Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:31

Mở đầuTừ năm 1986, Việt Nam bớc vào công cuộc đổi mới nền kinh tế, Nhà Nớc thực hiện chính sách mở của kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu t trong và ngoài nớc. Công cuộc đổi mới và chính sách mở của đã dẫn đến kết quả là nền kinh tế bớc chuyên mình lớn theo hớng đa dạng hoá, đa phơng hoá, mở rộng đối với các lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đầu t và các thành phần kinh tế, với phơng châm phát huy nội lực, hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn hiện nay phát triển kinh tế, công nghiệp hoá hiện đại hoá toàn quốc là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Đảng ta chủ trơng thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trờng, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà Nớc cũng nh chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện nh vậy, các luồng vốn đầu t nớc ngoài chảy vào Việt Nam rất mạnh, kết hợp với các nguồn lực tiềm tàng trong n-ớc đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Loại hình doanh nghiệp liên doanh và cổ phần là những hình thức biểu hiện xu hớng của đầu t này. Với tính chất đa dạng, đa ph-ơng và phức tạp các mối quan hệ kinh tế tài chính chi phối doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng, vấn đề phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp đòi hỏi phải đựơc sự quan tâm đặc biệt, để thể nâng cao đợc hiệu quả đầu t theo mục tiêu đã xác định, mang lại lợi ích cho các nhà đầu t và cho doanh nghiệp.Các đơn vị liên doanh, công ty cổ phần Tổng Công ty số vốn góp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã những đóng góp vào hoạt động của ngành. Việc đánh giá tổng hợp tổng hợp tình hình tài chính của những công ty này, cũng nh hiệu quả đầu t vốn của Tổng Công ty là cần thiết để hoạt động đầu t ra bên ngoài (đầu t tài chính ) của Tổng Công ty đợc thực hiện hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, làm sở cho những giải pháp cụ thể theo định hớng phát triển của Tổng Công ty. 1 Chơng iLý luận chung1. tổng quan về hoạt động đầu t tài chính của Tổng Công ty tại các đơn vị liên doanh và công ty cổ phần.Đến cuối năm 2003, Tổng Công ty đã tham gia đầu t vốn tại 8 đơn vị liên doanh và 9 công ty cổ phần. Nhờ chính sách mở cửa của Nhà Nớc và chủ trơng đi thẳng vào công nghệ hiện đại của Ngành, Tổng Công ty đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nớc ngoài. Đến nay, Tổng Công ty đã liên doanh với các nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. Trong đó, 3 doanh nghiệp sản xuất cáp, 4 doanh nghiệp sản xuất thiết bị chuyển mạch, 1 doanh Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017 Căn Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch VnDo c - Tải tài liệu, văn p háp luật, biểu mẫu miễn p hí VnDo c - Tải tài liệu, văn p háp luật, biểu mẫu miễn p hí Lời Mở Đầu Nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã sụp đổ một cách nhanh chóng trên thế giới. ở Việt Nam cũng vậy, kể từ sau Đại Hội VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1989 nền kinh tế nớc ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trờng sự điều tiết của nhà nớc. Tuy nhiên, muốn thiết lập đợc một nền kinh tế thị trờng thực thụ theo định hớng Xã Hội Chủ Nghĩa thì đòi hỏi phải một thời gian dài với những biện pháp hợp lý, để xã hội không mất đi tính ổn định, nền kinh tế không bị đột biến cũng nh đời sống nhân dân không thế mà bị đảo lộn. Cổ phần hoá doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài (ĐTNN) là một chủ trơng lớn của Đảng và nhà nớc ta, là một bộ phận cấu thành quan trọng của chơng trình cải cách doanh nghiệp vốn ĐTNN trong quá trình chuyển đổi chế thị trờng. Việc sắp xếp chuyển đổi một số doanh nghiệp vốn ĐTNN thành công ty cổ phần (Cty CP) tiến lên hình thành các tập đoàn công ty đa quốc gia lớn mạnh, hoạt động hiệu quả ở thị trờng trong nớc và vơn ra thị trờng Quốc tế. Đó là con đờng hữu hiệu nhất để đổi mới nền kinh tế. Đặc biệt, chúng ta phải làm thế nào để chủ động và tích cực tham gia hội nhập kinh tế thế giới mà vẫn bảo vệ và phát huy đợc lợi ích của quốc gia, giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn liền với lợi ích khu vực theo mục tiêu hoà bình - hữu nghị, hợp tác - đầu t và phát triển.- 1 - Phần Nội DungI. sở lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc:1. Khái niệm về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc:Hiện nay ở Việt Nam, khái niệm cổ phần hoá đợc đề cập tại điều 2 tháng 4 số 50/ Tạp chí Doanh nghiệp ngày 30/08/1996 của Bộ tài chính: Doanh nghiệp nhà nớc (DNNN) chuyển thành công ty cổ phần là một biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu nhà nớc sang hình thức sở hữu nhiều thành phần, trong đó tồn tại một phần sở hữu nhà nớc. Cổ phần hoá DNNN nhằm huy động các nguồn vốn cho đầu t phát triển sản xuất, thúc đẩy quá trình xử lý và khắc phục những tồn tại hiện thời của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những ngời góp vốn thực sự làm chủ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tóm lại, cổ phần hoá DNNN là việc chuyển một phần sở hữu DNNN sang sở hữu cổ đông nhằm mục đích huy động mọi nguồn vốn từ tất cả các thành phần kinh tế, phát huy tính tự chủ của ngời lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.2. Hình thức của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc:Theo điều 3 nghị định 64/2002/NĐ_CP ngày 19/06/2002 việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần sẽ đợc tiến hành theo các hình thức sau đây:1. Giữ nguyên giá trị thuộc vốn nhà nớc hiện tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp.2. Bán một phần giá trị thuộc vốn nhà nớc hiện tại doanh nghiệp.3. Tách một bộ phận của doanh nghiệp đủ điều kiện để cổ phần hoá.4. Bán toàn bộ giá trị hiện thuộc Đại học Huế Đại họckinh tế Khoa Quản trị kinh doanh *****  ***** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần Máy tính Kỳ Anh-Hà Tĩnh Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Tú Giáo viên hướng dẫn: ThS: Phạm Phương Trung NÔI DUNG TRÌNH BÀY  1 I1 1II ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN VÀ KiẾN NGHỊ LÝ DO CH N Đ TÀIỌ Ề M C TIÊU NGHIÊN C UỤ Ứ PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ Ứ Đ I T NG NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ứ ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế với thế giới, trong đó công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là ngành mũi nhọn, không thể thiếu  Trước khi bắt đầu thực hiện một chiến dịch tiếp thị, một điều rất quan trọng là các doanh nghiệp phải biết sơ bộ về diện mạo khách hàng, điều mà các doanh nghiệp sẽ đạt được thị trường mục tiêu.  Toàn bộ các diện mạo và đặc tính này chính là hành vi tiêu dùng của khách hàng.  Qua những đánh giá trên tôi thấy nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần Máy tính Kỳ Anh-Hà Tĩnh” là cần thiết và hữu ích Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa lý luận, thực tiễn về hành vi khách hàng trước khi mua đến khi ra quyết định mua sản phẩm máy tính.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần Máy tính Kỳ Anh  Từ đó thể đưa ra các biện pháp giúp công ty tác động vào các nhân tố đó để nhằm thúc đẩy người tiêu dùng đi đến quyết định mua sản phẩm của công ty. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sơ cấp Số liệu thứ cấp Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chọn mẫu Xác định cỡ mẫu Phương pháp chọn mẫu Xác định cỡ mẫu Để xác định cỡ mẫu điều tra đại diện cho tổng thể nghiên cứu, tôi sử dụng công thức tính cỡ mẫu chuẩn như sau: Dùng công thức: n = n = 1.962(0.5 X 0.5)/0.082=150 Kết quả tính toán ta được 150 mẫu  Tuy nhiên theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, cỡ mẫu dùng trong phân tích nhân tố bằng ít nhất 4 đến 5 lần số biến quan sát để kết quả điều tra là ý nghĩa. Như vậy với số lượng 28 biến quan sát trong thiết kế điều tra thì cần phải đảm bảo ít nhất từ 108 dến 135 quan sát trong mẫu điều tra. Do đó, 150 bảng hỏi là đủ đảm bảo cỡ mẫu cho phân tích nhân tố. p(1-p)Z2- e2 Phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu thuận tiện  Do điều kiện khách quan, đối tượng điều tra là khách hàng đến lựa chọn máy tính tại cửa hàng của công ty nên không Khóa luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Để hoàn thành được đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và các anh chị tại Công ty Cổ Phần Máy Tính Kỳ Anh! Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình hoàn thành đề tài này. Thực sự, đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu. Đặc biệt tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS Phạm Phương Trung – người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành nghiên cứu này. Đặc biệt, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Phòng Kinh Doanh, phòng kế toán của Công ty Cổ Phần Máy Tính Kỳ Anh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành kỳ thực tập và hoàn thành nghiên cứu này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, người thân - những người luôn đứng đằng sau tôi để cổ vũ, động viên cho tôi, cùng anh Nguyễn Thành Long-Giám đốc công ty, người những ý kiến đòng góp và tạo điều kiện để cho tôi thể hoàn thành nghiên cứu này một cách tốt nhất thể. Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân trong việc thực hiện chuyên đề này, bài chuyên đề chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong sự góp ý và giúp đỡ của các thầy giáo, giáo và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn! Một lần nữa, tôi xin ghi nhận tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó. Huế, tháng 5 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lê Thị Ngọc Tú SVTH: Lê Thị Ngọc Tú Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế với thế giới, trong đó công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là ngành mũi nhọn, không thể thiếu! Từ một đất nước lạc hậu về công nghệ, giờ đây Việt Nam đã là trở thành một điểm sáng với tốc độ phát triển nhanh thuộc tốp cao của thế giới. Trong bộn bề những công việc cần phải làm: gia công phần mềm, xuất khẩu phần mềm, lắp ráp phần cứng, phát triển nguồn nhân lực hay xúc tiến tiếp thị bán hàng . công việc nào cũng cần được tăng tốc, đòi hỏi được đầu tư, để có thể nhanh chóng thúc đẩy ngành CNTT của Việt Nam phát triển. Bối cảnh hội nhập kinh tế ấy, Việt Nam đã mở rộng đón nhận nhiều nhà đầu tư, tập đoàn và công ty lớn trên thế giới. Những sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm mà họ mang tới và chuyển giao lại cho Việt Nam là rất đáng kể. Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Châu Á - Thái Bình Dương đã câu phát biểu: “Việt Nam rất nhiều tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài và sẽ trở thành một thị trường máy tính lớn nhất Đông Nam Á”. Ngày nay, sự gia tăng của các tiện ích mạng, cộng với tính đa dạng của các sản phẩm máy tính khiến cho sự lựa chọn của người tiêu dùng trở nên phức tạp. Bên cạnh đó vô số những chiến dịch quảng cáo, khuyến mại khiến cho khó ai thể mô tả được hết những cân nhắc thiệt hơn trong đầu người tiêu dùng khi họ lựa chọn sản phẩm mình cần. Điều đó dường như gợi ý rằng, việc phân tích và dự đoán hành vi người tiêu dùng trở nên một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Với việc nhiều công ty, cửa hàng về máy tính xuất hiện thì việc để lựa chọn một công ty nào đáp ứng tốt các nhu cầu (Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính) BỘ (UBND, TĐKT, TCT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : QĐ/BTC ……, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ … (CHỦ TỊCH UBND , CHỦ TỊCH HĐTV TĐKT/TCT ) Về việc phê duyệt phương án và chuyển (tên doanh nghiệp) thành công ty cổ phần BỘ TRƯỞNG BỘ … (CHỦ TỊCH UBND , CHỦ TỊCH HĐTV ) - Căn cứ Nghị định số của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức - Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn cứ Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày …/…/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần; - Căn cứ Quyết định số …. ngày …. của Bộ trưởng Bộ … (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân , Chủ tịch Hội đồng thành viên ) về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp); - Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (tên doanh nghiệp) với nội dung chính sau: 1.1. Tên công ty cổ phần: - Tên giao dịch quốc tế: - Tên viết tắt: - Trụ sở chính: 1.2. Công ty cổ phần có: - Tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh. - Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập. - con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. - Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 1.3. Vốn điều lệ và cấu cổ phần phát hành: a) Vốn điều lệ: b) Cổ phần phát hành lần đầu: … đồng/cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng, trong đó: + Cổ phần nhà nước: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ. + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: …cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. + Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: …cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: … cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. + Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. 1.4. Phương án sắp xếp lao động: - Tổng số lao động đến thời điểm cổ phần hoá: … người - Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: … người. 1.5. Chi phí cổ phần hoá Tổng giám đốc/Giám đốc (tên doanh nghiệp) quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hoá công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định. Điều 2. Ban chỉ đạo cổ phần hoá trách nhiệm chỉ đạo (tên doanh nghiệp) tiến hành bán cổ phần theo quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay