Tóm tắt bài học H 11 23 ankadien

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:06

ANKAĐIEN I – Phân loạ – – Phân loại: L ố đ nH2n - đ – độ bất bão hòa k=2) (n  3) Phân lo i: Đặ đ ểm Hai liên kế đ Ví dụ liền (anlen) Hai liên kế đ liên kế Tên gọi CH2=C=CH2 p p đ CH2=CH-CH=CH2 buta-1,3-đ CH2=CH-CH2-CH=CH2 penta-1,4-đ (liên hợp) Hai liên kế đ nhiều liên kế đ lê ợp) Công th c H2C CH CH2 C CH Tên thay buta-1,3-đ CH2 CH CH2 CH CH2 Tê đ 2-metylbuta-1,3-đ ường đ v yl isopren CH3 CH2 C 2-clobuta-1,3-đ Cl II Tính chất hóa học củ bu Phản ng cộ a Cộ l đ e so re đro đ xú N -t0) cloropren Ni-t CH2=CH-CH=CH2 + 2H2   CH3 - CH2 - CH2 - CH3 (butan) C CH2 CH CH2 + 2H2 Ni-t0 CH3 CH CH3 b Cộ l CH2 CH3 v đ (Isopentan) l Sản phẩm cộng 1,2 CH2=CH-CH=CH2 CH3 Sản phẩm cộng 1,4 Br2 CH2Br-CHBr-CH=CH2 + CH2Br-CH=CH-CH2Br  Ở -800C: 80% 20% Ở 400C: 20% 80% CH2=CH-CH=CH2 HBr   CH3-CHBr-CH=CH2 + CH3-CH=CH-CH2Br Ở -800C: 80% 20% Ở 400C: 20% 80% Ở nhiệ độ thấp: 1,4 ê o sản phẩm 1,2; nhiệ độ ê o sản phẩm Phản ng trùng hợp: t ; xt   (-CH2-CH=CH-CH2-)n nCH2=CH-CH=CH2 (p l đ ) (Poli isopren hay cao su thiên nhiên) III Đ ều chế: Đe đro ó k a Từ butan: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 t ; xt   CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 b Từ isobutan: CH3 CH CH3 CH2 CH3 xt-t0 CH2 C CH3 CH CH2 + 2H2 Bài tập áp dụng Viế p ươ H2 theo tỉ lệ ì l ọc phản ng cho buta-1,3-đ lầ lượt tác dụng với Cl2, đ â =11v đ â =12 Bài tập áp dụng Nhiệt phân nhự ây p ườ 88,23%C; 11,76%H Tỉ khố A so vớ ì 94 ột chất lỏng nặ phản ng với H2 ì isopentan chất lỏng A d ng m ch h ch a ằng 2,43 C 0,43 gam A phản ng với ướ v ước Cho A a Hãy xá định công th c phân tử A b Các kiệ ê đủ để xá định công th c cấu t o củ A sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 23 ankadien, Tóm tắt bài học H 11 23 ankadien, Tóm tắt bài học H 11 23 ankadien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay