Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:01

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; - Các PCN UBDT; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Website UBDT; - Lưu: VT, TTTT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Giàng Seo Phử QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC (Ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-UBDT ngày 28/8/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc tổ chức, quản lý, duy trì và sử dụng Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng cho tất cả các Vụ, đơn vị (gọi tắt là đơn vị) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CCVC) của Ủy ban Dân tộc trong quá trình khai thác và sử dụng Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc phục vụ công tác chuyên môn. Điều 3. Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc 1. Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc là một hệ thống thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng máy tính, mạng tin học diện rộng, được xây dựng nhằm phục vụ các đơn vị và CCVC gửi, nhận thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 2. Hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc do Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối quản lý, quản trị kỹ thuật các dịch vụ và duy trì hoạt động trên hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm Thông tin. 3. Hệ thống thư - Hội đồng dân tộc Uỷ ban Quốc hội; - Các Ban UBTV Quốc hội; - Các bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - Công báo; - Lãnh đạo KTNN; đơn vị trực thuộc KT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí giá tài sản, doanh nghiệp; đo đạc địa chính, địa hình, địa vật, diện tích, kích thước hình họ c; khoan thí nghiệm xác định địa chất lớp đất đá; siêu âm để xác định chiều dài cọ c khoan nhồi, cốt thép, chiều dày bảo vệ cốt thép kết cấu; kiểm tra kết cấu chìm khuất phương pháp phù hợp; kiểm định chất lượng môi trường, quan trắc phân tích thành phần môi trường; trường hợp khác cần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí phạm pháp luật bị quan nhà nước xử lý liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước; - Cộng tác viên tham gia kiểm toán không thuộc trường hợp theo Điều 28 Luật Kiểm toán nhà nước không tham gia làm việc, tư vấn cho đơn vị kiểm toán tình khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan thực nhiệm vụ (do thành kiến, mâu thuẫn lợi ích, nhân tố khác có ảnh hưởng đến xét đoán nghề nghiệp) Đối với cộng tác viên tổ chức a) Tiêu chuẩn - Được thành lập theo qui định pháp luật, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luậm m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn bả h ởở c) Đề nghị Kiểm toán nhà nước yêu cầu đơn vị kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết giải trình vấn đề liên quan đến nhiệm vụ giao; c) Các quyền khác theo quy định pháp luật hợp đồng Nghĩa vụ a) thực khai báo kịp thời với Kiểm tr toán nhà nước thuộc trường hợp làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan thực nhiệm vụ theo quy định Điểm b Khoản Điểm b Khoản Điều Quy chế b) thực nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng; c) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Luật Kiểm toán nhà nước quy định pháp luật liên quan; d) Chịu trách nhiệm trước hv ã VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thông báo kịp thời với Kiểm toán nhà nước phát đơn vị kiểm toán tổ chức, cá nhân có liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán vi phạm Khoản Khoản Điều Luật Kiểm toán nhà nước e) Chấp hành yêu cầu Kiểm toán nhà nước việc báo cáo, kiểm tra, giám sát; g) Cộng tác viên chịu trách nhiệm bảo mật tài liệu, số liệu thông tin đơn vị kiểm toán Kiểm toán nhà nước cung cấp theo quy định Kiểm toán nhà nước quy định pháp luật; h) thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hợp đồng Điều 12 Qumền hạn nghĩ ụ củ Ki oán nhà nước Quyền hạn a) Yêu cầu cộng tác viên thực đầy đủ quyề VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đơn vị kiểm toán có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 56 Điều 57 Luật Kiểm toán nhà nước Điề VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý Hợp đồng dịch vụ thực nhiệm vụ với cộng tác viên theo yêu cầu Tổng Kiểm toán nhà nước; thẩm định Báo cáo kiểm toán kiểm toán theo phân cấp Kiểm toán nhà nước Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng kiể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc 1 QUY CHẾ Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2007/QĐ-UBND ngày31/12/2007 của UBND tỉnh Hà Nam) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quy chế này quy định quyền và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là các cơ quan) trong việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành (sau đây gọi tắt là các phần mềm). Điều 2. Sử dụng phông chữ Các thông tin, dữ liệu dạng ký tự trên các phần mềm phải sử dụng font Unicode và bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (trừ tập tin đính kèm). Điều 3. Mật khẩu 1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan được cấp tên và mật khẩu riêng để truy cập vào các phần mềm. 2. Các BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 94/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toánkiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toánkiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tá QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TỐN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TỐN (Kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Đối tượng dự thi Người Việt Nam hoặc người nước ngồi được phép cư trú tại Việt Nam có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Điều 2 của Quy chế này đều được dự thi lấy Chứng chỉ kiểm tốn viên và Chứng chỉ hành nghề kế tốn. Điều 2: Điều kiện dự thi 1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế tốn phải có đủ các điều BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n *********************** NGUYỄN MẠNH CƯỜNG KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN Chuyên ngành Mã số : Kế toán, kiểm toán phân tích : 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đoàn Xuân Tiên TS Nguyễn Thị Hồng Thúy HÀ NỘI - 2017 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ ix HÌNH ix Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Kiểm toán dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán dự án sử dụng vốn ODA 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 10 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 10 1.6 Phương pháp nghiên cứu 10 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 10 1.8 Kết cấu đề tài 11 Chương 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 12 2.1 Đặc điểm dự án đầu tư sử dụng vốn ODA 12 2.1.1 Khái niệm 12 2.1.2 Phân loại 15 2.1.3 Các phương thức cung cấp vốn ODA 16 2.1.4 Đặc điểm 16 2.1.5 Cơ chế tài 18 2.1.6 Yêu cầu quản lý 18 2.1.7 Quy trình quản lý 19 2.1.8 Đặc điểm dự án đầu tư sử dụng vốn ODA ảnh hưởng đến quy trình kiểm toán 25 iv 2.2 Quy trình kiểm toán dự án đầu tư sử dụng vốn ODA Error! Bookmark not defined 2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực kiểm toán 38 2.2.3 Lập gửi Báo cáo kiểm toán Error! Bookmark not defined 2.2.4 Kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán Error! Bookmark not defined 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán 52 2.3.1 Chất lượng kiểm toán 52 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán 53 Kết luận Chương 62 Chương 3: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 63 3.1 Thu thập liệu 63 3.1.1 Dữ liệu thứ cấp 63 3.1.2 Dữ liệu sơ cấp 63 3.2 Phương pháp nghiên cứu mô hình nghiên cứu 65 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 65 3.2.2 Mô hình nghiên cứu 66 Kết luận Chương 72 Chương 4: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 73 4.1 Giới thiệu Kiểm toán nhà nước dự án ODA 73 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 73 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 74 4.1.3 Nội dung kiểm toán 75 4.1.4 Giá trị pháp lý báo cáo kiểm toán 76 4.1.5 Bộ phận kiểm toán dự án đầu tư 76 4.1.6 Dự án ODA Việt Nam 77 4.2 Thực trạng kiểm toán dự án đầu tư sử dụng vốn ODA KTNN thực Error! Bookmark not defined 4.2.1 Chuẩn bị kiểm toán Error! Bookmark not defined 4.2.2 Thực kiểm toán Error! Bookmark not defined 4.2.3 Lập gửi báo cáo kiểm toán Error! Bookmark not defined v 4.2.4 Kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Error! Bookmark not defined 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán dự án đầu tư sử dụng vốn ODA 101 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thuộc tính 101 4.3.2 Mức độ ảnh hưởng thuộc tính nhóm nhân tố 110 4.3.3 Phân tích hồi quy 116 Kết luận Chương 120 Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 121 5.1 Quan điểm định hướng Kiểm toán nhà nước 121 5.2 Đánh giá thực trạng kiểm toán dự án đầu tư sử dụng vốn ODA KTNN thực Error! Bookmark not defined 5.2.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 5.2.2 Tồn Error! Bookmark not defined 5.2.3 Nguyên nhân tồn Error! Bookmark not defined 5.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu 1 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH NGUYN MNH CNG Trờng đại học Kinh tế Quốc dân Ngời hớng dẫn khoa học: Gs.ts on Xuõn Tiờn TS Nguyn Th Hng Thỳy KIM TON CC D N U T S DNG VN ODA DO KIM TON NH NC VIT NAM THC HIN Chuyờn ngnh Mó s : K toỏn, kim toỏn v phõn tớch : 62.34.03.01 Phản biện: 1: 2: 3: Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Trờng Đại học kinh tế quốc dân Vào hồi: ngày tháng năm 2017 Có tìm hiểu luận án tại: - Th viện Quốc gia - Th viện Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội - 2017 Chng tỡnh trng lóng phớ, tht thoỏt v m KTNN ang quỏ trỡnh i mi, hon thin quy trỡnh kim toỏn, nhõn lc kim toỏn, c s h tng hot ng kim toỏn Vỡ vy nghiờn cu v hon thin kim toỏn d ỏn s dng ODA cn c nghiờn cu v thc s cn thit GII THIU V TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca ti ODA c cho l mt ngun quan trng cho u t phỏt trin kinh t ca Vit Nam Tuy nhiờn, cú nhng ri ro nht nh liờn quan n vic s dng cỏc ngun ny, c bit l kh nng tr n Gỏnh nng n cho t nc s ln hn nhng nm ti, c bit l lói sut ca cỏc khon vay cao hn v s nm õn hn s gim i Vit Nam cng s phi i mt vi mt s ri ro khỏc bao gm ri ro t giỏ ngoi t, ri ro dũng tin thõm ht ngõn sỏch v tng cỏc dch v n, ri ro k thut v c nhng ri ro v thiờn tai Thc tin cho thy d lun xó hi thi qua cú nhiu bc xỳc, quan tõm v hiu qu ca u t cụng nh hiu qu ca d ỏn cũn thp; tng mc u t tng cao; u t cũn dn tri; cht lng cụng trỡnh thp; tht thoỏt, v lóng phớ cũn ln dn n thõm ht ngõn sỏch v n cụng tng cao, ú ch yu l n nc ngoi ca Chớnh ph vay ODA v vay u ói u t nhng vic s dng cha thc s ỳng mc ớch v hiu qu Vỡ th, Kim toỏn nh nc (KTNN) s l mt cụng c hu hiu kim tra, ỏnh giỏ ton din v nõng cao tớnh kinh t, hiu lc, hiu qu quỏ trỡnh tip nhn, qun lý v s dng cỏc ngun ODA nhm thc hin theo ỳng mc tiờu, chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi ca Quc hi v Chớnh ph, ng thi lm lnh mnh nn ti chớnh quc gia Trong nhng nm gn õy, KTNN tng cng kim toỏn cỏc d ỏn u t cú s dng ODA, nhiờn cụng tỏc iu hnh, thc hin kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA ca KTNN cũn cha tht s ỏp ng yờu cu nh: khung phỏp lý v kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA cũn cha y ; cht lng v kt qu kim toỏn cũn mc hn ch, ch yu trung kim toỏn vic chp hnh ch ti chớnh k toỏn v qun lý u t, cha i sõu kim toỏn cỏc ni dung c thự ca d ỏn ODA nh: s cn thit phi vay ODA, cụng tỏc ký kt Hip nh, cỏc iu khon rng buc, thnh t u ói cú m bo quy nh, kim toỏn ngun i ng, kim toỏn dũng tin, cụng tỏc ghi thu-ghi chi ; cha phỏt hin kp thi cỏc sai phm v nhng bt cp ca ch , chớnh sỏch v qun lý, s dng ngun ODA chn chnh, khc phc ch yu l thc hin kim toỏn sau Vi cỏc lý trờn, ti "Kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA Kim toỏn nh nc Vit Nam thc hin" c chn nghiờn cu vi mong mun s dng c nhng kin thc ó nghiờn cu lm rừ lý lun v kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA, xỏc nh rừ thc trng kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA, ch rừ cỏc nhõn t nh hng n cht lng kim toỏn ca KTNN v xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n cht lng kim toỏn cỏc d ỏn ny; qua ú ch nhng im hn ch v nguyờn nhõn tn ti a cỏc gii phỏp hon thin quy trỡnh kim toỏn d ỏn ODA v nõng cao cht lng kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ODA KTNN Vit Nam thc hin 1.2 Tng quan nghiờn cu 1.2.1 Kim toỏn cỏc d ỏn u t s dng ngun ODA Qua tng hp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n nghiờn cu l kim toỏn cỏc d ỏn s dng ODA, c nc v quc t, theo tỏc gi c bit thỡ cha cú ti no nghiờn cu sõu v ch ny, mc dự ớt hay nhiu cú cp n kim toỏn d ỏn u t, KTNN thc hin, c bit m qun lý v s dng ngun ODA ang c cho l cha thc s hiu qu, cũn 1.2.2 Nhõn t nh hng n cht lng kim toỏn d ỏn s dng ODA Theo tỏc gi tỡm hiu, c trờn phm vi quc gia v quc t, thỡ cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v cỏc nhõn t nh hng n cht lng kim toỏn d ỏn s dng ODA KTNN thc hin Hn na, hin ti thỡ nõng cao cht lng kim toỏn ang rt c quan tõm v a c cỏc khuyn ngh nhm nõng cao cht lng kim toỏn thỡ xỏc nh xem mc nh hng ca cỏc nhõn t n cht lng kim toỏn l thc s cn thit Cng qua vic xỏc nh c mc nh hng ca cỏc nhõn t n cht lng kim toỏn thỡ ch th kim toỏn mi cú c s trung vo nhng nhõn t no l quan trng, l ct lừi nõng cao cht lng kim ... vụ với cộng tác viên theo yêu cầu Tổng Kiểm toán nhà nước; thẩm định Báo cáo kiểm toán kiểm toán theo phân cấp Kiểm toán nhà nước Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra,... báo cáo, kiểm tra, giám sát; g) Cộng tác viên chịu trách nhiệm bảo mật tài liệu, số liệu thông tin đơn vị kiểm toán Kiểm toán nhà nước cung cấp theo quy định Kiểm toán nhà nước quy định pháp... luật bị quan nhà nước xử lý liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước; - Cộng tác viên tham gia kiểm toán không thuộc trường hợp theo Điều 28 Luật Kiểm toán nhà nước không
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước, Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước, Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay