Bài tập lượng giác

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:39

Giải phương trình lượng giác sau : (2 sin x + 1)(3cos x + 2sin x − 4) + cos x = sin x + cos x = 2(sin x + cos8 x) cos x.cos x.cos x.cos8 x = π  8cos3  x + ÷ = cos 3x 3  16 (2sin x − 1)(2sin x + 1) = − cos x cos x − cos8 x + cos x = sin x − 4sin x + cos x − cos x = 3sin x + cos x = + tan x 10 11 12 13 14 15 cos3 x + cos x + sin x = 2(tan x − sin x) + 3(cot x − cos x) + = cos x − cos x − cos x = sin x + sin x + sin x = cos x + cos x + cos x π  sin x.sin x = cos  − x ÷− cos x.sin x 6  x x π x  + sin sin x − cos sin x = 2cos  − ÷ 2  2 cos x − sin x = 2(sin x + cos x) cos x − cos x + cos x = 16 17 18 19 20 π  sin  x + ÷ = sin x 4  + sin x + cos x + sin x + cos x = tan x + tan x + tan x + cotx + cot x + cot x = + sin x = sin x + cos x sin x + cos x = 21 π  π  cot  x + ÷.cot  − x ÷ 3  6  22 23 24 25 26 cos 2 x + 2(sin x + cos x)3 − 3sin x − = 4(sin x − cos x) = 5(sin x − 1) sin x − 4sin x + cos x = cos10 x + + cos8 x + cos x.cos x = cos x + 8cos x.cos 3 x  π sin x + cos  x + ÷ =  4 cos x.cos x + sin x.sin x = 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lượng giác , Bài tập lượng giác , Bài tập lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay