Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:31

Đề án: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ TRONG CÁC CẤP HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ( GIAI ĐOẠN 2010 - 2013) TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ TRONG CÁC CẤP HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN (2010-2013) Phần I CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1. Sự cần thiết xây dựng Đề án. Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, với 12 dân tộc cùng chung sống; có tổng diện tích tự nhiên 14.174 km2. Là tỉnh kinh tế cũn nghốo, phát triển chậm; mặt bằng chung về trình độ dân trí còn thấp, nhận thức của nhân dân các dân tộc về pháp luật nói chung chính sách, pháp luật thuế nói riêng còn nhiều hạn chế. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ một nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là điều kiện quan trọng để nền kinh tế hàng hoá, dịch vụ với đa thành phần kinh tế phát triển, đòi hỏi công tác quản lý của Nhà nước cần phải có sự điều chỉnh phù hợp, trong đó với vai trò thuế là công cụ hữu hiệu để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, vừa đảm bảo nguồn lực tài chính cho quốc gia vừa thực hiện điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng XHCN; Nhà nước đã triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước với chương trình tổng thể giai đoạn 2001-2010 xác định rừ cỏc lĩnh vực cải cách là: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài chính công; xác định rừ cỏc mục tiêu, nhiệm vụ cải cách các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Thực hiện Quyết định số 201/2004/QĐ - TTg ngày 06/12/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, ngành Thuế cả nước nói chung Cục Thuế tỉnh Sơn La nói riêng đã không ngừng cải cách đổi mới công tác quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; đã tích cực triển khai cải cách từ khâu sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình quản lý theo chức năng, đào tạo, bồi dưừng nâng cao trình độ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liờn thụng” đến các biện pháp quản lý như: Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, thực hiện công khai minh bạch; đặc biệt đã quan tâm đẩy mạnh nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm đáp ứng Vũ Đức Tiêm - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La Đề án: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ TRONG CÁC CẤP HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ( GIAI ĐOẠN 2010 - 2013) với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhờ đó đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ, thu ngân sỏch luụn hoàn thành dự toán được Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, HĐND, UBND tỉnh giao, số thu năm sau cao hơn năm trước, chất lượng thu không ngừng được nâng lên, góp phần tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nâng cao vai trò thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý thuế cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, một trong những tồn tại, hạn chế đó là: Tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chây ỳ nộp thuế còn xảy ra khá phổ biến; mới chỉ có bộ phận dân cư là cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý thuế, trong các cơ quan pháp luật, các tổ chức kinh tế người trực tiếp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nắm được một số nội dung cơ bản của chính sách pháp luật thuế; còn phần đông dân cư tuy đang là người thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước thông qua thuế gián thu phải trả khi mua hàng hoá, dịch vụ, nộp thuế nhà đất, các khoản phí lệ phớ… chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế, phí, lệ phí lại chưa nắm sâu, nắm kỹ về chính sách, pháp luật thuế. Đặc biệt là các em học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước sau này, đang ngồi trên ghế nhà trường lại chưa được nghiên BỘ LAO ĐỘNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG BINH XÃ Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỘI - Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” ĐẾN NĂM 2021 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI ủ Căn Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ ch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mục tiêu cụ thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bồi dưỡng đội ngũ cán nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ứng dụng công nghệ thông tin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí III KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2017-2021 Ở Trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I Ở Trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HUY ĐÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Nghệ An, 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HUY ĐÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Chuyên ngành: CHÍNH TRỊ HỌC Mã số: 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thái Sơn Nghệ An, 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành kính trọng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học; Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Vinh Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, PGS.TS Đinh Thế Định quý thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu, viết luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cán Phòng, Ban huyện Kỳ Anh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, ủng hộ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập khảo sát điều tra, tham gia đóng góp ý kiến quý báu cho việc triển khai nghiên cứu đề tài Trong trình nghiên cứu, cố gắng song Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận dẫn, góp ý Quý Thầy Cô giáo đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện Nghệ An, tháng 10 năm 2015 Tác giả Nguyễn Huy Đông DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa NXB Nhà xuất PBGDPL Phổ biến giáo dục pháp luật PBPL Phổ biến pháp luật TMDV Thương mại, dịch vụ TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBMTTQ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa YTPL Ý thức pháp luật MỤC LỤC B NỘI DUNG 11 C KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giới thiệu tinh thần văn pháp luật cho nhân dân đối tượng có nhu cầu tìm hiểu pháp luật Qua nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm, niềm tin pháp luật, ý thức tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhân dân Đây khâu hoạt động tổ chức thực pháp luật, hoạt động định hướng có tổ chức, có chủ định thông qua hình thức giáo dục, thuyết phục, nêu gương nhằm hình thành đối tượng tri thức pháp lý, tình cảm hành vi xử phù hợp với đòi hỏi hệ thống pháp luật hành với hình thức, phương tiện, phương pháp đặc thù Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trình hoạt động thường xuyên, liên tục lâu dài chủ thể tuyên truyền lên đối tượng, cầu nối để chuyển tải Hiến pháp pháp luật vào sống Tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, nhằm thực quản lý nhà nước pháp luật, xây dựng lối sống, lề lối làm việc theo Hiến pháp pháp luật cán bộ, công chức, viên chức toàn thể nhân dân Xác định vai trò quan trọng pháp luật, năm qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói chung huyện Kỳ Anh nói riêng tích cực triển khai đạt nhiều kết quan trọng, bước làm chuyển biến nhận thức pháp luật người dân Bên cạnh kết đạt được, công tác hạn chế định như: hoạt động phối hợp phổ biến, pháp luật quyền, đoàn thể, sở chưa chặt chẽ thường xuyên; việc nghiên cứu học tập pháp luật phận cán bộ, công chức nhân dân chưa triệt để; đặc biệt số quan, đơn vị chưa quan tâm mức đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chưa chủ động việc phối hợp thực hiện; ý thức tôn trọng pháp luật chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân chưa tạo chuyển biến mục tiêu đề ra; tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội; đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp chưa giảm; trình độ số báo cáo viên pháp luật sở hạn chế; kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa nhiều Là cán bộ, công chức ngành Tư pháp huyện đào tạo nghiên cứu chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học trường Đại học Vinh; đồng thời trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm qua, thấy cần thiết phải có giải pháp khắc phục A PHẦN MỞ ĐẦU Sau 27 năm thực đường lối đổi toàn diện, hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, đất nước ta đứng vững mà vươn lên, đạt thắng lợi nhiều mặt Trong công đổi đó, vấn đề xây dựng Nhà nước Việt Nam Nhà nước pháp quyền XHCN Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo đặt cho phù hợp với đường lối đổi Đảng, phù hợp với xu hướng thời đại vấn đề quan trọng Nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Nhà nước ta ban hành, bổ sung bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, làm công cụ quản lý Nhà nước mặt đời sống xã hội, làm tảng để điều chỉnh quan hệ xã hội Tuy nhiên, để pháp luật thật công cụ quản lý Nhà nước, vấn đề đặt thường xuyên, liên tục cấp bách để người dân sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật; có ý thức chấp hành pháp luật, thực pháp luật cách nghiêm minh triệt để lúc, nơi nhằm xây dựng pháp chế Xã hội Chủ nghĩa thực Để thực mục tiêu trên, đòi hỏi công dân phải có hiểu biết nhận thức đắn pháp luật, có ý thức pháp luật văn minh pháp lý nhằm tạo điều kiện cho người dân thực quyền làm chủ cách toàn diện, triệt để làm cho quy chế dân chủ sở quan Nhà nước thực cách nghiêm túc Do đó, nhằm thực vấn đề trên, phải thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, làm cho nhân dân có hiểu biết pháp luật có ý thức tuân thủ pháp luật, làm cho pháp luật thực vào đời sống Đây công tác quan trọng hàng đầu hoạt động Đảng, Nhà nước, đoàn thể lực lượng Công an nói chung, Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc nói riêng góp phần quan trọng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa nước ta Phường Vĩnh Ngươn phường biên giới đối diện với xã xã Punxăng huyện Brâychulsa, Tỉnh Tà keo, Vương quốc Campuchia có Chợ gò Tà Mâu nơi tập kết hàng hóa, để nhập lậu vào Thành phố Tỉnh lân cận, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp, tội phạm có yếu tố qua biên giới diễn biến phức tạp, có lúc trở nên nóng bỏng mang tính thời Đặc biệt, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý, tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, gây rối trật tự xã hội, chưa đẩy lùi Nơi phận không nhỏ nhân dân có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, chưa tôn trọng chưa thực tốt đến pháp luật Nhà nước Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân công tác quan trọng, cần thiết cấp bách hệ thống trị, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhân dân công tác giữ vai trò quan trọng góp phần ổn định đời sống trị, xã hội địa phương, làm tiền đề điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội….nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương, góp phần nước thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa năm đầu kỷ XXI Xuất phát từ tình hình thực tế nước nói chung, phường Vĩnh Nguơn nói riêng, việc nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công an Phường Vĩnh Ngươn vấn đề cần thiết cấp bách cấp ủy Đảng, quyền quan tâm toàn thể nhân dân tích cực phối hợp thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Chính để thực có hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, cần phải có giải pháp thích hợp với đội ngũ có trình độ lý luận, am hiểu pháp luật để vận dụng thực giải pháp Qua thực tiễn công tác Công an phường Vĩnh Nguơn, qua trình nghiên cứu, học tập lớp trung cấp lý luận trị - hành lớp B71, niên khóa 2013 thân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng vấn đề công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân địa phương, nên định chọn đề tài “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân Công an Phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc - Thực trạng giải pháp” nhằm mang kiến thức học để vận dụng vào thực tế, làm sở cho địa phương đơn vị công tác thực có hiệu hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân địa phương, giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nâng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝCÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH SẢN HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Quản lý công với đề tài: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội” công trình nghiên cứu độc lập cá nhân tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học thầy TS Nguyễn Minh Sản hoàn thành vào tháng 11 năm 2016 Học viện Hành Quốc gia Học viên Nguyễn Thị Bích Phượng LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia, Khoa, Phòng ban Học viện, Quý Thầy Cô giáo giảng dạy Học viện Hành Quốc gia Đặc biệt trân trọng cảm ơn thầy TS Nguyễn Minh Sản tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn suốt trình hoàn thành đề tài Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp công tác với Viện Nghiên cứu Hỗ trợ phát triển nhân lực Doanh nghiệp tạo điều kiện thời gian ủng hộ; lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội tận tình hƣớng dẫn, cung cấp nhiều tƣ liệu giúp hoàn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Tác giả Nguyễn Thị Bích Phượng DANH MỤC VIẾT TẮT ATGT An toàn giao thông CSGT Cảnh sát giao thông HĐND Hội đồng nhân dân QLNN Quản lý nhà nƣớc THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNGT Tai nạn giao thông TTATGT Trật tự, an toàn giao thông TTATGTĐB Trật tự, an toàn giao thông đƣờng UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG, BIỂU Biểu đồ 2.1 Lỗi vụ tai nạn giao thông 44 Biểu đồ 2.2 Phƣơng tiện gây tai nạn 45 Biểu đồ 2.3 Thời gian xảy tai nạn ngày 46 Bảng 2.1 Kết tổ chức tuyên truyền miệng năm 2013, 2014 2015 56 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 1.1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 1.1.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng 1.1.2 Đặc điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng 12 1.2 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 14 1.2.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng cảnh sát giao thông 14 1.2.2 Mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông 15 1.2.3 Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông 17 1.2.4 Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông 22 1.2.5 Nguyên tắc thực tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông 25 1.2.6 Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm lực lƣợng Cảnh sát giao thông việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng 26 1.3 VAI TRÒ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 30 1.4 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 35 Tiểu kết Chƣơng 38 Chƣơng THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 2.1 TÌNH HÌNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 2.1.1 Hiện trạng giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hà Nội 39 2.1.2 Tình hình vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông địa bàn thành phố Hà Nội 41 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mục tiêu cụ thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bồi dưỡng đội ngũ cán nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậ VnDoc... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ứng dụng công nghệ thông tin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí III KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2017-2021 Ở Trung... GIAI ĐOẠN 2017-2021 Ở Trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I Ở Trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay