao mặt đạo đức của con người và điều chỉnh các quan hệ xã hội dựa vào các chuẩn mực đạo đức chung. Tr.19 1.3.2.2. Các phương thức quản cơ bản của thuyết Đức trị. Tr.23 Tiểu kết chương 1 r.36 CHƯƠNG 2: THUYẾT đức trị Đối với phương thức q uả n HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tr.38 2.1 Ảnh hưởng của thuyết đức trị đối với phương thức quản hội ở Việt Nam. Tr.38 2.1.1. Phương thức quản hội ở Việt Nam trong lịch sử dưới ảnh hưởng của thuyết Đức Trị. Tr.38 2.1.2. ảnh hưởng của thuyết Đức trị trong phương thức quản hội Việt Nam hiện đại. Tr.50 2.2. Vờn đề phát huy tính tích cực của thuyết Đức trị và hạn chế Tiêu cực của đối với phương thức quản hội nước ta giai đoạn hiện nay. Tr.66 Tiểu kết chương 2 Tr.77 PHẦN KẾT LUẬN Tr.79 DANH MỰC TÀI LIỆU THAM KHẢO T r.83 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đức trị là một nội dung cốt yếu của Nho học, ỉà một luận về chính trị, quản có ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội từ thời cổ đại đến nay, không chỉ ớ Trung Quốc - nơi sinh ra - mà còn ở cả một số nước khác trong khu vực. Nằm cạnh Trung Quốc, Việt Nam không thể không chịu sự ảnh hưởng của Nho học - Nho giáo. Từ khi du nhập cho đến ngày nay, Nho giáo đã có những bước thăng trầm biến đổi, từ chỗ bị phản kháng mãnh liệt trong đời sống cộng đồng dân cư người Việt ngay buổi ban đầu, Đức trị Nho giáo đã dần dần chiếm lĩnh, dần dần khẳng định vị trí của mình từ trong đời sống làng xã cho đến các triều đinh phong kiến trung ương tập quyển. Ngày nay, trước những biến đổi lớn lao của xã hội, Đức trị Nho giáo không còn độc tôn là một công cụ cai trị, quản xã hội, song vẫn chứa đựng một số hạt nhân hợp và giá trị bền vững cần được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và năng lực quản của Nhà nước đối với xã hội là một vấn đề quan trọng và cấp bách của nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu: “Cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đáng và đang viên trong các cơ quan nhà nước”. [14, 132] Như vậy, Đảng và Nhà nước ta đang rất chú ý tới việc đổi mới phưtmg thức lãnh đạo, MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, đồ thị DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ 5 MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 4 TỔNG QUAN VỀ QUẢN NGÂN QUỸ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN 4 NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) 4 1.1. Ngân quỹ và quản ngân quỹ qua Kho bạc Nhà nước 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân quỹ 4 1.1.2. Công tác quản ngân quỹ qua Kho bạc Nhà nước 7 1.2. Tổng quan về Hệ thống thông tin quản ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 14 1.2.1. Khái niệm Hệ thống thông tin quản ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 14 1.2.2. Các nội dung cơ bản của TABMIS 14 1.2.3. Mục tiêu và vai trò của TABMIS 16 1.3. Yêu cầu đổi mới quản ngân quỹ qua KBNN khi triển khai TABMIS 18 1.3.1. Các chức năng của TABMIS 18 1.3.2. Cơ sở thiết kế, xây dựng TABMIS 19 1.3.3. Tác động của TABMIS đến quản ngân quỹ qua KBNN 21 1.4. Kinh nghiệm quản ngân quỹ tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 23 1.4.1. Quản ngân quỹ tại Cộng hòa Pháp 23 1.4.2. Quản ngân quỹ tại Slovenia 24 1.4.3. Quản ngân quỹ tại Autralia 25 1.4.4. Quản ngân quỹ tại Anh 26 1.4.5. Quản ngân quỹ tại Mỹ 26 1.4.6. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 27 CHƯƠNG II 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NGÂN QUỸ 31 QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 31 2.1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy KBNN hiện nay 31 2.1.1. Chức năng và nhiệm vụ của KBNN 31 2.1.2. Tổ chức bộ máy của KBNN 34 2.2. Thực trạng công tác quản ngân quỹ qua KBNN hiện nay 37 2.2.1. Mở tài khoản của hệ thống KBNN 37 2.2.2. Công tác thanh toán của hệ thống KBNN 37 2.2.3. Tình hình biến động ngân quỹ qua KBNN 38 2.2.4. Quản và điều hoà ngân quỹ trong hệ thống KBNN 46 2.2.5. Sử dụng ngân quỹ qua KBNN 49 2.3. Đánh giá công tác quản ngân quỹ qua KBNN hiện nay 51 2.3.1. Kết quả công tác quản ngân quỹ qua KBNN 51 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác quản ngân quỹ qua KBNN 54 CHƯƠNG III 64 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC 64 QUẢN NGÂN QUỸ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 64 TRONG ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI TABMIS 64 3.1. Mục tiêu và định hướng đổi mới công tác quản ngân quỹ qua Kho bạc Nhà nước 64 3.1.1. Mục tiêu đổi mới công tác quản ngân quỹ qua KBNN 64 3.1.2. Định hướng 65 3.2. Một số giải pháp cụ thể đổi mới công tác quản ngân quỹ qua KBNN trong điều kiện triển khai TABMIS 66 3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp quản ngân quỹ 66 3.2.2. Xây dựng tài khoản TSA 69 3.2.3. Xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền tại KBNN 71 3.2.4. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý, kiểm soát rủi ro 74 3.2.5. Gắn kết quản ngân quỹ với quản nợ 75 3.2.6. Từng bước thực hiện đầu ngân quỹ hoặc vay ngắn hạn 77 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 77 3.3.1. Phê chuẩn cơ chế về quản ngân quỹ 77 3.3.2. Tạo môi trường thuận lợi cho quản lý, đầu ngân quỹ 78 3.3.3. Các điều kiện kỹ thuật 82 KẾT LUẬN 89 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KBNN Kho bạc Nhà nước TSA Tài khoản Kho bạc duy nhất NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách trung ương NSĐP Ngân sách địa phương IFMIS Hệ thống thông tin tích hợp TABMIS Hệ thống thông tin quản ngân sách và kho bạc DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ 5 MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 4 TỔNG QUAN VỀ QUẢN NGÂN QUỸ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN 4 NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) 4 1.1. Ngân quỹ và quản ngân quỹ qua Kho bạc Nhà nước 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân quỹ 4 1.1.2. Công tác quản ngân quỹ qua Kho bạc Nhà nước 7 1.2. Tổng quan về Hệ thống thông tin quản ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 14 1.2.1. Khái niệm Hệ thống thông tin quản ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 14 1.2.2. Các nội dung cơ bản của TABMIS 14 1.2.3. Mục tiêu và vai trò của TABMIS 16 1.3. Yêu cầu đổi mới quản ngân quỹ qua KBNN khi triển khai TABMIS 18 1.3.1. Các chức năng của TABMIS 18 1.3.2. Cơ sở thiết kế, xây dựng TABMIS 19 1.3.3. Tác động của TABMIS đến quản ngân quỹ qua KBNN 21 1.4. Kinh nghiệm quản ngân quỹ tại một số Quản hiệu quả hoạtđộng bằng cách đolường rủi ro củadoanh nghiệp!(Phần 1)www.pwc.com/vnPwC | Enterprise Performance Management (EPM)Theo định nghĩa, rủi ro liên quan đến tương lai. Đó là thước đo xác suất củalỗ hoặc lãi. Và xác suất của việc tiêu giảm giá trị hoặc tạo ra giá trị đó có tácđộng trực tiếp đến các mục tiêu về hiệu quả hoạt động của một công ty.Theo cách nói của nhà tỷ phú Hoa Kỳ Warren Buffet thì rủi ro xuất phát từviệc không biết mình đang làm gì. Như vậy, doanh nghiệp cần phải điềuchỉnh công tác quản rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động một cch tngthể nhằm tránh ‘điểm mù mà nhiều công ty không nhìn thấy’.Bóc tách mối liên hệ giữa qun lýrủi ro và qun hiệu qu hoạtđộngCác cuộc nghiên cứu về các công tycó giá trị vốn hóa thị trường lớn đãcho thấy trong gần 60% trường hợp,việc không đánh giá và ứng phó vớicác rủi ro chiến lược hoặc rủi ro kinhdoanh là nguyên nhân làm sụt giảmnhanh giá trị của cổ đông (PwC,Nghiên cứu tình hình phát triểnngành kiểm toán nội bộ). Tuy nhiên,nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vẫntiếp tục xem rủi ro và sự tuân thủ làhai mặt của cùng một đồng xu.Tuân thủ các quy định của pháp luậtvà quy chế báo cáo là điều khôngbàn cãi trong hoạt động kinh doanh.Ngày nay, việc xem các chiến lượcquản rủi ro chỉ để phòng ngừa làkhông đủ, vì nếu làm thế thì sẽkhông giải thích được khả năng xảyra thay đổi hoặc khả năng tăngtrưởng. Một chương trình quản rủiro tổng thể bao gồm các công cụ vàquy trình để nhận diện, đánh giá vàđịnh lượng các nguy cơ trong kinhdoanh và các biện pháp để đặt ưutiên, theo dõi, kiểm soát và giảm nhẹcác nguy cơ đó.Qun rủi ro tập trung vào hiệuqu hoạt độngTheo một quản trị viên rủi ro cao cấptại một công ty năng lượng đa quốcgia, việc quản rủi ro tập trung vàohiệu quả hoạt động có thể giúp tăngcường tuân thủ quy định và tănghiệu quả chiến lược kinh doanh. Ôngcho biết: “Chúng tôi nhận thấy nếuquản và thiết kế theo định hướngrủi ro, chúng tôi thường đáp ứngvượt xa mọi tiêu ch yêu cầu củachính phủ, vì đó là cách hợp đểquản rủi ro. Chúng tôi biết rủi rogắn liền với độ dày của ống thép ởchân dàn giáo, với loại van hoặc loạimáy bơm nào đó trong một nhà máylọc dầu. Và chúng tôi sẽ thiết kế vớichất lượng cao hơn cả kỳ vọng củachính phủ”. Nhà quản trị rủi ro caocấp cũng nói thêm rằng động lựcchính của các chương trình quản lýrủi ro của công ty ông là sự an toànvà tài chính: “Chúng tôi quan tâmbảo vệ một nhà máy lọc dầu có giá trịghi sổ 8 tỷ USD hơn bất kỳ chính phủ2PwC | Enterprise Performance Management (EPM)nào. Chúng tôi đã đầu nhiều vào các tài sảnnày nên chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ trụctrặc gì”.Nếu không có tầm nhìn bao quát về rủi ro và hiệuquả hoạt động trong toàn bộ hoạt động kinhdoanh, các công ty sẽ lặp lại các thất bại đã xảyra gần đây – từ những gián đoạn trong chuỗi cungứng cấp cao đến những suy sụp về tài chính lớn.Điều chỉnh công tác qun rủi ro và qun lýhiệu qu hoạt động cho phù hợpMối liên kết giữa rủi ro với hiệu quả hoạt động củadoanh nghiệp ngày càng được ghi nhận trên thịtrường; điều này đã thúc đẩy các công ty tích hợpquản cả hai khía cạnh này một cách tập trunghơn.Mối liên kết giữa quản lý rủi ro và NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 05/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 03/2016/TT-NHNN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 2005 Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ... tháng năm 2017 Thông tư bãi bỏ: a) Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23 tháng năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn quản lý ngoại hối việc vay trung, dài hạn nước ngân hàng... theo Thông tư số 03/2016/TT-NHNN Điều Trách nhiệm tổ chức thực Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước. .. đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ chịu trách nhiệm tổ chức thực Thông tư Điều Điều khoản thi hành Thông tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước ngoài, Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước ngoài, Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay