Tóm tắt bài học H 11 24 ankin

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:06

ANKIN I Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp Dãy đồng đẳng ankin Ankin (dãy đồng đẳng axetilen) hiđrocacbon không no, mạch hở, có liên kết C ≡ C phân tử Công thức chung dãy đồng đẳng ankin: CnH2n - (n  2, n Z+ ) Ví dụ: C2H2 (CH ≡ CH) ; C3H4 (CH ≡ C – CH3) ; C4H6… Đồng phân Từ C4H6 trở có đồng phân ankin vị trí liên kết ba mạch C Danh pháp a Tên thông thường Tên gốc ankyl gắn với nguyên tử C mang liên kết ba + axetilen Ví dụ: CH ≡ CH: axetilen CH3 – C ≡ CH: metylaxetilen CH3 – C ≡ C – CH3: đimetylaxetilen CH3 – C ≡ C – CH2 – CH3: etylmetylaxetilen b Tên thay Chọn mạch mạch C dài có chứa liên kết ba Đánh số mạch từ phía gần liên kết ba Gọi tên theo thứ tự: Số vị trí nhánh + tên nhánh + tên số cacbon + số vị trí liên kết ba + IN II Tính chất vật lý Tương tự ankan anken Các ankin có nhiệt độ sôi cao khối lượng riêng lớn anken tương ứng III Tính chất hóa học Phản ứng cộng a Cộng hiđro Ni , to  CH3 – CH3 CH ≡ CH + 2H2  Pd / PbCO t C 3 CH = CH CH ≡ CH + H2  2 o b Cộng dd Br2, Cl2 Ankin cho tượng giống anken, ankin làm màu dd Br2 CH ≡ CH + 2Br2  Br C H C H Br Br Br c Cộng HX (X OH, Cl, Br, CH3COO ) o xt, t CH ≡ CH + 2HCl   CH3 – CHCl2 HgCl 150 C - 200 C  CH = CH – Cl (vinyl clorua) CH ≡ CH + HCl  o o HgSO / H SO 80 C  4 CH – CHO (anđehit axetic) CH ≡ CH + H2O  o Lưu ý:  Nhóm – OH gắn vào C mang nối đôi không bền biến thành anđehit xeton  Chỉ có axetilen cộng nước cho anđehit, ankin khác cộng nước cho xeton Phản ứng đime trime hóa NH Cl / CuCl 100 C  CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen) 2CH ≡ CH  o o 600 C 3CH ≡ CH  C  o xt, t 3CH3 – C ≡ CH   Phản ứng ion kim loại CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  AgC ≡ CAg  + 2NH4NO3 Bạc axetilua (màu vàng) CH3 – C ≡ CH + AgNO3 + NH3  CH3 – C ≡ CAg  + NH4NO3 Bạc metylaxetilua (màu vàng) Các ank-1-in axetilen tác dụng với AgNO3 /NH3 dư thu kết tủa vàng Do phản ứng dùng để phân biệt ank-1-in với anken ankin khác Phản ứng oxi hóa a Phản ứng oxi hóa hoàn toàn to  3CO2 + 2H2O C3H4 + 4O2   3n -  to  nCO2 + (n – 1)H2O  O2    CnH2n - +  b Phản ứng với KMnO4 Hiện tượng: làm màu dd KMnO4 tương tự anken 3CH ≡ CH + 8KMnO4 + 4H2O  3HOOC – COOH + 8MnO2 + 8KOH 5CH ≡ CH + 8KMnO4 + 12H2SO4  5HOOC – COOH + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O KMnO HOOC – COOH (axit oxalic) CH ≡ CH + 4[O]  IV Điều chế 1500oC 2CH4  laøm laïnh nhanh CH ≡ CH + 3H2 CaC2 + 2H2O  C2H2  + Ca(OH)2 Canxi cacbua (đất đèn) V Ứng dụng Dùng làm đèn xì oxi – axetilen Làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu Bài tập ứng dụng Gọi tên chất sau: Công thức Tên gọi CH C CH2 CH CH3 CH3 CH3 CH C CH CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 C C CH CH3 Bài tập áp dụng Viết phương trình hóa học chuyển hóa: etan thành etilen (1), etilen thành etan (2), axetilen thành etilen (3), axetilen thành etan (4)? Bài tập áp dụng Dẫn gam ankin (là đồng đẳng axetilen) vào lượng dư dung dịch bạc nitrat amoniac thu 14,7 gam kết tủa Xác định công thức phân tử ankin Bài tập áp dụng Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen axetilen qua dung dịch brom dư, thấy 1,68 lít khí không bị hấp thụ Nếu dẫn 6,72 lít khí X qua dung dịch bạc nitrat amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa (các thể tích khí đo đktc) a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính phần trăm theo thể tích phần trăm theo khối lượng khí hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 24 ankin, Tóm tắt bài học H 11 24 ankin, Tóm tắt bài học H 11 24 ankin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay