CT lượng giác

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:00

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn CÁC CÔNG THỨC LƢỢNG GIÁC I, Các đẳng thức lƣợng giác, 1, Công thức  Sin2x + Cos2x = 1   Tan x Cos x    Cotg x Sin x  6, Cung  Sin (  Cos x  Cos x  Cos x  Sin2x =  Cos 2x  Cos2x = 2, Cung đối  Cos(–x) = Cosx  Sin(–x) = – Sinx  Tan(–x) = – Tanx  Cotg(–x) = – Cotgx 3, Cung bù  Sin (  x)  Sinx  Cos (  x)   Cosx  Tan (  x)   Tanx  Cotg (  x)   Cotgx 4, Cung  Sin (  x)   Sinx  Cos (  x)   Cosx  Tan (  x)  Tanx  Cotg (  x)  Cotgx 5, Cung phụ  Sin (   Cos (   Tan (   Cotgx (  x) = Cosx  x) = Sinx  x) = Cotgx   x)  Cosx  Cos (   Tan (  Cotgx.Tanx =  Tan2x =   x) =  Sinx   x) =  Cotgx  Cotg ( 9, Công thức theo “t”   x) =  Tanx 7, Công thức cộng    Sin(a  b) = SinaCosb  CosaSinb    Cos(a  b) = CosaCosb  SinaSinb Tana  Tanb  TanaTanb Tana  Tanb  Tan(a–b) =  TanaTanb  Tan(a+b) = 8, Công thức nhân đôi  Sin2x = 2SinxCosx  Cos2x = Cos2x – Sin2x = 2Cos2x - = – 2Sin2x  Tan2x = 2Tanx  Tan x Lƣu ý: x x  Sin 2 x = 2Cos2  x = – 2Sin2 x x  Sinx = 2Sin Cos 2  Cosx = Cos x = t ta có: 2t  Sinx = 1 t 1 t2  Cosx = 1 t2 2t  Tanx = 1 t2 Đặt Tan 10, Công thức nhân 3  Sin3x = sin x  sin x  Cos3x = 4Cos x – 3Cosx 11, Công thức tích thành tổng Cos( x  y)  Cos( x  y)  SinxCosy = Sin ( x  y )  Sin ( x  y )  SinxSiny=  Cos ( x  y )  Cos ( x  y )  CosxCosy= 12, Công thức tổng(hiệu) thành tích x y x y Cos      x y x y  Sinx – Siny = 2Cos  Sin      x y x y  Cosx + Cosy = 2Cos  Cos      x y x y  Cosx – Cosy = – 2Sin  Sin       Sinx + Siny = 2Sin   x) = Tanx Ngƣời biên soạn : NGUYỄN VĂN SƠN SĐT : 0986 035 246
- Xem thêm -

Xem thêm: CT lượng giác , CT lượng giác , CT lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay