Đề thi THPT QG Vật Lý De 51 60

40 33 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:57

NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Gọi λα λβ hai bước sóng ứng với vạch M-L vạch N-L, λ1 bước sóng vạch N-M quang phổ vạch nguyên tử hiđrô Biểu thức liên hệ λα, λβ, λ1 A λ1 = λα - λβ B 1/λ1 = 1/λβ – 1/λα C λ1 = λα + λβ D 1/λ1 = 1/λβ + 1/λα Câu 2.Khi truyền chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 750 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2 = 450 nm Cho hai ánh sáng truyền môi trường suốt chiết suất tuyệt đối môi trường hai ánh sáng n1 = 1,33 n2 = 1,34 Khi truyền môi trường suốt trên, tỉ số lượng phôtôn có bước sóng λ1 so với lượng phôtôn có bước sóng λ2 A 3/5 B 5/3 C 133/134 D 134/133 Câu 3.Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) thì: A Thế vật cực đại vật vị trí biên B Khi vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C Khi vật vị trí cân bằng, vật D Động vật cực đại gia tốc vật Câu 4.Đoạn mạch xoay chiều gồm RLC nối tiếp, cuộn dây cảm với CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U cosωt, U không đổi ω thay đổi Điều chỉnh giá trị ω để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi UL = 0,1UR Hệ số công suất mạch A 0,196 B 0,234 C 0,71 D 0,5 Câu 5.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ A λ/4 B λ C λ/2 D 2λ Câu 6.Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên A khoảng vân tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vị trí vân trung tâm thay đổi D khoảng vân không thay đổi Câu 7.Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hình máy vô tuyến B lò vi sóng C lò sưởi điện D hồ quang điện Câu 8.Đặt điện áp xoay chiều u = U cos2πt, (U không đổi f thay đổi được) vào mạch nối tiếp RLC với cuộn dây cảm CR2 < 2L Khi f = f1 UCmax mạch tiêu thụ công suất 0,75 công suất cực đại Khi f = f1 + 100 Hz ULmax Tính f1 A 125 Hz C 150 Hz C 75 Hz B 75 Hz Câu 9.Giới hạn quang điện kẽm 0,35 µm Hiện tượng quang điện xảy chiếu vào kẽm bằng: A ánh sáng màu tím B tia X C ánh sáng màu đỏ D tia hồng ngoại Câu 10.Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v không đổi Tần số sóng A v/l B v/2l C 2v/l D v/4l Câu 11.Điện truyền từ nơi phát xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy, muốn mở rộng quy mô sản xuất nên nhà máy nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải lúc sau giảm 10% so với ban đầu Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ máy hoạt động hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập bao nhiêu? A 60 B 70 C 80 D 90 Câu 12.Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng Mã đề thi: 51 A u i2 + = U I2 B u i2 + =1 U I2 C u i2 + =2 U I2 D u i2 + = U I2 Câu 13.Đặt điện áp u = U cos2πft (trong U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f = f1 công suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 công suất tiêu thụ điện trở NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC B P/2 C P D 2P A P Câu 14.Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức v2 a2 v2 a2 v2 a2 ω2 a A + = A B + = A C + = A D + = A ω ω ω ω ω ω v ω Câu 15.Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π / 4) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 16.Hai hạt nhân 1T3 2He3 có A số nơtron B số nuclôn C điện tích D số prôtôn Câu 17.Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt α phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 4v 2v 4v 2v A B C D A+4 A−4 A−4 A+4 Câu 18.Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ A N0/2 C N0/4 B N0/ D N0 Câu 19.Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện biến trở R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện qua mạch ứng với giá trị R1 = 270 Ω R2 = 130 Ω R ϕ1 ϕ2 Đồng thời công suất mà mạch tiêu thụ tương ứng P1 P2 Biết ϕ1 + ϕ2 = π/2 P1 = 100 W Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 200 V B 100 V C 150 V D 250 V Câu 20.Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L có điện trở r, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Điều chỉnh biến trở R có giá trị R1 = 50 Ω R2 = 10 Ω công suất tiêu thụ biến trở cực đại PRmax đoạn mạch cực đại Pmax Tỉ số PRmax/Pmax A B 1/2 C D 1/5 Câu 21.Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở mắc nối tiếp Gọi M điểm nối tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu MB gấp √3 lần điện áp hiệu dụng hai đầu AM cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch MB C 0,50 D A 0,5√3 B 0,5√2 Câu 22.Cho dòng điện xoay chiều i = πsin(100πt) (A) (t đo giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với điện cực trơ Tính thể tích khí H2 điều kiện tiêu chuNn thoát thời gian 16 phút giây điện cực A 0,168 lít B 0,224 lít C 0,112 lít D 0,056 lít Câu 23.Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U√2cosωt (V) điện áp hai đầu tụ điện C uC = U√2cos(ωt - π/3) (V) Tỷ số dung kháng cảm kháng A 1/3 B 1/2 C D Câu 24.Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V; thời điểm t + 1/400 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch A giảm Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 300 W C 200 W D 100 W Câu 25.Chọn phát biểu đúng? A Trong dao động cưỡng tần số dao động khác tần số dao động riêng B Trong đời sống kĩ thuật, dao động tắt dần luôn có hại C Trong đời sống kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn có lợi D Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số ngoại lực biên độ dao động phụ thuộc vào quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng lắc Câu 26.Giao thoa hai nguồn kết hợp S1 S2 mặt nước có phương trình u1 = a1cosωt u2 = a2cos(ωt + π/6) Trên đường nối hai nguồn, số điểm có biên độ dao động cực đại điểm M gần đường trung trực cách đường trung trực khoảng NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 1/24 bước sóng M nằm phía S1 B 1/12 bước sóng M nằm phía S2 C 1/24 bước sóng M nằm phía S2 D 1/12 bước sóng M nằm phía S1 Câu 27.Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acosπt (cm) với t tính mili giây Trong khoảng thời gian 0,2 s sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 40 B 100 C 0,1 D 30 Câu 28.Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật m = 1/π kg nối với lò xo có độ cứng k = 100 N/m Đầu gắn với điểm cố định Từ vị trí cân đNy vật cho lò xo nén cm buông nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F không đổi chiều vận tốc có độ lớn F = N Khi vật dao động với biên độ A1 Sau thời gian 1/30 s kể từ tác dụng lực F, ngừng tác dụng lực F Khi vật dao động điều hòa với biên độ A2 Biết trình sau lò xo nằm giới hạn đàn hồi, bỏ qua ma sát Tính tỉ số A2/A1? A /2 B 2/ C /2 D 2/ Câu 29.Trong môi trường đàn hồi có sóng có tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng 175 cm/s Hai điểm M N phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, chúng có điểm khác dao động ngược pha với M Khoảng cách MN là: A 8,75 cm B 10,5 cm C 7,0 cm D 12,25 cm Câu 30.Một nguồn sóng O mặt nước bắt đầu dao động từ thời điểm t = với phương trình u0 = 2cos(4πt + π/2) (cm) (t đo giây) Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s, coi biên độ sóng truyền không đổi Tại thời điểm t = 7/3 s, điểm M mặt nước cách nguồn 50 cm có li độ B cm C A -√3 cm D √3 cm Câu 31.Sóng dừng (ngang) sợi dây đàn hồi dài, hai điểm A B dây cách 112,5 cm, A nút B bụng Không kể nút A đoạn dây AB có thêm nút sóng Thí nghiệm cho thấy khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc dao động điểm B đổi chiều 0,01 (s) Tốc độ truyền sóng dây là: A 20 m/s B 30 m/s C 25 m/s D 12,5 m/s Câu 32.Ở đầu thép đàn hồi dao động với tần số f thỏa mãn điều kiện 40 Hz < f < 50 Hz, có gắn mũi nhọn chạm nhẹ vào mặt nước Khi mặt nước hình thành sóng tròn tâm O Người ta thấy điểm M, N mặt nước cách cm phương truyền sóng dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,4 m/s Tần số f A 42 Hz B 44 Hz C 45 Hz D 48 Hz Câu 33.Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 20 nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 40 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A 40 B 480 C 500 D 20 Câu 34.Tại hai điểm A B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp pha biên độ, bước sóng λ Coi biên độ không đổi truyền Biết khoảng cách AB = 9λ Hỏi khoảng AB có điểm dao động với biên độ cực đại pha với nguồn? A B C D 17 Câu 35.Một lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 20 N/m Kéo nặng khỏi vị trí cân thả nhẹ cho dao động, tốc độ trung bình chu kỳ 160/π cm/s Cơ dao dao động lắc A 320 J B 6,4.10-2 J C 3,2.10-2 J D 3,2 J Câu 36.Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 37.Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 4cos(120πt) (A), t đo giây Tại thời điểm t1 đó, dòng điện có cường độ 2√3 A Đến thời điểm t = t1 + 1/240 (s), cường độ dòng điện A (A) -2 (A) B -√2 (A) (A) C -√3 (A) (A) D √3 (A) -2 (A) Câu 38.Một tụ điện phẳng không khí nối vào nguồn điện xoay chiều cường độ hiệu dụng qua mạch 5,4 A Nếu nhúng phần ba điện tích tụ ngập vào điện môi lỏng (có số điện môi ε = 2) yếu tố khác không đổi cường độ hiệu dụng qua tụ A 2,7 A B 8,1 A C 10,8 A D.7,2 A Câu 39.Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có cuộn dây, hai điểm M N có điện trở R, điểm N B có tụ điện Điện áp hiệu dụng AB, AN MN thỏa mãn hệ thức UAB = UAN = UMN√3 = 60√3 (V) Dòng hiệu dụng NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC mạch (A) Điện áp tức thời AN đoạn AB lệch pha góc góc lệch pha điện áp tức thời AM dòng điện Tính cảm kháng cuộn dây A 15√3 Ω B 15√6 Ω C 30√3 Ω D 30√2 Ω Câu 40.Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, tần số 50 Hz Đoạn mạch AM gồm điện trở 50√3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đoạn mạch MB có tụ điện có dung kháng 100 Ω Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L A 1/π (H) B 0,5/π (H) C 0,5√2/π (H) D 1,5/π (H) Câu 41.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 5√3cos(πt + π/3) (cm) x2 = A2sinπt (cm) Để vận tốc cực đại vật có giá trị nhỏ A2 có giá trị A cm B cm D 7,5 cm C 5√3 cm Câu 42.Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 43.Một sợi dây đàn hồi dài 50 (cm) có hai đầu có định, dao động trì với tần số (Hz), dây có sóng dừng ổn định với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 0,4 (m/s) B (m/s) C 0,5 (m/s) D (m/s) Câu 44.Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp phương, ngược pha A B cách 20 cm Biết bước sóng lan truyền 1,5 cm Điểm N mặt chất lỏng có cạnh AN = 12 cm BN = 16 cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AN A 17 B 11 C 16 D Câu 45.Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 4√2 (cm) Biết lò xo có độ cứng k = 50 (N/m), vật dao động có khối lượng m = 200 (g), lấy π2 = 10 Khoảng thời gian chu kỳ để lò xo dãn lượng lớn 2√2 cm A 2/15 (s) B 1/15 (s) C 1/3 (s) D 0,1 (s) Câu 46.Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) cuộn sơ cấp có số vòng dây cuộn thứ cấp có số vòng dây khác Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp máy thứ tỉ số điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp máy 1,5 Khi đặt điện áp xoay chiều nói vào hai đầu cuộn sơ cấp máy thứ hai tỉ số Khi thay đổi số vòng dây cuộn thứ cấp máy 50 vòng dây lặp lại thí nghiệm tỉ số điện áp nói hai máy Số vòng dây cuộn sơ cấp máy A 200 vòng B 100 vòng C 150 vòng D 250 vòng Câu 47.Điện áp xoay chiều phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24 V tần số 50 Hz Một học sinh cần phải quấn máy biến áp để từ điện áp nói tạo điện áp hiệu dụng 12 V hai đầu cuộn thứ cấp để hở Sau quấn máy thời gian, học sinh quên số vòng dây cuộn dây Để tạo máy biến áp theo yêu cầu học sinh nối cuộn sơ cấp máy với điện áp phòng thực hành sau dùng vôn kế có điện trở lớn để đo điện áp cuộn thứ cấp để hở Ban đầu kết đo 8,4 V Sau quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp kết đo 15V Bỏ qua hao phí máy biến áp Để tạo máy biến áp theo yêu cầu học sinh cần phải tiếp tục giảm vòng dây cuộn thứ cấp? A 15 vòng B 40 vòng C 20 vòng D 25 vòng Câu 48.Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B C nằm sợi dây cho B trung điểm AC Tại thời điểm t1, li độ ba phần tử A, B, C – 4,8mm; 0mm; 4,8mm Nếu thời điểm t2, li độ A C +5,5mm, li độ phần tử B A 10,3 mm B 11,1 mm C 5,15 mm D 7,3 mm Câu 49.Hai nguồn kết hợp mặt nước cách 40 cm Trên đường nối hai nguồn, người ta quan sát điểm dao động với biên độ cực đại (không kể nguồn) Tốc độ truyền sóng mặt nước 60 cm/s Tần số dao động nguồn A Hz B 7,5 Hz C 10,5 Hz D Hz Câu 50.Một ống tia X làm việc hiệu điện 50 KV, tiêu thụ dòng điện I = mA Trong giây ống xạ N = 2.1013 phôtôn có bước sóng 10-10 m Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Hiệu suất làm việc ống tia X A H = 0,075% B H = 0,75% C H = 0,8% D H = 0,08% -Hết - NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Phản ứng nhiệt hạch phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Câu 2.Tia tử ngoại tính chất sau đây? A Có thể gây tượng quang điện B Bị nước hấp thụ C Không làm ion hoá không khí D Tác dụng lên kính ảnh Câu 3.Ứng dụng tia hồng ngoại? A Ứng dụng điều khiển ti vi B Dùng để diệt vi khuNn C Ứng dụng việc kiểm tra khuyết tật sản phNm D Chữa bệnh còi xương Câu Một vật thực đồng thời dao động điều hòa: x1 = 5cos(ωt + π/3) cm x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm) Dao động tổng hợp có phương trình x = 4cos(ωt + φ) (cm) Nếu A2 đạt cực tiểu φ2 bao nhiêu? A π/3 B π/6 C -2π/3 D -π/3 Câu 5.Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại B thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại C thay đổi R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại D thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Câu 6.Phát biểu sau sóng điện từ không đúng? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp bề mặt B Tốc độ truyền sóng điện từ môi trường khác khác C Tần số sóng điện từ lớn truyền chân không D Sóng điện từ truyền qua nhiều loại vật liệu Câu 7.Trong thí nghiệm giao thoa I-âng thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 quan sát xuất vân giao thoa với vân trung tâm nằm trường giao thoa Chọn kết luận A Có thể không tồn vị trí mà hai vân sáng hai ánh sáng đơn sắc trùng B Luôn tồn vị trí mà hai vân tối hai ánh sáng đơn sắc trùng C Nếu vị trí mà vân sáng λ1 trùng với vân tối λ2 có vị trí mà vân sáng λ2 trùng với vân tối λ1 D Nếu có vị trí mà vân sáng λ1 trùng với vân tối λ2 có vị trí mà vân sáng λ2 trùng với vân tối λ1 Câu 8.Chiếu tới bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ, giới hạn quang điện kim loại λ0 Biết số Plăng h, tốc độ ánh sáng chân không c Để có tượng quang điện xảy A λ > λ0 B λ < hc/λ0 C λ ≥ hc/λ0 D λ ≤ λ0 Câu 9.Chọn câu sai câu sau đây? A Tốc độ ánh sáng hữu hạn B Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f có phôtôn giống C Khi ánh sáng thể tính chất hạt không chất điện từ D Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng chúng phát phôtôn Câu 10.Một phôtôn ánh sáng từ chân không vào bên khối thuỷ tinh Năng lượng phôtôn khối thuỷ tinh A giữ nguyên cũ tốc độ bước sóng ánh sáng không đổi B bị giảm tốc độ truyền sáng ánh sáng môi trường giảm C giữ nguyên cũ tần số ánh sáng không đổi D tăng lên bước sóng phôtôn giảm Câu 11.Đặt điện áp xoay chiều u = U cosωt, (U không đổi ω thay đổi được) vào mạch nối tiếp RLC với cuộn dây cảm CR2 < 2L Điều chỉnh giá trị ω để UCmax UCmax = 90 V URL = 30 V Tính U A 60 V B 80 V C 24 10 V C 60 V Câu 12.Trong tượng quang-phát quang thời gian phát quang khoảng thời gian từ lúc A bắt đầu chiếu ánh sáng kích thích đến lúc có ánh sáng phát quang Mã đề thi: 52 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC B ngừng chiếu ánh sáng kích thích lúc ngừng phát ánh sáng phát quang C nguyên tử phân tử chuyển từ mức kích thích mức D nguyên tử phân tử chuyển từ mức kích thích mức sau va chạm với nguyên tử phân tử khác Câu 13.Hạt nhân nguyên tử A có khối lượng tổng khối lượng tất nuclôn êlectrôn nguyên tử B có điện tích tổng điện tích prôtôn nguyên tử C có đường kính nhỏ đường kính nguyên tử cỡ 100 lần D gồm prôtôn nơtrôn ; số prôtôn luôn số nơtrôn số êlectrôn Câu 14.Nguyên tử hiđrô trạng thái va chạm với electron có lượng 10,6 (eV) Trong trình tương tác giả sử nguyên tử đứng yên chuyển lên trạng thái kích thích Tìm động lại electron sau va chạm Biết mức lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng xác định công thức: En = -13,6/n2 (eV) với n số nguyên A 0,4 eV B 0,5 eV C 0,3 eV D 0,6 eV Câu 15.Trong ống phát tia X tốc độ hạt đập vào anốt 8.107 (m/s) Xác định hiệu điện anốt (A) catốt (K) Bỏ qua động electron bứt khỏi catốt A 12,3 (kV) B 16,6 (kV) C 18,2 (kV) D 16,8 (kV) Câu 16.Tính lượng liên kết riêng hạt nhân 3Li7 Cho khối lượng hạt: mn = 1,00867u; mp = 1,007276u; mLi = 7,01691u; 1uc2 = 931,3 (MeV) A 5,389 MeV/nuclon B 5,268 MeV/nuclon C 5,269 MeV/nuclon D 7,425 MeV/nuclon 238 Câu 17.Đồng vị 92U chất phóng xạ với chu kì bán rã 4,5 (tỉ năm) Ban đầu khối lượng Uran nguyên chất (g) Tính số nguyên tử bị phân rã thời gian (năm) A 38.1010 B 39.1010 C 37.1010 D 36.1010 Câu 18.Một sợi dây có đầu nối với nguồn dao động, đầu thả lỏng Sóng dừng tạo dây với hai tần số gần 200 Hz 280 Hz Tần số kích thích nhỏ mà tạo sóng dừng dây A 80 Hz B 40 Hz C 240 Hz D 20 Hz Câu 19.Một lắc đơn có chiều dài 72 cm, dao động điều hoà khoảng thời gian ∆t thực 30 dao động Nếu cắt ngắn chiều dài 22 cm khoảng thời gian ∆t, số dao động thực A 36 B 20 C 32 D 48 Câu 20.Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m; treo nặng có khối lượng 100 g Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương trục tọa độ Ox thẳng đứng hướng xuống Kích thích cho vật điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Tính công lực đàn hồi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x1 = cm đến vị trí x2 = cm A - J B - 0,04 J C - 0,06 J D J Câu 21.Một pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp Diện tích tổng cộng pin 0,4 m2 Dòng ánh sáng chiếu vào pin có cường độ 1000 W/m2 Khi cường độ dòng điện mà pin cung cấp cho mạch 2,85A điện áp đo hai cực pin 20 V Hiệu suất pin A 43,6% B 14,25% C 12,5% D 28,5% Câu 22.Một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định, khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,1 s tốc độ truyền sóng dây m/s Khoảng cách hai điểm gần sợi dây dao động pha có biên độ dao động nửa biên độ bụng sóng A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 13 cm Câu 23.Một lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q > coi điện tích điểm Ban đầu lắc dao động tác dụng trọng trường có biên độ góc αmax Khi lắc có li độ góc 0,5αmax, tác dụng điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E hướng thẳng đứng xuống Biết qE = mg Cơ lắc sau tác dụng điện trường thay đổi nào? A giảm 25% B tăng 25% C tăng 50% D giảm 50% Câu 24.Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 10 N/m, hệ số ma sát vật m mặt phẳng ngang 0,1 Kéo dài lắc đến vị trí dãn cm thả nhẹ Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến lò xo nén cm lần Lấy g = 10 m/s2 A 0,1571 s B 0,2094 s C 0,1835 s D 0,1823 s Câu 25.Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số Biên độ dao động thứ cm biên độ dao động tổng hợp cm Dao động tổng hợp trễ pha π/3 so với dao động thứ hai Biên độ dao động thứ hai A cm B cm D 10 cm C 10 cm Câu 26.Cho dòng điện xoay chiều i = 2πsin(100πt) (A) (t đo giây) qua mạch Tính độ lớn điện lượng qua mạch thời gian thời gian phút A 600 C B 1200 C C 1800 C D 2400 C NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 27.Một lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo mặt phẳng nghiêng góc 370 so với mặt phẳng ngang (sin370 = 0,6) Tăng góc nghiêng thêm 160, vật vị trí cân lò xo dài thêm cm Bỏ qua ma sát, lấy g =10 m/s2 Tần số góc dao động riêng lắc là: A 12,5 rad/s B 10 rad/s C 15 rad/s D rad/s Câu 28.Một lắc đơn có khối lượng m = kg, chiều dài sợi dây 0,1 m, treo trần toa xe chuyển động mặt phẳng nằm ngang Khi xe đứng yên, cho lắc dao động với biên độ góc nhỏ 40 Khi vật đến vị trí có li độ góc +40 xe bắt đầu chuyển động có gia tốc m/s2 theo chiều dương quy ước Con lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Biên độ dao động động cực đại lắc xe chuyển động (xét hệ quy chiếu gắn với xe) A 1,70 14,4 mJ B 9,70 2,4 mJ C 1,70 2,4 mJ D 9,70 14,4 mJ Câu 29.Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp hộp kín X Hộp kín X tụ điện cuộn cảm điện trở Biết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện mạch là: u = 100√2cos100πt (V) i = 4cos(100πt – π/4) (V) Hộp kín X A điện trở 50 Ω B cảm với cảm kháng ZL = 25 Ω C tụ điện với dung kháng ZC = 50 Ω D cảm với cảm kháng ZL = 50 Ω Câu 30.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + ϕu) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i1 = I0cos(100πt - π/2) (A) Nếu ngắt bỏ cuộn cảm L (nối tắt) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2 = I0cos(100πt + π/6) (A) Giá trị ϕu A π/6 B -π/6 C π/3 D -π/3 Câu 31.Vật dao động điều hoà theo phương trình x = Asinωt (cm) Sau bắt đầu dao động 1/8 chu kì vật có li độ 2√2 cm Sau 1/4 chu kì từ lúc bắt đầu dao động vật có li độ A cm B cm C cm D 2√3 cm Câu 32.Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 33.Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m gắn với vật m1 = 100 g Ban đầu vật m1 giữ vị trí lò xo bị nén cm, đặt vật m2 = 300 g vị trí cân O m1 Buông nhẹ m1 để đến va chạm mềm với m2, hai vật dính vào nhau, coi vật chất điểm, bỏ qua ma sát, lấy π2 = 10 Quãng đường vật m1 sau 1,95 s kể từ buông m1 A 40,58 cm B 42,58 cm C 38,58 cm D 42,00 cm Câu 34.Một lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật nặng khối lượng m = 5/9 kg dao động điều hòa với biên độ A = 2,0 cm mặt phẳng nằm ngang nhẵn Tại thời điểm vật m qua vị trí mà động năng, vật nhỏ khối lượng m0 = m/2 rơi thẳng đứng dính vào m Khi qua vị trí cân bằng, hệ (m + m0) có tốc độ D 20 cm/s A 5√12 cm/s B 30√4 cm/s C √(10/3) cm/s Câu 35.Cho dòng điện xoay chiều i = πsin(100πt) (A) (t đo giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với điện cực trơ Tính thể tích khí điều kiện tiêu chuNn thoát thời gian 16 phút giây điện cực A 0,168 lít B 0,224 lít C 0,112 lít D 0,056 lít Câu 36.Một mạch dao động LC lí tưởng, ban đầu nối hai đầu cuộn dây cảm vào hai cực nguồn điện có suất điện động E, điện trở Ω, sau dòng điện chạy mạch đạt giá trị ổn định người ta ngắt nguồn mạch LC với điện tích cực đại tụ 2.10-6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lúc lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến lượng tụ ba lần lượng cuộn cảm π/6 µs Giá trị E A (V) B (V) C D (V) Câu 37.Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền mặt nước với tốc độ m/s Trên phương truyền sóng đến điểm M đến N cách 22,5 cm Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm N hạ xuống thấp nhất? A 7/160 s B 3/80 s C 1/160 s D 1/80 s Câu 38.Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 dòng điện mạch i1 công suất tiêu thụ mạch P1 Khi C = C2 < C1 dòng điện mạch i2 công suất tiêu thụ P2 Biết P2 = (7 - 4√3)P1 i1 vuông pha với i2 Xác định góc lệch pha ϕ1 ϕ2 điện áp hai đầu đoạn mạch với i1 i2 A ϕ1 = π/12 ϕ2 = -5π/12 B ϕ1 = -π/6 ϕ2 = π/3 C ϕ1 = -π/3 ϕ2 = π/6 D ϕ1 = -π/4 ϕ2 = π/4 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 39.Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm R = 100√3 Ω, cuộn cảm tụ điện có dung kháng ZC thay đổi Khi ZC = ZC1 =100 Ω ZC = ZC2 = 300 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch Nếu cường độ dòng điện qua mạch ZC = ZC1 i1 = 2√2cos(110πt + π/12) (A) ZC = ZC2 dòng điện qua mạch có biểu thức A i2 = 2√2cos(110πt + 5π/12) (A) B i2 = 2cos(110πt - π/4) (A) C i2 = 2cos(110πt + 5π/12) (A) D i2 = 2√2cos(110πt - π/4) (A) Câu 40.Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 µH, điện trở R = Ω tụ có điện dung C = nF Hiệu điện cực đại hai đầu tụ V Để trì dao động điện từ mạch người ta dùng pin có suất điện động V, có điện lượng dự trữ ban đầu 30 (C), có hiệu suất sử dụng 60% Hỏi pin trì dao động mạch thời gian tối đa bao nhiêu? A t = 500 phút B t = 30000 phút C t = 300 phút D t = 3000 phút Câu 41.Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm có cảm kháng 100 Ω tụ điện có dung kháng ZC thay đổi Điều chỉnh ZC 50 Ω, 100 Ω, 180 Ω 200 Ω điện áp hiệu dụng tụ UC1, UC2, UC3 UC4 Trong số điện áp hiệu dụng nói giá trị lớn A UC1 B UC2 C UC3 D UC4 Câu 42.Một khung dây điện phẳng gồm 100 vòng dây hình vuông cạnh 10 cm, quay quanh trục nằm ngang mặt phẳng khung dây, qua tâm O khung song song với cạnh khung Cảm ứng từ nơi đặt khung 0,2 T Biết khung quay 300 vòng/phút, điện trở khung Ω mạch Ω Cường độ cực đại dòng điện cảm ứng mạch A 0,628 A B 1,257 A C 6,280 A D 1,570 A Câu 43.Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách λ/6 Khi li độ M cm li độ N -3 cm Tính biên độ sóng A A cm C cm B 3√3 cm D √6 cm Câu 44.Mạch dao động máy phát vô tuyến điện có cuộn dây với độ tự cảm không đổi tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện dung tụ điện C1 máy phát sóng điện từ có bước sóng 50 m Để máy phát sóng có bước sóng 200 m người ta phải mắc thêm tụ điện C2 có điện dung A C2 = 3C1, nối tiếp với tụ C1 B C2 = 15C1, nối tiếp với tụ C1 C C2 = 3C1, song song với tụ C1 D C2 = 15C1, song song với tụ C1 Câu 45.Đồng vị Po210 phóng xạ α biến thành hạt nhân chì Pb206 Chu kì bán rã Po 138 ngày Ban đầu mẫu chất Po có khối lượng (g) sau thời gian năm thể tích hêli điều kiện tiêu chuNn (1 mol khí điều kiện tiêu chuNn chiếm thể tích 22,4 (lít)) giải phóng bao nhiêu? A 89,4 (ml) B 89,5 (ml) C 89,6 (ml) D 89,7 (ml) Câu 46.Nguồn sáng X có công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng X phát so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát 5/4 Tỉ số P1/P2 A 8/15 B 6/5 C 5/6 D 15/8 Câu 47.Dùng proton có động 5,58 (MeV) bắn phá hạt nhân 11Na23 đứng yên sinh hạt α hạt nhân X không kèm theo xạ γ Biết lượng toả phản ứng chuyển hết thành động hạt tạo thành, động hạt α 6,6 (MeV) động hạt X 2,648 (MeV) Cho khối lượng hạt tính theo u số khối Góc tạo hướng chuyển động hạt α hướng chuyển động hạt proton A 1470 B 1480 C 1500 D 1200 12 Câu 48.Xác định lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân 6C thành hạt α Cho biết: mα = 4,0015u; mC = 12u; 1uc2 = 931 (MeV); MeV = 1,6.10-13 (J) A 4,19 (J) B 6,7.10-13 (J) C 4,19.10-13 (J) D 6,7.10-10 (J) Câu 49.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1m Ánh sáng chiếu đến hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, số xạ cho vân tối điểm M cách vân trung tâm 2,7 cm A B C D Câu 50.Một vật A có m1 = kg nối với vật B có m2 = 4,1 kg lò xo nhẹ có k = 625 N/m Hệ đặt bàn nằm ngang, cho B nằm mặt bàn trục lò xo thẳng đứng Kéo A khỏi vị trí cân đoạn 1,6 cm buông nhẹ thấy A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g = 9,8 m/s2 Lưc tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhỏ A.19,8 N 0,2 N B.50 N 40,2 N C 60 N 40 N D 120 N 80 N -Hết - NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Chọn phát biểu sai Trong dao động điều hòa vật A Li độ vận tốc vật biến thiên điều hòa tần số ngược pha với B Li độ lực kéo biến thiên điều hòa tần số ngược pha với C Véc tơ gia tốc vật hướng vị trí cân D Véc tơ vận tốc vật hướng vị trí cân Câu 2.Các hạt nhân đơteri 12 H ; triti 13 H , heli 24 He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A 12 H ; 24 He ; 13 H B 12 H ; 13 H ; 24 He C 24 He ; 13 H ; 12 H D 13 H ; 24 He ; 12 H 20 23 20 Câu 3.Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 Na + H → He + 10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân 11 Na ; 10 Ne ; He ; H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 4.Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Cl1737 A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV Câu 5.Chọn phát biểu sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C lớn hai dao động thành phần vuông pha D nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 6.Công thoát êlectrôn (êlectron) khỏi kim loại A = 1,88 eV Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,33 µm B 0,22 µm C 0,66.10-19 µm D 0,66 µm -19 -34 Câu 7.Cho: 1eV = 1,6.10 J; h = 6,625.10 J.s; c = 3.108 m/s Khi êlectrôn (êlectron) nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em = - 0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng En = - 13,60 eV nguyên tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,4340 µm B 0,4860 µm C 0,0974 µm D 0,6563 µm Câu 8.Phát biểu sai? A Điện trở quang trở giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Nguyên tắc hoạt động laze dựa tượng quang dẫn C Trong pin quang điện, quang biến đổi trực tiếp thành điện D Hiện tượng quang điện xảy với ánh sáng nhìn thấy Câu 9.Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân A i2 = 0,60 mm B i2 = 0,40 mm C i2 = 0,50 mm D i2 = 0,45 mm Câu 10.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m khoảng vân 0,8 mm Cho c = 3.108 m/s Tần số ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 5,5.1014 Hz B 4,5 1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 6,5 1014 Hz Câu 11.Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 12.Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ hấp thụ nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 13.Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ không khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch nhiều tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D góc khúc xạ lam bé góc khúc xạ vàng Câu 14.Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen Mã đề thi: 53 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 15.Theo quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Các photôn ánh sáng đơn sắc mang lượng B Khi ánh sáng truyền xa, lượng photôn giảm dần C Photôn tồn trạng thái chuyển động D Ánh sáng tạo thành hạt gọi photon Câu 16.Mạch dao động máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C' A 4C B C C 2C D 3C Câu 17.Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L cuộn cảm, C tụ có điện dung biến đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có giá trị hiệu dụng U tần số f không thay đổi Điều chỉnh giá trị điện dung tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 C2 cường độ dòng điện mạch lệch pha góc π/3, điện áp hiệu dụng tụ có giá trị 60 V Ứng với giá trị điện dung C3 điện áp hiệu dụng tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất nửa công suất cực đại Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 60 V B 80 V C 60 V D 20 V Câu 18.Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C (R, L, C khác hữu hạn) Biên độ điện áp hai đầu đoạn AB L U0 U0L Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB +0,5U0 điện áp tức thời L +U0L/ Điện áp hai đầu đoạn mạch A sớm pha dòng điện π/12 B sớm pha dòng điện π/6 C trễ pha dòng điện π/12 D trễ pha dòng điện π/6 Câu 19.Mạch điện áp xoay chiều AB nối tiếp gồm gồm phần tử điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50 Ω Biết biểu thức điện áp đoạn AM đoạn MB là: uAM = 80cos(100πt - π/4) (V) uMB = 200 cos(100πt + π/4) (V) Tính tổng trở đoạn MB độ lệch pha điện áp MB so với dòng điện A 250 Ω π/4 B 250 Ω –π/4 C 125 Ω –π/2 D 125 Ω π/2 Câu 20.Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 dòng điện mạch i1 công suất tiêu thụ mạch P1 Khi C = C2 > C1 dòng điện mạch i2 công suất tiêu thụ P2 Biết P2 = 3P1 i1 vuông pha với i2 Xác định góc lệch pha ϕ1 ϕ2 điện áp hai đầu đoạn mạch với i1 i2 A ϕ1 = π/6 ϕ2 = -π/3 B ϕ1 = -π/6 ϕ2 = π/3 C ϕ1 = -π/3 ϕ2 = π/6 D ϕ1 = -π/4 ϕ2 = π/4 Câu 21.Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có tụ điện, hai điểm N B có cuộn cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 240V – 50 Hz uMB uAM lệch pha π/3, uAB uMB lệch pha π/6 Điện áp hiệu dụng R A 80 (V) B 60 (V) C 80 (V) D 60 (V) Câu 22.Cho mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 200 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 100 V điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm -100 V Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB A 582 V B 615 V C 300 V D 200 V Câu 23.Dùng mạch dao động LC lí tưởng để thu cộng hưởng sóng điện từ, cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Mỗi sóng điện từ tạo mạch dao động suất điện động cảm ứng Xem sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ Khi điện dung tụ điện C1 = µF suất điện động cảm ứng hiệu dụng mạch sóng điện từ tạo E1 = µV Khi điện dung tụ điện C2 = µF suất điện động cảm ứng hiệu dụng sóng điện từ tạo A 32 µV B µV C 16 µV D µV Câu 24.Người ta truyền tải điện từ A đến B hệ thống dây dẫn từ có điện trở Ω cường độ dòng điện hiệu dụng dây 60 A Tại B dùng máy hạ lí tưởng Công suất hao phí dây 5% công suất tiêu thụ B Điện áp cuộn thứ cấp máy hạ có giá trị hiệu dụng 300 V pha với dòng điện qua cuộn thứ cấp Tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp máy hạ A 0,01 B 0,004 C 0,005 D 0,05 Câu 25.Một sóng ngang có bước sóng λ truyền sợi dây dài, qua điểm M đến điểm N cách 65,75λ Tại thời điểm M có li độ âm chuyển động xuống điểm N có li độ A âm xuống B âm lên C dương xuống D dương lên 10 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC B tổng độ hụt khối lượng hạt trước phản ứng lớn hạt nhân sau phản ứng C tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng nhỏ hạt nhân sau phản ứng D tổng số nuclôn hạt nhân trước phản ứng lớn hạt nhân sau phản ứng 139 94 Câu 16.Biết U235 bị phân hạch theo phản ứng sau 01 n + 235 92 U → 53 I + 39Y + k n Khối lượng hạt tham gia phản ứng mU = 234,99322u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; Nếu có lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1015 hạt U235 phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy với hệ số nhân nơtrôn Năng lượng toả sau 19 phân hạch dây chuyền gần giá trị sau đây: A 175,66 MeV B 1,5.1010 J C 1,76.1017 MeV D 9,21.1023 MeV Câu 17.Chọn phương án sai nói tượng quang dẫn A Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ giải phóng electron liên kết để trở thành electron dẫn B Các lỗ trống tham gia vào trình dẫn điện C Là tượng giảm mạnh điện trở bán dẫn bị chiếu sáng D Năng lượng cần để bứt electrôn khỏi liên kết bán dẫn thường lớn nên phôtôn vùng tử ngoại gây tượng quang dẫn Câu 18.Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 400 g dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ = 0,1; lấy g = 10 m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân O dọc theo trục lò xo để dãn đoạn 10 cm thả nhẹ Tính tốc độ vật qua O lần thứ tính từ lúc buông vật A 95 (cm/s) B 139 (cm/s) C 152 (cm/s) D 145 (cm/s) Câu 19.Trong dao động điều hoà lắc đơn, phát biểu sau đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng B Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc C Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Gia tốc vật vật qua vị trí cân Câu 20.Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở R, hai điểm M N có cuộn cảm mà điện trở r = 0,5R độ tự cảm L = 1/π H, điểm N B có tụ điện có điện dung C = 50/π µF Điện áp đoạn AN có hiệu dụng 200 V Điện áp đoạn MN lệch pha với điện áp AB π/2 Biểu thức điện áp AB uAB = U0cos(100πt + π/12) V Biểu thức dòng điện mạch A i = 2cos(100πt - π/3) A B i = √2cos(100πt - π/4) A C i = 2cos(100πt + π/3) A D i = √2 cos(100πt + π/4) A Câu 21.Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với R biến trở Khi R = 40 Ω R = 10 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch Khi R = R0 công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất, cường độ dòng điện qua mạch i = 2cos(100πt + π/12) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức A u = 50√2cos(100πt + 7π/12) (V) B u = 50√2cos(100πt - 5π/12) (V) C u = 40√2cos(100πt - π/6) (V) D u = 40cos(100πt + π/3) (V) Câu 22.Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện C cuộn cảm có cảm kháng ZL thay đổi Điều chỉnh ZL 15 Ω, 30 Ω 45 Ω cường độ hiệu dụng qua mạch I1, I2 I3 Nếu I1 = I2 = I A I3 = 2I B I3 < I C I3 = A D I3 = I Câu 23.Nếu chiếu đồng thời hai kim loại nói chùm tia X điều kết luận sau đúng? A Hiện tượng quang điện xảy với Na tri B Hiện tượng quang điện xảy với Na tri Kẽm C Hiện tượng quang điện xảy với Kẽm D Không xảy tượng quang điện với Na tri Kẽm Câu 24.Tia hồng ngoại tia X có chung tính chất sau đây? A Kích thích nhiều chất phát quang B Có khả ion hóa chất khí C Không bị lệch đường từ trường D Gây hiệu ứng quang điện nhiều chất Câu 25.Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k vật nặng có khối lượng m, đứng yên vị trí cân Giả sử làm trọng lực thời gian 2,5T (với T chu kì dao động lắc lò xo) sau vật dao động với biên độ: A mg/k B 2mg/k C 0,5mg/k D 1,5mg/k Câu 26.Một lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q > coi điện tích điểm Ban đầu lắc dao động tác dụng trọng trường có biên độ góc αmax Khi lắc có li độ góc 0,5αmax, tác dụng điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E hướng thẳng đứng xuống Sau đó, lắc dao động điều hòa với biên độ góc α’max Biết qE = mg Tính α’max 26 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A α’max = 0,79αmax B α’max = 0,69αmax C α’max = 0,5αmax D α’max = 0,71αmax Câu 27.Khi nói sóng âm, phát biểu sau đúng? A Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản B Siêu âm âm truyền với tốc độ ánh sáng C Hạ âm có tần số lớn 16 kHz D Âm truyền chân không Câu 28.Cho phản ứng hạt nhân: D + D → T + p + 5,8.10-13 (J) Nước tự nhiên chứa 0,015% nước nặng D2O Cho biết khối lượng mol D2O 20 g/mol số Avôgađrô NA = 6,02.1023 Nếu dùng toàn D có (kg) nước để làm nhiên liệu cho phản ứng lượng thu là: A 2,6.109 (J) B 2,7.109 (J) C 2,5.109 (J) D 5,2.109 (J) Câu 29.Hạt α có động 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân 7N14 đứng yên, gây phản ứng: α + 7N14 → 1H + X Biết vận tốc prôtôn bắn có phương vuông góc với vận tốc hạt α Cho biết khối lượng hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; 1uc2 = 931 (MeV) Tốc độ hạt nhân X A 4,86.106 m/s B 4,96.106 m/s C 5,06.106 m/s D 5,15.106 m/s Câu 30.Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn dây có độ tự cảm 25 (mH) tụ gồm hai tụ có điện dung 0,5 (mF) mắc song song Dòng điện mạch có biểu thức: i = 0,001sinωt (A) Mạch hoạt động thời điểm t = 0,0025π (s) người ta tháo nhanh tụ Hiệu điện cực đại hai đầu cuộn cảm C 0,12 (V) D 0,005 (V) A 0,005√2 (V) B 0,12√2 (V) Câu 31.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, D = m, a = 1,5 mm, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ 0,60 µm 0,50 µm Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm tâm đối xứng rộng 10mm có số vân sáng A 28 B C 27 D 25 Câu 32.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng dùng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 665 nm (màu đỏ) ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 (màu lục) Trên quan sát người ta thấy hai vạch sáng màu với vạch sáng trung tâm liên tiếp có vân màu lục vân màu đỏ Giá trị λ2 A 520 nm B 550 nm C 495 nm D 570 nm Câu 33.Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 136 V, 136 V 34 V Nếu tăng tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng điện trở A 25 V B 50 V D 80 V C 50√2 V Câu 34.Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Tổng trở mạch A 30√3 (Ω) B 30 (Ω) C 90 (Ω) D 60√2 (Ω) Câu 35.Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở R = 25√3 Ω, cuộn cảm L có cảm kháng 75 Ω tụ điện C có dung kháng 100 Ω Biết điện áp tức thời đoạn mạch chứa RL có biểu thức uRL = 90cos(100πt + π/6) (V) (t đo giây) Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 30√3cos(100πt - π/3) (V) B u = 30√2cos(100πt - π/3) (V) C u = 30√3cos(100πt + π/6) (V) D u = 30√2cos(100πt + π/6) (V) Câu 36.Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm cảm L, điện trở R tụ điện C Cho biết điện áp hiệu dụng URL = √3URC R2 = L/C Tính hệ số công suất đoạn mạch AB A √2/7 B √3/5 C √(3/7) D √2/5 Câu 37.Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định uAB = 200√2cos(100πt + π/3) (V), điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB uNB = 50√2sin(100πt + 5π/6) (V) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN A uAN = 150√2sin(100πt + π/3) (V) B uAN = 150√2cos(120πt + π/3) (V) C uAN = 150√2cos(100πt + π/3) (V) D uAN = 250√2cos(100πt + π/3) (V) Câu 38.Mạch điện áp xoay chiều AB nối tiếp gồm gồm phần tử điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50 Ω Biết biểu thức điện áp đoạn AM đoạn MB là: uAM = 80cos100πt (V) uMB = 100cos(100πt + π/2) (V) Hỏi AB tổng cảm kháng nhiều hay tổng dung kháng bao nhiêu? B 112,5 Ω C nhiều 12,5 Ω D 12,5 Ω A nhiều 112,5 Ω Câu 39.Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm phần tử điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở 70 Ω mắc nối tiếp với tụ 27 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC điện có dung kháng 50 Ω Biết biểu thức điện áp đoạn AM đoạn MB là: uAM = 80cos100πt (V) uMB = 90cos(100πt + 2π/3) (V) Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,97 B 0,86 C 0,95 D 0,99 Câu 40.Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R cuộn dây mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz có giá trị hiệu dụng U không đổi Điện áp hai đầu R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha góc π/3 Để hệ số công suất người ta phải mắc nối tiếp với mạch tụ có điện dung 100 µF công suất tiêu thụ mạch 100 W Hỏi chưa mắc thêm tụ công suất tiêu thụ mạch ? A 80 W B 75 W C 86,6 W D 70,7 W Câu 41.Một vật dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kì biên độ dao động giảm 3% so với biên độ chu kì trước Hỏi sau n chu kì biên độ lại phần trăm so với lúc đầu? A (0,97)n.100% B (0,97)2n.100% C (0,97.n).100% D (0,97)2+n.100% Câu 42.Một lắc đơn có dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường 9,8 (m/s ) với chu kì (s) Quả cầu nhỏ lắc có khối lượng 50 (g) Cho dao động với biên độ góc 0,15 (rad) môi trường có lực cản tác dụng dao động 200 (s) ngừng hẳn Tính độ giảm trung bình sau chu kì A 54 µJ B 55 µJ C 56 µJ D 57 µJ Câu 43.Cho lắc đơn dao động môi trường không khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Biết lực cản không khí tác dụng lên lắc không đổi 1/1000 lần trọng lượng vật Coi biên độ giảm chu kì Biên độ góc lắc lại sau 10 dao động toàn phần A 0,02 rad B 0,08 rad C 0,04 rad D 0,06 rad Câu 44.Coi nhiệt lượng tỏa dây chì tỉ lệ với diện tích xung quanh dây Nếu dây chì có đường kính d1 chịu dòng điện có cường độ tối đa I1 dây chì có đường kính d2 chịu cường độ dòng điện tối đa A I2 = I1(d2/d1)1,5 B I2 = I1(d2/d1)0,5 C I2 = I1(d1/d2)1,5 D I2 = I1(d1/d2)0,5 Câu 45.Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định chu kì T bước sóng λ Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB Khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C A T/4 B T/6 C T/3 D T/8 Câu 46.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biết lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,4 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Người ta đặt nhẹ nhàng lên m gia trọng ∆m = 0,2 (kg) hai dao động điều hoà với biên độ 10 cm Khi vật vị trí cân cm, áp lực ∆m lên m A 0,4 N B 0,5 N C 0,25 N D N Câu 47.Một vật dao động điều hòa chu kì (s) Tại thời điểm t vật có li độ cm vận tốc 4π√3 (cm/s) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t + 1/3 (s) A π√3 (cm/s) B π√2 (cm/s) C 2√3 (cm/s) D 2π√3 (cm/s) Câu 48.Vào thời điểm hai dòng điện xoay chiều i1 = I0cos(ωt+ϕ1) i2 = I0cos(ωt+ϕ2) có trị tức thời 0,5√3I0, dòng điện tăng dòng điện giảm Hai dòng điện lệch pha A π/3 B 2π/3 C π D π/2 Câu 49.Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = 9CR2 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc ω, mạch có tổng trở Z ứng với hai giá trị ω = ω1 ω = 4ω1 Giá trị Z B 6R D 36R A R√5 C 0,5R√85 Câu 50.Đặt điện áp xoay chiều 150 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (L cảm) C thay đổi Có hai giá trị C C1 C2 làm cho U2L = 6U1L Biết hai dòng điện i1 i2 lệch 1140 Tính U1R A 24,66 V B 21,17 V C 25,56 V D 136,25 V -Hết - 28 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Mã đề thi: 58 LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Cho phản ứng nhiệt hạch: D + D → He + n Biết lượng toả kmol Heli tạo thành 1,9565.1027 MeV So với tổng khối lượng hạt tương tác, tổng khối lượng hạt sản phNm có giá trị A lớn 3,25u B lớn 3,49.10-3 u C nhỏ 3,25u D nhỏ 3,49.10-3 u Câu 2.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 4cos(ωt + π/3); (x đo (cm) ; t đo (s)); khối lượng vật m = 100 g Tại thời điểm vật chuyển động nhanh dần theo chiều âm có độ lớn lực đàn hồi 0,2 N vật có gia tốc A -2 m/s2 B m/s2 C -4 m/s2 D 2m/s2 Câu 3.Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y vì: A Năng lượng liên kết hạt X lớn lượng liên kết hạt Y B Số khối hạt nhân X lớn số khối hạt nhân Y C Tỉ số lượng liên kết số khối hạt X lớn hạt Y D Nguyên tử số hạt nhân X lớn nguyên tử số hật nhân Y Câu 4.Mạch chọn sóng vô tuyến gồm cuộn cảm L hai tụ (C1 // C2) chọn bước sóng 25 m Nếu điều chỉnh để mạch L C1 chọn bước sóng 15 m Hỏi điều chỉnh để mạch L C2 chọn bước sóng bao nhiêu? A 10 m B 20 m C 5m D 40 m Câu 5.Chọn phát biểu sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C lớn hai dao động thành phần pha D nhỏ hai dao động thành phần vuông pha Câu 6.Chọn đáp án sai nói dao động điều hoà với biên độ A? A Khi vật từ vị ví cân biên độ lớn gia tốc tăng B Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc ngược với chiều gia tốc C Quãng đường vật phần tư chu kỳ dao động A D Khi vật từ biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 7.Đoạn mạch xoay chiều AB chứa phần tử: Điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/6) V vào hai đầu AB dòng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3) A Đoạn mạch AB chứa A Tụ điện B Điện trở C Cuộn dây có điện trở D Cuôn dây cảm Câu 8.Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 với cường độ dòng điện Kết luận sau đúng? A Tổng trở mạch lần điện trở R mạch B Hiệu số cảm kháng dung kháng C Cảm kháng lần dung kháng D Tổng trở mạch lần điện trở R mạch Câu 9.Gọi u, i điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện tức thời mạch Lựa chọn phương án đúng: A Đối với mạch có điện trở i = u/R B Đối với mạch có tụ điện i = u/ZC C Đối với mạch có cuộn cảm i = u/ZL D Đối với đoạn mạch nối tiếp u/i = không đổi Câu 10.Biên độ sóng A khoảng cách xa mà sóng truyền không gian B khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp phương truyền song C độ chênh lệch độ cao điểm cao thấp sóng truyền D biên độ dao động phần tử môi trường nơi sóng truyền qua Câu 11.Chọn phương án sai Quá trình truyền sóng là: A trình truyền vật chất B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động Câu 12.Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ pha với sóng tới điểm phản xạ 29 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 13.Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi dài Quan sát điểm M N dây cho thấy, điểm M vị trí cao thấp điểm N qua vị trí cân ngược lại N vị trí cao thấp điểm M qua vị trí cân Độ lệch pha hai điểm A số nguyên 2π B số lẻ lần π C số lẻ lần π/2 D số nguyên lần π/2 Câu 14.Chọn phát biểu sai nói dao động riêng không tắt dần mạch dao động A Năng lượng mạch dao động riêng gồm lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm B Năng lượng mạch dao động riêng thời điểm tính lượng điện trường cực đại lượng từ trường cuộn cảm C Tại thời điểm, lượng mạch dao động riêng D Trong trình dao động riêng, lượng điện trưởng giảm lần lượng từ trường tăng nhiêu lần Câu 15.Dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng cho tụ điện tích điện cho phóng điện dao động điện từ A cưỡng B tắt dần C trì D tự Câu 16.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 17.Chùm tia X phát từ ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn 6,4.1018 Hz Bỏ qua động êlectron bứt khỏi catôt Hiệu điện anôt catôt ống tia X A 13,25 kV B 5,30 kV C 2,65 kV D 26,50 kV Câu 18.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 19.Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng C Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng D Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Câu 20.Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A ánh sáng trắng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C vạch màu sáng, tối xen kẽ D bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối Câu 21.Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với bước sóng 0,55 µm Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất phát quang? A 0,35 µm B 0,50 µm C 0, 60 µm D 0, 45 µm Câu 22.Chiếu từ nước không khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló không khí tia đơn sắc màu: A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím Câu 23.Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T√2 C.T/2 D T/√2 Câu 24.Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 25.Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hoàn không thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi 30 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu 26.Vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn có tần số tần số dao động riêng hệ Khi ta A giảm độ lớn lực ma sát chu kì giảm B tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng C tăng độ lớn lực ma sát tần số giảm D giảm độ lớn lực ma sát biên độ tăng Câu 27.Thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 µm λ2 = 0,6 µm Xét M vân sáng bậc vân sáng ứng với bước sóng λ1 Trên đoạn MO (O vân sáng trung tâm) ta đếm A 10 vân sáng B vân sáng C 12 vân sáng D vân sáng Câu 28.Mạch dao động cuộn dây tụ điện phẳng không khí bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch 60 m Nếu nhúng phần ba điện tích tụ ngập vào điện môi lỏng có số điện môi ε = bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch A 60 (m) B 73,5 (m) C 69,3 (m) D 6,6 (km) Câu 29.Mạch dao động cuộn dây tụ điện phẳng không khí bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch 60 m Đặt vào tụ điện sát vào tụ điện môi dày 0,5d có số điện môi ε = bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch A 60 (m) B 73,5 (m) C 69,3 (m) D 6,6 (km) Câu 30.Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT A εT > εL > εĐ B εT > εĐ > εL C εĐ > εL > εT D εL > εT > εĐ Câu 31.Một mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, cuộn dây có độ tự cảm mH Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 1,2 V cường độ dòng điện mạch 1,8 mA Còn điện áp hai đầu cuộn cảm 0,9 V cường độ dòng điện mạch 2,4 mA Điện dung tụ lượng điện từ A 20 nF 2,25.10-8 J B 20 nF 5.10-10 J C 10 nF 25.10-10 J D 10 nF 3.10-10 J Câu 32.Ánh sáng đơn sắc với bước sóng 0,39.10-6 m chiếu vuông góc vào diện tích cm2 Cho số Plăng 6,625.10-34 Js tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Nếu cường độ ánh sáng 0,15 (W/m2) số photon đập lên diện tích đơn vị thời gian B 1,888.1014 C 3,118.1014 D 1,177.1014 A 5,8.1013 Câu 33.Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, mạch có tính cảm kháng Khi dòng điện mạch có giá trị tức thời i = kết sau đây, kết chưa xác điện áp tức thời đầu phần tử (uR, uL, uC) đầu toàn mạch (u) A u = D uR = B uC = ±U0C C uL = ±U0L Câu 34.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với biên độ (cm) Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng 0,1 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc m vị trí cân (cm), vật có khối lượng ∆m = 0,3 (kg) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A cm B cm C 6√2 cm D 3√3 cm Câu 35.Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) cầu nhỏ sắt có khối lượng m = 100 (g) dao động không ma sát theo phương ngang Ox trùng với trục lò xo Gắn vật m với nam châm nhỏ có khối lượng ∆m = 300 (g) để hai vật dính vào dao động điều hòa với biên độ 10 cm Để ∆m gắn với m lực hút (theo phương Ox) chúng không nhỏ A 2,5 N B N C 10 N D 7,5 N Câu 36.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 S2 cách 11 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s biên độ sóng không đổi truyền Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước yên lặng, gốc O trùng với S1 S2 nằm tia Ox Trong không gian, phía mặt nước có chất điểm dao động mà hình chiếu (P) với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + (cm) có tốc độ v1 = cm/s Trong thời gian t = (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = (P) cắt vân cực đại vùng giao thoa sóng? A 14 B 13 C 15 D 16 Câu 37.Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng Trên đoạn thẳng có bảy điểm theo thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 M7 với M4 vị trí cân Biết sau 0,05 s chất điểm lại qua điểm liền kề Tốc độ lúc qua điểm M2 20π cm/s Biên độ A A cm B cm C 12 cm D 4√3 cm Câu 38.Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm nối tiếp với tụ điện Đặt nguồn xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu A B tụ điện có dung kháng 100 Ω, cuộn cảm có cảm kháng 50 Ω Ngắt A, B khỏi nguồn 31 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC giảm điện dung tụ lượng ∆C = 0,125 mF nối A B thành mạch kín tần số góc dao động riêng mạch 80 (rad/s) Tính ω C 80 rad/s D 40 rad/s A 40π rad/s B 50π rad/s Câu 39.Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng cm Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách 20 cm điểm nằm khoảng MN dao động với biên độ lớn 2,5 cm Tìm bước sóng A 120 cm B 60 cm C 90 cm D 108 cm Câu 40.Một khung dây dẫn phẳng, hai đầu dây khép kín quay với tốc độ góc ω quanh trục nằm mặt phẳng với khung vuông góc với đường sức từ từ trường Gọi Ф0 I0 giá trị cực đại từ thông qua mạch cường độ dòng điện mạch Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị Ф = -0,8Ф0 giảm cường độ dòng điện mạch có giá trị A 0,4I0 giảm B 0,6I0 tăng C 0,4I0 tăng D 0,6I0 giảm Câu 41.Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha (rôto gồm cặp cực từ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72 Ω, tụ điện C = 1/(5184π) F cuộn cảm L mắc nối tiếp Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n1 = 45 vòng/giây n2 = 60 vòng/giây cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch Cuộn dây L có hệ số tự cảm B 2/π H C 1/π H D 0,5/π H A /π H Câu 42.Một mạch dao động LC lí tưởng với C = µF Biết lượng điện trường lượng từ trường thời điểm liên tiếp t1 = 17.10-5 s t2 = 23.10-5 s Lấy π2 = 10 Cuộn cảm có hệ số tự cảm A 1,44 mH B 0,72 mH C 0,63 mH D 1,28 mH Câu 43.Trên mặt nước ba nguồn sóng u1 = u2 = 2acosωt, u3 = acosωt đặt A, B C cho tam giác ABC vuông cân C AB = 12 cm Biết biên độ sóng không đổi bước sóng lan truyền 1,2 cm Điểm M đoạn CO (O trung điểm AB) cách O đoạn ngắn dao động với biên độ 5a A 0,81 cm B 0,94 cm C 1,1 cm D 1,2 cm Câu 44.Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động S1 S2 có phương trình lần lượt: u1 = u2 = 4cos40πt mm, tốc độ truyền sóng 120 cm/s Gọi I trung điểm S1S2, hai điểm A, B nằm S1S2 cách I khoảng 0,5 cm cm Tại thời điểm t vận tốc điểm A 12 cm/s vận tốc dao động điểm B có giá trị B -12 cm/s A 12√3 cm/s B -4√3 cm/s D 4√3 cm/s Câu 45.Khoảng cách hai sóng liên tiếp (m) Một thuyền máy ngược chiều sóng tần số va chạm sóng vào thuyền Hz Nếu xuôi chiều tần số va chạm Hz Biết tốc độ sóng lớn tốc độ thuyền Tốc độ sóng A m/s B 14 m/s C 13 m/s D 15 m/s Câu 46.Từ điểm A sóng âm có tần số 50 Hz truyền tới điểm B với tốc độ 340 m/s khoảng cách từ A đến B số nguyên lần bước sóng Sau đó, nhiệt độ môi trường tăng thêm 200K khoảng cách từ A đến B số nguyên lần bước sóng số bước sóng quan sát AB giảm bước sóng Biết rằng, nhiệt độ tăng thêm 10K tốc độ âm tăng thêm 0,5 m/s Hãy tìm khoảng cách AB A 484 m B 476 m C 714 m D 160 m Câu 47.Một tụ điện phẳng không khí hai song song cách khoảng d nối vào nguồn điện xoay chiều cường độ hiệu dụng qua mạch 5,4 A Đặt vào tụ điện sát vào tụ điện môi dày 0,5d có số điện môi ε = cường độ hiệu dụng qua tụ A 2,7 A B 8,1 A C 10,8 A D 7,2 A Câu 48.Đặt điện áp xoay chiều 150 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (L cảm) C thay đổi Có hai giá trị C C1 C2 làm cho U2L = 6U1L Biết hai dòng điện i1 i2 lệch 900 Tính U1R A 24,66 V B 147,96 V C 25,56 V D 136,25 V Câu 49.Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay Cx Tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1200 Nhờ mạch thu sóng điện từ có bước sóng dải từ λ1 = 10 m đến λ2 = 30 m Cho biết điện dung tụ điện hàm bậc góc xoay Khi góc xoay tụ 600 mạch thu sóng điện từ có bước sóng A 24 m B 22,4 m C 17 m D 20,4 m Câu 50.Trong mạch LC tưởng có dao động điện từ tự với chu kỳ T điện tích cực đại Q0 Tại t = 0, A tích điện qA = -Q0/2, B tích điện dương chiều dòng điện qua cuộn cảm từ A sang B Sau thời gjan T/3 dòng điện qua L theo chiều A từ A đến B điện tích qA = Q0/2 B từ A đến B điện tích qA = -Q0/2 C từ B đến A điện tích qA = Q0/2 D từ B đến A điện tích qA = -Q0/2 Hết -32 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Chọn phương án SAI nói ứng dụng tia laze Tia laze ứng dụng A thông tin liên lạc vô tuyến B phẫu thuật mắt, để chữa số bệnh da C gây phản ứng nhiệt hạch D kiểm tra lỗ hổng, bọt khí phôi đúc Câu 2.Hạt nhân ZXA có A A nuclôn, có Z prôtôn B A nơtrôn (nơtron) Z prôtôn C A nuclôn, có Z nơtrôn (nơtron) D A prôtôn Z nơtrôn (nơtron) Câu 3.Chọn phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hóa học khác D Trong phản ứng hạt nhân số proton bảo toàn Câu 4.Chọn phương án SAI Trong chu kì T dao động điều hoà, khoảng thời gian mà A tốc độ tăng dần T/2 B vận tốc gia tốc chiều T/2 C tốc độ nhỏ nửa tốc độ cực đại T/3 D động nhỏ nửa T/4 Câu 5.Chọn phương án sai Trong thí nghiệm Hecxơ: Chiếu chùm sáng phát từ hồ quang vào kẽm thấy electron bật khỏi kẽm Khi chắn chùm sáng hồ quang thủy tinh dày thấy electron bật nữa, điều chứng tỏ A có ánh sáng thích hợp gây tượng quang điện B kẽm tích điện dương mang điện dương C thủy tinh hấp thụ tất ánh sáng phát từ hồ quang D ánh sáng phát từ hồ quang có bước sóng lớn giới hạn quang điện kẽm Câu 6.Chọn đáp án sai nói dao động điều hoà với biên độ A? A Khi vật từ vị ví cân biên độ lớn gia tốc tăng B Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc với chiều gia tốc C Quãng đường vật phần tư chu kỳ dao động A D Khi vật từ biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 7.M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có biên độ cm, dao động N pha với dao động M Biết MN = 2NP = 20 cm Tính biên độ bụng sóng bước sóng A cm, 40 cm B cm, 60 cm C cm, 40 cm D cm, 60 cm Câu 8.Cho dòng điện xoay chiều i = πsin(100πt) (A) (t đo giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với điện cực trơ Tính thể tích khí O2 điều kiện tiêu chuNn thoát thời gian 16 phút giây điện cực A 0,168 lít B 0,224 lít C 0,112 lít D 0,056 lít Câu 9.Một nặng có khối lượng m, nằm mặt phẳng nằm ngang, gắn với lò xo nhẹ có độ cứng k lò xo theo phương thẳng đứng Đầu tự lò xo bắt đầu nâng lên thẳng đứng với vận tốc v không đổi Xác định độ biến dạng cực đại lò xo mg m m mg m C B 2v +v A v D k k k k k Câu 10.Hai chất điểm M N dao động điều hoà trục tọa độ Ox (O vị trí cân chúng), coi trình dao động hai chất điểm không va chạm vào Biết phương trình dao động chúng là: x1 = 10cos(4πt + π/3) cm x2 = 10√2cos(4πt + π/12) cm Hai chất điểm cách cm thời điểm lần thứ 2011 kể từ lúc t = A 2011/8 s B 6035/24 s C 2009/8 s D 6029/24 s Câu 11.Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Khi thay đổi C công suất tiêu thụ cực đại toàn mạch 900 W Khi C = C1 để biểu thức dòng điện qua mạch i = I0cos(100πt - π/6) (A), lúc công suất mạch tiêu thụ A 400 W B 675 W C 800 W D 300 W Câu 12.Đặt điện áp u = 100cos(ωt + π/12) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R đoạn MB có cuộn cảm có điện trở r có độ tự cảm L Biết L = rRC Vào thời điểm t0, điện áp hai đầu cuộn cảm 40√3 V điện áp hai đầu mạch AM 30 V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch MB A uMB = 50cos(ωt + π/4) (V) B uMB = 50cos(ωt + 5π/12) (V) C uMB = 50√3cos(ωt + π/4) (V) D uMB = 50√3cos(ωt + 5π/12) (V) Câu 13.Một vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo 10 cm Ban đầu vật vị trí có động 0, quãng đường vật tính từ lúc bắt đầu dao động vật cực tiểu lần thứ ba là: A 30 cm B 50 cm C 45 cm D 25 cm 33 Mã đề thi: 59 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 14.Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số f = Hz, có biên độ thành phần cm 10 cm Biết tốc độ trung bình dao động tổng hợp chu kì 100 cm/s Hai dao động thành phần B pha với C ngược pha với D vuông pha với A lệch pha 2π/3 Câu 15.Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp cuộn dây cảm có độ tự cảm 1/π (H) tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc mạch vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz Khi thay đổi C ứng với hai giá trị C = C1 = 0,5.10-4/π (F) C = C2= 10-4/(3π) (F) điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện Giá trị R B R = 100 Ω C R = 150 Ω D R = 20 Ω A R = 20 35 Ω Câu 16.Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Câu 17.Một ống khí có đầu bịt kín, đầu hở tạo âm có tần số 112 Hz Biết tốc độ truyền âm không khí 336 m/s Bước sóng dài họa âm (không tính âm bản) mà ống tạo A m B 0,8 m C m D 0,2 m Câu 18.Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 B Véctơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động pha D Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì Câu 19.Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì s biên độ 10 cm Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148 N động lượng vật lúc p = 0,0628 kgm/s Tính khối lượng vật nặng A 0,25 kg B 0,20 kg C 0,10 kg D 0,15 kg Câu 20.Vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 (s), với biên độ A Sau dao động 3,25 (s) vật li độ cực tiểu Tại thời điểm ban đầu vật theo chiều A dương qua vị trí có li độ A/2 B âm qua vị trí có li độ A/2 C dương qua vị trí có li độ -A/2 D âm qua vị trí có li độ -A/2 Câu 21.Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Gọi v1 v2 tốc độ trung bình nhỏ vật thực khoảng thời gian T/3 tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian T/6 Tính tỉ số v1/v2 A B 0,5 C D Câu 22.Một lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang trùng với trục lò xo, gồm vật nhỏ khối lượng 40 (g) lò xo có độ cứng 20 (N/m) Hệ số ma sát trượt mặt phẳng ngang vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén đoạn 10 cm buông nhẹ lắc dao động tắt dần Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Tính quãng đường từ lúc thả vật đến lúc vecto gia tốc vật đổi chiều lần thứ A 29,4 cm B 29 cm C 29,2 cm D 47,4 cm 9 Câu 23.Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân Be đứng yên để gây phản ứng: p + Be → X + 36 Li Biết động hạt p, X, 36 Li 5,45 MeV, 4,0 MeV 3,575 MeV Coi khối lượng hạt tính theo u gần số khối Góc hợp hướng chuyển động hạt p X gần bằng: A 600 B 900 C 1200 D 450 Câu 24.Bắn hạt α vào hạt nhân 7N14 đứng yên ta có phản ứng: 7N14 + α → 8O17 + p Các hạt sinh có véctơ vận tốc Cho khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối Tỉ số động hạt p động hạt α A 2/9 B 3/4 C 17/81 D 1/81 Câu 25.Hai cực A, B tụ điện phẳng rộng làm kim loại đặt song song đối diện Khoảng cách hai cm Chiếu vào tâm O A xạ đơn sắc tốc độ ban đầu cực đại electron quang điện 0,76.106 (m/s) Khối lượng điện tích electron 9,1.10-31 kg -1,6.10-19 C Đặt hai A B hiệu điện UAB = 4,55 (V) Các electron quang điện tới cách B đoạn gần bao nhiêu? A 6,4 cm B 2,5 cm C 1,4 cm D 2,6 cm Câu 26.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía so với vân trung tâm 4,5 mm Bước sóng dùng thí nghiệm A λ = 0,4 µm B λ = 0,5 µm C λ = 0,6 µm D λ = 0,45 µm 34 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 27.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa 0,21 mm 0,15 mm Lập công thức xác định vị trí trùng vân tối hai xạ (n số nguyên) A x = 1,2.n + 3,375 (mm) B x = 1,05.n + 4,375 (mm) C x = 1,05n + 0,525 (mm) D x = 3,2.n (mm) Câu 28.Một lắc đơn có vật dao động nặng 0,9 kg, chiều dài dây treo m dao động với biên độ góc 50 nơi có gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Do có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ 50 cần phải cung cấp cho lượng với công suất bao nhiêu? A 0,62 mW D 0,473 mW B 48 µW C 480 µW Câu 29.Cho mạch điện xoay chiều RLC với R biến trở cuộn dây có điện trở r = 10 Ω Khi R = 15 Ω R = 39 Ω công suất toàn mạch Để công suất toàn mạch cực đại R A 27 Ω B 25 Ω C 32 Ω D 36 Ω Câu 30.Một máy phát điện xoay chiều pha phát dòng điện có tần số 60 Hz Nếu thay roto roto khác có nhiều cặp cực, muốn tần số 60 Hz số vòng quay roto thay đổi 7200 vòng Tính số cặp cực roto cũ A 10 B C 15 D Câu 31.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với ba xạ đơn sắc khoảng vân là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) 0,64 (mm) Hãy xác định vị trí gần vân trung tâm mà có vạch sáng mầu với vạch sáng O A ±22,56 (mm) B ±17,28 (mm) C ±24,56 (mm) D ±28,56 (mm) Câu 32.Dùng chùm proton có động (MeV) bắn phá hạt nhân 3Li7 đứng yên tạo hạt nhân X có chất giống không kèm theo xạ γ Biết hai hạt bay đối xứng với qua phương chuyển động hạt prôtôn hợp với góc 170,50 Coi khối lượng xấp xỉ số khối Cho biết phản ứng thu hay toả lượng? A tỏa 16,4 (MeV) B thu 0,5 (MeV) C thu 0,3 (MeV) D tỏa 17,2 (MeV) Câu 33.Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền mặt nước với tốc độ m/s Trên phương truyền sóng đến điểm M đến N cách 21,5 cm Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm N hạ xuống thấp nhất? A 3/400 s B 0,0425 s C 1/80 s D 3/80 s Câu 34.Một lắc đơn có chiều dài (m), khối lượng m Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 4.10-3 (rad) thả cho dao động không vận tốc đầu Khi chuyển động qua vị trí cân sang phía bên lắc va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định qua điểm treo, góc nghiêng mặt phẳng phương thẳng đứng 2.10-3 (rad) Lấy gia tốc trọng trường g = π2 = 10 (m/s2), bỏ qua ma sát Chu kì dao động lắc A 1,5 s B 4/3 s C 5/6 s D s Câu 35.Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Ánh sáng trắng tổng hợp ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Hiện tượng chùm sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 36.Cho hai vật A B dao động theo hai phương vuông góc với nhau, có vị trí cân O có phương trình dao động x1 = Acos(ωt + ϕ1), x2 = A cos(ωt + ϕ2) Tại thời điểm t1 vật A có li độ cm, vật B có li độ a, sau T/4 vật A có li độ b vật B có li độ cm Tính khoảng cách hai vật biết thời điểm ta có x1v1 + x2v2 = D cm B 21 cm D 14 cm A 15 cm Câu 37.Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 38.Một ang-ten phát sóng điện từ có bước sóng 13 m Ăng ten nằm điểm S bờ biển, có độ cao 500 m so với mặt biển Tại M, cách S khoảng 20 km mặt biển có đặt máy thu Trong khoảng vài chục km, coi mặt biển mặt phẳng nằm ngang Máy thu nhận đồng thời sóng vô tuyến truyền thẳng từ máy phát sóng phản xạ mặt biển Khi đặt ang-ten máy thu độ cao tín hiệu thu mạnh nhất? Coi độ cao ăng–ten nhỏ áp dụng phép gần Biết sóng điện từ phản xạ mặt nước bị đổi ngược pha A 65 m B 130 m C 32,5 m D 13 m Câu 39.Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A chúng bị lệch khác từ trường B có khả đâm xuyên khác C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) 35 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 40.Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ Q0 Khi cường độ dòng điện mạch có giá trị 0,5 giá trị cực đại điện tích tụ A Q0 B Q0 C Q0 D Q 15 Câu 41.Pin quang điện biến đổi trực tiếp A hóa thành điện B quang thành điện C nhiệt thành điện D thành điện Câu 42.Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng máy thu dựa tượng A giao thoa sóng B cộng hưởng điện từ C nhiễu xạ D sóng dừng Câu 43.Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết dung kháng tụ điện R Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, đó: A điện áp hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C mạch có cộng hưởng điện D điện áp hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 44.Điện truyền từ nhà máy phát điện nhỏ đến khu công nghiệp (KCN) đường dây tải điện pha Nếu điện áp truyền U KCN phải lắp máy hạ áp tưởng với tỉ số 54/3 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện KCN Nếu muốn cung cấp đủ điện cho KCN điện áp truyền phải 2U, cần dùng máy hạ áp tưởng với tỉ số nào? Coi dòng điện pha với điện áp A 114/1 B 41/3 C 117/1 D 39/1 Câu 45.Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 46.Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V – 220 W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 70 Ω đo thấy cường độ hiệu dụng mạch 0,75 A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở nào? A Giảm 20 Ω B Tăng thêm 12 Ω C Giảm 12 Ω D Tăng thêm 20 Ω Câu 47.Cho lắc giống có k = 100 N/m khối lượng vât nặng m dao động mặt bàn nằm ngang, trục song song vị trí cân ngang Tại thời điểm ban đầu vật có li độ khác Thời gian lần vật li độ chuyển động t = 0,6 s Giá trị m là: A.0,282 kg B.0,2 kg C.0,3 kg D.0,6 kg Câu 48.Các phát biểu sau nói dao động lắc đơn trường hợp bỏ qua lực cản? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Dao động lắc dao động điều hoà D Khi vật nặng qua vị trí cân hợp lực tác dụng lên vật Câu 49.Hãy chọn phát biểu số phát biểu sau: A Dao động lắc lò xo tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi tự dao động B Dao động tự dao động có chu kì phụ thuộc vào đặc tính hệ không phụ thuộc vào yếu tố bên C Chu kì dao động khoảng thời gian ngắn mà vị trí vật lặp lại cũ D Chu kì riêng lắc lò xo tăng khối lượng vật nặng tăng 139 94 Câu 50.Biết U235 bị phân hạch theo phản ứng sau 01 n + 235 92 U → 53 I + 39Y + k n Khối lượng hạt tham gia phản ứng mU = 234,99322u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; Nếu có lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1016 hạt U235 phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy với hệ số nhân nơtrôn Năng lượng toả sau 19 phân hạch dây chuyền gần giá trị sau đây: A 175,66 MeV B 1,475.1010 J C 1,5.1011 J D 9,22.1022 MeV -Hết - 36 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Điện truyền từ máy tăng áp đặt A tới máy hạ áp đặt B dây đồng tiết diện tròn đường kính cm với tổng chiều dài 200 km Cường độ dòng điện dây tải 100 A, công suất hao phí đường dây tải 5% công suất tiêu thụ B Bỏ qua hao phí máy biến áp, coi hệ số công suất mạch sơ cấp thứ cấp 1, điện trở suất đồng 1,6.10-8 Ωm Điện áp hiệu dụng máy thứ cấp máy tăng áp A A 43 kV B 42 kV C 40 kV D 86 kV Câu 2.Hai vật dao động điều hòa tần số ngược pha Kết luận sau A li độ dao động ngược pha với vận tốc B li độ hai dao động trái dấu độ lớn C hai dao động có biên độ khoảng cách chúng không D Li độ vật pha với gia tốc vật Câu 3.Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A huỳnh quang B tán sắc ánh sáng C quang – phát quang D quang điện Câu 4.Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Câu 5.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm 660 nm thu hệ vân giao thoa Biết vân sáng (trung tâm) ứng với hai xạ trùng Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân A 4,9 mm B 19,8 mm C 9,9 mm D 29,7 mm Câu 6.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi ω = ω1 ω = ω2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ ω1, ω2 ω0 1 1 1 C ω0 = ω1ω2 A ω0 = (ω1 + ω2 ) B ω02 = (ω12 + ω22 ) D = ( + ) 2 ω0 ω1 ω2 Câu 7.Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện; Z tổng trở đoạn mạch Hệ thức A i = u3ωC u u u B i = C i = D i = R ωL Z Câu 8.Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2,0.10 – s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kì A 0,5.10 – s B 4,0.10 – s C 2,0.10 – s D 1,0 10 – s Câu 9.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ω t (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C Khi ω = ω đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức Z Z Z Z C ω1 = ω2 1C A ω1 = ω2 1L B ω1 = ω2 1L D ω1 = ω2 1C Z1C Z1L Z1C Z1L Câu 10.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, khoảng cách hai khe S1 S2 0,5 mm; khoảng cách chứa hai khe mà ảnh E 1,5 m Gọi O trung tâm (giao trung trục S1S2 E) Khe S1 chắn hai mặt song song mỏng có chiết suất n = 1,5; bề dày 10 µm Hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm Khoảng cách từ O tới vân sáng bậc A 1,8 mm B 3,6 mm C 11,4 mm D 15,0 mm Câu 11.Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ 2√3 cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo chiều nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương D x = 2√3 cm chuyển động theo chiều dương C x = 4√3 cm chuyển động theo chiều dương Câu 12.Trên sợi dây có tượng sóng dừng với bụng sóng dao động với biên độ cm, M điểm dây dao động với biên độ cm Nút sóng gần điểm M cách M đoạn 10 cm Bụng sóng gần M cách M đoạn Mã đề thi: 60 37 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 15 cm B 10 cm C 20 cm D 30 cm Câu 13.Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Xét điểm S1S2 Gọi I trung điểm S1S2; M nằm cách I đoạn cm dao động với biên độ: A mm B mm C 10mm D 2,5 mm Câu 14.Một mạch điện xoay chiều gồm AM nối tiếp MB Biết AM gồm điện trở R1, tụ điện C1, cuộn dây cảm L1 mắc nối tiếp Đoạn MB có hộp X, biết hộp X có phần tử điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 200 V thấy dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng I = A Biết R1 = 20 Ω thời điểm t, uAB = 200 V thời điểm t + 1/600 s dòng điện i = A giảm Công suất đoạn mạch MB A 266,4 W B 120 W C 320 W D 400 W Câu 15.Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tính vận tốc cực đại mà vật đạt trình dao động quãng đường mà vật từ bắt đầu dao động đến động lần A 40 cm/s; 3,43 cm B 40 cm/s; 7,07 cm C 40 cm/s; 25 cm D 20 cm/s; 25 cm Câu 16.Một mạch điện xoay chiều AB gồm biến trở R nối tiếp L = 3/π H nối tiếp tụ điện có C = 10-4/π F Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz có giá trị hiệu dụng không đổi U Khi điều chỉnh R = R1 thấy uAB lệch pha với i góc π/4, công suất tiêu thụ qua mạch lúc P1 Khi điều chỉnh R = R2 , R = R3 thấy uAB lệch pha với i góc φ2 φ3 với tanφ2 tanφ3 = Công suất tiêu thụ R = R2 P2 = 0,8P1 Biết R2 > R3 Tính R2 R3? A R2 = 400 Ω, R3 = 100 Ω B R2 = 800 Ω, R3 = 50 Ω C R2 = 250 Ω, R3 = 160 Ω D R2 = 320 Ω, R3 = 125 Ω Câu 17.Máy quang phổ tốt, chiết suất chất làm lăng kính A lớn B biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng C nhỏ D biến thiên chậm theo bước sóng ánh sáng Câu 18.Một lắc đơn có vật dao động nặng 0,9 kg, chiều dài dây treo m dao động với biên độ góc 50 nơi có gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Do có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ 50 cần phải cung cấp cho lượng với công suất bao nhiêu? A 0,62 mW D 0,473 mW B 48 µW C 480 µW Câu 19.Cho mạch điện xoay chiều RLC với R biến trở cuộn dây có điện trở r = 10 Ω Khi R = 15 Ω R = 39 Ω công suất toàn mạch Để công suất toàn mạch cực đại R A 27 Ω B 25 Ω C 32 Ω D 36 Ω Câu 20.Một máy phát điện xoay chiều pha phát dòng điện có tần số 60 Hz Nếu thay roto roto khác có nhiều cặp cực, muốn tần số 60 Hz số vòng quay roto thay đổi 7200 vòng Tính số cặp cực roto cũ A 10 B C 15 D Câu 21.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với ba xạ đơn sắc khoảng vân là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) 0,64 (mm) Hãy xác định vị trí gần vân trung tâm mà có vạch sáng mầu với vạch sáng O A ±22,56 (mm) B ±17,28 (mm) C ±24,56 (mm) D ±28,56 (mm) Câu 22.Cơ chế phóng xạ β+ là: A Một pozitron có sẵn hạt nhân bị phát B Một prôton hạt nhân phóng pozitron hạt khác để chuyển thành nơtron C Một phần lượng liên kết hạt nhân chuyển hóa thành pozitron D Một electron nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát pôzitron Câu 23.Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở R = 32 Ω tụ C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz Kí hiệu uR, uC tương ứng điện áp tức thời đầu phần tử R C Biết 625u 2R + 256u C2 = (1600)2 (V2) Điện dung tụ 10-3 10-4 10-3 10-4 B C D F F F F 2π 2π 5π 5π Câu 24.Chọn câu sai: Khi truyền từ không khí vào nước A tần số chu kì sóng âm sóng ánh sáng không đổi B lượng sóng âm sóng ánh sáng bị giảm C bước sóng sóng âm giảm bước sóng ánh sáng tăng D sóng âm ánh sáng bị phản xạ mặt phân cách không khí nước Câu 25.Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64 µm λ2 Trên hứng vân giao thoa, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung A 38 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC tâm ta đếm 11 vân sáng Trong đó, số vân xạ λ1 xạ λ2 lệch vân, bước sóng λ2 A 0,4µm B 0,45µm C 0,72µm D 0,54µm Câu 26.Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số giảm, bước sóng tăng C tần số không đổi, bước sóng giảm D tần số không đổi bước sóng tăng Câu 27.Chọn phát biểu A Trong dao động điều hòa, chu kỳ dao động có thời điểm vị trí để động B Trong dao động trì phận bổ sung lượng hoạt động độc lập với vật dao động C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số dao động riêng mà phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D Chu kỳ lắc lò xo thang máy chuyển động có gia tốc không phụ thuộc vào gia tốc thang máy Câu 28.Hai lắc đơn làm hai bi có chất liệu, kích thước hình dạng bên ngoài, có khối lượng m1 = 2m2 treo hai sợi dây có chiều dài tương ứng l1 = l2 Hai lắc dao động môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ Nhận xét sau đúng? A Thời gian dao động tắt dần hai lắc không khối lượng khác B Thời gian dao động tắt dần m1 nhỏ m2 bốn lần C Thời gian dao động tắt dần m2 nhỏ m1 hai lần D Thời gian dao động tắt dần hai lắc chiều dài Câu 29.Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện Phát biểu sau đoạn mạch này? A Tổng trở đoạn mạch hai lần điện trở mạch B Điện trở đoạn mạch hiệu số cảm kháng dung kháng C Tần số dòng điện đoạn mạch nhỏ giá trị cần để xảy cộng hưởng D Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai tụ điện Câu 30.Chọn phát biểu sai? A Biến điệu biên độ làm cho biên độ sóng cao tần biến thiên tuần hoàn theo âm tần B Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến hoạt động dựa vào tượng cộng hưởng điện từ C Trong tín hiệu vô tuyến phát đi, sóng cao tần sóng điện từ, âm tần sóng D Một hạt mang điện dao động điều hòa xạ sóng điện từ có tần số khác với với tần số dao động Câu 31.Trong phóng xạ γ hạt nhân phóng phôtôn với lượng ε Khối lượng hạt nhân A giảm lượng c2/ε B tăng lượng ε/c2 C giảm lượng ε D giảm lượng ε/c2 Câu 32.Tia hồng ngoại tử ngoại A gây số phản ứng hoá học B có tác dụng nhiệt giống C gây tượng quang điện chất D bị nước thuỷ tinh hấp thụ mạnh Câu 33.Người ta dùng máy để đếm số hạt nhân bị phân rã nguồn phóng xạ khoảng thời gian liên tiếp ∆t Tỉ số hạt mà máy đếm khoảng thời gian A số B giảm theo hàm số mũ C giảm theo cấp số nhân D giảm theo cấp số cộng Câu 34.Một vật thực dao động điều hoà với biên độ A thời điểm t1 = 1,2 s vật vị trí x = A/2 theo chiều âm, thời điểm t2 = 9,2 s vật biên âm qua vị trí cân lần tính từ thời điểm t1 Hỏi thời điểm ban đầu vật đâu theo chiều A 0,98 chuyển động theo chiều âm B 0,98A chuyển động theo chiều dương C 0,588A chuyển động theo chiều âm D 0,55A chuyển động theo chiều âm Câu 35.Khi elêctrôn quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định En = -13,6/n2 (eV), với n ∈ N* Kích thích đám hidro loãng trạng thái chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 101 nm Sau người ta quan sát vạch nhìn thấy có bước sóng 586 nm Tìm hiệu số nhỏ bước sóng mà đám hidro phát ra? A 94 nm B 391 nm C 485 nm D 81 nm Câu 36.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Tìm độ lớn li độ x mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại A A B C A D 0,5A Câu 37.Một lắc đơn, khoảng thời gian ∆t = 10 phút thực 299 dao động Khi giảm độ dài bớt 40 cm, khoảng thời gian ∆t trên, lắc thực 386 dao động Gia tốc rơi tự nơi thí nghiệm A 9,80 m/s2 B 9,81 m/s2 C 9,82 m/s2 D 9,83 m/s2 Câu 38.Treo vật trọng lượng 10 N vào đầu sợi dây nhẹ, không co dãn kéo vật khỏi phương thẳng đứng góc αmax thả nhẹ cho vật dao động Biết dây treo chịu lực kéo tối đa 20 N Để dây không bị đứt αmax vượt A 150 B 300 C 450 D 600 39 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 39.Một lắc đơn lí tưởng dao động điều hòa, qua vị trí cân điểm I sợi dây giữ lại sau tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây phần tư lúc đầu A biên độ góc dao động sau gấp đôi biên độ góc ban đầu B biên độ góc dao động sau gấp bốn biên độ góc ban đầu C biên độ dài dao động sau gấp đôi biên độ dài ban đầu D dao động sau nửa ban đầu Câu 40.Hai chất điểm dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, cạnh nhau, tần số biên độ chất điểm thứ cm chất điểm thứ hai 14,928 cm Vị trí cân chúng xem trùng gốc tọa độ Khi hai chất điểm gặp tọa độ 3,864 cm, chúng chuyển động chiều Hiệu pha hai dao động giá trị sau đây: A 2π/3 B π/3 C π D π/2 Câu 41.Hai lắc đơn dao động hai mặt phẳng song song Người ta chiếu sáng để quan sát dao động chớp sáng ngắn cách s Con lắc có chu kì dao động nhỏ chu kì dao động lắc Lúc có chớp sáng đầu tiên, hai lắc ngang qua vị trí cân chiều Lúc có chớp sáng thứ hai lắc chưa thực xong dao động thứ Lúc chớp sáng thứ 52 lắc qua vị trí cân chiều lúc có chớp sáng Lúc lắc không trùng với lắc Phải đến chớp sáng thứ 2013 hai lắc dao động y hệt chớp sáng lần Tính chu kì dao động lắc A 0,99125 s B 1,0195 s C 0,98029 s D 0,98125 s Câu 42.Một nguồn âm đẳng hướng phát từ O Gọi M N hai điểm nằm phương truyền phía so với O Mức cường độ âm M 40 dB, N 20 dB Tính mức cường độ âm trung điểm N đặt nguồn âm M Coi môi trường không hấp thụ âm A 20,6 dB B 21,9 dB C 20,9 dB D 22,9 dB Câu 43.Một lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang trùng với trục lò xo, gồm vật nhỏ khối lượng 40 (g) lò xo có độ cứng 20 (N/m) Hệ số ma sát trượt mặt phẳng ngang vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén đoạn 10 cm buông nhẹ lắc dao động tắt dần Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Tính quãng đường từ lúc thả vật đến lúc vecto gia tốc vật đổi chiều lần thứ A 29,4 cm B 29 cm C 29,2 cm D 47,4 cm 9 Câu 44.Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân Be đứng yên để gây phản ứng: p + Be → X + 36 Li Biết động hạt p, X, 36 Li 5,45 MeV, 4,0 MeV 3,575 MeV Coi khối lượng hạt tính theo u gần số khối Góc hợp hướng chuyển động hạt p X gần bằng: A 600 B 900 C 1200 D 450 14 14 17 Câu 45.Bắn hạt α vào hạt nhân 7N đứng yên ta có phản ứng: 7N + α → 8O + p Các hạt sinh có véctơ vận tốc Cho khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối Tỉ số động hạt p động hạt α A 2/9 B 3/4 C 17/81 D 1/81 Câu 46.Hai cực A, B tụ điện phẳng rộng làm kim loại đặt song song đối diện Khoảng cách hai cm Chiếu vào tâm O A xạ đơn sắc tốc độ ban đầu cực đại electron quang điện 0,76.106 (m/s) Khối lượng điện tích electron 9,1.10-31 kg -1,6.10-19 C Đặt hai A B hiệu điện UAB = 4,55 (V) Các electron quang điện tới cách B đoạn gần bao nhiêu? A 6,4 cm B 2,5 cm C 1,4 cm D 2,6 cm Câu 47.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía so với vân trung tâm 4,5 mm Bước sóng dùng thí nghiệm A λ = 0,4 µm B λ = 0,5 µm C λ = 0,6 µm D λ = 0,45 µm Câu 48.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa 0,21 mm 0,15 mm Lập công thức xác định vị trí trùng vân tối hai xạ (n số nguyên) A x = 1,2.n + 3,375 (mm) B x = 1,05.n + 4,375 (mm) C x = 1,05n + 0,525 (mm) D x = 3,2.n (mm) Câu 49.Cho mạch điện RLC, điện áp hai đầu mạch điện u = 200 cos(100πt) (V), với L thay đổi Khi mạch có L = L1 = /π (H) L = L2 = /π (H) mạch có cường độ hiệu dụng giá trị tức thời lệch pha góc 2π/3 Điện trở toàn mạch A 50 Ω C 100 Ω B 100 Ω D 25 Ω Câu 50.Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe I-âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến D = 1,60 ± 0,05 (m) độ rộng 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm) Sai số tương đối phép đo là: A δ = 1,60% B δ = 7,63% C δ = 0,96% D δ = 5,83% -Hết 40 ... trí cân bằng) thì: A Thế vật cực đại vật vị trí biên B Khi vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C Khi vật vị trí cân bằng, vật D Động vật cực đại gia tốc vật Câu 3.Xét phản ứng hạt... 36.Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thi n điều... cm -Hết 16 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Mã đề thi: 55 LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Trong thí nghiệm giao thoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT QG Vật Lý De 51 60, Đề thi THPT QG Vật Lý De 51 60, Đề thi THPT QG Vật Lý De 51 60

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay